Circulars

#163

12/02/2014

EL PRÒXIM 31 DE MARÇ FINALITZA EL TERMINI PER EFECTUAR LA DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER DE L’EXERCICI 2013

Els recordem que el termini màxim de presentació del model 720 de declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2013 venç el pròxim 31 de març de 2014. Aquest model s’haurà de presentar per Internet, sense que es pugui presentar en paper. Per als qui van presentar el model 720 l’any passat, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’informació obligada (comptes bancaris, accions o immobles) hagi experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels que van determinar la presentació de la declaració de l’any 2012. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar al seu dia l’obligació de declarar.

Li recordem que la «Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger», a través del model 720 corresponent a l’exercici 2013 s’ha de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014, i haurà d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Si l’any passat va presentar el model 720 de l’exercici 2012 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, a partir d’ara, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar el model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

  • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
  • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

Atenció. Aquesta obligació d’informació que és de caràcter recurrent va ser establerta per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, i no determina el pagament de cap quota d’impostos. No obstant això, l’absència de presentació de la declaració ocasiona sancions molt greus.

Quins subjectes estan obligats?

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el territori esmentat de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros. Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que s’apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

Atenció.  L’obligació no es podrà obviar pel fet que hagués tancat els comptes bancaris o per haver venut les accions al llarg de l’exercici 2013, perquè estan obligats a declarar els qui hagin estat titulars o autoritzats en qualsevol moment de l’any.

Per als qui l’any passat ja hagin presentat el model 720 hi ha l’obligació de presentar-lo novament?

Per als qui van presentar el model 720 l’any passat, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns anteriorment esmentats (comptes bancaris, accions o immobles) hagi experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any 2012. A aquests efectes, haurà de computar cada grup de béns de forma global, i no per cadascun dels béns concrets.  Així, per exemple, si un compte corrent en el banc augmenta en 15.000 euros però un altre es redueix en 10.000 euros, l’augment del grup “comptes corrents” serà de només 5.000 euros, amb la qual cosa no haurà de tornar a presentar la declaració.

En tot cas, com ja s’ha comentat, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar al seu dia l’obligació de declarar. D’aquesta manera, independentment que el valor dels seus béns a l’estranger hagi augmentat en més de 20.000 euros, haurà de tornar a presentar el model 720 si ha cancel·lat un compte declarat l’any passat, o bé ha deixat d’estar autoritzat per disposar-ne, o si ha venut accions o immobles prèviament declarats, en aquest cas haurà de tornar a declarar encara que hagi reinvertit l’import obtingut en la compra d’altres béns de la mateixa natura.

Importants conseqüències en cas d’incompliment

L’incompliment de l’obligació d’informar en termini determina la imposició d’una sanció de 5.000 € per cada dada omesa amb un mínim de 10.000 € tot això per cada tipus de bé o dret no declarat (comptes bancaris, accions o immobles).

Per tant, la sanció mínima per la falta de presentació del model 720 en el que s’incompleixen les tres obligacions d’informació, seria de 30.000 €, i en el cas que s’incompleixi tan sols una obligació d’informació (per exemple, si no es declara la informació corresponent sobre un compte bancari) la sanció mínima seria de 10.000 €. 

A més a més, l’incompliment de les obligacions en qüestió podrà tenir conseqüències importants en el futur en l’IRPF i en l’impost sobre societats, en la mesura en què es puguin descobrir, per part de l’Administració tributària, patrimonis ocults vinculats a aquest tipus de béns i drets, ja que la no declaració en aquesta informativa de béns i drets serà motiu de liquidació, com a guany no justificat de patrimoni o com a renda no declarada, en l’IRPF (tipus marginal superior al 50%) o en l’impost sobre societats, respectivament, del valor d’adquisició dels citats béns o drets en l’últim període no prescrit, sense que la prova que els béns provenen de període prescrit es pugui fer valer. Per tant, en aquest cas seran imputats a l’últim exercici no prescrit, amb la qual cosa el contribuent s’arrisca a fortes sancions i, fins i tot, a incórrer en delicte fiscal. Addicionalment, s’imposarà una sanció del 150 per cent de la quota defraudada.

QUADRE RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL SUBMINISTRAR

Tipus de bé o dret

COMPTES

VALORS

O DRETS

ASSEGURANCES I RENDES

IMMOBLES I DRETS SOBRE ELLS

Informació que cal subministrar

– Identificació del compte amb codi IBAN

– Raó social o denominació de l’entitat i domicili incloent país

– Número d’identificació fiscal a l’estranger de l’entitat

– Data d’obertura de cada tipus de compte

– Data de l’autorització o del poder de disposició

– Tipus de titularitat

– Percentatge de titularitat

– Saldo al 31 de desembre de cada compte

– Saldo mitjà de cada compte en l’últim trimestre de l’exercici de la declaració

– Identificació per codi

– Raó social o denominació de l’entitat participada, cessionària del capital, o encarregada de la gestió o administració de valors i domicili incloent país

– Número d’identificació fiscal a l’estranger de l’entitat

– Data d’adquisició de la titularitat o titularitat real de les accions o participacions

– Número de valors (accions, participacions, etc.)

– Tipus de titularitat

– Percentatge de titularitat

– Valor al 31 de desembre de cada valor i dret

– Raó social o denominació de l’entitat i domicili incloent país

– Número d’identificació fiscal a l’estranger de l’entitat

– Data de contractació amb l’entitat asseguradora o la receptora dels béns i drets constitutius de les rendes vitalícies o temporals titularitat real de les accions o participacions

– Tipus de titularitat

– Percentatge de titularitat

– Valor de rescat al 31 de desembre (assegurances de vida o invalidesa)

– Valor de capitalització al 31 de desembre (rendes temporals o vitalícies)

– Adreça de l’immoble: nom de la via pública, número de la casa, població, província/regió/

estat, codi postal, codi de país

– Tipus de bé immoble (urbà o rústic)

– Data d’adquisició de la titularitat o titularitat real del bé immoble o del dret real sobre ell

– Tipus de titularitat

– Percentatge de titularitat

– Valor d’adquisició del bé immoble incloent els impostos

– Valor de drets reals segons l’impost de patrimoni

– Valor liquidatiu a 31 de desembre

Per a més informació, li adjuntem una recopilació de preguntes freqüents a l’Administració Tributària:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Campanas_anteriores/Declaraciones_Informativas/Declaraciones_informativas_2012/_INFORMACION/Ayuda/Preguntas_frecuentes__Modelo_720/Preguntas_frecuentes__Modelo_720.shtml

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això,

Compartir a