Circulars

#881

18/06/2020

Publicats nous models fiscals de regularització voluntària del deute tributari (delictes contra la Hisenda Pública)

Al BOE del dia 16 de juny s’ha publicat l’Ordre HAC/530/2020 per la qual s’aproven els models 770 “Autoliquidació d’interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària” i 771 “Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible en la seu electrònica de l’AEAT per a la regularització voluntària”, i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

L’informem que al BOE del dia 16 de juny, iamb efectes des del dia 26 de juny de 2020, s’ha publicat l’Ordre HAC/530/2020, de 3 de juny, que desenvolupa la disposició final desena de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003 General Tributària, per la qual s’aproven els models 770, «Autoliquidació d’interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista en l’article 252 de la Llei General Tributària» i 771«Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible en la seu electrònica de l’AEAT per a la regularització voluntària prevista en l’article 252 de la Llei General Tributària», i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

La Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la LGT va introduir un nou article 252 i va habilitar, en la seva disposició final desena, l’aprovació dels models per a la regularització voluntària del deute tributari previst en l’article 252 de la LGT, en casos de delictes contra la Hisenda Pública.

Per instrumentar aquesta regularització voluntària, l’article 252 distingeix dos tipus de tributs, en coherència amb la configuració legal que l’ordenament jurídic tributari efectua en matèria del seu reconeixement, liquidació i pagament:

  • Tributs que han de ser objecte d’autoliquidació pels obligats tributaris, com ara, entre altres, l’IRPF, l’IRNR, l’IS o l’IVA.
  • Tributs que s’exigeixen mitjançant la presentació de declaracions pels obligats tributaris i posterior liquidació practicada per l’Administració Tributària.

Aquesta norma que estem ressenyant és aplicable, exclusivament, als tributs que són objecte del procediment d’autoliquidació, la resta queden subjectes al règim general, i com hem assenyalat anteriorment aprova els següents models:

  • Model 770destinat a l’autoliquidació i ingrés d’interessos de demora i recàrrecs legalment reportats per a la regularització voluntària, en relació, exclusivament tal com hem indicat anteriorment, amb aquells tributs sotmesos al procediment d’autoliquidació.
  • Model 771destinat a l’autoliquidació i ingrés de quotes corresponents a conceptes impositius i exercicis, el model de presentació dels quals no es trobi disponible en la seu electrònica de l’Agència Tributària en aquest moment, i que el seu emplenament del es realitzarà d’acord amb l’ordre ministerial que va aprovar el respectiu model de presentació.

Aquests models els podran presentar els obligats tributaris que procedeixin al complet reconeixement i pagament del deute tributari abans que se’ls hagués notificat l’inici d’actuacions de comprovació o investigació tendents a la determinació del deute tributari objecte de la regularització o, en el cas que aquestes actuacions no s’haguessin produït, abans que el Ministeri Fiscal, l’Advocat de l’Estat o el representant processal de l’administració autonòmica, foral o local de què es tracti, hi interposi una querella o denúncia en contra, o abans que el Ministeri Fiscal o el Jutge d’Instrucció realitzin actuacions que li permetin tenir coneixement formal de l’inici de diligències.

Es presentarà un model 770 i, si escau, un model 771, per cada concepte impositiu i exercici o fet imposable que es pretengui regularitzar, tenint en compte, a aquest efecte, les normes per determinar la quantia de la quota defraudada el que es disposa en l’article 305.2 del Codi Penal.

Finalment, assenyalar que aquests models estaran disponibles exclusivament en format electrònic a través d’interneti per a tots dos, existeix la possibilitat d’aportar la documentació que s’estimi convenient per emparar les dades que s’hi consignen, a través de la seu electrònica de l’AEAT, accedint al tràmit d’aportació de documentació complementària que correspongui segons el procediment assignat a cada model.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a