Circulars

#904

29/07/2020

Informe de la Direcció General de Tributs sobre la dotació de reserves en l’impost sobre societats 2019 sense que s’hagin aprovat els comptes anuals abans del 25 de juliol de 2020

La Direcció General de Tributs ha emès un informe datat el 20 de juliol sobre la possibilitat de reduir la base imposable de l’impost sobre societats de 2019, en aplicació de la reserva per a inversions a Canàries (RIC), de la reserva de capitalització o de la reserva d’anivellament per entitats que, a la data de presentació de l’autoliquidació, no hagin aprovat els comptes anuals i, per tant, no hagin pogut acordar la dotació de les corresponents reserves.

L’informem que la Direcció General de Tributs ha emès un informe datat el 20 de juliol sobre la possibilitat de reduir la base imposable de l’impost sobre societats de 2019, en aplicació de la reserva per a inversions a Canàries (RIC), de la reserva de capitalització o de la reserva d’anivellament per entitats que, a la data de presentació de l’autoliquidació, no hagin aprovat els comptes anuals i, per tant, no hagin pogut acordar la dotació de les corresponents reserves.

En primer lloc, es recorda que, per aplicar la reducció per la RIC, la dotació d’aquesta reserva s’ha d’acordar en termini per la junta de socis abans de l’autoliquidació de l’impost, i aquest és el criteri administratiu confirmat per l’Audiència Nacional que, al seu torn, va ser confirmat pel Tribunal Suprem, encara que aquest requisit no es reculli explícitament en el text legal.

En segon lloc, es reprodueixen l’art. 124.1 de la Llei de l’impost sobre societats (LIS) en el qual es regula el termini de l’autoliquidació i l’art. 12 del Reial decret llei 19/2020 en el qual s’adapta a les entitats que, a la data de la seva finalització, no hagin aprovat els seus comptes anuals acollint-se a l’ampliació de terminis establerta en el Reial decret llei 8/2020. En resum i, com ja sabem, en el cas que al final del termini d’autoliquidació l’entitat no tingués comptes aprovats per l’esmentada ampliació dels terminis mercantils, es presentarà l’autoliquidació en el termini “normal” amb els comptes formulats, auditats o amb la comptabilitat i si, dels comptes que finalment s’aprovin, resultés una autoliquidació diferent, es presentarà aquesta “segona” fins al 30 de novembre.

El Centre Directiu, considera que les entitats que es trobin en aquesta situació atípica -que aprovin els comptes anuals amb posterioritat a la presentació de la declaració el termini de presentació de la qual acabava el 27 de juliol- podran aplicar la RIC en aquesta autoliquidació “en la mesura en què consti una proposta de l’òrgan competent per formular els comptes anuals i l’aplicació del resultat d’efectuar la dotació de la RIC“. Quan aprovin els comptes en el termini ampliat, si se’n derivés una autoliquidació diferent, haurien de presentar una nova autoliquidació fins al 30 de novembre.

Finalment, en l’informe es fa constar que aquest criteri també és aplicable a la reserva de capitalització i a la reserva d’anivellament.

Per tant, si una entitat va aprovar els comptes abans del 27 de juliol, podrà reduir la base per aquestes reserves -capitalització, anivellament o RIC- sempre que la seva dotació s’hagi recollit en l’aplicació del resultat, sense cap particularitat. I si els comptes s’aproven amb posterioritat, es podran aplicar aquestes reduccions de la base imposable a condició que, els comptes anuals s’aprovin amb posterioritat, en termini i recullin l’acord de dotació a les reserves. Si això no fos així, això motivaria, per si mateix, la presentació de la “segona” autoliquidació sense aplicar la reducció.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a