Circulars

#30

13/02/2012

La reforma laboral. Primers apunts

Dissabte 11 de febrer es va publicar el Reial decret llei 3/2012 de 10 de febrer que introdueix el canvi més significatiu dels darrers anys en la regulació de les relacions laborals.

Volem assenyalar els aspectes més destacables d’aquest canvi i en circulars posteriors exposarem amb més detall cada punt.

Punts a destacar:

 

1.  Acomiadament improcedent. Per als contractes que se signin a partir de la publicació d’aquest Reial Decret, la quantia de la indemnització per acomiadament improcedent (sense motiu justificat) serà com a màxim de 33 dies de sou per any d’antiguitat (fins ara era de 45 dies) i amb un màxim de 24 mensualitats (fins ara era de 42 mensualitats). Per als contractes signats amb anterioritat a aquesta data, el càlcul es fa per separat en dues parts. Per al període anterior al 11 de febrer de 2012 s’aplica la normativa anterior i per al període que transcorri a partir d’aquesta data s’aplica la nova norma.

 

2.  Acomiadament per causes objectives. No hi ha canvis en el càlcul de la quantia respecte a la normativa anterior i seguirà sent de 20 dies de sou per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Es simplifiquen i faciliten les condicions que ha d’acomplir l’empresa per poder aplicar-ho. S’entén que concorren causes econòmiques quan els resultats de l’empresa mostrin una situació econòmica negativa, com ara l’existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d’ingressos o vendes. En tot cas, s’entendrà que la disminució és persistent si es dóna durant tres trimestres consecutius “.

 

3.       Expedient de Regulació d’ Ocupació (ERO). S’elimina l’autorització administrativa prèvia per a la seva aplicació.

 

4.   Contractes bonificats. S’estableixen bonificacions d’entre el 75% i el 100% de les quotes de la Seguretat Social en els contractes de formació i aprenentatge. També per la transformació en indefinits dels contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació.

 

5.  Emprenedors. S’estableixen avantatges específics per a les empreses que contractin al seu primer empleat: deduccions fiscals i bonificacions en la contractació (menors de 30 anys i beneficiaris de prestacions per atur, joves entre 16 i 30 anys i majors de 45 inscrits en l’Oficina d’Ocupació) , serà compatible el contracte amb el cobrament del 25% de la prestació per desocupació. Tot això es complementarà amb una norma específica per a emprenedors que es publicarà en breu.

 

6.  Flexibilització. Es modifica la regulació de la mobilitat funcional, geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball (reducció de jornada). Prevalença del Conveni d’empresa sobre qualsevol altre.

7.  La suspensió de la prohibició de concatenació de contractes temporals finalitza el 31/12/2012.

 

8.    Modificacions del procediment laboral: S’elimina l’intent de Conciliació prèvia davant el secretari judicial en determinats supòsits (Seguretat Social, acomiadament col · lectiu de representants sindicals, gaudi de vacances, mobilitat geogràfica, suspensió del contracte, reducció de jornada per causes econòmiques, organitzatives o tècniques, entre d’ altres).

 

 

El contingut d’aquesta circular és merament informatiu. Hem de prioritzar la simplicitat davant d’una exposició més exhaustiva. És per això que qualsevol actuació a emprendre en base a aquesta, hauria de ser contrastada amb un assessorament professional complert i personalitzat.

Esperem que aquesta informació li sigui d’utilitat i estem, com sempre, a la seva disposició per a qualsevol assumpte que sigui del seu interès.

 

Compartir a