Circulars

#227

21/11/2014

OBLIGACIÓ DE DECLARAR LES PENSIONS PROCEDENTS DE L’ESTRANGER: PRÒXIMA “AMNISTIA” PER AL 2015

Els contribuents que no haguessin declarat pensions percebudes de l’estranger que haurien d’haver declarat, poden presentar declaracions complementàries d’IRPF dels exercicis no prescrits (és a dir, dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013) entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2015, sense recàrrecs, interessos de demora ni sancions, d’acord amb la reforma fiscal de la LIRPF prevista per al 2015.

Actualment es troba en fase d’aprovació parlamentària el projecte de llei de reforma de la Llei 35/2006 de l’IRPF (LIRPF) i s’espera que la seva aprovació es produeixi abans que finalitzi l’any 2014.

Doncs bé, d’entre les mesures que s’inclou en el projecte de llei de reforma de l’IRPF, s’obrirà un període de sis mesos per regularitzar sense sanció les pensions procedents de l’estranger, el que ve a ser una “amnistia” en tot regla que afecta els residents a Espanya que cobren una pensió procedent de l’exterior, i que pot tractar-se de pensionistes estrangers residents a Espanya o pensionistes de nacionalitat espanyola que han retornat al nostre país després d’haver estat emigrants.

Per les característiques d’aquestes persones, pensionistes d’edat avançada, que tenen més dificultat per conèixer la legislació espanyola per haver residit molts anys a l’estranger i que, en general, no tenen grans fortunes, el Govern introdueix com a mesura per a aquests col·lectius un període extraordinari de regularització de 6 mesos des del gener de 2015. En aquest termini, els contribuents afectats podran presentar autoliquidacions complementàries dels períodes impositius no prescrits que hagin percebut pensions de l’estranger que no hagin estat declarades.

Atenció. Amb aquesta mesura sobre la “Regularització de deutes tributaris corresponents a pensions procedents de l’estranger i condonació de les sancions, recàrrecs i interessos liquidats per aquest concepte”, i sempre que no es modifiqui la seva redacció abans de la definitiva publicació de la llei en el BOE, introdueix un període de gràcia de 6 mesos a partir de l’01-01-2015 (data prevista per a l’entrada en vigor de la reforma de l’IRPF), que permetrà que tots aquells residents puguin regularitzar la seva situació tributària derivada de la percepció de pensions de l’estranger no declarades a Espanya.

En la norma es distingeixen diversos supòsits, com ara veurem:

1. S’estableix la possibilitat de regularitzar la situació tributària sense exigència de recàrrecs, interessos ni sancions, mitjançant la presentació d’autoliquidacions complementàries, als contribuents de l’IRPF que haguessin percebut pensions procedents de l’exterior subjectes a tributació per aquest impost i no haguessin declarat aquests rendiments en els períodes impositius el termini de declaració en període voluntari dels quals hagués conclòs a la data d’entrada en vigor d’aquesta norma.

2. Així mateix, la norma estableix una condonació que s’ha de sol·licitar, de recàrrecs, sancions i interessos de l’IRPF, a tots aquells contribuents que, hagin regularitzat voluntàriament amb caràcter previ a l’entrada en vigor d’aquesta mesura, o bé hagin estat objecte de comprovació per part dels òrgans de gestió de l’Agència Tributària, per aquest concepte. Això implicarà que els pensionistes que han rebut recentment liquidacions provisionals amb sancions  i interessos, podran obtenir la devolució d’aquests dos últims conceptes prèvia sol·licitud a l’Administració Tributària corresponent.

Residència fiscal i pensió de l’exterior

En primer lloc, abans de procedir amb la regularització voluntària de les pensions, el contribuent sempre haurà de: (i) identificar el país pagador i la seva pròpia residència fiscal; (ii) identificar el motiu i l’origen de la pensió, i (iii) verificar l’existència de conveni de doble imposició (CDI) entre el país pagador i Espanya.

Si d’acord amb la Llei 35/2006 de l’IRPF el pensionista és considerat contribuent de l’IRPF, haurà de tributar a Espanya per la seva renda mundial, amb independència del lloc on les rendes s’haguessin produït i qualsevol que sigui la residència del pagador, sense perjudici de les particularitats que, per a cada tipus de renda, s’estableixin en els convenis per evitar la doble imposició (CDI) que, si escau, siguin aplicables.

Així, si en aplicació d’algun dels criteris assenyalats en la Llei de l’IRPF, el consultant resultés ser resident fiscalment a Espanya i al mateix temps pogués ser considerat resident a França, d’acord amb la seva legislació interna, es produiria un conflicte de residència entre els dos Estats. Aquest conflicte es resol pel mateix conveni entre el Regne d’Espanya i la República Francesa a fi d’evitar la doble imposició i de prevenir l’evasió i el frau fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, signat a Madrid el 10 d’octubre de 1995 (BOE de 12 de juny de 1997).

En quin Estat tributen les pensions segons els diferents convenis subscrits per Espanya? 

Les pensions, enteses com a remuneracions que tenen la seva causa en una ocupació exercida amb anterioritat, tenen diferent tractament segons siguin públiques o privades:

  • En les pensions privades (entre les quals s’inclouen generalment les satisfetes per la Seguretat Social) la major part dels convenis estableixen el dret d’imposició a favor de l’Estat de residència de la persona que rep la pensió.
  • En les pensions públiques (per exemple, les dels funcionaris), el dret el té l’Estat d’on procedeixen, excepte en alguns convenis, en els quals, si té la nacionalitat de l’Estat de residència, la potestat tributària l’hi correspon.

En el cas de França, d’acord amb el CDI subscrit amb el Regne d’Espanya estableix que “Sense perjudici del que es disposa per a les retribucions públiques, les pensions i altres remuneracions anàlogues pagades a un resident d’un Estat contractant per raó d’una ocupació anterior, només poden sotmetre’s a imposició en aquest Estat.”

Per tant, si el contribuent és resident en territori espanyol, la pensió que percep de França haurà de sotmetre’s a imposició a Espanya.

Obligació de declarar la pensió en l’IRPF

Cal tenir present que la Llei de l’IRPF regula amb caràcter general l’obligació de presentar i subscriure declaració per l’IRPF, i estableix que no tindran l’obligació de declarar els contribuents que obtinguin rendes exclusivament de les fonts que estableix la llei, amb el límit quantitatiu i en les circumstàncies que es fixen en cada cas.

En el cas dels rendiments del treball (com són les pensions), cal tenir present que la Llei de l’IRPF eximeix de l’obligació de declarar als contribuents els rendiments dels quals no excedeixin de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit se substitueix pel d’11.200 euros anuals en determinats suposats, com són: 

a) Quan procedeixin de més d’un pagador. No obstant això, el límit serà de 22.000 euros anuals en els següents supòsits:

1r Si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no supera en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

2n Quan es tracti de contribuents els únics rendiments del treball dels quals consisteixin en les prestacions passives al fet que es refereix aquesta Llei i la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial que reglamentàriament s’estableixi.

b) Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les previstes en la Llei.

c) Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

Suposant que la pensió procedent de l’estranger constitueix l’única font de rendiments del treball del contribuent, en la mesura en què el pagador de la pensió no estigui obligat a retenir a compte de l’IRPF, el límit de l’obligació de declarar relatiu als rendiments del treball serà d’11.200 euros.

En el cas que el contribuent presentés declaració d’IRPF en el seu moment perquè només cobrava una pensió de jubilació a Espanya i pensava que no estava obligat, si la suma de la pensió espanyola i la francesa supera els 11.200 euros, sí que existeix aquesta obligació.

Atenció. Si el pagador de la pensió estrangera no està obligat a practicar retenció sobre l’IRPF, no s’aplica el límit general dels 22.000 euros que determina l’obligació de declarar. Així, si la suma d’ambdues pensions està entre 11.200 i 22.000 euros, també existirà obligació de declarar, encara que la pensió estrangera sigui inferior a 1.500 euros.

2. Fins al 30 de juny de 2015. Regularització de deutes tributaris corresponents a pensions procedents de l’estranger i condonació de les sancions, recàrrecs i interessos

Una vegada hàgim revisat els aspectes que hem comentat en els punts anteriors, podem procedir a revisar les declaracions obertes a comprovació no prescrites (4 anys) i preparar les complementàries que correspongui a l’efecte de regularitzar la situació del contribuent pensionista amb Hisenda.

D’acord amb la mesura establerta en el projecte de reforma de la LIRPF, podem distingir les següents situacions:

A. Contribuents que no haguessin declarat pensions percebudes de l’estranger que haurien d’haver declarat

Poden presentar declaracions complementàries sense recàrrecs, interessos de demora ni sancions. Ho han de fer en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la reforma de la Llei de l’IRPF (prevista per l’01-01-2015), és a dir fins al 30-06-2015.

B. Contribuents que van presentar fora de termini declaracions regularitzant pensions percebudes de l’estranger abans de l’entrada en vigor d’aquesta disposició: 01-01-2015

Se li condonaran els recàrrecs, interessos i sancions que se’n derivin.

C. Contribuents amb liquidacions administratives que no hagin adquirit fermesa per pensions percebudes de l’estranger abans de l’entrada en vigor d’aquesta disposició: 01-01-2015

Se’ls condonaran els interessos de demora, les sancions que els haguessin estat imposades i, si escau, el recàrrec de constrenyiment. Si en la liquidació es van regularitzar altres rendes, la condonació serà proporcional a les pensions de l’estranger, tret que el contribuent es trobi obligat a declarar per la inclusió d’aquestes, en aquest cas la condonació serà total.

D. Contribuents amb liquidacions administratives fermes per pensions percebudes de l’estranger abans de l’entrada en vigor d’aquesta disposició

Se’ls condonaran els interessos de demora, les sancions que els haguessin estat imposades i, si escau, el recàrrec de constrenyiment.

Per a això, els obligats tributaris hauran de sol·licitar la condonació en el termini de 6 mesos des de l’01-01-2015.

Igual que en el cas anterior, la condonació serà proporcional a les pensions de l’estranger, tret que el contribuent es trobi obligat a declarar per la seva inclusió, en aquest cas la condonació serà total.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a