Actualitat

Ramells Ramoneda analitza les bases del dret a la desconnexió digital

A plena època de revolució de les connexions online i telefòniques amb l’arribada de les primeres mostres de la tecnologia 5G al Mobile World Congress de Barcelona, a Ramells Ramoneda creuen oportú recordar els principals aspectes i drets que tot treballador posseeix per a poder accedir a la desconnexió digital, un context que cada vegada sembla més difícil d’aconseguir.

Aquest dret reconegut a Espanya en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, cerca protegir les possibilitats dels treballadors a l’accés al seu descans, vacances i permisos, així com a la seva intimitat personal i familiar. Per a això, la jornada laboral no ha de ser sobrepassada a través de la utilització de mitjans electrònics posats a la disposició del treballador per part dels seus superiors.

Aquest problema que pateixen molts treballadors va ser analitzat per Adecco l’any passat en una enquesta que reflectia com són moltes les persones que no desconnecten del treball en vacances ni durant el seu temps lliure, com el cas del més del 20% d’enquestats, que va agafar totes les trucades de treball i el 38,8%, que va atendre les més importants.

En resum, la qual cosa s’està buscant amb aquesta llei a nivell pràctic és que es pugui garantir que un treballador no hagi de contestar un correu electrònic o una trucada fora de la jornada de treball.

Però, com ha d’actuar l’empresa enfront d’aquest dret del treballador?

Segons la norma, tota empresa ha d’elaborar una política interna en aquesta matèria. En concret s’estableix que:

• Les modalitats d’exercici d’aquest dret atendran la naturalesa i objecte de la relació laboral.
• Potenciaran el dret a la conciliació de l’activitat laboral i la vida personal i familiar
• Se subjectaran a el que s’estableix en la negociació col·lectiva o, en defecte d’això, a l’acordat entre l’empresa i els representants dels treballadors.

L’ocupador, prèvia audiència dels representants dels treballadors, elaborarà una política interna dirigida a tots els membres de l’equip i directius amb la qual establirà un protocol d’utilització dels dispositius digitals i informarà directament els treballadors del seu abast i límits.

En particular, es preservarà el dret a la desconnexió digital en els supòsits de realització total o parcial del treball a distància així com en el domicili de l’empleat vinculat a l’ús amb finalitats laborals d’eines tecnològiques.

Compartir a