Butlletí

Butlletí trimestral 09/2016

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

En aquest número es porta a terme l’exposició de les principals modificacions operades per la Llei 27/2014 en l’Impost de societats, amb una referència especial a aquells punts que, fins i tot no sent nous, poden tenir incidència en la declaració i liquidació tant del mateix impost com dels seus pagaments fraccionats.

Com és obvi no s’ha pogut efectuar una anàlisi de cadascuna de les modificacions operades en l’impost, però això no obsta perquè els assumptes comentats hagin comprès les novetats més significatives. Determinades qüestions, en particular la nova regulació de les operacions vinculades, n’han quedat excloses, tenint en compte que la seva extensa redacció bé requereix un monogràfic.

Pel que fa al nostre comentari en l’àmbit social, s’analitza la irrupció de les noves tecnologies en l’empresa que han suposat una revolució en la manera d’entendre les relacions laborals; amb tot, això genera problemes que ni legalment ni constitucionalment semblen tenir una resposta suficient. En aquest comentari abordem la problemàtica i les conseqüències de l’ús de les anomenades noves tecnologies en l’empresa i els efectes que pot generar el seu ús irresponsable.

Pel que fa a la matèria mercantil, comentem les modificacions operades per la Llei 22/2015, d’Auditoria de Comptes. Després de més d’un any des de la publicació de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, comencen a entrar en vigor, o potser hauríem de dir que comencen a ser aplicables, algunes de les modificacions operades per la Llei ja no tan sols en l’àmbit de l’auditoria, sinó del nostre estudi, del dret mercantil.

L’objecte principal de la norma és adaptar la legislació interna espanyola als canvis incorporats per la Directiva 2014/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals i dels comptes consolidats, en allò que s’hi ajusta.

Amb la nova redacció donada per la Llei d’Auditoria a determinats preceptes del Codi de Comerç i de la Llei de Societats de Capital, es modifiquen substancialment certs aspectes d’aquestes normes. Aspectes, a més, que revesteixen una importància capital en la mesura que afecten informació sensible per a tercers, com són la memòria dels comptes anuals, així com la mateixa entitat atès que afecta l’obligació per a algunes societats de formular o no l’estat de canvis en el patrimoni.

El nou desenvolupament de la norma 13a de registre i valoració del PGC, “Impost sobre beneficis”, és el títol del nostre article comptable, en el qual s’analitza la Resolució de 9 de febrer de 2016 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l’impost sobre beneficis.

La Resolució deroga la Resolució de 9 d’octubre de 1997 que regulava certs aspectes de l’antiga norma de registre i valoració 16a del PGC de 1990 referida a l’impost sobre beneficis.

La norma continua basant la comptabilització de l’impost sobre beneficis en el denominat enfocament del balanç, que ja recollia en la norma vigent de registre i valoració núm. 13 del PGC de 2007, en contraposició al conegut enfocament del compte de pèrdues i guanys que establia el PGC de 1990.

En la secció de Normativa destaquem el comentari del contingut de la Directiva ATAD: les mesures “antielusió” adoptades en relació amb l’impost de societats en fiscal i el comentari de l’Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny, per la qual es desenvolupa parcialment el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, en relació amb el procediment de recaptació de recursos no tributaris ni duaners de titularitat de l’Administració General de l’Estat a través d’entitats col·laboradores.

Així mateix, s’ha fet un recull de les normes més destacades que s’han publicat des que li va trametre la revista anterior, que esperem que seran d’interès.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultin d’utilitat, i quedem a la seva disposició i el convidem a contactar amb el nostre despatx per a resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi, on l’atendrem en tot allò que necessiti.

Aquesta publicació no acceptarà responsabilitats per les pèrdues que pugui ocasionar a qualsevol persona natural o jurídica que actuï o deixe d’actuar com a resultat de les informacions contingudes en el butlletí.

Compartir a