Circulars

#146

24/12/2013

NOVES MESURES DE MILLORA DE LA CONTRACTACIÓ ESTABLE I L’OCUPABILITAT

Al BOE del dia 21 de desembre es publicà el Reial decret llei 16/2013 pel qual s’estableixen un conjunt de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors. Entre d’altres modificacions, destaquen més flexibilitat en la gestió del temps de treball, la realització a temps parcial del contracte indefinit de suport a emprenedors, s’amplia de 8 a 12 anys la reducció de jornada per cura de fill menors d’edat, i s’aproximen les bases de cotització i les bases mínimes de cotització d’autònoms amb més de deu treballadors i autònoms societaris.

Al BOE del dia 21 de desembre, es publicat el Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors, que va entrar en vigor el passat dia 22 de desembre de 2013.

Com a novetats més rellevants d’aquesta norma, destaquem les següents: 

Mesures per flexibilitzar el contracte de treball a temps parcial

S’introdueixen diverses modificacions per flexibilitzar el contracte de treball a temps parcial, alhora que s’introdueixen mesures per millorar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i evitar el frau. Podem destacar les següents:

 • El contracte a temps parcial ha de seguir formalitzant-se per escrit, si bé ara desapareix tota referència al model oficial amb la finalitat de reduir càrregues administratives, i es procedeix a una simplificació administrativa dels contractes de treball a través d’una important reducció del nombre de models de contractes actualment existents

 • Al contracte hauran de figurar el nombre d’hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any contractades i la seva forma de distribució segons el que preveu el conveni col·lectiu.

 • Se suprimeix la possibilitat que els treballadors contractats a temps parcial puguin realitzar hores extraordinàries, excepte en casos com prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents. Es deixen sense efecte les regles que regien la cotització en aquests supòsits.

 • Es modifica el règim de les hores complementàries (si bé el pactat respecte d’això amb anterioritat al 22 de desembre de 2013 es continuarà aplicant en els contractes vigents a aquesta data tret que les parts acordin modificar-ho en els termes establerts en la nova normativa) en els aspectes següents:

a)     S’estableix una distinció entre les pactades, de realització obligatòria per al treballador quan hagi signat el pacte preceptiu (que s’haurà de formalitzar com fins ara per escrit però desapareix la referència al model oficial), i les voluntàries, que únicament poden ser ofertes per l’empresa en els contractes que tinguin una durada indefinida i que són de realització voluntària per al treballador.

b)     Respecte a hores complementàries pactades:

 • ·         S’admet la possibilitat de la seva realització no sols en els contractes a temps parcial indefinits sinó també en els temporals, si bé condicionat en ambdós casos a què la jornada ordinària establerta al contracte no sigui inferior a 10 hores setmanals, en còmput anual.
 • ·         S’incrementa el nombre d’hores que es poden realitzar, que passen del 15 al 30% de les hores ordinàries fixades al contracte. Els convenis col·lectius podran establir altres percentatges ajustant-se a un mínim (30%) i a un màxim (60%) de les hores ordinàries contractades.
 • ·         Es redueix, de 7 dies a 3, el termini establert de preavís al treballador del dia i hora de realització de les hores complementàries, termini que es podrà reduir per conveni.

c)      Respecte a les hores complementàries voluntàries, només es preveuen per als contractes a temps parcial indefinits amb una jornada de treball no inferior a 10 hores setmanals en còmput anual, i sense perjudici del pacte d’hores complementàries. En aquests casos l’empresari podrà oferir al treballador, en qualsevol moment, la realització d’hores complementàries d’acceptació voluntària el nombre de les quals no podrà superar el 15% (ampliables al 30% per conveni col·lectiu) de les hores ordinàries objecte del contracte. Cal advertir que aquestes hores complementàries voluntàries no es computaran als efectes dels percentatges previstos per a les hores complementàries pactades i que la negativa del treballador a la seva realització no constituirà conducta laboral sancionable.

d)    S’estableix una obligació de registre de la jornada dels treballadors a temps parcial (se n’exceptua els qui treballen en el servei domèstic) i es determina la conseqüència del seu incompliment. Així, la jornada es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, i s’entregarà còpia al treballador, junt amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries. L’empresari haurà de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys. En cas d’incompliment de les referides obligacions de registre, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis. 

 • També es permet la possibilitat de concertar el contracte de treball de suport a emprenedors a temps parcial. En concret: (i) se suprimeix l’exigència vigent fins al 21 de desembre de 2013 que aquest contracte es realitzi a jornada completa, fent possible, per tant, la seva celebració a temps parcial, i eliminar en qualsevol cas tota referència a la formalització a través d’un “formulari” oficial, en la línia de seguir amb la simplificació de models contractuals; i (ii) s’adapta a aquesta nova possibilitat tot el que es refereix a incentius fiscals i bonificacions, que es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada al contracte.

 • S’introdueixen novetats en les diferents normes que contenen incentius per a aquest tipus de contracte (incentius a la contractació, deduccions en l’impost sobre societats i cotització a la Seguretat Social, entre d’altres).

 • Es concreta què s’ha d’entendre per sector d’activitat als efectes de celebració del contracte de treball a temps parcial amb vinculació formativa.

 • S’equipara la cotització empresarial per desocupació dels contractes temporals a temps parcial a la dels contractes temporals a jornada completa. A partir d’ara s’estableix que el tipus de cotització empresarial per desocupació a les contractes temporals serà única: el 6,70%. Així, la norma estableix la reducció en un 1% del tipus de cotització per a la contingència de desocupació en els contractes de durada determinada a temps parcial previst en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, de manera que queda fixat en el 8,30% (6,70% a càrrec de l’empresari – fins ara 7,70%- i l’1,60% a càrrec del treballador –que es manté igual sense modificació). 

Mesures de gestió i flexibilitat de l’organització del treball

 • S’estableix que el període de prova dels contractes de durada determinada la durada dels quals no sigui superior a 6 mesos, no podrà excedir 1 mes, tret que el conveni col·lectiu d’aplicació prevegi una altra cosa i s’actualitza el règim d’interrupció del període de prova, ampliant els supòsits fins ara previstos (incapacitat temporal, maternitat, i adopció o acolliment) amb les situacions de risc durant l’embaràs i la lactància, i la paternitat. No obstant això, els períodes de prova concertats amb anterioritat al 22 de desembre de 2013 es continuaran regint per la normativa legal o convencional conforme a la celebrada al seu moment.

 • Amb l’objectiu de seguir potenciant la flexibilitat laboral, en matèria de distribució irregular de la jornada, el règim de compensació de les diferències d’hores, per excés o per defecte, serà el que pactin les parts, i s’estableix que en defecte de pacte les diferències s’han de compensar en el termini de 12 mesos des que es produeixin.  

 • S’amplia la reducció de jornada per cura de fills menors d’edat, dels 8 als 12 anys. Així s’estableix que qui per raons de guarda legal tingui a la seva atenció directa algun menor de 12 anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari d’entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquella.

 • Es preveu la possibilitat que les empreses de treball temporal (ETT) puguin cedir a empreses usuàries també a treballadors contractats sota la modalitat del contracte de treball en pràctiques. També s’estenen les bonificacions per transformació en indefinits de contractes en pràctiques a les empreses usuàries que, sense solució de continuïtat, concertin un contracte de treball per temps indefinit amb treballadors en pràctiques cedits per una ETT.

 • S’amplia fins al 31 de desembre de 2014 la possibilitat recollida transitòriament (i que  concloïa el 31/12/2013) de celebrar contractes per a la formació i l’aprenentatge no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació professional. L’activitat formativa inherent a aquests contractes podrà continuar estant constituïda, transitòriament, pels continguts mínims orientatius establits al fitxer d’especialitats formatives. 

Modificacions en matèria de cotització

 • Com ja hem esmentat en parlar de  les novetats en els contractes a temps parcial, es redueix en un 1% el tipus de cotització per desocupació per als contractes de durada determinada a temps parcial.

 • S’aproxima en matèria de cotització el tractament dels treballadors inclosos en el Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms que en algun moment de cada exercici econòmic i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, a allò que s’ha establit per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim general. La base mínima de cotització serà també aplicable en cada exercici econòmic als treballadors autònoms inclosos en aquest règim, a excepció d’aquells que hi causin alta inicial, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar de la data d’efectes de l’alta.

 • S’aclareix la base de cotització de les remuneracions excloent les assignacions de l’empresa destinades a formació i estudis dels treballadors quan aquests estudis estiguin exigits per les activitats o les característiques dels llocs de treball. Així, s’estableix:

e)     La inclusió de referència expressa a què les remuneracions totals constitutives de la base de cotització comprenen tant les percebudes en metàl·lic com en espècie.

f)       L’exclusió de la base de cotització de les assignacions de l’empresa destinades a satisfer despeses d’estudis dirigits a l’actualització, capacitació o reciclatge del personal al seu servei, quan aquests estudis estiguin exigits per l’exercici de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball.

g)     L’establiment de l’obligació per als empresaris de comunicar a la TGSS en cada període de liquidació l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no en la base de cotització a la Seguretat Social i encara que resultin d’aplicació bases úniques.

Altres modificacions

 • Fa falta el concepte de grup d’empreses als efectes exclusivament de la norma en matèria d’aportacions econòmiques per acomiadaments que afectin a treballadors de cinquanta anys o més. En aquest sentit, s’estableix que resultarà d’aplicació el concepte de grup d’empreses establert en el article 42.1 del codi de comerç, si bé per a la determinació del resultat de l’exercici només es tindran en compte els resultats obtinguts a Espanya per les empreses que l’integrin.  

 • A l’últim, el Reial decret llei estableix que a fi de proporcionar més seguretat jurídica, el Govern procedirà a una reordenació normativa dels incentius a la contractació en relació amb la cotització a la Seguretat Social, al fi de la qual inclourà en una disposició les bonificacions i reduccions en la cotització a la Seguretat Social vigents a 22 de desembre de 2013 i procedirà, si escau, a l’harmonització dels requisits i obligacions legal o reglamentàriament previstos. 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a