Circulars

#254

PUBLICADA L’ORDRE QUE DESENVOLUPA LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L’ANY 2015

Es fixa el límit màxim de les bases de cotització per a l’any 2015 en 3.606 euros mensuals i el límit mínim en 756,60 euros mensuals. Quant als tipus de cotització per al règim general de la Seguretat Social, es mantenen els tipus aplicables durant l’any 2014. Així mateix, l’Ordre estableix les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per determinats col•lectius inclosos en el règim general però amb especialitats (artistes, professionals taurins, etc.) i per als règims especials de la Seguretat Social (autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors del mar, empleats de la llar, etc.).

En el BOE del dia 31-01-2015, s’ha publicat l’Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.

Com és habitual, l’Ordre no només reprodueix les bases i tipus de cotització per als diferents règims que conformen l’estructura del sistema de la Seguretat Social reflectits en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2015 (LPGE), sinó que adapta les bases de cotització establertes amb caràcter general a:

 • Els supòsits de contractes a temps parcial.
 • Determina les quotes a abonar en els contractes per a la formació i l’aprenentatge.
 • Estableix les regles a seguir en la cotització de contractes temporals de curta durada quan s’han d’abonar salaris amb caràcter retroactiu, per la percepció de vacances reportades i no gaudides, per salaris de tramitació.
 • Fixa els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat Social en supòsits específics com els del conveni especial, subsidi per desocupació, col·laboració en la gestió de la Seguretat Social per part d’empreses i de mútues o exclusió d’alguna contingència.
 • A més, fixa els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema, corresponents a 2014, així com el volum de cotització per contingències professionals a assolir durant el període d’observació.

La citada Ordre fixa el límit màxim de les bases de cotització per a l’any 2015 en 3.606 euros mensuals i el límit mínim en 756,60 euros mensuals.

Quant als tipus de cotització per al règim general de la Seguretat Social, es mantenen els tipus aplicables durant l’any 2014.

Així mateix, l’Ordre estableix les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per determinats col·lectius inclosos en el règim general però amb especialitats (artistes, professionals taurins, etc.) i per als règims especials de Seguretat Social (treballadors per compte propi o autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors del mar, empleats de la llar, etc.).

A manera de resum, podem destacar:

COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • Es fixen els límits màxim i mínim de cotització i queden establerts, respectivament, en 3.606,00 euros mensuals i l’equivalent al SMI vigent incrementat amb la part proporcional de percepcions de venciment superior al mensual sense que pugui ser inferior a 756,60 euros mensuals.
 • S’estableixen les bases màximes i mínimes de cotització per contingències comunes:

Grup de cotització

Categories professionals

Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors

1.056,90

3.606,00

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

876,60

3.606,00

3

Caps administratius i de taller

762,60

3.606,00

4

Ajudants no titulats

756,60

3.606,00

5

Oficials administratius

756,60

3.606,00

6

Subalterns

756,60

3.606,00

7

Auxiliars administratius

756,60

3.606,00

Grup de cotització

Categories professionals

Bases mínimes

Euros/dia

Bases màximes

Euros/dia

8

Oficials de primera i segona

25,22

120,20

9

Oficials de tercera i especialistes

25,22

120,20

10

Peons

25,22

120,20

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

25,22

120,20

Tipus de cotització


A partir de l’1 de gener de 2015, els tipus de cotització al règim general seran els següents:

 • Per a les contingències comunes, el 28,30% del qual el 23,60% serà a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.
 • Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, en la redacció donada per la disposició final dinovena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, sent les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresa.
 • Cotització addicional per hores extraordinàries:
  • La remuneració que obtinguin els treballadors pel concepte d’hores extraordinàries queda subjecta a una cotització addicional, que no serà computable a l’efecte de determinar la base reguladora de les prestacions.
  • La cotització addicional per les hores extraordinàries motivades per força major s’efectuarà aplicant el tipus del 14,00% del qual el 12,00% serà a càrrec de l’empresa i el 2,00% a càrrec del treballador.
  • La cotització addicional per les hores extraordinàries que no tinguin la consideració referida en el paràgraf anterior s’efectuarà aplicant el tipus del 28,30% del qual el 23,60% serà a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.

Situacions de pluriocupació

La forma de cotitzar durant la situació de pluriocupació no es modifica, únicament s’actualitza la base i el límit màxim de cotització a distribuir en el 2015: 3.606,00 €/mes, tant per a les contingències comunes com per a les professionals. Igualment s’ha de distribuir el límit mínim i la base mínima que correspongui.

Cotització de salaris retroactius i salaris de tramitació

No es modifica la regulació de la forma de cotitzar per salaris abonats amb caràcter retroactiu, i s’ha d’efectuar mitjançant la liquidació complementària, amb les bases, límits, tipus i condicions vigents en els mesos al fet que els citats salaris corresponguin.

Les gratificacions que no puguin ser objecte de quantificació anticipada per les diferències de cotització relatives als mesos de l’any ja transcorreguts es liquiden igual, i s’incrementen, en la part que correspongui, les cotitzacions pendents d’ingressar durant l’exercici econòmic de l’any 2015.

Es manté l’obligació de cotitzar pels salaris de tramitació per l’empresari.

Contractes de formació i aprenentatge

En aquest cas, la cotització consistirà en una única quota mensual de 36,79 euros per les contingències comunes. A més, s’abonaran cotitzacions al FOGASA i a formació professional. Durant l’any 2015, la cotització és com segueix:

1. A la Seguretat Social consisteix en una quota única mensual de 36,79 € per contingències comunes (dels quals 30,67 € són a càrrec de l’empresari i 6,12 € a càrrec del treballador) i de 4,22 € per contingències professionals, a càrrec de l’empresari.

2. Al FOGASA consisteix en una quota mensual de 2,33 €, a càrrec exclusiu de l’empresari.

3. Per formació professional consisteix en una quota mensual d’1,28 €, dels quals 1,13 € són a càrrec de l’empresari i 0,15 € a càrrec del treballador.

4. Les retribucions per hores extraordinàries dels contractes per a la formació, estan subjectes a la cotització addicional establertes pel RGSS.

5. Quan escaigui cotitzar per desocupació:

– base de cotització: 756,60 €/mes

– tipus de cotització: 7,05% dels quals 5,50% és a càrrec de l’empresari i 1,55% a càrrec del treballador.

Contractes a temps parcials

Durant 2015, la cotització a la Seguretat Social, desocupació, FOGASA i formació professional dels contractes a temps parcial així com la determinació de les corresponents bases de cotització es realitza igual que l’any 2014 si bé s’actualitzen les quanties de les bases màxima i mínima per accidents de treball i malalties professionals, fixant per a aquestes contingències el límit màxim en 3.606,00 €/mes i el mínim en 4,56 € per hora treballada.

Tampoc s’introdueixen canvis respecte a la forma de calcular la base diària de cotització en els supòsits d’IT, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i maternitat o paternitat ni respecte a la cotització en la situació de pluriocupació ni en els supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als de l’alta. No obstant això, respecte del càlcul de la base reguladora de la IT s’ha de tenir en compte la recent reforma de la LGSS conforme a la qual la base reguladora diària és el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l’última alta laboral, amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.

La remuneració per hores extraordinàries motivades per força major queda subjecta a cotització addicional.

Sí que s’actualitzen, per contra, les quanties de les bases mínimes aplicables als contractes a temps parcials que, des de l’01-01-2015, són les següents:

Grup de cotització

Categoria professional

Base mínima per hora
Euros

1

Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors

6,37

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

5,28

3

Caps administratius i de taller

4,59

4

Ajudants no titulats

4,56

5

Oficials administratius

4,56

6

Subalterns

4,56

7

Auxiliars administratius

4,56

8

Oficials de primera i segona

4,56

9

Oficials de tercera i especialistes

4,56

10

Treballadors més grans de divuit anys no qualificats

4,56

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

4,56

La base mínima mensual de cotització és el resultat de multiplicar el nombre d’hores realment treballades per la base mínima horària.

Règim d’empleades de la llar

Les bases per a aquest col·lectiu pugen, d’igual forma que el tipus de cotització per contingències comunes, que passa del 23,9 al 24,7%.

A partir de l’1 de gener de 2015, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial seran les determinades en l’escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral.

Tram

Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1r

Fins a 172,91

148,60

2n

Des de 172,92 fins a 270,10

245,84

3r

Des de 270,11 fins a 367,40

343,10

4t

Des de 367,41 fins a 464,70

440,36

Des de 464,71 fins a 561,90

537,63

Des de 561,91 fins a 658,40

634,89

Des de 658,41 fins a 756,60

756,60

Des de 756,61

794,60

El tipus de cotització per contingències comunes, durant 2015, és del 24,70% (20,60% a càrrec de l’ocupador; 4,10% a càrrec de l’empleat) (23,80% l’any anterior).

Per a la cotització per contingències professionals, sobre la base de cotització anterior, s’aplica el tipus de cotització previst en la tarifa de primes (Llei 42/2006 disp. addic. 4a), amb la quota resultant a càrrec exclusiu de l’ocupador.

Si bé, durant l’exercici de 2015 s’aplica una reducció, del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, als ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d’alta en el règim general a un empleat de la llar a partir de l’01-01-2012, sempre que l’empleat no hagués figurat en alta en el règim especial d’empleats de la llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins del període comprès entre el 02-08-2011 i 31-12-2011. Aquesta reducció es pot ampliar amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses.

Si bé, la reducció i la bonificació assenyalades, no són aplicable en els supòsits en què els empleats de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació en aquest sistema especial.

Cotització dels artistes

A partir de l’01-01-2015, les bases màximes de cotització per contingències comunes dels artistes són les següents:

1. Treballs de teatre, circ, música, varietats i folklore, inclosos els que es realitzin per a ràdio i televisió o mitjançant enregistraments:

Categoria professional

Grup de cotització

Euros/mes

Directors, directors coreogràfics, d’escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió

1

3.606,00

Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d’orquestra

2

3.606,00

Mestres coreogràfics, mestres de cor, mestres apuntadors, directors de banda, regidors, apuntadors i locutors de ràdio i televisió

3

3.606,00

Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore

3

3.606,00

Adjunts de direcció

5

3.606,00

Secretaris de direcció

7

3.606,00


2. Treballs de producció, doblatge o sincronització de pel·lícules (tant en les modalitats de llargmetratge, curtmetratge o publicitat) o per a televisió:

Categoria professional

Grup de cotització

Euros/mes

Directors

1

3.606,00

Directors de fotografia

2

3.606,00

Directors de producció i actors

3

3.606,00

Decoradors

4

3.606,00

Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, caps de so i ajudants de direcció

5

3.606,00

Ajudants d’operador, ajudants maquilladors, segons ajudants de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració

7

3.606,00

El límit màxim de les bases de cotització per raó de les activitats realitzades per un artista, per una o diverses empreses, té caràcter anual i es determina per l’elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada.

A partir de l’01-01-2015, les bases de cotització a compte són, per a tots els grups de cotització, les següents:

Retribucions íntegres

Euros/dia

Fins a 409 euros

240,00

Entre 409,01 i 735,00 euros

303,00

Entre 735,01 i 1.228,00 euros

360,00

Més de 1.228,00 euros

480,00

Cotització dels professionals taurins

A partir de l’01-01-2015, les bases màximes de cotització per contingències comunes dels professionals taurins són les següents:

Categoria professional

Grup de cotització

Euros/ mes

Matadors de toros i rellonejadors, classificats en els grups “A” i “B”

1

3.606,00

Matadors de toros i rellonejadors, classificats en el grup “C”

3

3.606,00

Picadors i banderillers que acompanyen a matadors de toros del grup “A”

2

3.606,00

Resta de picadors i banderillers

3

3.606,00

Mossos d’estoc i ajudants, rematadors, novillers i toreros còmics

7

3.606,00

El límit màxim de les bases de cotització per als professionals taurins té caràcter anual i es determina per l’elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada.

A partir de l’01-01-2015, les bases de cotització per determinar les liquidacions provisionals pels professionals taurins són, per a cada grup de cotització, les següents:

Grup de cotització

Euros/dia

1

1.113,00

2

1.025,00

3

769,00

7

459,00

COTITZACIÓ PER AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

S’estableixen les següents bases per contingències comunes:

Situació

Base mínima

Euros/mes

Base màxima

Euros/mes

Amb caràcter general

884,40

3.606,00

Treballadors menors de 47 anys l’01-01-2015

884,40

3.606,00

Treballadors amb 47 anys l’01-01-2015 i que, al desembre de 2014, cotitzessin per una base igual o superior a 1.926,60 euros/mes, o que causin alta en aquest règim especial

884,40

3.606,00

Treballadors amb 47 anys l’01-01-2015 i que, al desembre de 2014, cotitzessin per una base inferior a 1.926,60 euros/mes, però que exerceixin opció per una base superior abans del 30-06-2015

884,40

3.606,00

Treballadors amb 47 anys l’01-01-2015 i que, al desembre de 2014, cotitzessin per una base inferior a 1.926,60 euros/mes, que no exerceixin opció per una base superior abans del 30-06-2015

884,40

1.945,80

Treballadors amb 47 anys l’01-01-2015 i que s’haguessin donat d’alta en el RETA com a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l’establiment

884,40

3.606,00

Treballadors amb 48 anys o més l’01-01-2015

953,70

1.945,80

Treballadors amb 48 anys o més l’01-01-2015 que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb 45 anys o més  com a conseqüència de la defunció del titular de l’establiment

884,40

1.945,80

Treballadors que, abans de complir els 50 anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social 5 anys o més i amb una base de cotització, al desembre de 2014, igual o inferior a 1.926,60 euros/mes

884,40

1.945,80

Treballadors que, abans de complir els 50 anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social, 5 anys o més i amb una base de cotització, al desembre de 2014, superior a 1.926,60 euros/mes

884,40

Base anterior incrementada en un 0,25% (fins a 1.945,80)

Treballadors que amb 48 o 49 anys haguessin exercitat l’opció prevista en l’article 132.Quatre.2, paràgraf segon, de la Llei 39/2010, de PGE per a 2011

884,40

Treballadors que en algun moment de 2014 i de manera simultània hagin tingut contractats a 10 o més treballadors al seu servei

1.056,90

3.606,00

Treballadors inclosos en aquest règim per aplicació de la disposició addicional 27a de la LGSS i de l’article 21.3 de la Llei 4/1997, excepte els que en causin alta inicial, durant els 12 primers mesos de la seva activitat a comptar des de la data d’efectes d’aquesta alta

1.056,90

3.606,00

Treballadors dedicats a activitats exclusives de la venda ambulant o a domicili (no inclosos els que, a més, elaborin o fabriquin els articles o productes que venen):

 • Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4781)
 • Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4782)
 • Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4789)
 • Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercat ambulant (*CNAE 4799)

Opció entre
884,40 i 756,60
El CNAE 4799 podrà optar
també entre 884,40 i
486,30

3.606,00

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant (no inclosos els que, a més, elaborin o fabriquin els articles o productes que venen) que percebin ingressos directament dels compradors

Opció entre 884,40 i
756,60

3.606,00

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que, a més, elaborin o fabriquin els articles o productes que venen), amb horari de venda inferior a 8 hores al dia, que percebin ingressos directament dels compradors

Opció entre 884,40 i
486,30

3.606,00

Persones que es dediquin de forma individual a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que produeixin els articles o productes que venen) amb horari de venda inferior de 8 hores al dia, quan no disposin d’establiment fix propi

Es mantenen sense alteracions els tipus de cotització:

Contingència i situació protegida

Tipus de cotització (%)

 • Contingències comunes

29,80

 • Amb cobertura per contingències comunes o per cessament d’activitat

29,30

 • Sense cobertura d’incapacitat temporal

26,50

 • Contingències professionals

Tarifa de primes (disp. addic. quarta Llei 42/2006, de 28 de desembre)

 • Si no cobertura de contingències professionals: cotització addicional per finançar les prestacions de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural

0,10

Com en exercicis precedents, es mantenen les peculiaritats per als supòsits de pluriactivitat (devolució de quotes i fixació per 2015 de les quanties corresponents als diferents percentatges de la base de cotització per la qual podran optar els autònoms amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50%) i per als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a