Circulars

#230

05/12/2014

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2015

Al BOE del dia 29-11-2014, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa per a 2015 el mètode d’estimació objectiva d’IRPF i el règim simplificat d’IVA, que amb prou feines canvia quant estructura, quantia dels mòduls, índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes i les seves instruccions d’aplicació, de la vigent per a l’any 2014 i a l’espera de la de les modificacions introduïdes per les Lleis 26/2004 i 28/2014 de reforma fiscal de l’IRPF i de l’IVA que entrarà en vigor l’any 2016.

Al BOE del dia 29-11-2014, s’ha publicat l’Ordre HAP/2222/2014, amb entrada en vigor el 30 de novembre de 2014 i amb efectes per a l’any 2015, que desenvolupa per a el any 2015 el mètode de estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.

Cal tenir en compte que ja s’ha aprovat i publicat la reforma fiscal de l’IRPF mitjançant la Llei 26/2014, de 27 de novembre, que introdueix modificacions en el  àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva amb el propòsit de reduir-lo tant des del punt de vista quantitatiu, mitjançant una reducció dels límits d’aplicació, com des d’un punt de vista qualitatiu, fitant les activitats que es poden acollir al referit règim. D’acord amb això, la Llei 28/2014 de 27 de novembre de reforma de l’IVA, modifica el règim simplificat de l’IVA, per reduir el límit quantitatiu que permet als subjectes passius aplicar aquest règim simplificat i minorar en relació al volum d’adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals acolliments al règim especial (excloses les relatives a elements de l’immobilitzat) també el límit quantitatiu.

En concret les modificacions que introdueix la reforma fiscal són:

1. En relació amb el règim d’estimació objectiva de l’IRPF, amb efectes des de l’01-01-2016, es modifiquen els llindars quantitatius que determinen l’aplicació del citat règim i passen a excloure’s del règim les activitats classificades en determinats epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). En concret, destaquem les següents novetats:

a) La reforma redueix el llindar d’exclusió per aplicar el mètode d’estimació objectiva tant pels qui realitzen activitats agrícoles, ramaderes o forestals o qualssevol altres. La rebaixa del llindar d’exclusió amb caràcter general passa de 450.000 a 150.000 euros d’ingressos i de 300.000 a 150.000 de despeses. En el cas d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el llindar d’exclusió passa de 300.000 euros d’ingressos a 250.000 euros d’ingressos (inicialment era de 200.000 però al Senat s’ha elevat a 250.000 euros).

Per calcular el volum de rendiments íntegres es tindran en compte totes les operacions amb independència que existeixi o no obligació d’emetre’n factura.

A més, s’estableix que el mètode d’estimació objectiva no es podrà aplicar quan el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional superi 75.000 euros anuals.

Així mateix, si el volum de compres en béns i serveis de l’exercici anterior sobrepassa l’import de 150.000 euros, tampoc serà possible determinar el rendiment net a través de mòduls.

b) Activitats excloses del mètode d’estimació objectiva a partir de 2016: l’Ordre ministerial per la qual es desenvolupin per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA no inclourà en el seu àmbit d’aplicació les activitats incloses en la divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE (relacionades amb fabricació i construcció fonamentalment) a les quals existeixi obligació de retenir sobre els ingressos que obtenen. A més, la resta d’activitats els ingressos de les quals es retenen, veuran reduïdes les magnituds específiques de tall superades les quals tampoc poden aplicar l’estimació objectiva.

2. En relació al Règim simplificat de l’IVA: no es podran acollir a aquest règim els subjectes passius el volum de rendiments íntegres dels quals superi els 150.000 euros o 200.000 euros, si es tracta d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes (anteriorment els límits eren de 450.000 i 300.000 euros, respectivament). Les adquisicions i importacions de béns i serveis, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat, no podran superar tampoc l’import de 150.000 euros (anteriorment, 300.000 euros).

No obstant aquestes modificacions que acabem de ressenyar no entraran en vigor fins a l’1 de gener de 2016, per la qual cosa l’Ordre que desenvolupa per 2015 el mètode d’estimació objectiva d’IRPF i el règim simplificat d’IVA amb prou feines canvia quant a estructura, quantia dels mòduls, índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes i les seves instruccions d’aplicació, de la vigent per a l’any 2014.

Ordre de mòduls 2015

En relació amb l’IRPF:

  • Es conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que el determinin pel mètode d’estimació objectiva en 2015, i així mateix s’assenyala que aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats.
  • S’incorpora en relació amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, un nou índex corrector per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica -0,80 sobre el rendiment procedent dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica-, sent també aplicable aquest índex corrector en el període impositiu 2014.
  • S’estableix també un nou índex de rendiment net -0,32 o 0,42  per a supòsits de transformació, elaboració o manufactura-, per als contribuents dedicats a l’activitat forestal d’extracció de resina que a causa de la modificació de l’àmbit d’aplicació del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA podran aplicar a partir d’aquest any el mètode d’estimació objectiva.
  • Es redueix per a l’any 2015 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode de estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula, flors i plantes ornamentals i tabac.

En relació amb l’IVA:

  • Es redueix el percentatge aplicable en 2015 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura i de serveis de cria, guarda i engreixi d’aus.

A més, al terme municipal de Lorca, es redueix en 2015 en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Ambdues reduccions, s’han de tenir en compte també per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2015 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2015.

Finalment, comentar que el termini de renúncies i revocacions, es podrà efectuar des del 30 de novembre fins al 31 de desembre de 2014, tant per al règim d’estimació objectiva en IRPF com del règim simplificat en IVA.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a