Circulars

#332

25/12/2015

EN CAS DE SUBROGACIÓ EMPRESARIAL S’ACABA EL MANDAT DELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS?

Tot depèn de si s’ha produït o no l’extinció de l’empresa que s’ha incorporat a la seva. Quan l’empresa, el centre de treball o la unitat productiva conserven la seva autonomia després del procés de transmissió, llavors els representants dels treballadors mantenen les seves funcions i continuen el seu mandat en els mateixos termes i condicions que tenien abans de la subrogació.

En els temps que corren, els processos de fusió, escissió, segregació… vendes d’empreses (venda del seu negoci o part d’ell a una altra empresa), s’està veient amb certa normalitat.

Pot succeir que en la seva empresa s’hi hagin integrat els treballadors d’una altra empresa després d’un procés de subrogació empresarial. A més, en l’empresa que s’ha incorporat a la seva hi pot haver representants dels treballadors. En aquests casos ens podem preguntar, si aquests representants segueixen conservant les seves funcions o s’entén que el seu mandat s’ha extingit com a conseqüència de la subrogació.

Canvi de titularitat de l’empresa

En primer lloc és important assenyalar que l’Estatut dels Treballadors (ET) estableix que el canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma no extingirà per si mateix la relació laboral, i el nou empresari queda subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior, inclosos els compromisos de pensions, en els termes previstos en la seva normativa específica, i, en general, totes les obligacions en matèria de protecció social complementària que hagués adquirit el cedent.

Per tant, i amb caràcter general, quan una empresa en substitueix una altra, fent-se càrrec del centre de treball i de la prestació del servei, la nova empresa ha d’assumir als treballadors de l’empresa anterior.

Conveni col·lectiu aplicable

 

En segon lloc, hem de recordar que respecte al conveni col·lectiu a aplicar una vegada produïda la transmissió de l’empresa, excepte acord en contra entre l’empresa i els representants dels treballadors, als treballadors afectats se’ls continua aplicant el conveni col·lectiu que estigués en vigor al moment de la transmissió, en l’empresa, centre de treball o unitat productiva autònoma transferida. Aquesta aplicabilitat es manté fins a l’expiració del conveni col·lectiu d’origen.

Mandat de la representació dels treballadors

La norma parteix del fet del manteniment del mandat dels representants dels treballadors, si bé es pot veure afectat en certes circumstàncies.

La norma laboral assenyala que quan l’empresa, el centre de treball o la unitat productiva objecte de la transmissió conservi la seva autonomia, el canvi de titularitat de l’empresari no extingirà per si mateix el mandat dels representants legals dels treballadors, que seguiran exercint les seves funcions en els mateixos termes i sota les mateixes condicions que regien amb anterioritat.

En cas contrari, si el procés de transmissió comporta la desaparició de l’entitat (entenent per tal l’empresa, centre de treball o unitat productiva) que aporta els treballadors, llavors s’extingeix també el mandat dels representants dels treballadors.

Per tant, el manteniment del mandat depèn de la subsistència de la unitat productiva transferida, com a entitat econòmica autònoma, i per tant, com a unitat electoral. És a dir, si el canvi es tradueix en el simple canvi de la titularitat de la societat, el mandat segueix vigent.

Si per exemple s’escindeix una unitat productiva d’una societat que al seu torn està constituïda com a centre de treball independent, la representació dels treballadors d’aquest centre de treball es manté.

Si per contra amb aquest procés de reestructuració, aquesta unitat productiva afectada es dilueix o desapareix per la transmissió, el mandat del representant dels treballadors s’extingeix, ja que mantenir-lo, suposaria l’existència de doble representació.

No obstant això, haurem d’estar al cas concret i tenir en compte que la jurisprudència tendeix al manteniment de la representació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Compartir a