Circulars

#1214

S’han de donar d’alta en la Seguretat Social els estudiants estrangers matriculats en universitats i centre de formació estranger que realitzin pràctiques en empreses espanyoles?

Els estudiants en pràctiques, encara que siguin estrangers, han de ser donats d’alta en la Seguretat Social, com assimilats a treballadors per compte d’altri, conforme a les previsions de la Llei General de la Seguretat Social, i això amb independència que les seves pràctiques siguin remunerades o no. Es podrà tramitar l’alta encara que aquells, de manera temporal, no disposin del NIE, si bé caldrà acreditar-ne la sol·licitud en el moment de l’alta en la Seguretat Social així com la identitat de l’alumne mitjançant la presentació del corresponent passaport en vigor.

Com ja deu saber tots els alumnes universitaris i de formació professional que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes (remunerades o no) incloses en programes de formació cotitzen a la Seguretat Social des de l’1 de gener de 2024 i tenen una major protecció. Fins ara només existia l’obligació de donar d’alta els alumnes que feien pràctiques remunerades.

S’han d’incloure en el sistema de la Seguretat Social tots els alumnes que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes, tant si són retribuïdes com si no. Les pràctiques que estan incloses són:

  • Pràctiques fetes per alumnes universitaris, sigui per obtenir una titulació oficial (grau, màster o doctorat) o per a un títol propi de la universitat.
  • Pràctiques fetes per alumnes de formació professional, sempre que no es prestin en el règim de formació professional intensiva, és a dir, sempre que no tinguin caràcter laboral.
  • Pràctiques fetes per alumnes d’ensenyaments artístics superiors, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius del sistema educatiu.

En la pràctica, estar inclòs en el sistema de Seguretat Social té dos efectes fonamentals:

  1. Els alumnes tindran cotitzats els períodes en què facin pràctiques. Això implica que aquests períodes es computaran com cotitzats per a la generació de futurs drets. Per exemple, es tindran en compte a l’hora de sol·licitar una possible pensió.
  2. Els alumnes podran beneficiar-se de la protecció que ofereix la Seguretat Social mentre realitzin les pràctiques. Així, estaran protegits, per exemple, en cas d’accident.

Qui estarà obligat a donar d’alta els alumnes en el sistema de la Seguretat Social?

Els responsables de donar d’alta i de baixa els alumnes, i de complir les obligacions que es generin amb la Seguretat Social, són les universitats, les empreses i els centres formatius.

Quines obligacions assumeix l’entitat responsable que dona d’alta un alumne?

L’entitat que hagi assumit la condició d’empresari haurà de comunicar els dies de realització de pràctiques formatives en un determinat mes, així com presentar la liquidació corresponent per aquests dies i ingressar la quota resultant.

Obligacions que les entitats responsables han de complir durant el mes d’abril (2024)

La presentació de la liquidació i l’ingrés de les quotes corresponents a les pràctiques formatives no remunerades fetes durant els mesos de gener, febrer i març s’efectuarà durant aquest mes d’abril. Concretament, l’entitat responsable té de termini per a fer-ho fins al dia 29. També s’haurà d’informar si no s’ha fet cap pràctica, malgrat que l’alumne es trobi en situació d’alta en el corresponent mes.

Així mateix, quan l’alumne es trobi en una situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, l’entitat responsable haurà d’indicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) els dies previstos de realització de la pràctica formativa. Aquesta comunicació s’ha de fer amb caràcter previ a la liquidació i ingrés de quotes.

En cas d’incompliment d’aquesta obligació de comunicació, es generarà la liquidació deutora corresponent per cada dia d’alta en el corresponent mes.

En què consisteix la cotització?

En una quota empresarial per cada dia de pràctiques de 2,67 euros per contingències comunes, exclosa la prestació d’incapacitat temporal, i de 0,33 euros per contingències professionals, sense que es pugui superar la quota màxima mensual per contingències comunes de 60,76 euros i per contingències professionals de 7,38 euros.

Hem de tenir en compte que l’any 2024, a les quotes per contingències comunes els resultarà d’aplicació una reducció del 95%, sense que els siguin aplicables altres beneficis en la cotització.

Què és el NUSS?

Per poder donar-se d’alta en el nostre sistema de protecció social caldrà que l’alumne tingui assignat un número de la Seguretat Social (NUSS). Aquest número és el que l’identifica en les seves relacions amb la Seguretat Social.

És possible que l’alumne ja tingui un NUSS assignat prèviament, per exemple, si ha treballat amb anterioritat o ha estat cobert per l’assegurança escolar. Si no en tingués, l’entitat responsable que hagi de complir amb les obligacions de la Seguretat Social ha de sol·licitar-lo.

Si l’alumne ja té un NUSS assignat, com el pot consultar?

Si l’alumne vol consultar el seu NUSS, pot fer-ho a través del servei Acreditació del Número de la Seguretat Social que existeix al portal IMPORT@SS. Es podrà accedir a aquest servei a través de SMS, Clau PIN, Cl@ve Permanent o Certificat electrònic / DNIe.

En aquesta guia detallada li detallem com consultar el NUSS.

Com es consulta l’alta?

L’alta es pot consultar des del servei Entrar en la teva àrea personal del portal IMPORT@SS o des del servei Informe de situació actual del treballador de la seu electrònica.

Formen part de les estadístiques periòdiques d’afiliació a la Seguretat Social els estudiants en pràctiques no remunerades que cotitzen?

Des de l’1 de gener de 2024 els alumnes que fan pràctiques formatives no remunerades estan inclosos en el sistema de la Seguretat Social. No obstant això, no formen part de la xifra d’afiliats que facilita periòdicament el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Pensions. Formar part del sistema suposa el reconeixement d’aquest temps de pràctiques com cotitzat a l’efecte de la futura pensió, i al mateix temps els permet estar més protegits en determinades situacions com accidents de treball.

Per a ampliar la informació sobre com realitzar aquests tràmits pots consultar els següents butlletins de Notícies RED publicats per la TGSS:

  • Butlletí 9/2023 que recull el procediment d’altes i baixes.
  • Butlletí 10/2023 que afegeix algunes modificacions a la normativa.
  • Butlletí 13/2023 sobre el càlcul de la cotització durant els períodes en els quals els alumnes que fan pràctiques no remunerades.
  • Butlletí 16/2023 que recull els terminis excepcionals per a tramitar l’alta en determinats supòsits.

Així mateix, al web de la Seguretat Social hi ha publicats els criteris de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social sobre l’aplicació d’aquesta normativa.

Alumnes estrangers

La regulació de la nova DA 52a de la LGSS introduïda per l’art. Únic 34 del RD 2/2002 sobre la necessària inclusió en el sistema de Seguretat Social dels alumnes que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, preveu l’alta necessària de tots els estudiants que facin aquestes pràctiques, no fa cap distinció sobre el fet de si són estranger o espanyols, i evidentment, tampoc fa dependre l’obligatorietat d’alta del fet que les pràctiques siguin remunerades o no.

Per tant, en tot cas hi ha l’obligació de l’alta. Ara bé, el que sí que és obligatori és que l’estudiant cal que es trobi legalment a Espanya, però no perquè si no es troba legalment a Espanya no es pugui donar-li d’alta, com perquè si no hi fos legalment, no es podria donar d’alta i tampoc podria fer legalment les pràctiques.

Dit això, perquè es pugui tramitar l’alta, s’exigirà que l’estudiant en qüestió, encara que no tingui permís de treball, però sí que ha d’haver vingut a Espanya amb un visat per a estudis, i podrà tramitar-se l’alta fins i tot i quan l’estudiant no disposi de manera temporal del NIE, si bé s’ha d’acreditar haver-lo sol·licitat, en el moment de l’alta en la Seguretat Social, i s’ha d’aportar a més el seu passaport en vigor, a fi d’acreditar la seva identitat.

Estarien inclosos els alumnes que vulguin accedir a l’arrelament per a la formació cursant un certificat de professionalitat amb un mòdul de pràctiques no laborals, encara que no tinguin NIE o autorització de residència?

Sí, sempre que disposin d’una autorització de residència en el moment de tramitar-se l’alta, en els termes de l’article 124 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’estrangeria.

Estan incloses les pràctiques fetes per estudiants extracomunitaris que no tenen permís de treball i que el seu visat és per a estudis?

Si aquests estudiants es desplacen temporalment a Espanya i es matriculen en una universitat o centre espanyol i, a conseqüència d’aquesta matriculació, fan pràctiques a Espanya en els termes i condicions de la DA 52a LGSS, es considera que aquests estudiants quedarien inclosos.

Es podrà tramitar l’alta en el règim general de la Seguretat Social d’aquests estudiants extracomunitaris en pràctiques que no tenen permís de treball, però sí un visat per a estudis, sempre que, en el moment de l’alta, resideixin o es trobin legalment a Espanya.

Es podrà tramitar l’alta dels estudiants d’Erasmus+ encara que no tinguin el número d’identificació d’estrangers (NIE)?

En el cas que aquests alumnes quedin inclosos en l’àmbit d’aplicació de la DA 52a TRLGSS es podrà tramitar l’alta encara que, de manera temporal, no disposin del NIE, si bé s’haurà d’acreditar-ne la sol·licitud en el moment de l’alta en la Seguretat Social, així com la identitat de l’alumne mitjançant la presentació del corresponent passaport en vigor.

Es pot sol·licitar l’alta d’un alumne que no tingui autorització prèvia per treballar o NIE?

Es podrà tramitar l’alta d’aquests alumnes en el règim general de la Seguretat Social conforme a la DA 52a LGSS sempre que resideixin i es trobin legalment a Espanya, encara que no disposin d’autorització prèvia per treballar, ja que no es tracta de treballadors sinó d’assimilats a treballadors per compte d’altri.

Es podrà tramitar l’alta encara que, de manera temporal, no disposin del NIE, si bé s’haurà d’acreditar-ne la sol·licitud en el moment de l’alta en la Seguretat Social així com la identitat de l’alumne mitjançant la presentació del corresponent passaport en vigor.

Compartir a