Circulars

#229

S’HA PUBLICAT AL BOE LA REFORMA FISCAL: RENDA, SOCIETATS, IVA, I NO RESIDENTS

Al BOE del dia 28-11-2014, s’han publicat els textos legals de la reforma fiscal que afecten principalment a l’IRPF i a l’impost sobre la renda de no residents, a l’impost sobre societats, a l’IVA, al règim econòmic fiscal de Canàries (IGIC) i a la llei per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental.

Per fi, al BOE del dia 28 de novembre de 2014, s’han publicat els textos legals de la reforma fiscal, de la tramitació de la qual els hem anat informant en els últims mesos, de l’IRPF i l’impost sobre la renda de no residents, de l’impost sobre societats i de l’IVA, del règim econòmic fiscal de Canàries i de la llei per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental. Queda en tràmit encara d’aprovació i publicació l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei General Tributària, pendent d’informació pública i d’observacions, que està previst que s’aprovi cap a mitjans de l’any que ve. En concret, al BOE, s’han publicat els següents textos de llei de la reforma tributària:

 • Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.
 • Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.
 • Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, i la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres.

Aquests textos legals aprovats incorporen importants novetats i suposen un canvi profund en la tributació principalment de l’IRPF i societats, que hem d’analitzar més detingudament més endavant. Aquesta reforma és molt important des del punt de vista de la planificació fiscal abans que es tanqui l’exercici 2014, tenint en compte que algunes de les mesures previstes entren en vigor aquest mateix any, i que d’altres, la majoria, entraran en vigor escalonadament en 2015 i 2016. Per aquest motiu, d’aquí fins al final d’any és el moment idoni per decidir si anticipar determinades operacions o retardar-les a l’any següent, i això pot procurar-nos un bon estalvi de la factura fiscal tant per a les persones físiques com per a les jurídiques.

A continuació, i donada l’amplitud de novetats i canvis, el volem informar de manera molt esquemàtica de les claus més significatives que s’han introduït amb la reforma fiscal en l’IRPF i en l’impost sobre societats, si bé en properes circulars entrarem amb més detall en aquestes novetats i altres relacionades amb la resta d’impostos afectats per la reforma fiscal.

LES PRINCIPALS CLAUS DE LA REFORMA FISCAL EN L’IRPF I EN L’IMPOST DE SOCIETATS

IRPF

La Llei incorpora diverses modificacions importants d’entre les quals destaquen: la baixada de tipus de gravamen o l’increment d’alguns beneficis fiscals, com és l’increment dels mínims personals i familiars, la creació d’una reducció per a treballadors autònoms de menors recursos, la deducció a favor de famílies nombroses, la limitació a 180.000 euros màxims de l’exempció per les indemnitzacions percebudes per acomiadament, l’eliminació de l’exempció per dividends, la supressió dels coeficients d’actualització, l’establiment d’una quantia màxima del valor de transmissió de 400.000 euros per poder aplicar els coeficients d’abatiment en la transmissió de determinats elements patrimonials, la minoració de les aportacions a plans de pensions, la creació d’un impost de sortida en cas de residents que es traslladin fora d’Espanya i la supressió de la deducció per lloguer d’habitatge. Addicionalment, la Llei 26/2014 introdueix modificacions en l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions (ISD) i de l’impost sobre el patrimoni (IP) i en la normativa de plans i fons de pensions.

Aquesta Llei 26/2014 entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 excepte en determinats casos en què es demora a l’1 de gener de 2016 o l’1 de gener de 2017 o que s’anticipa l’endemà de la publicació al BOE.

D’aquesta manera, algunes de les novetats o canvis s’aplicaran des del 29 de novembre de 2014, com la limitació a l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament i d’altres, la majoria, des de l’1 de gener de 2015. Les normes relatives als socis de societats civils que tinguin la condició de contribuents de l’impost sobre societats i al règim d’estimació objectiva, no s’aplicaran fins a l’1 de gener de 2016 i les normes relatives a la transmissió de drets de subscripció s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2017.

Vegem algunes d’aquestes novetats:

Societats civils: les societats civils amb objecte mercantil passen a ser contribuents de l’impost sobre societats a partir de l’01-01-2016 i no tindran la consideració de contribuent en l’IRPF, i s’estableix un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en les quals concorrin determinades circumstàncies.

Rendiments del treball i retribucions en espècie: es limita a la quantitat de 180.000 € per cada any de servei prestat que es computi a l’efecte de determinar la quantia de la indemnització obligatòria, l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament. Conforme al règim transitori previst, el citat límit no resultarà d’aplicació a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a 1 d’agost de 2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d’aquesta data quan derivin d’un expedient de regulació d’ocupació aprovada, o un acomiadament col·lectiu en el qual s’hagués comunicat l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data. Aquesta modificació va entrar en vigor el 29-11- 2014.

En relació amb les despeses deduïbles del rendiment del treball, s’estableix un nou import de 2.000 € de despeses sense justificació (que es podrà incrementar en uns altres 2.000 € més si són treballadors amb mobilitat geogràfica), sense que per aquest concepte es pugui arribar a un rendiment net negatiu. Les persones discapacitades que siguin treballadors actius podran deduir addicionalment uns altres 3.500 €, i 7.750 € si a més necessiten ajuda de terceres persones, tenen mobilitat reduïda o el grau de discapacitat supera el 65%.

Pel que fa a la retribució consistent en la cessió d’ús de vehicles, es redueix la valoració per als considerats eficients energèticament, fins en un 30%, i quant a la valoració de la renda derivada de la utilització d’un habitatge propietat del pagador s’especifica que el percentatge del 5% s’aplicarà en el cas d’immobles localitzats en municipis en els quals els valors cadastrals hagin estat revisats i hagin entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels 10 períodes impositius anteriors.

Rendiments del capital immobiliari i imputacions de rendes: la reducció del rendiment net en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge, passarà a ser de solament el 60%, i s’elimina la reducció incrementada del 100%. Pel que es refereix al règim d’imputació immobiliària, el percentatge de l’1,1% sobre el valor cadastral (enfront del general del 2%), es limita als immobles localitzats en municipis en els quals els valors cadastrals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, i hagin entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.

Rendiments del capital mobiliari: s’elimina l’exempció dels primers 1.500 € anuals per l’obtenció de dividends i participacions en beneficis.

Es redueix de 10 a 5 anys la durada mínima dels plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS). Es dóna la possibilitat de transformar les assegurances de vida, formalitzades abans de l’01-01-2007, en els quals el contractant, assegurat i beneficiari siguin el mateix contribuent, en PIAS, sempre que no s’hagi superat el límit màxim de 8.000 €/any de primes i d’import acumulat de 240.000 €, i que hagin transcorregut almenys 5 anys des del pagament de la primera prima.

Es creen els plans d’estalvi a llarg termini (PALP) pels quals un contribuent que col·loqui el seu estalvi en productes com a dipòsits o assegurances (fins a un màxim de 5.000 € anuals), si el manté un mínim de 5 anys, no tributarà pels rendiments que obtingui, sempre que compleixi els requisits establerts en la norma. 

En relació amb els rendiments del capital mobiliari que no formen part de la renda de l’estalvi (vinculats al finançament d’entitats vinculades) el percentatge de participació a considerar (per calcular l’excés dels capitals propis cedits a una entitat vinculada respecte del resultat de multiplicar per 3 els fons propis, en la part que correspon a la participació del contribuent) serà el 25% (abans era el 5%) en els supòsits en els quals la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat.

Rendiments d’activitats econòmiques: en el cas d’activitats econòmiques consistents en l’arrendament d’immobles s’elimina el requisit de disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat, i es manté el requisit que s’utilitzi almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa per a l’ordenació de l’activitat.

S’estableix que en el cas de socis d’entitats que realitzin activitats professionals, els rendiments es qualificaran de procedents d’una activitat professional si el soci està inclòs en el règim especial de treballadors autònoms o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa al citat règim especial.

En estimació directa simplificada es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Caldrà tenir en compte per a tots els rendiments en règim d’estimació directa normal o simplificada, els són aplicable les modificacions que s’han inclòs en l’impost sobre societats per la nova Llei 27/2014, com la limitació de la deduïbilitat de les despeses per atencions a clients a l’1% de l’import net de la xifra de negocis, la no deduïbilitat de la deterioració de determinats actius afectes com immobles, intangibles o inversions immobiliàries o, en el cas de l’estimació directa normal, la nova taula d’amortització.

En relació amb el règim d’estimació objectiva, amb efectes des de l’01-01-2016, es modifiquen els llindars quantitatius que determinen l’aplicació del citat règim i passen a excloure’s del règim les activitats classificades en determinats epígrafs de l’IAE.

S’estableix una nova reducció del rendiment net de les activitats econòmiques de 2.000 €, que s’incrementa si concorren determinades circumstàncies i si es compleixen certs requisits.

S’adapta la quantificació del rendiment net dels autònoms dependents als canvis produïts en els rendiments del treball quant a la substitució de la reducció per 2.000 € de despeses i a l’aplicació de la reducció solament per a rendiments nets inferiors a 14.450 €.

El tipus de retenció previst per als rendiments d’activitats professionals del 18% (19% en 2015) es redueix al 15% des del 5 de juliol de 2014 (data d’entrada en vigor del RDL 8/2014) quan el volum dels rendiments íntegres derivats d’aquestes activitats en l’exercici anterior (en aquest cas, 2013) haguessin estat inferiors a 15.000 €, i aquest volum representi més del 75% de la suma dels seus rendiments íntegres d’activitats econòmiques i treball obtinguts en aquest exercici.

Guanys i pèrdues patrimonials: en relació amb la transmissió de drets de subscripció d’accions cotitzades, s’estableix que l’import derivat d’aquestes transmissions es considerarà en tot cas guany en el període en què es produeixi aquesta transmissió, sense afectar el valor d’adquisició (com ja succeïa en les transmissions de valors o participacions no admesos a negociació). Aquesta nova regla, no obstant això, no entrarà en vigor fins l’01-01-2017. No obstant això, s’estableix un règim transitori.

En relació amb les regles generals de càlcul dels guanys i pèrdues patrimonials, s’elimina la correcció monetària del valor d’adquisició de béns immobles mitjançant l’aplicació de coeficients d’actualització, i es manté l’aplicació dels coeficients reductors als actius adquirits abans del 31-12-1994, però limitant-ho a les transmissions realitzades a partir de 01-01-2015 el preu conjunt de les quals de transmissió sigui inferior a 400.000 €.

S’introdueix com a novetat, per als contribuents més grans de 65 anys, una nova exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 €, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

S’incorporen a la base imposable de l’estalvi els guanys i pèrdues patrimonials qualsevol que sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent, al mateix temps que es podran compensar a la base de l’estalvi rendiments amb guanys i pèrdues patrimonials, de forma progressiva i amb determinades limitacions.

La part de la base liquidable de l’estalvi que excedeixi de l’import del mínim personal i familiar es gravarà conforme a l’escala següent (estatal i autonòmica):

 •  
  • Fins a 6.000                         20% (2015)     19% (2016)
  • De 6.000,01 a 50.000                      22% (2015)     21% (2016)
  • 50.000,01 en endavant                   24% (2015)     23% (2016)

Reduccions a la base imposable: s’elimina la reducció a la base imposable per quotes i aportacions a partits polítics, que es passaria a articular com una deducció en quota per donatius, i es redueixen les aportacions màximes a plans de previsió social dels imports actuals (10.000 o 12.500 €/any, depenent de l’edat) a un màxim de 8.000 €/any, i s’incrementen de 2.000 € a 2.500 € les aportacions realitzades en favor del cònjuge que no obtinguin rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals. A més, a l’efecte de determinar el límit màxim conjunt per aplicar aquestes reduccions, s’elimina el percentatge incrementat del 50% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques i l’import de 12.500 € (previst anteriorment per a contribuents més grans de 50 anys).

A més, s’afegeixen als dos supòsits de liquiditat actualment regulats per la Llei de plans i fons de pensions (desocupació de llarga durada i malaltia greu) un de nou: l’antiguitat de més de 10 anys de les aportacions, i s’incrementen els mínims del contribuent i els mínims per descendents i ascendents, així com el mínim per discapacitat del contribuent i el de discapacitat d’ascendents i descendents.

Quota íntegra. Escales i tipus de gravamen: s’estableixen noves escales de gravamen, de la base liquidable general i de l’estalvi, amb reducció del nombre de trams i dels tipus marginals (en relació amb els incrementats amb el gravamen complementari vigents en 2012, 2013 i 2014) que s’implementarà en dues fases, per 2015 i 2016. En relació amb l’escala estatal de gravamen aplicable sobre la base liquidable general: el nombre de trams es redueix a cinc, el marginal mínim es fixa en el 10% per 2015 i en el 9,50% per 2016, i el marginal màxim es fixa en el 23,50% per 2015 i en el 22,50% per 2016. El gravamen final dependrà de l’escala autonòmica corresponent. Si bé, a l’efecte de retencions es proposa una escala de cinc trams els tipus marginals dels quals oscil·larien entre el 19% (20% per 2015) i el 45% (47% per 2015). L’escala de gravamen (estatal més autonòmica) aplicable sobre la base liquidable de l’estalvi serà la següent:

– Fins a 6.000                                   20% (2015)     19% (2016)

– De 6.000,01 a 50.000                    22% (2015)     21% (2016)

– 50.000,01 en endavant      24% (2015)     23% (2016)

Deduccions:

 • S’elimina la deducció per compte estalvi-empresa i la deducció per obtenció de rendiments del treball i activitats econòmiques.
 • S’elimina la deducció per lloguer d’habitatge habitual: si bé es manté transitòriament per als contribuents que hagin celebrat un contracte d’arrendament amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 pel qual haguessin satisfet, amb anterioritat a aquesta data, quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual i sempre que el contribuent haguera tingut dret a la deducció en relació amb les quantitats satisfetes pel lloguer d’aquest habitatge en un període impositiu reportat amb anterioritat a 01-01-2015. 
 • Deducció per inversions en habitatge habitual: es manté el règim transitori existent per a les adquisicions realitzades amb anterioritat a l’01-01-2013.
 • Deducció en activitats econòmiques: es manté, si bé el coeficient reduït, aplicable quan el contribuent s’hagués practicat la reducció del 20% del rendiment net per l’inici de noves activitats econòmiques o la deducció en quota per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, es rebaixa del 5% actual al 2,5%.
 • Deducció per donacions: es manté la deducció del 10% per a les quantitats donades a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública no acollides a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. En relació amb les deduccions previstes en la Llei 49/2002 (modificada per la nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats) que podran aplicar les persones físiques que realitzin donacions a entitats acollides a la citada llei, es millora el percentatge de deducció que s’incrementa al 75% per als primers 150 € i al 30% per a l’excés (transitòriament per 2015 aquests percentatges seran el 50% i el 27,5%, respectivament), i s’estimula la fidelització de les donacions mitjançant un increment de les deduccions si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donacions en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior. En aquests casos, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 € serà el 35% (transitòriament per 2015 aquest percentatge serà el 32,5%).
 • Deduccions per aportacions a partits polítics: se suprimeix la reducció per quotes i aportacions a partits polítics a la base imposable i se substitueix per una nova deducció del 20% sobre les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors, sobre una base màxima de 600 € anuals.
 • Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla: es condiciona la possibilitat d’acollir a deducció les rendes procedents de societats que operin efectivament i material en aquests territoris al fet que corresponguin a rendes a les quals resulti d’aplicació la bonificació establerta en l’impost sobre societats en determinats supòsits.
 • Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: es manté la deducció del 20% de les quantitats satisfetes per a la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació (quan es compleixin certs requisits), però s’estableix que no formarà part de la base de la deducció (limitada a 50.000 euros) l’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo de comptes estalvi-empresa en la mesura en què aquest saldo hagués estat objecte de deducció.
 • Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec: a més de la deducció per maternitat (que es manté), s’estableixen noves minoracions a la quota diferencial (es podran cobrar sense haver tingut retencions per aquest import i fins i tot de forma anticipada) per les següents circumstàncies: per cada descendent discapacitat amb dret a aplicar el mínim per descendents per ell (1.200 euros/any), per cada ascendent discapacitat (1.200 €) i, per ser un ascendent o un germà orfe de pare i mare que forma part d’una família nombrosa (1.200 € en general, 2.400 € en cas de famílies nombroses de categoria especial).

Obligació de declarar: s’incrementa d’11.200 a 12.000 euros el límit per no presentar declaració en els supòsits d’obtenció de rendiments de més d’un pagador, percepció de pensions compensatòries o anualitats per aliments no exemptes, casos en què el pagador no estigui obligat a retenir, o, finalment, quan es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fixos de retenció.

Retencions i ingressos a compte: com a conseqüència de les modificacions de les escales de gravamen, també es modifiquen els percentatges de retencions i ingressos a compte aplicables sobre les següents rendes o ingressos:

 • Es matisa que el contribuent podrà deduir la quantitat que va haver de ser retinguda quan no s’hagués practicat o s’hagués practicat per un import inferior al degut per causa imputable “exclusivament” al retenidor.
 • Com ja s’ha comentat, s’estableix una nova escala de retencions per a rendiments del treball els tipus marginals del qual oscil·len entre el 19% (el 2% en 2015) i el 45% (47% en 2015). En el cas d’endarreriments, el tipus de retenció es fixa en el 15%. Se suprimeix l’arrodoniment per calcular el tipus de retenció, i la percepció anual de rendiments del treball màxima sobre la qual no existeix obligació de retenir serà de 12.000 euros, en lloc dels 11.200 actuals.
 • El tipus de retenció per a administradors i membres del consell d’administració es fixa en el 35% (37% en 2015) es redueix al 19% (20% en 2015) quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 €.
 • S’estableix el percentatge de retenció i ingrés a compte per als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, en el 18% (19% en 2015). Aquest percentatge es reduirà a la meitat quan es tracti de rendiments del treball obtinguts a Ceuta i Melilla que tinguin dret a deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.
 • El tipus de retenció previst per als rendiments d’activitats professionals del 19% (20% en 2015), com ja hem comentat, es redueix al 15% des del 5 de juliol de 2014 quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats de l’exercici anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques.
 • S’estableix el percentatge de retenció per als rendiments d’activitats professionals en el 18% (19% en 2015). A més, s’estableix un tipus de retenció reduït del 15% per als rendiments d’activitats professionals, quan el seu volum d’ingressos de l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% dels seus ingressos íntegres totals del treball personal i activitats econòmiques (modificació ja introduïda pel RDL 8/2014, de 4 juliol, i amb efectes des del 05-07-2014). Per a la seva efectivitat s’haurà de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta circumstància, i el pagador està obligat a conservar-la.
 • Amb efectes des de l’01-01-2017, en les transmissions de drets de subscripció preferent d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva estaran obligats a retenir l’entitat dipositària i, en defecte d’això, l’intermediari financer o el fedatari públic que hagi intervingut en la transmissió. Des d’aquesta data, s’estableix el percentatge de retenció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de drets de subscripció preferent en el 19%.
 • S’estableix en el 19% (20% en 2015) el percentatge de retenció aplicable sobre les rendes que actualment suporten el 21%.

Regularització de deutes tributaris corresponents a pensions procedents de l’estranger i condonació de les sancions, recàrrecs i interessos liquidats per aquest concepte: s’estableix la possibilitat de regularitzar la situació tributària sense exigència de recàrrecs, interessos ni sancions, mitjançant la presentació d’autoliquidacions complementàries, als contribuents de l’IRPF que haguessin percebut pensions procedents de l’exterior subjectes a tributació per aquest impost i no n’haguessin declarat els rendiments en els períodes impositius el termini de declaració en període voluntari dels quals hagués conclòs a la data d’entrada en vigor d’aquesta norma. La regularització dels períodes impositius no prescrits s’efectuarà des de la seva entrada en vigor fins al 30-06-2015. Aquest termini és improrrogable.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

La nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats (LIS) substitueix l’anterior normativa reguladora d’aquest impost. A diferència del que ha succeït amb altres impostos, la reforma fiscal en l’àmbit de l’impost sobre societats no s’ha traduït en la modificació d’alguns articles de la normativa existent sinó en l’aparició d’una nova llei completa derogant l’anterior.

La nova LIS entrarà en vigor l’01-01-2015 i serà aplicable per als exercicis iniciats a partir d’aquesta data 2015. No obstant això, algunes de les seves disposicions produeixen efectes en un altre exercici diferent.

Les principals novetats les podem resumir en:

Arrendament d’immobles com a activitat econòmica: es requereix que la seva ordenació es realitzi almenys a través d’una persona ocupada amb contracte laboral a jornada completa (no s’exigeix local).

Societats civils com a subjectes passius: s’incorporen com a subjectes passius de l’IS a les societats civils que tenen objecte mercantil, i que tributaven fins ara com a contribuents de l’IRPF a través del règim d’atribució de rendes i s’estableix un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en les quals concorrin determinades circumstàncies.

Amortitzacions: se simplifiquen les taules d’amortització on s’estableixen 10 grups d’actius i es regulen nous coeficients i períodes d’amortització. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat material nous el valor unitari del qual no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu. S’estableix la deduïbilitat de l’immobilitzat intangible de vida útil definida atenent a la seva durada (sense límit anual màxim ni requisits relatius a la manera d’adquisició o la relació amb el transmitent, a diferència de la norma vigent). S’estableix la deduïbilitat del preu d’adquisició de l’actiu intangible de vida útil indefinida, incloent el fons de comerç, amb el límit anual màxim del 5%, amb independència de la seva imputació comptable o de la naturalesa del transmitent. Desapareix a partir de l’01-01-2015 la deducció fiscal del fons de comerç financer, però s’estableix un règim transitori permetent la deducció respecte de les inversions realitzades abans de l’01-01-2015.

Pèrdua per deteriorament del valor dels elements patrimonials: en primer lloc, s’impedeix la deducció de les pèrdues generades en les transmissions entre grups d’empreses d’accions o participacions, d’immobilitzat material, d’inversions immobiliàries, d’immobilitzat intangible i de valors de deute, fins al període en què siguin transmesos a tercers aliens al grup o les entitats transmitents i adquirents deixin de formar part del grup. Les pèrdues es podran deduir, en general, quan es donin de baixa en l’entitat adquirent. En el cas de transmissió d’accions o participacions o d’establiments permanents, les pèrdues es minoraran en l’import de les rendes positives obtingudes en la transmissió a tercers, tret que hagin tributat efectivament almenys en un 10%. D’altra banda, es limita la possibilitat de deduir les deterioracions comptables de l’immobilitzat i de renda fixa, com ja succeeix en l’actualitat amb la cartera de renda variable. Es manté la deducció fiscal de la deterioració dels crèdits per insolvències, amb limitacions similars a les actuals, així com el de les existències.

Coeficients de correcció monetària: desapareix amb la reforma l’actualització dels béns immobles pel que no es corregirà la depreciació monetària per les rendes positives obtingudes per la venda d’immobles.

Despeses no deduïbles:

 • Despeses per atencions a clients o proveïdors: es limita la deduïbilitat d’aquestes despeses al 1% de l’import net de la xifra de negocis del propi període impositiu.
 • Actuacions contràries a l’ordenament jurídic: com a novetat no seran deduïbles les que tinguin caràcter il·lícit.
 • Persones o entitats vinculades: tampoc ho seran les corresponents a operacions realitzades amb persones o entitats vinculades que, com a conseqüència d’una qualificació fiscal diferent en aquestes, no generin ingrés o generin un ingrés exempt o sotmès a un tipus de gravamen nominal inferior al 10%.
 • Retribucions als administradors: s‘especifica en la norma que seran deduïbles les retribucions als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Limitació deducció despeses financeres: es manté en termes generals la regla actual de la limitació (les despeses financeres netes seran deduïbles amb el límit del 30% del benefici operatiu de l’exercici), si bé s’exigeix ara una inversió mínima per al còmput dels dividends rebuts com a “benefici operatiu” de 20 milions d’euros en lloc dels 6 exigits en l’actualitat, quan la participació és inferior al 5%. S’elimina, el termini de 18 anys per a l’aprofitament futur dels excessos no deduïts en un període determinat, que passa a ser indefinit. D’altra banda, es restringeix la deduïbilitat de la despesa financera derivada d’operacions d’adquisició de participacions en altres entitats quan, amb posterioritat, l’entitat adquirida és incorporada al grup fiscal de l’adquirent o és objecte d’una operació de reestructuració.

Operacions vinculades: la nova LIS restringeix, amb caràcter general, les regles que determinen el perímetre de vinculació o eliminant supòsits de vinculació. Es considera que hi ha vinculació quan dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirecta en, almenys, el 25% del capital social o els fons propis (abans era del 5%). Desapareix també la referència a la consideració de vinculació en la retribució satisfeta per una entitat als seus consellers i administradors per l’exercici d’aquestes funcions. Se simplifica l’actual règim de documentació per a aquelles entitats o grups d’entitats l’import net de la xifra de negocis de les quals sigui inferior a 45 milions d’euros, i en relació amb els mètodes de valoració no s’inclou ja una jerarquia de mètodes, i s’admet, amb caràcter subsidiari, qualsevol mètode i tècnica de valoració que respecti el principi de lliure competència.

Exempció per evitar la doble imposició: s’unifica el tractament dels dividends i plusvàlues derivades de participacions en entitats residents i no residents en territori espanyol. Per a l’aplicació de l’exempció, serà necessari que la participació sigui d’almenys un 5% o, alternativament, tenir un valor superior a 20 milions d’euros; i que l’entitat participada hagi estat gravada a un tipus nominal d’almenys el 10% per un impost de naturalesa idèntica o anàloga al propi impost sobre societats.

Reserva de capitalització: es contempla aquesta nova figura per incentivar la reinversió (amb la intenció de substituir a l’actual deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, i la recentment creada deducció per inversió de beneficis, que s’eliminen amb la reforma fiscal) i que es tradueix en la no tributació d’aquella part del benefici que es destini a la constitució d’una reserva indisponible, sense que s’estableixi cap requisit d’inversió d’aquesta reserva en algun tipus concret d’actiu. Així, els contribuents subjectes al tipus general de gravamen o al del 30% puguin reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys.

Compensació de bases imposables negatives (BIN): s’estableix la limitació de l’import a compensar en un 60% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització i a la seva compensació, i s’admet en tot cas la compensació fins a un import d’un milió d’euros, i s’elimina el límit temporal màxim de compensació de 18 anys (serà possible compensar sense límit temporal). Així mateix, s’estableix que la limitació a la compensació de les bases imposables negatives (BIN) no resultarà aplicable en el període en el qual es produeixi l’extinció de l’entitat, tret que es produeixi en el marc d’una operació de reestructuració protegida.

Tipus de gravamen: el tipus de gravamen general es reduirà des del 30% al 25% en 2016. S’estableix per al període 2015 un tipus general transitori del 28%. Per a les restants entitats, seguiran sent aplicables durant 2015, amb caràcter general, els tipus en vigor abans de la reforma. Les entitats de crèdit seguiran tributant al tipus actual del 30%, així com les que es dediquin a l’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges d’hidrocarburs, que amb la norma vigent tributen al 35% (en 2015 al 33%). Les entitats de nova creació que desenvolupin activitats econòmiques tributaran al 15% durant els dos primers períodes (tret que hagin de tributar a un tipus inferior). No s’aplicarà aquest tipus a les entitats que tinguin com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari d’acord amb la Llei de l’impost sobre el patrimoni. S’aplicarà un tipus del 20% a les societats cooperatives fiscalment protegides, excepte pels resultats extracooperatius (tipus general). Les cooperatives de crèdit i caixes rurals tributaran al tipus general (25%) excepte pels resultats extracooperatius (30%). Les entitats de crèdit i les entitats dedicades a l’explotació, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs tributaran al 30%.

Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats: el panorama de deduccions per inversions sofreix importants modificacions, desapareixent la majoria d’aquestes deduccions vigents actualment.

 • Desapareix la deducció per inversions mediambientals.
 • S’elimina la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, i la recentment creada deducció per inversió de beneficis, i se substitueixen tots dos incentius per un de nou denominat reserva de capitalització, que ja hem comentat anteriorment.
 • Es manté, millorada, la deducció per R+D+i (s’afegeixen al concepte d’innovació tecnològica les activitats de projectes de demostració inicial o projectes pilot relacionats amb l’animació i els videojocs) i les deduccions per creació d’ocupació, incloent la corresponent als treballadors amb discapacitat.
 • S’incrementa el percentatge de deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals al 20% per al primer milió d’euros. Si la producció supera aquest import, l’excés tindrà una deducció del 18%. Almenys el 50% de la base de la deducció s’haurà de correspondre amb despeses realitzades en territori espanyol. L’import d’aquesta deducció no podrà ser superior a 3 milions d’euros. D’altra banda, s’estableix una deducció del 15% de les despeses realitzades en territori espanyol, en el cas de grans produccions internacionals, amb la finalitat d’atreure a Espanya aquest tipus de produccions que tenen un alt impacte econòmic i, especialment, turístic.
 • Es crea una nova deducció per inversió en espectacles teatrals i musicals, per a l’aplicació dels quals és necessari haver obtingut un certificat de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música així com destinar almenys el 50% dels beneficis a la realització d’activitats que donin també dret a la deducció, en els quatre exercicis següents. La deducció serà del 20% dels costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional, minorats per l’import de les subvencions rebudes per a la seva realització (amb un límit de 500.000 euros per període i contribuent). L’import de la deducció i les subvencions rebudes no podran excedir el 80% de les despeses anteriorment assenyalades.
 • Nova deducció per reversió de mesures temporals: els contribuents que tributin al tipus general (o al previst per a entitats de nova creació) i a els qui els hagi resultat d’aplicació la limitació del 30% a les amortitzacions, tindran dret a una deducció en la quota del 5% de les quantitats que integrin derivades de les amortitzacions no deduïdes en els períodes impositius que s’hagin iniciat en 2013 i 2014. Aquesta deducció serà del 2% en els períodes impositius que s’iniciïn en 2015. Els contribuents que tributin al tipus general (o al tipus previst per a les entitats de nova creació) que s’haguessin acollit a l’actualització de balanços (prevista en la Llei 16/2012) tindran dret a una deducció en la quota del 5% de les quantitats que integrin derivades de l’amortització corresponent a l’increment net de valor resultant d’aquella actualització. Aquesta deducció serà del 2% en els períodes impositiu que s’iniciïn en 2015.

Altres mesures

 • Règim especial de les empreses de reduïda dimensió: desapareix amb efectes des de l’01-01-2016 el tipus de gravamen reduït actualment vigent del 25% per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, tributant al tipus general del 25% tota la base imposable. No obstant això, amb destinació exclusiva per a la petita i mitjana empresa destaca com a novetat la creació d’una reserva d’anivellació de bases imposables. Mitjançant aquest mecanisme es pot reduir la base imposable fins al 10% amb un límit màxim anual d’un milió d’euros. Les quantitats referides en el paràgraf anterior s’addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguin en els 5 anys immediats i successius a la finalització del període impositiu en què es realitzi aquesta minoració, sempre que el contribuent tingui una base imposable negativa, i fins al seu import. Per a això, haurà de dotar amb càrrec als beneficis de l’exercici en el qual es realitzi la minoració una reserva per l’import de la minoració a la base imposable derivada de la reserva d’anivellació, que serà indisponible durant el període de 5 anys.
 • Pròrroga de mesures temporals: es prorroguen durant 2015 les mesures excepcionals introduïdes amb motiu de la crisi econòmica en exercicis anteriors, com: a) les limitacions a l’aplicació del règim de llibertat d’amortització pels elements adquirits fins al 31 de març de 2012; b) les limitacions a la compensació de bases imposables negatives per grans empreses; c) les regles especials per a la determinació de l’import dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats: pagament fraccionat mínim, tipus incrementats, etc.; d) l’amortització fiscal del fons de comerç adquirit a tercers, el fons de comerç financer, el fons de comerç de fusió i l’immobilitzat immaterial amb vida útil indefinida; i) les regles especials d’aplicació temporal del règim d’amortització dels contractes d’arrendament financer.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a