Circulars

#1162

Quins requisits són necessaris per a obtenir la certificació d’empresa emergent?

Al BOE del 21 de juliol, i amb entrada en vigor el 22 de juliol de 2023, s’ha publicat l’Ordre PCM/825/2023, de 20 de juliol, on es defineixen els criteris a emprar per a avaluar les característiques que defineixen a les empreses emergents, especialment el caràcter d’emprenedoria innovadora i escalable, i el procediment a seguir per a la presentació i tramitació de sol·licituds encaminades a la seva certificació com a empreses emergents. Aquesta certificació donarà accés als beneficis i especialitats reconegudes en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents («Llei de start-ups»)

L’informem que al BOE del dia 21 de juliol, i amb entrada en vigor el 22 de juliol de 2023, s’ha publicat l’Ordre PCM/825/2023, de 20 de juliol, on es defineixen els criteris a emprar per a avaluar les característiques que defineixen a les empreses emergents, especialment el caràcter d’emprenedoria innovadora i escalable, i el procediment a seguir per a la presentació i tramitació de sol·licituds encaminades a la seva certificació com a empreses emergents.

Cal recordar que la «Llei de start-ups», estableix uns requisits específics per a determinar quines empreses poden acollir-se als beneficis i especialitats que incorpora, entre ells, el seu caràcter d’emprenedoria innovadora i el caràcter escalable del seu model de negoci.

Així mateix, la «Llei de start-ups», estableix que amb la finalitat de proporcionar una finestreta única als emprenedors que vulguin acollir-se als beneficis i especialitats que contempla, hauran de sol·licitar a l’Empresa Nacional d’Innovació, S.M.E., SA, que avaluï totes les característiques recollides en la norma, a més del criteri del caràcter d’emprenedoria innovadora i escalable del seu model de negoci. La certificació del caràcter innovador d’aquestes empreses anirà per tant a càrrec de l’Empresa Nacional d’Innovació S.M.E., SA, que disposarà dels recursos necessaris per a desplegar un procediment senzill, ràpid i gratuït per a les empreses sol·licitants.

L’Empresa Nacional d’Innovació, SA, és una Societat Mercantil Estatal respecte de la qual correspon a la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, a través de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, l’exercici de les funcions de tutela.

Tant el procediment com els requisits per a aquesta certificació van quedar pendents de desenvolupament a través d’Ordre interministerial, que s’havia de publicar en els sis mesos següents a l’entrada en vigor de la Llei 28/2022, de 21 de desembre. Aquesta ordre ministerial defineix els criteris per a avaluar les característiques, les mesures procedimentals necessàries per al correcte compliment del procés per a la certificació de les empreses com a empreses emergents, així com el procediment de pèrdua d’efecte de la certificació.

Com s’inicia el procediment de certificació?

L’inici del procediment de certificació es fa mitjançant la presentació electrònica de la sol·licitud de certificació per l’empresa interessada en el registre electrònic habilitat en el portal web d’ENISA (https://www.enisa.es/), a la qual s’adjuntarà la següent documentació necessària:

a) Documentació acreditativa de l’empresa sol·licitant.

b) Número d’identificació fiscal.

c) Escriptura pública de constitució.

d) Comptes anuals tancats de l’últim exercici.

e) Certificat d’estar al corrent de pagaments amb Hisenda.

f) Certificat d’estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social.

g) Declaració responsable del compliment de requisits dels articles 3 i 6 de la Llei 28/2022, de 21 de desembre.

h) Pla de negoci.

Atenció. ENISA publicarà a la seva pàgina web una guia o manual de procediment on es concretaran els detalls, així com de la documentació a presentar per les empreses interessades.

Una vegada iniciat el procediment, l’entitat certificadora disposarà d’un termini màxim de tres mesos per a resoldre i notificar, si escau, el seu caràcter d’empresa emergent. Segons la Llei de start-ups el termini compta des de la data en què la sol·licitud completa hagi estat registrada en el registre electrònic.

El venciment del termini màxim dels tres mesos, sense que hagués recaigut resolució expressa i s’hagués notificat a l’empresa sol·licitant, legitima a aquesta per a entendre estimada la seva sol·licitud de certificació per silenci administratiu.

Atenció. ENISA podrà establir acords amb terceres entitats col·laboradores, categoria en la qual es troben les entitats de les comunitats autònomes, per a la realització d’activitats relatives a la tramitació, gestió documental, difusió i seguiment de la sol·licitud. Els convenis hauran d’incloure com a mínim la col·laboració en les activitats d’informació i difusió de l’activitat de certificació, els seus instruments reguladors, procediment i criteris, en el sector o territori d’abast de cada entitat col·laboradora.

ENISA, en qualsevol cas, podrà denegar la certificació quan el model de negoci presenti dubtes raonables de potencials riscos de reputació, reguladors, ètics o especulatius.

  • L’òrgan competent per a resoldre és el conseller delegat d’ENISA, sense perjudici de la possibilitat de delegació d’aquesta facultat.
  • En cas que la resolució sigui estimatòria, s’emetrà el corresponent certificat d’empresa emergent. La data de la certificació determina la data a partir de la qual l’empresa certificada pot acollir-se als beneficis i especialitats de la Llei de start-ups.
  • Quan l’empresa emergent deixi de complir qualsevol dels requisits exigits per a la certificació, ENISA iniciarà d’ofici un procediment per deixar sense efecte la certificació d’empresa emergent. La pèrdua d’efecte de la certificació es produirà des del moment en el qual es notifiqui la resolució de pèrdua d’efecte, sense perjudici que els beneficis derivats de la Llei de start-ups es perdin des del moment en el qual es produeixi qualsevol dels supòsits recollits en el seu article 6.
  • Després de l’obtenció del certificat o de la seva pèrdua, ENISA ho comunicarà al registre mercantil corresponent.
  • L’empresa emergent està obligada a comunicar a ENISA qualsevol canvi que suposi un incompliment de qualsevol dels requisits exigits per a l’obtenció de la certificació, o que en poguessin determinar la seva pèrdua. L’incompliment comportarà l’inici d’un procediment de pèrdua d’efecte de la certificació.
  • ENISA podrà establir mecanismes de control per a mantenir el seguiment i control eficaç del compliment dels requisits per a obtenir i mantenir la certificació.
  • Qualsevol de les resolucions d’ENISA referent a la certificació es podrà recórrer en via administrativa o judicial.

Quins requisits analitzarà ENISA per a atorgar la certificació?

Entre els requisits necessaris de la Llei de start-ups per a poder-se acollir a les mesures de suport, s’inclou l’exigència que l’empresa emergent desenvolupi un projecte d’emprenedoria innovador que compti amb un model de negoci escalable.

Com a criteri general, segons el que s’estableix l’article 3.2 de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, es considerarà que una empresa desenvolupa un projecte d’emprenedoria innovador quan la seva finalitat sigui resoldre un problema o millorar una situació existent mitjançant el desenvolupament de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment per comparació a l’estat de la tècnica i que porti implícit un risc de fracàs tecnològic, industrial o en el propi model de negoci.

S’entendrà complert el requisit del caràcter d’emprenedoria innovadora si l’empresa sol·licitant compleix almenys una de les condicions següents:

a) Les despeses en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica representin, almenys, un 15% respecte de les despeses totals de l’empresa durant els dos exercicis anteriors, o, en l’exercici anterior quan es tracti d’empreses de menys de dos anys.

b) Que l’empresa sol·licitant hagi estat beneficiària d’inversió, finançament o ajudes públiques per al desenvolupament de projectes de R+D+I o d’emprenedoria innovadora en els últims tres anys sense haver sofert revocació per incorrecta o insuficient execució de l’activitat finançada.

c) Que l’empresa disposi d’un informe motivat emès pel Ministeri de Ciència i Innovació, respecte al seu alt grau d’innovació.

d) Que l’empresa acrediti gaudir de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per tenir contractat personal investigador.

e) Que l’empresa disposi d’un Segell Pime Innovadora concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació.

f) Que l’empresa disposi de Certificació de Jove Empresa Innovadora emesa per AENOR (EA0043) o de Certificació de Petita o Microempresa Innovadora emesa per AENOR (EA0047) o Certificació conforme a la norma UNE 166.002-Sistemes de gestió de la R+D+I.

En cas de no complir cap dels criteris esmentats, l’entitat certificadora avaluarà el caràcter d’emprenedoria innovadora tenint en compte si l’empresa sol·licitant compleix amb algun dels següents aspectes:

a) La presència d’innovació tecnològica, sigui en desenvolupament o explotació, i que pugui estar protegida per drets de propietat industrial (queden exclosos marques i noms comercials) o altres drets com a programari o know-how protegits, tots ells relacionats amb el model de negoci de l’empresa sol·licitant. Es podrà sol·licitar l’emissió d’un informe potestatiu a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per a l’avaluació d’aquest aspecte.

b) La presència d’innovació en productes, processos, serveis i models de negoci.

Respecte del caràcter de negoci escalable, ENISA valorarà el grau d’escalabilitat de l’empresa sol·licitant, segons el que s’estableix l’article 4.3 de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, a partir de l’anàlisi dels criteris següents:

a) Grau d’atractiu del mercat. Es valorarà l’oferta i la demanda del sector en el qual opera l’empresa sol·licitant, la generació de tracció, les estratègies de captació d’usuaris o clients, així com el creixement de la demanda, la sensibilitat de la demanda al cicle econòmic, les barreres d’entrada per a nous oferents, així com altres aspectes que poden ajudar a establir o inferir el grau d’atractiu del mercat.

b) Fase de la vida de l’empresa. Es valorarà la implementació de prototips i l’obtenció d’un producte mínim viable o la posada en mercat del servei. Així com la posició de l’empresa sol·licitant en el mercat, si els seus productes o serveis estan o no en el mercat, des de fa quant temps es comercialitzen, quant temps porten en desenvolupament, o quant temps trigaran a arribar a la fase de comercialització, entre altres.

c) Model de negoci. Es considerarà respecte de cada sol·licitant l’escalabilitat del nombre dels seus usuaris, del nombre de les seves operacions o de la seva facturació anual, així com la definició i monetització de la seva activitat, productes i serveis i els objectius i naturalesa del seu pla d’inversió i el seu finançament.

d) Competència. Es valoraran les empreses competidores en el seu àmbit o sector d’activitat i la diferenciació respecte d’aquestes, incloent-hi les fortaleses i febleses que presenten les empreses competidores respecte a l’empresa sol·licitant.

e) Equip. Es valorarà l’experiència, formació i trajectòria de l’equip que compongui l’empresa sol·licitant, tant l’experiència prèvia en altres empreses i sectors afins de l’equip directiu, com la solvència i trajectòria dels socis.

f) Contractes amb proveïdors, subministradors i contractes de lloguer. Es consideraran les empreses i professionals que presten serveis a l’empresa sol·licitant i la seva importància en el procés de producció.

g) Clients. Es consideraran el volum de clients o usuaris de l’empresa sol·licitant, el seu grau de concentració i la seva rellevància per a l’empresa en funció de la seva diversificació.

Atenció. ENISA considerarà com a factor d’aprovació directa del caràcter de l’emprenedoria escalable el fet d’haver signat una o diverses pòlisses de crèdit amb ENISA en els últims tres anys, sempre que alguna d’elles estigui vigent i no existeixin incidències sobre aquesta.

Compartir a