Circulars

#714

27/05/2019

Termini de presentació de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques a Catalunya

L’informem que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16-05-2019 s’ha publicat el DECRET LLEI 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que va entrar en vigor el dia 17 de maig de 2019.

Li recordem que aquesta Llei 6/2017 s’ha promulgat amb una clara finalitat, la persecució a l’evasió i elusió fiscal que es produeix a Catalunya a l’hora d’incorporar béns d’ús privat, del patrimoni personal a estructures societàries, difuminant la titularitat real d’aquests béns, i que la imputació real de la titularitat d’aquests béns és un procés complex per a les administracions.

L’àmbit territorial d’aquesta llei serà el Catalunya, i gravarà la tinença de determinats actius que hi estiguin situats i que s’enumeren a continuació:

  • Béns immobles
  • Vehicles a motor amb una potència superior a 200 CV
  • Embarcacions d’esbarjo
  • Aeronaus
  • Objectes d’art i antiguitats
  • Joies

Aquests actius, seran considerats no productius sempre que se cedeixin gratuïtament a socis o persona vinculada directament o indirecta amb la societat que els utilitzin totalment o parcial per a l’ús privat.

També es determinaran com no productius quan fins i tot se cedeixin de forma onerosa a socis o persones vinculades totalment o parcial per al seu ús privat, excepte en els supòsits que treballin de manera efectiva en la societat i es paguin al preu de mercat i que rebin de la societat una retribució superior al preu de cessió.

Finalment als actius no afectes a cap activitat econòmica, amb l’excepció dels béns no productius amb un preu d’adquisició inferior a l’import dels beneficis no distribuïts el mateix any d’adquisició de l’actiu i els deu anteriors.

No obstant això es podrà destruir aquesta presumpció si es destinen a l’ús i gaudi, sense establir totalment o parcial de treballadors no socis ni partícips de la societat o entitats que constitueixen el seu ús com un rendiment en espècie o si es destinen a serveis econòmics i socioculturals del personal de servei de l’activitat.

Existeix l’exempció de l’impost per a administracions públiques i béns immobles de fundacions, organitzacions no governamentals i en general activitats sense ànim de lucre. Aclarits el fet imposable i els supòsits de subjecció, la base imposable estarà constituïda per la suma dels valors dels actius que s’han esmentat més amunt, i s’aplicarà una  escala de gravamen progressiva sobre aquesta suma, que s’adjunta a continuació.

Termini de presentació

La principal novetat del DECRET LLEI 8/2019 és que regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, que s’estableix de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys reportats (2017, 2018 i 2019), que s’hauran de liquidar, de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’aquest any.

La presentació de l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica, en la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. L’ingrés s’ha d’efectuar per alguna de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Catalunya.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a