Actualitat

Com entendre les mesures per promoure l’accés a l’ocupació de persones amb discapacitat intel·lectual límit

El passat 01/06/2021, va entrar en vigor el El RD 368/2021, que defineix què ha d’entendre’s com a persona amb capacitat intel·lectual límit i estableix les mesures d’acció positiva per promoure el seu accés a l’ocupació i afavorir la seva integració laboral en el mercat ordinari de treball.

Des del despatx Ramells Ramoneda, encara que presenta una guia informativa a la seva web en la qual expliquen les mesures d’acció positiva per a promoure aquest accés, han volgut aportar un resum amb els dos aspectes més importants a destacar. Això és degut a que podem entendre aquest RD com una norma amb un doble objectiu:

  • Definir el que, als efectes laborals d’accedir a les mesures d’acció positiva previstes, ha d’entendre’s com a persona amb capacitat intel·lectual límit
  • Promoure l’accés a l’ocupació de les persones amb capacitat intel·lectual límit, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat

Què és una capacitat intel·lectual límit?

La persona amb capacitat intel·lectual límit és l’individu que compta amb un quocient intel·lectual per sota del considerat com a general i, a més, presenta dificultats en la interacció amb l’entorn, la qual cosa dificulta el seu desenvolupament humà i la seva plena participació en la vida social.

Per a determinar qui seran els destinataris finals d’aquest programa d’ocupació, es fixen valors concrets: les persones amb discapacitat intel·lectual de més d’un 20% i que no aconsegueixin el 33%, així com les persones sordes i amb discapacitat auditiva, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

 

Subvencions per a adaptar el lloc de treball

Els empresaris podran sol·licitar subvencions amb càrrec als serveis públics d’ocupació competents per a realitzar les adaptacions necessàries en el lloc de treball i eliminar barreres o obstacles que impedeixin o dificultin el treball de les persones amb capacitat intel·lectual límit.

Per a promoure l’accés a l’ús d’aquest col·lectiu, els empresaris podran accedir a una subvenció de 2.000 euros per cada contracte de treball indefinit a temps complet.

Els contractes per a la formació i l’aprenentatge signats amb persones amb capacitat intel·lectual límit podran ampliar-se fins a un termini màxim de quatre anys. Però només si es justifica que el treballador no ha aconseguit un nivell mínim de coneixements necessari per a l’acompliment de les seves funcions.

Aquesta circumstància s’haurà de justificar sobre la base d’informes competents i a la mena de discapacitat o circumstàncies personals del treballador, així com per les característiques del procés formatiu.

Compartir a