Circulars

#1043

23/06/21

Tràmits comuns per iniciar un ERTO per impediment o per limitació

Li recordem que el passat 28 de maig es va publicar el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

Com sabem per anteriors circulars, aquesta norma va mantenir l’esquema general dels expedients anteriors, introduint determinades especialitats, sobretot pel que fa als incentius per treballadors afectats i reincorporats.

Posteriorment es va publicar el Butlletí RED 4/2021, de data 4 de juny, que detalla la manera d’emplenar les peculiaritats de cotització per a cada modalitat, identificar els treballadors (juntament amb els seus períodes de suspensió, reducció de jornada i, en el seu cas, reinici d’activitat) i remetre, en el seu cas, declaracions responsables.

Ara destacarem els tràmits comuns per iniciar un ERTO per impediment o per limitació:

L’art. 2 del RDL 11/2021 recorda els tràmits necessaris per instar un expedient nou, remetent a l’art. 2 del RDL 30/2020 pel que fa a la sol·licitud de l’expedient i al procediment i requisits per beneficiar-se de l’exoneració de quota.

Recordem, conjuminant les últimes normes sobre el particular:

  • Es requereix, en cas d’expedient nou, l’autorització d’un ERTO.
  • En la tramitació dels ERTO, la sol·licitud de l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és potestativa per a l’autoritat laboral.
  • Per a les exempcions a aplicar per la Tresoreria General de la Seguretat Social, es requereix instància de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació.
  • L’esmentada declaració responsable ha de fer referència tant a l’existència com al manteniment de la vigència dels expedients de regulació temporal d’ocupació i al compliment dels requisits establerts per a l’aplicació de les exempcions. En concret i, en qualsevol cas, la declaració farà referència a haver obtingut la corresponent resolució de l’autoritat laboral emesa de manera expressa o per silenci administratiu.
  • Perquè l’exempció resulti d’aplicació, les declaracions responsables s’hauran de presentar abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el qual tinguin efectes aquestes declaracions.
  • La renúncia expressa a l’ERTO determina la finalització d’aquestes exempcions des de la data d’efectes d’aquesta renúncia. Les empreses hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com a l’autoritat laboral que hagués dictat la resolució expressa o tàcita, la renúncia expressa a l’ERTO.
  • A l’efecte del control de les exempcions de quotes, és suficient la verificació que el SEPE o, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de què es tracti (amb les particularitats a les quals es refereix la normativa). No obstant això, en el cas dels treballadors als quals no s’hagi reconegut la prestació per desocupació, serà suficient la verificació del manteniment del treballador en la situació assimilada a la d’alta
  • El SEPE i, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació de les prestacions de desocupació reconegudes als treballadors. A aquest efecte, la Tresoreria podrà establir els sistemes de comunicació necessaris amb el SEPE per al contrast amb les seves bases de dades dels períodes de gaudi de les prestacions per desocupació.
  • Les exempcions en la cotització no tindran efectes per als treballadors, i es manté la consideració del període en què s’apliquin com efectivament cotitzat amb caràcter general. Seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social, de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, del SEPE i del FOGASA, respecte a les aportacions que financin les prestacions cobertes per cadascun d’ells.
  • Les exempcions s’aplicaran, respecte dels treballadors que tinguin les seves activitats suspeses o reduïdes, a l’abonament de l’aportació empresarial i del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

Trànsit des d’un expedient per impediment a limitació, o viceversa

Una vegada constatada la concurrència d’alguna de les situacions constitutives de força major per part de l’autoritat laboral, mitjançant la corresponent resolució estimatòria, expressa o per silenci administratiu, el pas de la situació d’impediment a la de limitació o viceversa, a conseqüència de les modulacions en les restriccions sanitàries adoptades per les autoritats competents, no requerirà la tramitació d’un nou ERTO.

Sense perjudici de l’anterior, resultaran aplicables, a cada moment, els percentatges d’exoneració corresponents, en funció de la naturalesa impeditiva o limitativa de la situació de força major en la qual es trobi l’empresa.

Aquest canvi de situació i la seva data d’efectes, així com els centres i persones afectades, l’ha de comunicar l’empresa a l’autoritat laboral que hagués aprovat l’expedient i a la representació legal dels treballadors. Després de la comunicació a l’autoritat laboral, es presentarà declaració responsable a la Tresoreria General de la Seguretat Social; i l’autoritat laboral traslladarà la comunicació a la Inspecció de Treball i Seguretat Social per dur a terme el control sobre la correcta aplicació de les exempcions.

Aquestes previsions també són aplicables quan la resolució estimatòria de l’autoritat laboral (expressa o per silenci administratiu) hagués tingut lloc en aplicació de la normativa precedent, quan es produeixi el pas de la situació d’impediment a una altra de limitació en el desenvolupament normalitzat de la seva activitat, a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles competents, o viceversa.

Finalment, i a efectes del Servei Públic d’Ocupació Estatal, s’ha d’entendre que n’hi haurà prou amb la remissió, en el fitxer XML habitual, dels períodes d’activitat dels treballadors afectats, a fi que percebin correctament la prestació per desocupació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.