Butlletí

Butlletí trimestral 03/2016

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Exposàvem en el número anterior que la reforma operada per la Llei 27/2014 manté l’estructura bàsica de l’Impost de Societats, de manera que el resultat comptable continua sent l’element nuclear de la base imposable i constitueix un punt de partida clau en la seva determinació. No obstant això, i com a conseqüència de les modificacions constants, de caràcter parcial, a què s’ha vist sotmesa la regulació substantiva d’aquest impost, el legislador ha considerat oportú substituir la norma anterior –ja text refós-, de forma que a partir d’aquest moment la vigent Llei 27/2014 serà la que regularà l’esdevenidor d’aquesta figura impositiva.

L’efecte estimat pel legislador amb la promulgació de la Llei 27/2014 se centra en una pretesa reducció generalitzada de la càrrega impositiva suportada pels contribuents d’aquest Impost, amb una èmfasi especial –almenys sobre la lletra- en la neutralitat, igualtat i justícia; en l’increment de la competitivitat econòmica; i en la simplificació de l’impost.

Les mesures que introdueix la Llei 27/2014 haurien de contribuir a la consecució dels objectius perseguits, especialment aquells que, bé de forma directa, bé de forma indirecta, incideixen sobre el consum, i amb aquest en la reactivació de l’economia.

No considerem necessari en aquest moment fer esment a l’esperit, a la substància de la Llei, per entendre que ja ho vam fer en el seu moment i no és la nostra intenció tornar sobre el que ja vam dir. Per això, reprenem l’anàlisi de les modificacions més significatives, continuant amb la numeració de l’article precedent, amb l’objectiu de fer més clara i sistemàtica la nostra exposició.

Pel que fa al nostre comentari en l’àmbit social, s’analitzen les dues principals novetats legislatives que afecten l’àmbit laboral i de seguretat social, promulgades en l’últim trimestre de 2015; d’una banda la Llei 31/2015 (modificació i actualització normativa en matèria d’autoocupació, mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social) i d’una altra la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat 2016.

Pel que fa a la matèria mercantil, amb la publicació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària es pretén atribuir el coneixement d’un nombre significatiu dels assumptes que tradicionalment s’incloïen sota la rúbrica de la jurisdicció voluntària a operadors jurídics no investits de potestat jurisdiccional, com ara Secretaris judicials, Notaris i Registradors. Tot això, en una clara aposta per la desjudicialització de certes matèries.

La Llei de la Jurisdicció Voluntària constitueix, en el sentit que apuntem, una contribució singular a la modernització d’un sector del nostre dret que no ha merescut una atenció tan detinguda per part del legislador com en altres àmbits de l’activitat judicial, però on estan en joc interessos de gran rellevància dins de l’esfera personal i patrimonial de les persones. I suposa, a més, la resposta a la necessitat d’una nova ordenació legal, adequada, raonable i realista de la jurisdicció voluntària.

Modificació dels coeficients d’amortització, conseqüències en la comptabilitat és el títol del nostre article comptable, en el qual s’explica que l’entrada en vigor l’1 de gener de 2015 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, per la qual s’aprova el nou Impost de Societats, ha donat lloc a una extraordinària simplificació en les taules d’amortització fiscal respecte de les que aplicàvem fins al 31 de desembre de 2014 per al càlcul del deteriorament dels immobilitzats, (sempre que el nostre criteri comptable coincidís amb el fiscal). La mateixa Llei fa referència a aquest canvi en el seu preàmbul quan indica: “b) És rellevant la simplificació que s’efectua en les taules d’amortització, la complexitat de les quals s’ha reduït, amb unes taules més actualitzades i de millor aplicació pràctica”.

En la secció de Normativa facilitem un breu resum de les modificacions introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016, Llei 48/2015, de 29 d’octubre, publicada el 30 d’octubre de 2015 passat. En aquesta breu síntesi, principalment, s’esmenten els aspectes tributaris afectats per la disposició.

En el terreny laboral comentem diverses normes de gran rellevància per a la matèria: el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; el Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació; i el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultin d’utilitat, i quedem a la seva disposició i el convidem a contactar amb el nostre despatx per a resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi, on l’atendrem en tot allò que necessiti.

Compartir a