Circulars

#559

PRORROGADES LES MAGNITUDS EXCLOENTS DELS MÒDULS IRPF/IVA I S’ACTUALITZEN ELS VALORS CADASTRALS D’IMMOBLES PEL 2018

El Reial decret-llei 20/2017 de mesures tributàries amplia a 2018 l’aplicació de determinades magnituds, la superació de les quals implica l’exclusió del mètode d’estimació objectiva de rendiments per determinades activitats econòmiques (que van ser introduïdes inicialment solament per 2016 i 2017) i també fixa els coeficients d’actualització dels valors cadastrals pel 2018.

Al BOE del dia 30 de desembre de 2017 s’ha publicat el Reial decret-llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social.

Entre altres mesures, es prorroguen per al període impositiu 2018 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació del mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals de l’IRPF, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos. També es prorroguen els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, i també es regulen els terminis per a renúncies i revocacions per a l’exercici 2018.

Aquesta mateixa norma fixa també els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per 2018. 

EXCLUSIÓ DE MÒDULS

Cal recordar que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 va introduir un règim transitori per als exercicis 2016 i 2017 respecte als límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com  per al règim especial simplificat de l’IVA, consistent en una rebaixa d’aquests límits inferior a la prevista en la Llei amb la reforma fiscal del 2016. 

Així, podem recordar el següent: 

  • En els exercicis 2016 i 2017, la magnitud que determina l’exclusió del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros. Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establerta en 250.000 per 2016 i 2017.
  • D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els citats exercicis, es disposa, igualment, un règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, elevant-se la magnitud de 150.000 euros a 250.000 euros.

Per la seva banda, en el BOE del dia 30-11-2016, s’ha publicat l’Ordre HFP/1159/2017 amb entrada en vigor l’1 de desembre de 2017 i amb efectes per a l’any 2018, que desenvolupa per a l’any 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (mòduls), sense que s’especifiqués si es prorrogaven els límits actuals de la tributació per mòduls pel 2018.

Doncs bé, i com ja l’informàrem en el seu moment, la intenció del Govern era prorrogar aquests límits que es van aplicar el 2016 i 2017, la qual cosa ha succeït mitjançant l’aprovació del Reial decret-llei 20/2017, de 29 de desembre. 

IRPF. Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2018

  • El límit relatiu als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats s’eleva de 150.000 euros a 250.000 euros en general; i de 75.000 euros a 125.000 euros per al supòsit en què el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior es correspongui amb operacions per les quals s’estigui obligat a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.
  • El límit relatiu al volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, passa de 150.000 euros a 250.000 euros.

Pel 2019, excepte nova pròrroga, ja s’aplicarien els límits de 150.000 euros per volum d’ingressos i de 75.000 euros per facturació. 

En definitiva, s’ha prorrogat pel 2018, els mateixos límits excloents que es van aplicar el 2017, que queden així:

Límits màxims

2015

2016 a 2018

2019

Volum rendiments íntegres en any anterior. General

450.000 €

250.000 €

150.000 €

Volum rendiments íntegres en any anterior. Activitats agrícoles, forestals i ramaderes

300.000 €

250.000 €

250.000 €

Facturació a empreses i professionals

225.000 €

125.000 €

75.000 €

Volum de compres (sense incloure inversions)

300.000 €

250.000 €

150.000 €

Retenció factures autònoms

1%

1%

1%

IVA. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2018

D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els exercicis 2016, 2017 i 2018 que acabem de referenciar, es disposa, igualment, una pròrroga pel 2018 del règim transitori establert per als exercicis 2016 i 2017 relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, on es va elevar la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 euros.

Terminis de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims especials simplificats i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA per a l’any 2018

Es fixa un nou termini per presentar les renúncies o revocacions als citats mètodes i règims especials, que serà d’un mes a partir del 31 de desembre del 2017. Les renúncies i revocacions presentades (per a l’any 2018) en el mes de desembre del 2017, s’entendran presentades en període hàbil, es pot modificar l’opció adoptada en el termini d’un mes a partir del 31 de desembre del 2017.

COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS PEL 2018

En l’article 1 d’aquest Reial decret-llei 20/2017, s’estableixen pel 2018 diferents coeficients en funció de l’any d’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d’un procediment de valoració col·lectiva, que seran aplicats a aquells municipis que han acreditat el compliment dels requisits legalment establerts i que estan inclosos en l’Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre. 

Els coeficients d’actualització queden fixats pel 2018 conformement al següent quadre:

Any d’entrada en vigor ponència de valors

Coeficient d’actualització

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 i 1990

1,08

1994

1,07

1995

1,06

1996

1,05

1997, 1998, 1999 i 2000

1,04

2001, 2002 i 2003

1,03

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010

0,96

2011

0,95

2012

0,91

Els coeficients s’aplicaran als municipis inclosos en l’Ordre HFP 885/2017, de 19 de setembre, en els següents termes:

a) Quan es tracti de béns immobles valorats conforme a les dades en poder en el cadastre immobiliari, s’aplicarà sobre el valor assignat a aquests béns pel 2017.

b) Quan es tracti de valors cadastrals notificats en l’exercici 2017, obtinguts de l’aplicació de ponències de valors parcials aprovades en l’esmentat exercici, s’aplicarà sobre aquests valors.

c) Quan es tracti de béns immobles que haguessin sofert alteracions de les seves característiques conforme a les dades en poder en el cadastre immobiliari, sense que aquestes variacions haguessin tingut efectivitat, el coeficient s’aplicarà sobre el valor assignat a aquests immobles, en virtut de les noves circumstàncies, per la Direcció General del Cadastre, amb aplicació dels mòduls que haguessin servit de base per a la fixació dels valors cadastrals de la resta dels béns immobles del municipi.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a