Circulars

#152

15/01/2014

NOVETATS EN LA COMUNICACIÓ DE DADES DEL PERCEPTOR DE RENDES DEL TREBALL AL SEU PAGADOR O DE LA VARIACIÓ DE LES DADES PRÈVIAMENT COMUNICADES

Informi als seus empleats que si en un futur canvia alguna de les circumstàncies que li havien comunicat inicialment, també hauran de comunicar-li-ho mitjançant el model 145 de comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades.

Li recordem que cada vegada que un treballador comença a treballar a la seva empresa, vostè li ha de demanar que empleni el model 145, indicant quines són les seves dades personals i familiars. Aquesta informació li servirà a la seva empresa per calcular la retenció que haurà de practicar-li en la nòmina.

A més a més, hauria d’informar als seus empleats que si en un futur canvia alguna de les circumstàncies que li havien comunicat inicialment, també hauran de comunicar-li-ho mitjançant el model 145. 

Perquè el pagador dels rendiments del treball tingui en compte la situació personal i familiar del perceptor, inclosa la relativa a l’obligació de satisfer pensions compensatòries al cònjuge o anualitats per aliments, fixades ambdues per decisió judicial, així com la circumstància d’estar destinant quantitats per a l’adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual utilitzant finançament aliè per les que tindrà dret a deducció per inversió en habitatge habitual, el perceptor haurà de presentar la corresponent comunicació de dades.

Les dades que haurà de conèixer dels seus treballadors són:

 • Situació familiar (solter, vidu, divorciat, casat, amb fills, etc.).
 • Grau de discapacitat.
 • Mobilitat geogràfica, si el treballador es trobava desocupat i per ocupar el lloc ha traslladat la seva residència habitual.
 • Prolongació de l’activitat laboral, una vegada complerts els 65 anys.
 • Si satisfà una pensió compensatòria a favor del cònjuge per ordre judicial.
 • Si satisfà anualitats per aliments a favor dels fills per ordre judicial.
 • Si destina quantitats per a l’adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual utilitzant finançament aliè per les tindrà dret a la deducció per inversió en habitatge habitual. 

La comunicació de les dades relatius a la situació personal i familiar del perceptor, haurà d’efectuar-se amb anterioritat al dia primer de cada any natural o de l’inici de la relació laboral, considerant la situació que previsiblement vagi a existir en les dites dates. El pagador deurà conservar a disposició de l’Administració tributària, al costat de les comunicacions presentades pels perceptors, els documents que hagin estat aportats acompanyant a les mateixes.

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals i familiars, així com de la realització de pagaments que influeixen en la determinació del tipus de retenció, determinarà que aquell aplic el tipus de retenció corresponent sense tenir en compte les dites circumstàncies 

El moment en què el treballador haurà de comunicar el canvi de les seves circumstàncies personals o familiars serà diferent segons el cas. D’aquesta manera, el treballador hi haurà informar-lo en el termini de 10 dies des que es produeixi el canvi en les seves circumstàncies si es donen els dos següents requisits al mateix temps:

 • Quan el canvi suposi un augment del tipus de retenció aplicable.
 • Quan per al dit canvi la Llei hagi previst que és possible regularitzar el tipus de retenció a mitjan any.

Novetats en el model 145

Per finalitzar, volem informar-lo, que amb efectes per a les comunicacions de dades al pagador o de variació de les dades prèviament comunicades que s’hagin d’efectuar a partir de l’01-01-2014,  al BOE de 3 de gener de 2014, s’ha publicat la Resolució de 17 de desembre de 2013 que modifica el model 145, de comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades, que presenta les novetats següents:

En primer lloc, amb la finalitat de reduir les càrregues administratives i amb efectes de l’1 de gener de 2014:

 • No és obligatori aportar el testimoni literal de la resolució judicial determinant de la pensió compensatòria al cònjuge i de les anualitats d’aliments a favor dels fills. N’hi ha prou amb la simple comunicació de les quanties fixades judicialment.
 • Se suprimeix l’obligació del pagador de conservar els documents aportats pel preceptor de rendiments per justificar la seva situació personal i familiar.

En segon lloc, amb efectes de l’1 de gener de 2013, s’han modificat determinats articles de l’IRPF en relació a la deducció per inversió en habitatge habitual als efectes de la determinació del tipus de retenció aplicable sobre els rendiments del treball i de la seva regularització, per la qual cosa es fa necessari adaptar a les modificacions indicades el model de comunicació de dades del perceptor de rendes de treball, per la qual cosa se substitueix el model 145 aprovat per la Resolució de 3 de gener de 2011, per un nou model 145:

 • En l’apartat 4 s’ha suprimit l’esment a l’obligació d’aportar el testimoni literal de la resolució judicial que determina les pensions compensatòries o de les anualitats per aliments.
 • En l’apartat 5 s’incorpora una referència a les condicions que, a partir de l’1 de gener de 2013, permeten al perceptor comunicar el seu dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.

Finalment, en nom del principi de seguretat jurídica, s’estableix la forma d’acusar recepció per part de la persona o entitat pagadora de la comunicació de dades que li hagi estat presentada pel perceptor de rendes de treball, mitjançant la devolució a aquest de l’exemplar del model 145, quan s’hagi cobert l’apartat 7.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a