Butlletí

Butlletí trimestral 01/2012

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Editorial

EDITORIAL

Hem començat l’any amb una sèrie de mesures econòmiques que, en paraules de la vicepresidenta del Govern que acabem d’estrenar, només és «l’inici de l’inici». Davant l’absència d’una nova Llei de Pressupostos per a l’any 2012, el passat 30 de desembre el Consell de Ministres del nou executiu va adoptar una sèrie de mesures de caràcter urgent en matèria pressupostària, tributària i financera, que van veure la llum en el Reial Decret-Llei 20/2011. Tal com s’indica al preàmbul de la pròpia norma «la pura i simple pròrroga de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011 ocasionaria certes disfuncions que cal corregir», en particular, perquè la situació econòmica i financera aconsellen no prorrogar algunes matèries que podrien tenir repercussions en el dèficit públic i en l’estabilitat pressupostària, amb la conseqüència que això podria tenir en els compromisos assumits per Espanya davant la UE en la reducció del dèficit públic. Fruit d’aquest esc! enari econòmic són les mesures que recull el Reial Decret-Llei 20/2011, estructurades, a més, segons l’habitual esquema de les lleis pressupostàries. Per la qual cosa, en aquest cas, podem parlar perfectament d’una llei de pressupostos sense pressupostos.

 

Fiscal

LES NOVETATS FISCALS PER A L’EXERCICI 2012. COMENTARIS AL REIAL DECRET-LLEI 20/2011

El recent Reial Decret-Llei 20/2011, del 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, ha introduït per sorpresa una sèrie de mesures de caràcter tributari amb la clara intenció d’augmentar la recaptació i així minorar el dèficit públic existent. Les mesures adoptades no deixen de ser en determinats supòsits contradictòries, deduccions d’anada i tornada, manteniment de determinats beneficis fiscals i pròrroga o desaparició sobtada d’altres.

 

Laboral

BECARIS: ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LES ÚLTIMES NORMES PUBLICADES

Durant els últims mesos de govern socialista vam assistir a la promulgació d’una gran quantitat de lleis i reials decrets en l’àmbit jurídic-laboral i de la Seguretat Social. Un dels col·lectius als que han anat adreçades aquestes novetats normatives ha estat el dels becaris. Concretament, i amb una diferència temporal de gairebé només un mes, es van dictar dos Reials Decrets que han generat molta polèmica, no només entre aquest col·lectiu, sinó entre assessors, empreses i universitats, que han assistit astorats a una sèrie de canvis de criteri realment sorprenents. Ens referim a l’obligatorietat o no de cotitzar pels becaris universitaris que fan pràctiques vinculades als seus estudis.

 

Mercantil i Civil

ALGUNES QÜESTIONS SOBRE LA VALIDESA DELS COMPTES ANUALS

De vegades, el dipòsit dels comptes anuals va acompanyat d’una nota de defectes emesa pel Registrador Mercantil, que qualifica com a contrària a llei l’actuació de la societat per a l’aprovació d’aquests. La regulació operada sobre els Comptes Anuals per part del Codi de Comerç i de la Llei de Societats de Capital, té una finalitat clarament garant. No únicament davant de tercers –atès que, per a això la informació econòmica que contenen es veu sotmesa a un cert control, així com al seu dipòsit– sinó també en termes d’estricta legalitat en quedar igualment subjectes a les disposicions que sobre aquesta matèria conté el Reglament del Registre Mercantil. Les discrepàncies que sobre la interpretació d’aquestes normes sorgeixen entre els Registradors i les societats que van a dipositar-hi els seus comptes són amb freqüència solucionades per la Direcció General dels Registres i del Notariat.

 

Comptabilitat

ELS ARRENDAMENTS OPERATIUS I FINANCERS

Fa poc, l’ICAC ha dut a terme un estudi sobre la comptabilització d’un contracte d’arrendament operatiu amb un període de carència. Al contracte s’assenyala que el període de carència s’ha d’entendre com un incentiu a l’arrendament que l’empresa comptabilitza com una despesa menor al llarg del període d’arrendament per la qual cosa s’ha d’utilitzar, amb caràcter general, un sistema de repartiment lineal. Alhora, cal tenir en compte que el Reial Decret-Llei 20/2011, del 30 de desembre, ha incrementat el percentatge de retenció sobre els arrendaments del 19% al 21%.

 

Agenda

AGENDA TRIBUTÀRIA

Calendari d’Obligacions Fiscals. Gener – Febrer – Març 2012

 

Normativa

NORMATIVA

LES 10 CLAUS DE LA REFORMA LABORAL 2012

 

Hemeroteca

HEMEROTECA

Resum d’articles publicats a la premsa econòmica

Compartir a