Circulars

#166

20/02/2014

NOVETATS EN L’ITP I AJD A CATALUNYA

Amb efectes des del passat 31 de gener de 2014, s’introdueixen una sèrie de modificacions en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) aplicable a Catalunya, i destaca la regulació per primera vegada de la tributació dels arrendaments (s’aprova un tipus fix i s’introdueix el règim d’autoliquidació de l’impost, el qual substitueix els efectes timbrats utilitzats fins ara com a mitjà de pagament) així com el termini de presentació de l’autoliquidació quan s’han de declarar de manera conjunta determinades operacions.

El passat 30 de gener de 2014 es va publicar al DOGC, la Llei 2/2014 de mesures fiscals que introdueix, amb efectes des del 31 de gener de 2014, una sèrie de modificacions en l’ITP i AJD aplicable a Catalunya, que afecta diferents aspectes de l’impost, com per exemple la regulació del tipus aplicable als arrendaments així com el termini de presentació de l’autoliquidació quan s’han de declarar de manera conjunta determinades operacions.

Principals novetats de l’ITP i AJD

1. Tributació dels arrendaments (modalitat de transmissions patrimonials oneroses: TPO)

En relació amb el tipus de gravamen aplicable els arrendaments, s’estableix el 0,3% durant el 2014, i el 0,5% a partir de l’1 de gener de 2015. L’impost en aquests casos s’especifica que s’ha de liquidar mitjançant autoliquidació emprant el model que s’aprovi a l’efecte.

2. Bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries

Quant a la bonificació del 70% aplicable per la transmissió d’habitatges i els seus annexos a favor d’empreses a què els resulta d’aplicació les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les empreses immobiliàries, malgrat que des de l’1 de gener de 2009 va ser ampliat a 5 anys (abans 3 anys), a comptar de l’adquisició, el termini perquè la transmissió a favor d’aquestes empreses es realitzi, ja que en cas contrari la bonificació practicada de manera provisional queda sense efecte i s’ha de presentar la liquidació complementària, encara hi havia determinats aspectes de la Llei 31/2002 de Catalunya que feien referència al termini anterior de 3 anys, motiu pel qual s’ha actualitzat la norma mitjançant la rectificació de l’aspecte relatiu al cas en què s’ha transmès l’habitatge en el termini esmentat o no s’ha transmès a favor dels adquirents i el relatiu a què la bonificació només s’aplica a l’habitatge i terreny que formin una mateixa finca registral i la venda posterior en 5 anys les comprengui totes i quant a que si s’adquireixen parts indivises, el dia inicial del còmput dels 5 anys és la data d’adquisició de la primera d’elles.

3. Obligats a presentar l’autoliquidació en concepte de TPO: motocicletes, turismes i vehicles tot terreny de 10 anys o més d’antiguitat

La referència que es feia en la norma a les motocicletes, turismes i vehicles tot terreny de 10 anys o més d’antiguitat als efectes de l’eximent de presentació de l’autoliquidació quan es produís la seva transmissió, ha quedat substituïda per la genèrica referència a vehicles de 10 anys d’antiguitat o més.

Li recordem que si que hi ha l’obligació de presentar autoliquidació, quan es tracti de:

a) Els vehicles que, de conformitat amb la normativa vigent, han estat qualificats d’històrics.

b) Els vehicles el valor dels quals sigui igual o superior a 40.000 euros. El valor a què es refereix la present lletra és el determinat en l’Ordre per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de l’impost.

4. Termini de presentació de l’autoliquidació

Es manté que, amb caràcter general, el termini de presentació i ingrés del deute tributari (per als fets imposables subjectes a l’ITP i AJD), junt amb el document o declaració substitutiva, és d’un mes a comptar de la data de l’acte o del contracte.

No obstant això, hi ha una sèrie de supòsits en què s’han de declarar conjuntament totes les operacions subjectes a la modalitat de TPO meritades en el mes natural, i s’estableix que en aquests casos el termini de presentació de l’autoliquidació i ingrés del deute, junt amb la declaració informativa de les adquisicions de béns d’aquest període, és al mes natural següent a què es refereixen aquestes operacions i que són:

  • empresaris que adquireixen objectes fabricats amb metalls preciosos i que han de portar un llibre registre.
  • empresaris dedicats a la revenda, amb transformació o sense ella, de béns mobles usats.

L’Agència Tributària de Catalunya ha de determinar, el contingut de la informació que se li ha de remetre, així com les condicions en què és obligatòria la presentació de l’autoliquidació mitjançant suport directament llegible per ordinador o mitjançant transmissió per via telemàtica, que en ambdós casos tenen la consideració de declaracions tributàries a tots els efectes.

5. Subministrament d’informació

Destaquen les novetats següents:

  • Les administracions públiques que atorguin concessions o actes i negocis administratius, sigui quina sigui la seva modalitat o denominació, pels que, com a conseqüència de l’atorgament de facultats de gestió de serveis públics o de l’atribució de l’ús privatiu o de l’aprofitament especial de béns de domini o ús públic, s’origini un desplaçament patrimonial en favor de particulars, estan obligades a informar a l’Agència Tributària de Catalunya les concessions, actes o negocis atorgats, amb indicació de la natura, data i objecte de la concessió, acte o negoci, així com les dades identificadores del concessionari o autoritzat. L’Agència Tributària de Catalunya ha d’establir l’estructura i el format en què les administracions públiques que atorguin concessions, actes o negocis administratius han de remetre-li la informació exigible d’acord amb la llei.

  • Els registradors de la propietat i mercantils han de remetre a l’Agència Tributària de Catalunya, durant la primera quinzena de cada trimestre, una declaració informativa que contingui la relació dels documents relatius a actes o contractes subjectes a l’impost sobre successions i donacions o a l’ITP i AJD que s’hagin inscrit en els citats registres en el trimestre anterior. L’Agència Tributària de Catalunya pot establir mitjançant una resolució els procediments, l’estructura, el format i les condicions en què ha de ser transmesa la informació, que es pot facilitar en un suport directament llegible per ordinador o per via telemàtica.

  • El Govern pot exigir mitjançant un reglament l’aportació d’informació amb transcendència tributària quan el compliment de la concreta obligació formal estigui relacionat amb el desenvolupament d’actuacions o procediments tributaris que afectin a tributs propis de la Generalitat, tributs estatals que li hagin estat cedits totalment o la gestió recaptatòria dels ingressos públics de la Generalitat. El conseller del departament competent en matèria tributària ha d’aprovar mitjançant una ordre els models de les declaracions que, als efectes determinats per l’apartat 1, siguin de presentació obligatòria, i ha d’establir els terminis, la forma i les condicions en què s’han de complir les obligacions d’informació. Les declaracions s’han de presentar a l’Agència Tributària de Catalunya.

6. Taxació pericial contradictòria

S’estableix que en el procediment de taxació pericial contradictòria si l’òrgan competent de l’Administració observa algun defecte o vici en l’informe del pèrit tercer, el remetrà novament a aquest pèrit perquè l’esmeni en un termini de 15 dies. Si el pèrit tercer no emet una valoració o no esmena l’informe en el termini establert, l’Administració pot deixar sense efecte la designació del pèrit, que no meritarà cap honorari.

Mitjançant una Ordre del conseller del departament competent en matèria tributària es determinaran els requisits mínims que ha de contenir l’informe de valoració que pugui emetre el pèrit tercer, a fi que es pugui considerar vàlid.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a