Circulars

09/05/24
#1221

Aspectes controvertits del dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil

Si no es dipositen els comptes anuals en el Registre Mercantil, s’ha de produir el tancament del full, i no es pot inscriure cap altre acte en el Registre. Hi ha una excepció: nomenar liquidadors, revocar poders, dissoldre la societat o cessar administradors. Una de les obligacions més bàsiques dels administradors d’empresa, és el d’elaborar […]

Seguir llegint

09/05/24
#1220

La data d’inici de la caducitat del dret a deduir en IVA

En la recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), número 1744/2022, de data 18 de març de 2024, s’ha proporcionat un aclariment crucial respecte al còmput de la caducitat del dret a deduir l’IVA. És essencial entendre tant el marc temporal per a exercir aquest dret com els requisits que han de complir-se per […]

Seguir llegint

06/05/24
#1219

Els avantatges fiscals del lísing immobiliari en l’impost sobre societats

A l’hora de comprar una nau industrial, una oficina o un local comercial, l’opció més coneguda és sol·licitar un préstec hipotecari, però cada vegada té més força el lísing immobiliari, com a forma per finançar una adquisició que suposa un important esforç per a la major part de les empreses i autònoms. Aprofiti els avantatges […]

Seguir llegint

06/05/24
#1218

Optimització fiscal mitjançant l’oferta d’assegurança de salut com a retribució flexible en l’IRPF

Les primes satisfetes per l’empresa no es consideren retribució en espècie en l’IRPF fins a 500 euros anuals per cadascun dels assegurats (1.500 euros en cas de discapacitats). Això es deriva en un estalvi fiscal per al treballador. Cada vegada són més els treballadors que contracten una assegurança mèdica privada a Espanya amb l’objectiu de […]

Seguir llegint

26/04/24
#1217

Els requisits necessaris per a celebrar una junta general amb caràcter universal

En moltes societats les juntes de socis són universals, sense convocatòria prèvia (el que agilitza la presa d’acords i evita tràmits i despeses de convocatòria formal). Però perquè es pugui celebrar una junta així, tots els socis hi han de ser presents o representats i acceptar per unanimitat aquesta celebració. La junta universal d’una societat […]

Seguir llegint

26/04/24
#1216

Quant paga el FOGASA en salaris i indemnitzacions?

L’SMI l’any 2024 puja fins als 1.134 euros en 14 pagues i amb això els límits del FOGASA. Com ja deu saber, el FOGASA (Fons de Garantia Salarial, organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social) garanteix als treballadors la percepció de salaris, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la […]

Seguir llegint

17/04/24
#1215

Aspectes clau de l’acomiadament disciplinari

L’acomiadament disciplinari és la decisió de finalitzar la relació laboral per part d’un empresari amb el treballador que ha contractat. Per poder-se considerar com a tal s’han de produir dues circumstàncies: hi ha un incompliment per part del treballador, i aquest és específicament greu i culpable. Com vostè ja sap pot acomiadar un treballador (acomiadament […]

Seguir llegint

17/04/24
#1214

S’han de donar d’alta en la Seguretat Social els estudiants estrangers matriculats en universitats i centre de formació estranger que realitzin pràctiques en empreses espanyoles?

Els estudiants en pràctiques, encara que siguin estrangers, han de ser donats d’alta en la Seguretat Social, com assimilats a treballadors per compte d’altri, conforme a les previsions de la Llei General de la Seguretat Social, i això amb independència que les seves pràctiques siguin remunerades o no. Es podrà tramitar l’alta encara que aquells, […]

Seguir llegint

17/04/24
#1213

Demani la devolució de l’IVA suportat a la Unió Europea

Si ha suportat IVA en un altre país de la UE per import igual o superior a 400 euros, pot sol·licitar-ne la devolució aquest mateix mes d’abril. Si com a empresa o autònom de vegades desenvolupa la seva activitat fora d’Espanya, pot implicar haver de desplaçar-se per visitar clients o proveïdors situats a la Unió […]

Seguir llegint

10/04/24
#1212

Els contractes temporals en el punt de mira de la Inspecció de Treball

La Inspecció de Treball està intensificant els seus esforços per combatre el frau en la contractació temporal. Encara que des de març de 2022 aquest tipus de contracte ha desaparegut, no obstant això, els contractes subscrits abans del 31 de desembre de 2021 es mantenen vigents fins a la seva durada màxima. Així, algunes empreses […]

Seguir llegint

10/04/24
#1211

És possible deduir en l’impost sobre societats les retribucions dels administradors malgrat no estar previstes en els estatuts socials?

El Tribunal Suprem ha dictat recentment dues sentències en les quals, d’una banda, reafirma en la seva doctrina que són deduïbles les retribucions que perceben els administradors quan estan comptabilitzades, acreditades i previstes en els estatuts socials, sense que faci falta que s’aprovin per la junta general. I, d’altra banda, fa un pas més i […]

Seguir llegint

10/04/24
#1210

Resum de les deduccions estatals per reduir la factura de l’IRPF 2023

De cara a la declaració de l’IRPF 2023 és convenient que tinguem en compte les deduccions, tant estatals com autonòmiques, que ens ofereix la normativa de l’IRPF per reduir la quota tributària a pagar. Si vol pagar el menys possible en la seva declaració de l’IRPF 2023 li convé conèixer aquelles deduccions a què tingui […]

Seguir llegint

03/04/24
#1209

La Seguretat Social actualitza les bases mínimes de cotització a l’SMI per a 2024

Correcció d’errates de l‘Ordre PJC/281/2024, de 27 de març, per la qual es modifica l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2024. (BOE, 03-04-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/04/03/pdfs/BOE-A-2024-6627.pdf Una vegada s’ha […]

Seguir llegint

03/04/24
#1208

S’amplia fins al 30 de juny de 2024 el termini perquè els autònoms comuniquin a la TGSS les dades sobre la seva activitat econòmica o ocupació

D’acord amb el Reial decret 322/2024, de 26 de març, s’estableix un nou termini (fins al 30 de juny de 2024) per a la comunicació de les dades sobre la seva activitat econòmica o ocupació per part de treballadors autònoms que figurin d’alta, a data 1 d’abril de 2024, en el RETA o en el […]

Seguir llegint

03/04/24
#1207

Quines subvencions i ajuts públics es qualifiquen de guany patrimonial en l’IRPF?

Per norma general, els ajuts i subvencions rebuts tributen i, per tant, s’han de declarar en l’IRPF. De cara a la pròxima declaració de l’IRPF 2023, ens podem plantejar un dubte freqüent, com és el relatiu a la tributació dels ajuts o subvencions públics en l’IRPF. Hem de tenir en compte que per norma general, […]

Seguir llegint

27/03/2024
#1206

Com queden els embargaments salarials en 2024?

Si la seva empresa rep una diligència d’Hisenda embargant el salari d’algun empleat, recordi que només es pot embargar una part i que es calcula a partir del salari mínim interprofessional (SMI), que ha tornat a augmentar a 1.134 euros per 14 pagues. Hem de recordar-li que la Llei General Tributària (LGT) estableix, amb respecte […]

Seguir llegint

07/03/24
#1205

La problemàtica del desequilibri patrimonial com a causa de dissolució d’una societat mercantil

Els administradors queden com a responsables solidaris de tot deute posterior al moment de la causa de dissolució, encara que es tracti de contractes anteriors a l’existència de la causa. El desequilibri patrimonial és un problema real i recurrent de les societats mercantils. Convé recordar els deures i la responsabilitat. És a dir, intentarem explicar […]

Seguir llegint

07/03/24
#1204

On posarà el focus Hisenda en el 2024?

Entre les principals línies d’actuació del Pla anual de control tributari i duaner de 2024, Hisenda posarà el focus sobre operadors estrangers que venguin a través de plataformes de comerç electrònic, i en l’àmbit de la fiscalitat internacional, enguany es donarà un impuls a la figura de les inspeccions conjuntes (‘joint audits’) i continuarà sent […]

Seguir llegint

22/02/24
#1203

Com es valoren els serveis dels socis professionals?

La valoració dels serveis dels socis professionals es realitza tenint en compte diversos aspectes, principalment en relació amb les operacions vinculades i la valoració dels serveis prestats per la societat. Quan una persona presta serveis professionals a la seva societat, sorgeix el dubte sobre com percebre aquests rendiments, ja sigui mitjançant nòmina o factura, i […]

Seguir llegint

22/02/24
#1202

Fins al 29 de febrer pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar i ajustar-la als seus ingressos reals, dins dels límits permesos segons l’edat, fins al 29 de febrer de 2024. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de març de 2024. Els […]

Seguir llegint

14/02/24
#1201

S’apuja per a 2024 el salari mínim interprofessional (SMI) a 1.134 euros (en 14 pagues a l’any)

Al BOE s’ha publicat el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2024, que estableix les quanties que han de regir entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024, i es procedeix al seu abonament amb efectes retroactius des de l’1 […]

Seguir llegint

14/02/24
#1200

Les retencions per IRPF s’ajusten a l’increment del salari mínim interprofessional per a 2024

A conseqüència de l’elevació de la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) a 15.876 € anuals, s’ha aprovat el Reial decret 142/2024, de 6 de febrer, que modifica el Reglament de l’IRPF per evitar que els contribuents que cobrin l’SMI suportin retenció o ingrés a compte. També s’eleva la quantia de la reducció per obtenció […]

Seguir llegint

07/02/24
#1199

Puc viatjar a l’estranger si estic cobrant una prestació, subsidi o la renda activa d’inserció?

La prestació per desocupació se suspèn en alguns casos, de manera que el seu cobrament s’interromp i es reprèn quan finalitza la causa de suspensió. Si un treballador en situació de desocupació surt a l’estranger per un període de temps superior a quinze dies, però inferior a 91, ha de comunicar aquest viatge al SEPE […]

Seguir llegint

07/02/24
#1198

Noves obligacions a càrrec d’operadors de plataformes digitals

El Reial decret 117/2024 regula una nova obligació de comunicació d’informació dels venedors que s’imposa als operadors de plataformes digitals. Afectarà aquells venedors que, utilitzant serveis transaccionals en plataformes com Wallapop, Vinted o Airbnb, hagin venut 30 articles o més en un any, amb un import de més de 2.000 euros en les vendes. Per […]

Seguir llegint

07/02/24
#1197

Nova figura d’autoliquidació rectificativa

S’ha aprovat el Reial decret 117/2024, de 30 de gener, que desenvolupa la Llei 13/2023 i modifica els reglaments relatius a l’IRPF, IS, IVA, i els impostos especials i l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, per a introduir en aquests impostos la figura de l’autoliquidació rectificativa (que substitueixi l’actual sistema dual d’autoliquidació complementària i […]

Seguir llegint

02/02/24
#1196

Publicada l’Ordre de cotització a la Seguretat Social per a l’exercici 2024

Al BOE del 30 de gener i amb efectes des del dia 1 de gener de 2024, s’ha publicat l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2024. […]

Seguir llegint

02/02/24
#1195

Verifiqui si la seva empresa és una societat patrimonial a l’efecte de l’impost sobre societats

La seva empresa és patrimonial a afectes de l’impost sobre societats quan més de la meitat de l’actiu està constituït per valors o per elements no afectes a una activitat econòmica, prenent-se per a aquest còmput la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici. En el si d’un grup mercantil s’utilitzen els balanços trimestrals consolidats. Si […]

Seguir llegint

25/01/24
#1194

Un administrador amb càrrec caducat pot convocar una junta per a nomenar administrador?

Una convocatòria de junta feta per un administrador caducat és vàlida per a renovar els càrrecs d’administradors i aprovar els comptes anuals de diversos exercicis. Com ja sap, la Llei de societats de capital estableix que en cas de mort o de cessament de l’administrador únic, de tots els administradors solidaris, d’algun dels administradors mancomunats, […]

Seguir llegint

25/01/24
#1193

Compatibilitat jubilació i consell d’administració

De conformitat amb les normes en matèria de prestacions regulades en la Llei General de la Seguretat Social, la regla general és la no compatibilitat entre si de les pensions de jubilació en la seva modalitat contributiva amb el treball del pensionista. No obstant això, s’exceptuen aquells casos en els quals el negoci o empresa […]

Seguir llegint

18/01/24
#1192

El Govern ha assolit un acord per a apujar el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2024 en un 5%

L’SMI passarà dels 1.080 euros en 2023 a 1.134 euros en 2024. A l’espera de la publicació oficial en el BOE en els pròxims dies de l’apujada de l’SMI, ja és recomanable anar actualitzant les taules i preparant els costos de les plantilles. L’informem que encara que fa unes setmanes s’havia prorrogat l’SMI de 2023 […]

Seguir llegint

18/01/24
#1191

Els treballadors inclosos en un ERTO tenen dret a gaudir dels dies d’assumptes propis establerts per conveni col·lectiu?

El Tribunal Suprem ha declarat que en virtut de l’aplicació del principi de proporcionalitat als treballadors els contractes dels quals s’han suspès per un ERTO, no tenen dret a gaudir del permís de dies per assumptes propis íntegrament sinó que es reduirà en proporció al temps de suspensió de les relacions laborals. Una qüestió que […]

Seguir llegint

18/01/24
#1190

Durant el mes de febrer pot triar l’opció de pagament fraccionat de l’impost sobre societats que més li interessi

Recordi que si el volum d’operacions de la seva empresa en 2023 no va superar els sis milions d’euros i el seu exercici coincideix amb l’any natural, durant aquest mes de febrer pot canviar la forma de càlcul dels seus pagaments a compte de l’impost sobre societats de 2024. Com ja sap, els contribuents de […]

Seguir llegint

11/01/24
#1189

Pròrroga dels límits excloents de mòduls IRPF/IVA i altres novetats fiscals 2024

Al BOE de 28 de desembre de 2023, es publicà el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, que inclou una sèrie de mesures tributàries, d’entre les quals destaquen, la pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls) per a 2024, s’estén l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes més […]

Seguir llegint

21/12/23
#1188

Què ha de saber sobre el permís laboral per hospitalització?

D’acord amb l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, el treballador, previ avís i justificació, es podrà absentar de la feina, amb dret a remuneració, durant cinc dies per hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau, inclòs el familiar consanguini de la […]

Seguir llegint

11/12/23
#1187

Les claus de la successió empresarial en l’àmbit laboral

D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, el canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma no extingirà per si mateix la relació laboral, i el nou empresari queda subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior, inclosos els compromisos de pensions, en els termes previstos […]

Seguir llegint

11/12/23
#1186

Els interessos per l’ajornament en el pagament del preu s’inclouen en la base imposable de l’IVA?

D’acord amb la Llei de l’IVA, no s’inclouran en la contraprestació els interessos per l’ajornament en el pagament del preu en la part en què aquest ajornament correspongui a un període posterior al lliurament dels béns o la prestació dels serveis. Es pot donar el cas que en el desenvolupament d’una activitat econòmica i més […]

Seguir llegint

11/12/23
#1185

El període de prova en el contracte de treball

El període de prova és el temps concertat per treballador i empresari a l’inici de la relació laboral durant el qual qualsevol de les dues parts pot donar per finalitzada la relació laboral sense preavís, sense necessitat d’al·legar cap causa i sense dret a indemnització. Com ja sap, el període de prova és el pacte […]

Seguir llegint

11/12/23
#1184

En quins casos és obligatori expedir les factures rectificatives de l’IVA?

D’acord amb la normativa de l’IVA, s’ha d’expedir una factura rectificativa en els casos en què la factura original no compleixi algun dels requisits establerts com a obligatoris en el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. També és obligatòria en els casos en què les quotes repercutides s’hagin determinat incorrectament o s’hagin […]

Seguir llegint

09/11/23
#1183

Deduïbilitat en l’impost sobre societats d’una pèrdua per reducció de capital en cas de societat participada

D’acord amb la normativa de l’impost sobre societats, la reducció de capital per a la compensació de pèrdues, duta a terme per una entitat, no origina, en seu de l’entitat que ostenta la seva participació, cap pèrdua, ni comptable ni fiscal, que es pugui computar en la determinació de la base imposable del període en […]

Seguir llegint

09/11/23
#1182

Termini per a la sol·licitud de l’IVA diferit a la importació 2024

Si la seva empresa realitza importacions i presenta les seves declaracions d’IVA mensualment, el mes de novembre pot optar perquè li sigui aplicable el “Règim de diferiment de l’IVA” a partir de 2024. D’aquesta manera, la quota d’IVA a la importació liquidada per duanes s’inclou directament en la declaració-liquidació de l’impost (model 303/322) corresponent al […]

Seguir llegint

02/11/23
#1181

Publicat el calendari de festes laborals per a l’any 2024

Al BOE del dia 27 d’octubre s’ha publicat la Resolució de 23 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2024, d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Enguany tindrem un total de dotze dies […]

Seguir llegint

02/11/23
#1180

La futura implantació del règim de franquícia en l’IVA per a autònoms i petites empreses

L’Agència Tributària ja té un calendari provisional amb les dates per a implementar el nou sistema d’IVA franquiciat amb el qual els autònoms i pimes que facturin menys de 85.000 euros a l’any quedaran exempts d’incloure l’IVA en les seves factures, i que possiblement substituirà l’actual règim simplificat i l’especial del recàrrec d’equivalència. La idea […]

Seguir llegint

30/10/23
#1179

Les claus del nou Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR) per a les empreses

El RCTIR es va posar en marxa el 19 de setembre de 2023, és electrònic, central i únic per a tot Espanya. La idea és recollir i donar publicitat sobre qui són els veritables accionistes, socis, propietaris de les empreses, entitats i persones jurídiques, incloent-hi els fideïcomisos o trusts. La persona o organització que pugui […]

Seguir llegint

30/10/23
#1178

Com es dedueix en l’IRPF les quotes del RETA en un autònom que és administrador d’una societat?

En cas de pluralitat d’activitats, hi ha d’haver una alta única, sense perjudici de l’obligació de declarar totes les activitats. Quan un contribuent que desenvolupa una activitat econòmica, es determina el seu rendiment en estimació directa, i percep, a més, rendiments del treball com a administrador d’una societat, la Direcció General de Tributs (DGT) estableix […]

Seguir llegint

18/10/23
#1177

Què és el fons de maniobra d’una empresa?

El fons de maniobra és un indicador clau en la gestió financera d’una empresa. Reflecteix la capacitat d’una organització per complir amb les seves obligacions financeres a curt termini i mantenir les seves operacions. En aquesta circular, explorarem detalladament el concepte de fons de maniobra i la seva importància en l’equilibri financer d’una empresa. Si […]

Seguir llegint

18/10/23
#1176

Què hem de saber sobre la baixa laboral en el cas de treballadors desplaçats?

Els treballadors desplaçats, aquells que treballen temporalment fora de les fronteres del seu país, enfronten desafiaments específics pel que fa a la gestió de la baixa laboral o incapacitat temporal. En el context actual, els desplaçaments temporals de treballadors a l’estranger són una pràctica comuna. No obstant això, aquests viatges laborals no sempre transcorren sense […]

Seguir llegint

11/10/23
#1175

Presentació del model 232 de declaració informativa de les operacions vinculades i amb paradisos fiscals

El pròxim 30 de novembre (per a entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural) finalitza el termini per a presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2022 (model 232). És un model informatiu en el qual s’inclouen les […]

Seguir llegint

11/10/23
#1174

L’empresa no pot repercutir en el teletreballador les desconnexions per la caiguda d’Internet, el tall de la llum o anar al lavabo

El Tribunal Suprem en la seva sentència de 19 de setembre de 2023, ha declarat que l’empresa no pot repercutir en el teletreballador els temps d’interrupció de la xarxa elèctrica o de desconnexió a Internet per causes alienes a la seva voluntat. Tampoc pot computar com a temps de descans el necessari per a acudir […]

Seguir llegint

11/10/23
#1173

En quin moment haig de repercutir l’IVA (meritació)?

La meritació és el moment en què s’entén efectuada l’operació subjecta a l’IVA i el que determina la normativa aplicable a l’efecte de subjecció, tipus impositius, exempcions, etc. Amb caràcter general, en els lliuraments de béns es merita l’IVA quan el bé es posa a la disposició del client. En les prestacions de serveis l’IVA […]

Seguir llegint

05/10/23
#1172

Des de l’1 d’octubre la jornada a temps parcial equivaldrà a un dia complet cotitzat

Des del passat 1 d’octubre de 2023, el treball a temps parcial s’ha equiparat amb el treball a temps complet a l’efecte del còmput dels períodes de cotització necessaris per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor. L’informem amb gran interès sobre una […]

Seguir llegint

05/10/23
#1171

Regles bàsiques de les prestacions intracomunitàries de serveis en l’IVA

Les prestacions intracomunitàries (entre països de la UE) de serveis són un aspecte fonamental en l’àmbit fiscal que afecta empreses i professionals que operen en el territori d’aplicació de l’impost (TAI). En aquesta circular, proporcionem informació clau sobre les regles que regeixen aquestes operacions i la seva repercussió en l’IVA. En aquesta circular volem informar-los […]

Seguir llegint

05/10/23
#1170

El concepte d’avantatge fiscal en supòsits concrets de reestructuració empresarial

En una consulta recent, la Direcció General de Tributs (DGT) ha canviat la interpretació respecte de l’aplicació del règim especial de l’impost sobre societats per a les reestructuracions empresarials i afirma que només es pot regularitzar l’avantatge fiscal perseguit quan hagi quedat acreditat que l’operació efectuada tingués com a principal objectiu el frau o l’evasió […]

Seguir llegint

1169
#28/09/23

Fins al 31 d’octubre pot modificar la base de cotització com a autònom 2023

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar i ajustar-la als seus ingressos reals, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 d’octubre de 2023. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de novembre de 2023. Els autònoms […]

Seguir llegint

1168
#28/09/23

Lliuraments de béns d’inversió durant el període de regularització de l’IVA

D’acord amb la Llei de l’IVA, en cas que els béns d’inversió es transmetin durant el període de regularització d’aquest impost, s’efectua una regularització única pels anys del període de regularització que quedin per transcórrer, aplicant una sèrie de regles. Li ho expliquem. Una qüestió molt controvertida per a molts empresaris i professionals, ha estat […]

Seguir llegint

22/09/23
#1167

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) concedeix una indemnització als pares que han reclamat el complement de maternitat en la seva pensió

Segons el TJUE, el criteri de l’INSS de denegar sempre el complement de maternitat als homes i obligar-los a reclamar en via judicial suposa el dret a una indemnització addicional pels danys soferts per l’afectat. L’informem que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en la seva sentència de 14 setembre de 2023 […]

Seguir llegint

22/09/23
#1166

Quin és l’abast temporal del tipus reduït del 15% per a entitats de nova creació en l’impost sobre societats?

D’acord amb la Llei de l’impost sobre societats, les entitats de nova creació que desenvolupin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus del 15%, excepte si haguessin de tributar a un tipus inferior (no és aplicable a aquelles entitats que tinguin […]

Seguir llegint

13/09/23
#1165

Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir de 2024

Des de l’1 de gener del 2024 totes les empreses hauran de donar d’alta en la Seguretat Social als becaris. Això és independentment que realitzin pràctiques remunerades o no. L’informem que amb efectes des de l’1 de gener de 2024, s’inclouran en el sistema de Seguretat Social als alumnes que facin pràctiques formatives i acadèmiques […]

Seguir llegint

13/09/23
#1164

En quin exercici s’ha de comptabilitzar una reducció de capital?

L’exercici en què s’ha de registrar la reducció de capital és aquell en què s’acorda per la junta general, sempre que l’escriptura pública en què consti aquest acord s’inscrigui en el Registre Mercantil abans que es formulin els comptes anuals d’aquest exercici, i estigui dins del termini legalment establert per a la seva formulació. Una […]

Seguir llegint

26/07/23
#1163

Hisenda puja l’exempció per despesa de quilometratge en l’IRPF

Al BOE del dia 17 de juliol s’ha publicat l’Ordre HFP/792/2023 per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l’IRPF, que és aplicable des del 17 de juliol de 2023. L’informem que al BOE del dia 17 de juliol s’ha publicat l’Ordre HFP/792/2023, de 12 […]

Seguir llegint

26/07/23
#1162

Quins requisits són necessaris per a obtenir la certificació d’empresa emergent?

Al BOE del 21 de juliol, i amb entrada en vigor el 22 de juliol de 2023, s’ha publicat l’Ordre PCM/825/2023, de 20 de juliol, on es defineixen els criteris a emprar per a avaluar les característiques que defineixen a les empreses emergents, especialment el caràcter d’emprenedoria innovadora i escalable, i el procediment a seguir […]

Seguir llegint

26/07/23
#1161

És deduïble en l’impost sobre societats la retribució de l’administrador no aprovada per la junta general si existeix un soci únic?

El Tribunal Suprem, en una sentència del 27 de juny de 2023, en relació amb el tema conflictiu de la deducció en l’impost sobre societats de la despesa de les retribucions dels administradors, interpreta que seran deduïbles si estan comptabilitzades, acreditades i previstes en els estatuts socials, sense que faci falta que s’aprovin per la […]

Seguir llegint

19/07/23
#1160

Incentius fiscals que poden aplicar les empreses de reduïda dimensió en l’impost sobre societats

Ara que estem en plena campanya de la declaració de l’impost sobre societats, li recordem que si la seva empresa és de reduïda dimensió, té dret a interessants incentius (llibertat d’amortització per creació d’ocupació, amortització doble, etc.). Li expliquem quins són i els seus requisits. Li recordem que perquè la seva empresa tingui el caràcter […]

Seguir llegint

05/07/23
#1159

Novetats en matèria d’habitatge: avals per part de l’Estat i pròrrogues de desnonaments

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, estableix una línia d’avals del 20% dirigida a joves i famílies amb menors a càrrec seu per a cobrir parcialment préstecs hipotecaris. Al BOE del dia 29 de juny, s’ha publicat el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, en el qual s’inclouen importants mesures […]

Seguir llegint

05/07/23
#1158

Aprovats nous permisos i mesures de conciliació laboral (Reial decret llei 5/2023)

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amb efectes des del 30 de juny, inclou importants mesures en l’àmbit laboral, com nous permisos retribuïts, reforç a la conciliació, adaptació de jornada i parelles de fet. L’informem que al BOE del dia 29 de juny (correcció d’errors al BOE de l’1 de juliol de […]

Seguir llegint

05/07/23
#1157

Aprovats incentius fiscals per a vehicles elèctrics i pròrroga de la rebaixa de l’IVA dels aliments

Al BOE de 29 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, que inclou incentius fiscals en l’IRPF i en l’impost sobre societats respecte als vehicles elèctrics i a més prorroga la rebaixa de l’IVA dels aliments i les mesures en l’IBI i en l’IAE respecte als afectats per l’erupció […]

Seguir llegint

28/06/2023
#1156

S’estén fins al 31 de desembre la rebaixa de l’IVA d’aliments bàsics, els ajuts per a la bonificació del transport públic i mesures per a reforçar la protecció a les llars vulnerables

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei que prorroga durant 6 mesos algunes de les mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna. D’aquesta manera, es mantenen les rebaixes d’IVA del 4% al 0% en els productes de primera necessitat (pa, ous, fruites i verdures) i del […]

Seguir llegint

22/06/23
#1155

Aspectes problemàtics de la distribució de dividends en les societats de capita

La Llei de societats de capital regula l’aplicació del resultat al final de cada exercici, establint una sèrie de límits i condicions per fer el repartiment de dividends. La decisió de si repartiran o no dividends correspon a la junta general. La distribució de dividends i accions sempre és un tema conflictiu entre socis, com […]

Seguir llegint

01/06/23
#1154

Les claus de la nova Llei d’habitatge

Volem informar-los que al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), i amb efectes des del passat 26 de maig de 2023. La nova normativa va introduir importants novetats en el sector immobiliari, destacant l’eliminació de l’IPC com a mecanisme de […]

Seguir llegint

01/06/23
#1153

Canvi de titularitat d’empresa: drets dels treballadors

El canvi de titularitat d’una empresa pot tenir un impacte significatiu en els treballadors i les seves condicions laborals. La transferència d’una empresa a una altra, sigui per fusió, adquisició o qualsevol altre motiu, implica la subrogació empresarial i planteja qüestions laborals importants, que hem de saber. El canvi de titularitat d’una empresa està regulat […]

Seguir llegint

01/06/23
#1152

Nous incentius fiscals en l’IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge

Volem informar-los que al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), que entre altres mesures, recull una sèrie d’incentius fiscals aplicables en l’IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge. Modulació de les reduccions dels rendiments del capital immobiliari S’estimularà fiscalment el […]

Seguir llegint

01/06/23
#1151

Aprovats recàrrecs en l’IBI per a immobles residencials desocupats

Volem informar-los que al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), que entre altres mesures, incrementa el recàrrec (entre el 50% i el 150%) en l’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, i amb efectes a partir del 26 […]

Seguir llegint

25/05/23
#1150

Les societats es podran constituir per mitjans digitals

Al BOE del dia 9 de maig, i amb entrada en vigor amb caràcter general el dia 10 de maig de 2023, s’ha aprovat la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització […]

Seguir llegint

25/05/23
#1149

Es culmina la reforma de la jubilació demorada desenvolupant l’incentiu mixt

Com ja sap, la jubilació voluntària demorada és la possibilitat reconeguda als treballadors que, una vegada complerta l’edat ordinària de jubilació i una sèrie de requisits, es prolongui la vida laboral amb beneficis en la prestació de jubilació futura. Quan s’accedeixi a la pensió de jubilació a una edat superior a la legalment establerta, el […]

Seguir llegint

25/05/23
#1148

Quan puc emetre factures simplificades?

La factura simplificada, com el seu nom indica, exigeix menys esments i contingut que la factura completa, d’aquí el seu ús generalitzat, no obstant això, no pot emprar-se en totes les operacions de lliurament de béns o prestacions de serveis. Enfront d’una factura ordinària o completa, una factura simplificada (que substitueix els denominats tiquets) és […]

Seguir llegint

11/05/23
#1147

La responsabilitat dels administradors en el concurs de creditors

El Títol X del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal regula la qualificació del concurs. Aquesta regulació aparentment senzilla que comença amb un lacònic article 441 que estableix que «el concurs es qualificarà de fortuït o com a culpable», es dificulta amb el […]

Seguir llegint

03/05/23
#1146

Quines són les principals novetats de la pròxima Llei d’habitatge?

Volem informar-los que en el Butlletí Oficial de les Corts Generals (Congrés dels Diputats) del 24 d’abril, s’ha publicat el projecte de llei pel dret a l’habitatge que incorpora l’informe de la ponència i diverses esmenes transaccionals. Mancant la votació al Senat i de la seva tramitació parlamentària (l’aprovació definitiva de la qual està prevista […]

Seguir llegint

03/05/23
#1145

Quins permisos retribuïts té el treballador?

Com ja sap, els permisos retribuïts dins de l’empresa són aquells que representen absències del treball, en els supòsits previstos per l’Estatut dels Treballadors (ET) o pels convenis col·lectius, que, previ avís i justificació a l’empresari, permeten mantenir el dret a retribució durant aquest període. Aquestes situacions estan regulades en l’ET amb caràcter de mínims […]

Seguir llegint

03/05/23
#1144

Com es declara el traspàs d’un local de negoci en l’IRPF?

Si han desenvolupat la seva activitat en un local de lloguer, però ha decidit traspassar-lo l’adquirent li abonarà un import en concepte de «traspàs» i continuarà amb l’activitat, subrogant-se com a arrendatari durant el temps que falta de contracte. Doncs bé, encara que li diguin «traspàs», el que vendrà serà una combinació de béns i […]

Seguir llegint

27/04/23
#1143

Cal tenir cautela en la venda d’actius essencials de la societat

Volem informar-los que és aconsellable ser cauts a obtenir l’autorització de la junta general per a tota adquisició, alienació o aportació a una altra societat d’actius essencials. La venda d’actius essencials es regula en l’article 160 f de la Llei de societats de capital, establint que la seva adquisició, alienació o aportació a una altra […]

Seguir llegint

19/04/23
#1142

Quan prescriu una sanció laboral a un treballador?

Hem de recordar-li que en els convenis col·lectius hi ha indicades les conductes sancionables als treballadors, i les empreses només podran sancionar si el treballador comet alguna d’aquestes conductes. Si el treballador no realitza alguna de les conductes indicades com a falta en el conveni col·lectiu no pot ser sancionat. Especialment, no pot ser sancionat […]

Seguir llegint

19/04/23
#1141

Quin tipus de retenció s’aplica en l’IRPF en el cas d’un treballador fix discontinu amb contracte indefinit?

Com ja sap, si la seva empresa compta amb treballadors amb un contracte de durada inferior a l’any, els ha d’aplicar en la seva nòmina un tipus mínim de retenció del 2%. En la pràctica, això es pot donar en els contractes temporals, en els contractes en pràctiques i en els convenis amb becaris. A […]

Seguir llegint

19/04/23
#1140

Vagi amb compte amb els possibles intents de frau o estafa en relació amb la campanya de la renda 2022

L’informem que l’AEAT a la seva pàgina web ha realitzat un avís als contribuents davant possibles intents de frau o estafa en relació amb la campanya de renda de 2022. L’Agència Tributària recorda que els ciberdelinqüents poden intentar enganyar els ciutadans intentant suplantar la identitat de l’AEAT per mitjà de correus electrònics (phishing) o SMS […]

Seguir llegint

14/04/23
#1139

Els autònoms poden canviar la seva base de cotització a l’abril

Com ja sap, el passat 1 de gener va entrar en vigor el nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus rendiments nets. Si és autònom i necessita actualitzar la seva base de cotització, haurà d’ajustar la seva base de cotització al tram corresponent pels seus nous rendiments. La pròxima modificació té […]

Seguir llegint

14/04/23
#1138

Com es declara en l’IRPF la indemnització per resolució anticipada del contracte d’arrendament d’un habitatge?

Volem informar-los que de cara a la declaració de l’IRPF, en cas que s’hagi produït la resolució anticipada d’un contracte d’arrendament d’un immoble, que no estigui afecte a l’activitat econòmica, com pot ser un habitatge, pot sorgir el dubte de quin és el tractament que s’ha de donar a la indemnització que correspon en aquests […]

Seguir llegint

14/04/23
#1137

Hisenda desenvolupa les noves obligacions informatives per a les criptomonedes

L’informem que al BOE del dia 5 d’abril, s’ha publicat el Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, que entre altres novetats, que introdueix una sèrie de modificacions reglamentàries per a implementar diversos canvis efectuats per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal respecte a les criptomonedes. Entre aquestes modificacions […]

Seguir llegint

05/04/23
#1136

S’actualitza el topall mínim de la base de cotització a la Seguretat Social

L’informem que al BOE del dia 30 de març, s’ha publicat l’Ordre PCM/313/2023, de 30 de març, per la qual es modifica l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per […]

Seguir llegint

05/04/23
#1135

A l’abril toquen legalitzar els llibres comptables i societaris

Li recordem que el 30 d’abril és la data límit en la qual les societats mercantils, l’exercici social de les quals es tanca el 31 de desembre, tenen l’obligació de legalitzar de manera telemàtica els llibres comptables i societaris, entre ells, el llibre d’actes i el llibre de registre de socis (en cas de SA, […]

Seguir llegint

05/05/23
#1134

Hisenda eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 €

L’informem que al BOE del dia 31 de març s’ha publicat l’Ordre HFP/311/2023, que eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 euros. El límit establert anteriorment de 30.000 euros s’ha considerat obsolet i insuficient tenint en compte la situació socioeconòmica actual, marcada per la invasió russa […]

Seguir llegint

16/03/23
#1133

Canvis en la bonificació aplicable als contractes de substitució en cas de maternitat i paternitat a partir de l’1 de setembre de 2023

L’informem que el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral, amb efectes des de l’1 de setembre de 2023, ha modificat la bonificació aplicable als contractes de substitució en cas de maternitat i paternitat, incentiu que s’ha reduït considerablement. El contracte ja no està […]

Seguir llegint

08/03/23
#1132

Les claus del nou Reglament d’envasos i residus d’envasos

L’informem, que el Reglament d’envasos i residus d’envasos (Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre), va entrar en vigor el passat 29 de desembre, encara que la part de marcat d’envasosentrarà en vigor l’1 de gener de 2025. Aquesta nova normativa arriba per a adaptar-se a la normativa europea, un compte pendent que Espanya tenia […]

Seguir llegint

08/03/23
#1131

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2023

Un any més, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2022 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març de 2023. […]

Seguir llegint

08/03/23
#1130

L’ampliació de capital per incorporació d’un nou soci afecta la reserva de capitalització en l’impost sobre societats?

Si la seva empresa es planteja la possibilitat de fer una operació pura i simple d’ampliació de capital conforme a l’establert en la normativa mercantil, per exemple, per a incorporar un nou soci a l’entitat, pot preguntar-se si aquesta operació es consideraria un increment de fons propis a considerar per al càlcul de la reserva […]

Seguir llegint

02/03/23
#1129

La convocatòria de junta ordinària i el dret d’informació dels socis

L’article 272.2 de la Llei de societats de capital estableix, respecte a l’aprovació dels comptes per la junta general, que “A partir de la convocatòria de la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que hi han de ser sotmesos a l’aprovació, així com en el […]

Seguir llegint

02/03/23
#1128

Novetats en les baixes per menstruació dolorosa i interrupció de l’embaràs per a les treballadores

Al BOE del dia 1 de març, s’ha publicat la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, que aborda noves mesures relacionades amb la salut durant la menstruació, d’entre les […]

Seguir llegint

02/03/23
#1127

On posarà el focus Hisenda en el 2023?

Com cada any, al BOE del dia 27 de febrer de 2023 s’ha publicat la Resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023. Les directrius del Pla de 2023 segueixen […]

Seguir llegint

02/03/23
#1126

A partir del 15 d’abril podrà fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 € sense aportar garanties ni avals

L’informem que el Ministeri d’Hisenda ha publicat un projecte d’ordre (document sotmès a tràmit d’audiència i informació pública en data 21 de febrer de 2023) que eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 euros. El límit establert per l’Ordre HAP/2178/2015 de 30.000 euros s’ha considerat obsolet […]

Seguir llegint

16/02/23
#1125

AVÍS: e-mail fraudulent de l’Agència Tributària amb un avís de notificació

Si ha rebut un correu que diu que es correspon amb un avís de notificació postal de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), vagi amb compte, es tracta d’una nova campanya de phishing que busca robar-li les dades. Es tracta d’un correu que suposadament està remès per l’Agència Tributària, amb un llenguatge bastant semblant al dels […]

Seguir llegint

16/02/23
#1124

Nova llista de països i territoris fiscalment censurables

L’informem que Espanya ha actualitzat la seva llista de paradisos fiscals, en la qual inclou 24 països i jurisdiccions que considera “no cooperatius”, segons la nova definició adoptada en àmbit internacional. El fitxer manté molt dels territoris que ja estaven inclosos en la versió anterior, com Gibraltar o les Illes Caiman, n’exclou d’altres, com Libèria, […]

Seguir llegint

16/02/23
#1123

Publicat el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2023

S’ha publicat al BOE el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2023 que s’ha incrementat en un 8% respecte a l’establert per a l’any 2022, i queda fixat en les següents quanties: 36 euros/dia o 1.080 euros/mes, segons que el salari estigui fixat […]

Seguir llegint

08/02/23
#1222

Fins al 28 de febrer té de termini per a presentar davant Hisenda el model 347 (“Declaració d’operacions amb tercers”)

Amb l’arribada del mes de febrer comença el compte enrere per a la presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones”, una presentació informativa, però de gran importància, ja que si es produeixen discrepàncies significatives en les xifres declarades entre un proveïdor i el seu client, això pot derivar en un expedient de […]

Seguir llegint

08/02/23
#1221

Durant el mes de febrer pot triar l’opció de pagament fraccionat de l’impost sobre societats que més li interessi

Si els ingressos de la seva societat han caigut bruscament, segurament li interessa pagar menys de pagament fraccionat de l’impost sobre societats enguany. Si la seva empresa calcula els seus pagaments a compte de l’impost sobre societats segons el sistema de quotes, verifiqui si li interessa canviar al sistema de bases. En concret, si el […]

Seguir llegint

08/02/23
#1220

Nova bonificació per als autònoms d’empreses emergents en situació de pluriactivitat

L’informem que la Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema d’empreses emergents (també anomenada Llei d’empreses emergents), amb vigència a partir del 23-12-2022, estableix una nova bonificació a favor dels treballadors autònoms que posseeixin el control efectiu d’una empresa emergent i, de manera simultània, treballin per compte d’altri per a un altre ocupador. Bonificació per als […]

Seguir llegint

08/02/23
#1219

Com es pot accedir a l’atur dels autònoms en 2023

Els treballadors autònoms que es quedin sense ocupació poden accedir a l’atur. No obstant això, malgrat que la mesura funciona des de 2015, els professionals autònoms han de complir amb una sèrie de requisits per a accedir a la prestació per desocupació aquest 2023. Requisits per a cobrar l’atur d’autònoms És imprescindible que els autònoms […]

Seguir llegint

01/02/23
#1218

S’estén fins al 31 de desembre de 2023 el termini per a sol·licitar els avals ICO per a pal·liar els efectes econòmics de la guerra entre Rússia i Ucraïna

Per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms de tots els sectors afectats per les conseqüències econòmiques de la guerra entre Rússia i Ucraïna, el govern va adoptar un paquet de mesures, entre les quals va ser obrir una línia d’avals garantits per l’ICO (Institut de Crèdit Oficial) i el seu termini de sol·licitud s’ha ampliat […]

Seguir llegint

01/02/23
#1217

El Tribunal Suprem canvia de criteri: els interessos de demora per ingressos indeguts d’Hisenda estan subjectes i no exempts de l’IRPF

L’informem que s’acaba de conèixer la sentència del Tribunal Suprem, núm. 24/2023, de 12 de gener de 2023, en la qual l’Alt Tribunal fixa una nova doctrina en considerar que els interessos de demora abonats per l’AEAT, en efectuar una devolució d’ingressos indeguts, es troben subjectes i no exempts de l’IRPF constituint un guany patrimonial […]

Seguir llegint

01/02/23
#1216

Publicada l’Ordre de cotització a la Seguretat Social per a l’exercici 2023

L’informem que els aspectes més destacats de l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, cal citar la introducció del mecanisme d’equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de […]

Seguir llegint

01/02/23
#1215

Canvi en la determinació de la base imposable en el règim de consolidació fiscal (grup de societats)

Li recordem que la Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha regulat una limitació a la compensació de pèrdues en 2023 en el règim de consolidació fiscal. En concret, s’ha aprovat una mesura temporal, que afecta exclusivament els exercicis que s’iniciïn en 2023, que suposarà un eixamplament de la base imposable de l’impost sobre societats […]

Seguir llegint

26/02/23
#1214

Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l’empresa

El 5 de gener de 2023 es publicà al BOE el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva […]

Seguir llegint

26/02/23
#1213

Què és el nou mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI) que va entrar en vigor l’1 de gener de 2023 i quant incrementarà la cotització de la seva empresa?

L’informem que l’1 de gener de 2023 va entrar en vigor el denominat mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI), una nova cotització d’aplicació tant per a l’empresa com per als seus treballadors que ja preveia la Llei 21/2021, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social […]

Seguir llegint

26/02/23
#1212

Com afecta les empreses el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables des de l’1 de gener de 2023?

L’informem que el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2023, amb molts dubtes sobre la seva gestió tributària, i amb la indústria del plàstic i de l’alimentació alertant d’algunes conseqüències econòmiques per als sectors a més afectats. És un impost amb […]

Seguir llegint

18/01/22
#1211

Nous incentius a la contractació laboral

L’informem que l’11 de gener de 2023 es publicà al BOE el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes. La nova norma entrarà en vigor l’1 de setembre de 2023, amb algunes excepcionsrecollides en la seva […]

Seguir llegint

04/01/22
#1210

S’aprova la pròrroga de la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues

Al BOE de data 28 de desembre de 2022, s’ha publicat el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat. Entre moltes de les […]

Seguir llegint

04/01/22
#1209

Novetats en l’àmbit laboral del Reial decret llei 20/2022 de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna

L’informem que el 28 de desembre de 2022 es publicà al BOE el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat. La norma té […]

Seguir llegint

04/01/22
#1208

Ja ha entrat en vigor el nou sistema de cotització per ingressos reals dels autònoms 2023

Com ja l’hem anat informant, amb l’arribada del nou any ha entrat en vigor el nou sistema de cotitzacions dels treballadors autònoms, que els obligarà a fer una estimació de quins seran els seus ingressos reals al llarg de l’any i, en funció d’aquesta estimació, triar un dels 15 nous trams de rendiments nets per […]

Seguir llegint

04/01/22
#1207

Publicada la llei que regula l’impost a les grans fortunes i altres novetats tributàries

L’informem que la Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha creat l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (d’ara endavant “IGF”). L’aprovació d’aquest impost ha estat objecte de fortes crítiques degut, principalment, al fet que s’ha prescindit dels mecanismes de coordinació previstos en el marc del sistema de finançament de les comunitats autònomes. Es […]

Seguir llegint

29/12/22
#1206

Nuevas medidas contra la inflación: rebaja IVA alimentos, cheque 200 euros, ayudas transporte…

Este Real Decreto-Ley da continuidad al Plan Nacional de respuesta a la Guerra de Rusia en Ucrania aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo, prorrogado y ampliado con normas posteriores, para reducir la inflación y adaptar la economía española al nuevo entorno económico, a la vez que refuerza una red de protección para […]

Seguir llegint

29/12/22
#1205

Revalorización de pensiones 2023

Le informamos que en el BOE del 28 de diciembre se ha publicado el Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023, con efectos económicos desde el día 1 de enero […]

Seguir llegint

29/12/22
#1204

Prorrogado el SMI de 2022

Le informamos que mediante el  Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, se incluye la medida por la cual se prórroga de la […]

Seguir llegint

28/12/22
#1203

La venda dels drets d’assumpció preferent en les societats SL/SA

En general, els interessos dels socis preexistents es respecten amb la prima d’emissió, que és una quantitat addicional que els nous socis aporten a la societat. No obstant això, existeix un altre mecanisme per a compensar als socis preexistents que no acudeixen a l’ampliació de capital: la venda del seu dret de subscripció preferent (o […]

Seguir llegint

28/12/22
#1202

Quines novetats tributàries inclou la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023?

Al BOE del dia 24 de desembre de 2022, s’ha publicat la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023 (d’ara endavant, LPGE 2023), en vigor el dia 1 de gener de 2023, que inclou diverses mesures fiscals, alguna d’elles d’una certa magnitud. En l’impost sobre la renda […]

Seguir llegint

28/12/22
#1201

Quins incentius fiscals, laborals i administratius inclou la nova a Llei d’empreses emergents?

El dia 22 de desembre de 2022 es publicà al BOE la Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, també anomenada llei d’empreses emergents, que incorpora un conjunt de mesures fiscals, mercantils, civils i laborals, reduint els obstacles a la creació i creixement d’aquestes empreses emergents. La norma va entrar en vigor […]

Seguir llegint

22/12/22
#1200

Deure de lleialtat dels administradors de les societats de capital

Els deures i obligacions que s’imposen per la Llei de societats de capital (LSC) són les regles mínimes a respectar pels qui assumeixen el càrrec d’administració, i constitueixen un règim de garanties per als socis minoritaris en la mesura que limiten el camp d’actuació de l’òrgan directiu per a benefici general de la societat. Entre […]

Seguir llegint

22/12/22
#1199

Ajuts per a empreses industrials que apliquin la jornada laboral de quatre dies

L’informem que al BOE del dia 12 de desembre, s’ha publicat l’Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre, on es regula el nou projecte pilot impulsat pel Ministeri d’Indústria i Comerç, pel qual les pimes que redueixin durant vint-i-quatre mesos un 10% de la jornada laboral per a un nombre de treballadors determinat segons la mida […]

Seguir llegint

22/12/22
#1198

Nou simulador per a calcular la quota d’autònoms en 2023

L’informem que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha posat en funcionament un simulador informatiu perquè els treballadors autònoms calculin la quota que els pot correspondre amb el nou sistema de cotització per rendiments nets que entra en funcionament el gener de 2023. Es pot accedir a aquesta calculadora a través del portal […]

Seguir llegint

22/12/22
#1197

La factura electrònica serà obligatòria per a les pimes i autònoms

Com ja l’hem estat informant, amb l’aprovació de la Llei 18/2022 de creació i creixement d’empresa, s’estableix la regla general de l’obligació de tots els empresaris i professionals d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. L’obligació s’exigeix a totes les seves operacions amb independència del sector […]

Seguir llegint

12/12/22
#1196

Com funciona el consell d’administració en una societat limitada?

Si la seva societat ha crescut amb l’entrada de nous socis i, en haver-hi més interessos en joc, estan valorant gestionar-la a través d’un consell d’administració, recordi com funciona aquesta figura i què ha de tenir en compte. En la Llei de societats de capital es contempla la possibilitat que els estatuts socials determinin quina […]

Seguir llegint

12/12/22
#1195

Aprofiti el crèdit disponible per a la formació anual dels seus treballadors

Volem recordar-los que la seva empresa disposa d’un crèdit anual per a finançar la formació dels seus treballadors sense cap cost per a l’empresa. Abans que finalitzi l’any, consulti si li queda crèdit disponible per a la formació anual dels seus treballadors. En cas afirmatiu, utilitzi’l, ja que no és acumulable per a l’any que […]

Seguir llegint

12/12/22
#1194

Com recuperar l’IVA en cas de concurs de creditors?

Com és sabut, els empresaris i professionals han d’ingressar l’impost sobre el valor afegit (“IVA”) reportat derivat de les operacions que realitzen en el moment de presentar l’autoliquidació de l’IVA corresponent al període de liquidació de la meritació, tant si s’ha produït el cobrament de la contraprestació o no. En cas que el crèdit mereixi […]

Seguir llegint

12/12/22
#1193

Ordre de mòduls IRPF/IVA per a l’any 2023

Amb entrada en vigor el 2 de desembre de 2022 i amb efectes per a l’any 2023, s’ha aprovat l’Ordre HFP/1172/2022 que desenvolupa per a l’any 2023 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit, mantenint l’estructura de l’Ordre […]

Seguir llegint

30/11/22
#1192

Les claus de les mesures per alleujar la pujada de les hipoteques

L’informem que el dia 24 de novembre va entrar en vigor el Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre, pel qual s’estableix un Codi de bones pràctiques per alleujar la pujada dels tipus d’interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge habitual. A fi de pal·liar l’alça accelerada dels tipus d’interès, podran adherir-se de manera voluntària […]

Seguir llegint

30/11/22
#1191

Els autònoms començaran a cotitzar en funció dels seus ingressos reals a partir de l’1 de gener de 2023

Li recordem que a partir de l’1 de gener de 2023 es començarà a aplicar el nou sistema de cotització d’autònoms. Com ja l’hem informat, el Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol, ha establert un nou sistema de cotització per ingressos reals per als treballadors per compte propi o autònoms, un mecanisme que […]

Seguir llegint

30/11/22
#1190

Fiscalitat de les cistelles i regals de Nadal en l’empresa

Amb l’arribada de Nadal, poden sorgir dubtes sobre com tributen les cistelles de Nadal, els regals d’empresa i sobre la deduïbilitat de la factura del sopar nadalenc. Com tributen les cistelles de Nadal regalades a empleats i clients? És despesa deduïble en l’impost sobre societats i en l’IRPF? És deduïble l’IVA de les cistelles de […]

Seguir llegint

23/11/22
#1189

Primera convocatòria del programa “Generació Digital Pimes”

L’informem que el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat al BOE del passat dissabte 12 de novembre les bases reguladores i les primeres convocatòries del programa Generació Digital Pimes. Es tracta de les següents disposicions: Ordre ICT/1081/2022, de 7 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de […]

Seguir llegint

23/11/22
#1188

Responsabilitat dels administradors: causa de dissolució i insolvència simultànies de l’empresa

El volem informar que és fonamental diferenciar entre la declaració de concurs i la causa de dissolució d’una empresa. La declaració de concurs l’han de fer els administradors dins dels dos mesos següents a la data en què es conegui la insolvència de la societat. Legalment, la insolvència ha de ser entesa com la incapacitat […]

Seguir llegint

23/11/22
#1187

Es pot aplicar en l’IRPF la reducció del 40% a les prestacions procedents de diversos plans de pensions?

Arribat el moment de la jubilació, el rescat de les aportacions fetes a plans de pensions es pot realitzar en forma de renda, de capital o bé de manera mixta. Cal tenir en compte que el rescat en forma de capital tindrà un impacte significatiu en la declaració de l’IRPF en haver d’integrar aquestes quantitats […]

Seguir llegint

17/11/22
#1186

La seva empresa té una assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius?

Els errors en les decisions estratègiques, l’incompliment de la legislació, les polítiques internes de contractació o la simple aprovació dels comptes anuals generen riscos per als gerents/administradors o directors de l’empresa i són decisions que suposen molta responsabilitat. A això s’afegeix que una de les modificacions que introdueix la Llei 16/2022 de reforma concursal fa […]

Seguir llegint

17/11/22
#1185

En què consisteix el nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes?

L’informem que en la pàgina web del Congrés dels Diputats s’ha publicat el text del nou impost de solidaritat, que s’aplicarà en relació amb el patrimoni mantingut a 31 de desembre de 2022. En concret, el 10 de novembre de 2022 s’han presentat esmenes a la proposició de llei per a l’establiment de gravàmens temporals […]

Seguir llegint

03/04/22
#1184

Venda d’unitat productiva i prepack concursal en la reforma de la Llei concursal

La venda d’unitat productiva i el prepack concursal són instruments jurídics destinats a la venda, per part de l’empresari deutor, de l’empresa en funcionament i es regulen en els articles 224 bis 1 i 224 ter i següents de la Llei concursal, respectivament. El prepack concursal, tal com el seu propi nom indica, és una […]

Seguir llegint

03/04/22
#1183

Extinció del contracte per jubilació de l’empresari individual

Una de les causes per a extingir la relació laboral és la jubilació de l’empresari, però les conseqüències que es produeixen depenen de quin tipus d’empresari era, si un empresari individual, o una societat. La jubilació d’un empresari individual Quan l’empresari individual (una persona física) és el qui executa l’activitat en nom propi i contracta […]

Seguir llegint

28/10/22
#1182

Mecanismes d’alerta primerenca: els plans de reestructuració en la reforma concursal

Una de les principals novetats incorporades per la reforma de la Llei concursal vigent des del passat 26 de setembre és la introducció de mecanismes d’alerta primerenca que ja contemplava la normativa europea i que calia incorporar a la legislació espanyola. El mecanisme s’introdueix mitjançant la figura dels plans de reestructuració. Aquests plans poden dur-los […]

Seguir llegint

28/10/22
#1181

El Tribunal Suprem descarta la nul·litat automàtica de l’acomiadament acordat sense causa vàlida durant la pandèmia

L’informem que el Tribunal Suprem ha publicat una nota de premsa en la qual informa que el ple de la sala social ha dictat una sentència sobre el que es coneix com a “prohibició d’acomiadar” de l’article 2 del Reial decret llei 9/2020, en el context de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. S’hi […]

Seguir llegint

28/10/22
#1180

S’aproven mesures tributàries amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica

L’informem que al BOE del 19 d’octubre de 2022 s’ha publicat el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre (RDL 18/2022), pel qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del “Pla + seguretat per a la teva energia […]

Seguir llegint

24/10/22
#1179

Publicat el calendari de festes laborals per a l’any 2023

Al BOE del dia 14 d’octubre s’ha publicat la Resolució de 7 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2023, d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Amb això, es facilita el coneixement en […]

Seguir llegint

13/10/22
#1178

Mesures per a la lluita contra la morositat comercial (Llei crea i creix)

Com ja l’hem estat informant, s’ha aprovat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (l’anomenada Llei crea i creix) que entra en vigor, amb caràcter general, el dia 19 d’octubre de 2022. La Llei crea i creix pretén agilitzar la creació d’empreses, reduir la morositat comercial i facilitar l’accés al […]

Seguir llegint

13/10/22
#1177

El pacte de no concurrència per a empleats

En determinats sectors, les empreses volen garantir l’exclusivitat dels serveis del treballador a través d’un “pacte de no concurrència”, que s’inclou en el contracte i pel qual el treballador s’obliga a treballar amb plena dedicació per a l’empresari, sense poder treballar per a altres empresaris, amb el que es limita la possibilitat de la pluriocupació […]

Seguir llegint

10/10/22
#1176

Regulada la compatibilitat de l’ingrés mínim vital (IMV) amb les rendes del treball o l’activitat econòmica d’autònoms

L’informem que amb entrada en vigor l’1 de gener de 2023, s’ha desenvolupat reglamentàriament la compatibilitat de la percepció de l’ingrés mínim vital (IMV) amb les rendes del treball o l’activitat econòmica per compte propi del beneficiari individual o, si és el cas, d’un o diversos membres de la unitat de convivència, establint les condicions […]

Seguir llegint

10/10/22
#1175

Paquet de mesures fiscals previstes pel Govern per a 2023

L’informem que el ministeri d’Hisenda ha presentat un paquet de mesures fiscals per a la justícia social i l’eficiència econòmica. Les mesures presentades es pretenen incorporar en els pressupostos generals de l’Estat de 2023 o bé en lleis que permetin la seva posada en marxa l’any vinent. Per poder dur a terme aquestes mesures es […]

Seguir llegint

10/10/22
#1174

S’estén l’ús de la factura electrònica a totes les operacions entre empresaris i professionals

L’informem que fins ara, la facturació electrònica era obligatòria en les relacions amb particulars per empresaris i professionals que presten serveis al públic en general i que operen en els determinats sectors econòmics, tant quan el particular accepta rebre factures electròniques, com quan les sol·licita expressament. Doncs bé, això canviarà amb l’aprovació de la Llei […]

Seguir llegint

23/09/22
#1173

Problemàtica de les recaigudes en processos d’incapacitat temporal

Existeixen ocasions en les quals un treballador que ha estat donat d’alta de la incapacitat temporal (IT) ha de tornar a sol·licitar una baixa laboral per tornar a tenir la mateixa malaltia. Quan això succeeix, estem parlant d’una baixa laboral per recaiguda. El concepte de recaiguda, des d’un punt de vista laboral, ve definit en […]

Seguir llegint

23/09/22
#1172

Quan s’imputen en l’IRPF els endarreriments de conveni col·lectiu per variació de l’IPC?

És habitual que els convenis col·lectius estableixin que les retribucions de cada any s’han d’actualitzar per l’IPC. No obstant això, com que la variació de l’IPC no es coneix fins al 31 de desembre de cada any, la retribució que es deriva d’aquesta actualització es paga habitualment l’any posterior al que correspon. Imaginem que a […]

Seguir llegint

19/09/22
#1171

El 30 de setembre finalitza el termini per recuperar l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021

Si com a empresa o autònom de vegades desenvolupa la seva activitat fora d’Espanya, pot implicar el fet d’haver de desplaçar-se per visitar clients o proveïdors situats a la Unió Europea o a l’estranger. Els viatges de negocis comporten despeses suportades fora d’Espanya i, moltes vegades un IVA satisfet a les hisendes europees. En aquests […]

Seguir llegint

19/09/22
#1170

Canvis en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, regula (en la seva disposició addicional onzena), amb efectes a partir de l’1 de gener de 2023, determinats aspectes relacionats amb l’ajornament i el fraccionament del pagament de deutes […]

Seguir llegint

19/09/22
#1169

Les claus de la nova regulació laboral per a les empleades de la llar

Amb entrada en vigor el 9 de setembre, encara que amb algunes excepcions que veurem a continuació, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre (RDL 16/2022) que millora les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors al servei de la llar. La norma té com a objectiu […]

Seguir llegint

07/09/22
#1168

Publicada la reforma de la Llei concursal

L’informem que per fi s’ha publicat el text de la llei que reforma el sistema concursal i l’adapta a la Directiva europea de reestructuracions i insolvències. En concret al BOE del 6 de setembre s’ha publicat la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial […]

Seguir llegint

07/09/22
#1167

Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització com a autònom 2022

Els autònoms són els únics que poden triar la base de cotització. Aquesta decisió és molt important, ja que en depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els […]

Seguir llegint

07/09/22
#1166

La Direcció General de Tributs es pronuncia sobre la dissolució del condomini i la deducció per inversió en habitatge habitual en IRPF

La Direcció General de Tributs (DGT) ha assenyalat en la seva consulta vinculant V1266-22, de 6 de juny, que es podrà aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual al 100% aquell copropietari que, tenint ja dret a aplicar el règim transitori d’aquesta deducció, hagués adquirit per dissolució del condomini la resta de la titularitat […]

Seguir llegint

01/08/22
#1165

Com afecten les empreses les mesures d’estalvi energètic aprovades pel Reial decret llei 14/2022?

El passat 2 d’agost es va publicar al BOE el Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural. Es tracta d’una norma aprovada […]

Seguir llegint

01/08/22
#1164

Obert el termini de sol·licituds per als ajuts destinats a la digitalització d’empreses (KIT DIGITAL) d’entre 3 i 9 empleats

Al BOE del dia 2 d’agost s’ha publicat l’Extracte de la Resolució del 29 de juliol de 2022, de la Direcció General de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., per la qual es convoca els ajuts destinats a la digitalització d’empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats) en el marc de l’Agenda […]

Seguir llegint

01/08/22
#1163

Ja està en vigor la norma europea que obliga a la transparència salarial

L’informem que l’11 de juliol de 2022, es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a unes condicions laborals transparents. Suposa la derogació de la Directiva 91/533/CEE amb efectes a partir de l’1 d’agost de 2022. […]

Seguir llegint

01/08/22
#1162

A partir de 2023 els qui hagin estat d’alta com a autònoms en el període impositiu estaran obligats a declarar en l’IRPF

Com ja l’hem estat informant, al BOE del 27 de juliol de 2022 i en vigor el dia 1 de gener de 2023, s’ha publicat el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció […]

Seguir llegint

27/07/22
#1161

Nova llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació: L’impacte en l’àmbit laboral especialment les baixes mèdiques i acomiadaments

El passat 14 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, norma que en paraules de la seva exposició de motius, té com a principals objectius el de «prevenir i erradicar qualsevol manifestació de discriminació, així com protegir les […]

Seguir llegint

27/07/22
#1160

El Consell de Ministres aprova el nou sistema de cotització i altres punts d’interès per als autònoms

L’informem que el Consell de Ministres del passat dimarts 26 de juliol ha aprovat el Reial decret llei en el qual s’estableix el nou sistema de cotització d’autònoms per ingressos reals, que comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, i que es començarà a aplicar a partir de gener de […]

Seguir llegint

27/07/22
#1159

El Tribunal Suprem admet com a despesa deduïble en l’impost sobre societats la retribució del soci majoritari no administrador abonada per la societat

L’informem que en dues sentències dictades aquest mes de juliol (STS de 6 de juliol de 2022, dictada en recurs 6278/2020 i d’11 de juliol de 2022, dictada en recurs 7626/2020), el TS admet que les empreses puguin deduir com a despesa, en el seu impost sobre societats, les retribucions abonades a un soci majoritari […]

Seguir llegint

21/07/22
#1158

Quines conseqüències hem de tenir en compte en la fi de la moratòria concursal?

Arran de l’estat d’alarma provocat per la situació sanitària causada per la COVID-19, l’any 2020 es van endegar una sèrie de mesures extraordinàries enfocades a la protecció de les empreses afectades per la crisi econòmica. Entre moltes altres, va ser aprovada la denominada “moratòria concursal“, que consistia en l’oferiment d’una dispensa temporal per a totes […]

Seguir llegint

21/07/22
#1157

El període de prova en els contractes d’alta direcció

Si ha de contractar un treballador amb la modalitat especial de contracte d’alta direcció, pot plantejar-se si és possible fixar un període de prova. Doncs bé la resposta en aquest cas és que sí. D’acord amb l’Estatut dels Treballadors i la seva normativa específica per a aquest tipus de contractes, el Reial decret 1382/1985, de […]

Seguir llegint

21/07/22
#1156

És possible deduir l’IVA abans de l’inici de l’activitat empresarial?

Quan un empresari iniciarà la seva activitat, és habitual que, abans d’haver efectuat cap venda, incorri en despeses i inversions per les quals se suporti IVA. Doncs bé, l’IVA suportat durant aquesta “fase preparatòria” és deduïble sempre que es demostri que en incórrer en aquestes despeses es tenia la intenció de començar una activitat que, […]

Seguir llegint

21/07/22
#1155

L’incentiu fiscal de la llibertat d’amortització per a les empreses i autònoms

L’estalvi fiscal d’una amortització que s’ajusti a les necessitats i a la realitat d’una empresa s’assoleix gràcies al diferiment en el pagament de l’impost sobre societats i en l’IRPF per a autònoms. A diferència de l’amortització lineal, en la qual cada any es deprecia l’actiu en el mateix valor, la llibertat d’amortització permet aplicar una […]

Seguir llegint

13/07/22
#1154

Aspectes a tenir en compte davant un augment de capital per aportacions no dineràries

Abans d’entrar a valorar els aspectes que són més rellevants en els augments de capital mitjançant aportacions no dineràries, és necessari fer una breu anàlisi del seu concepte. Quan parlem d’aquesta mena d’aportacions, ens referim a totes aquelles que, si bé no corresponen a valors dineraris, són susceptibles de ser valorades econòmicament. Podrà tractar-se de […]

Seguir llegint

30/06/22
#1153

Prorrogada la suspensió dels desnonaments i del topall a la pujada del lloguer fins al 31 de desembre de 2022

L’informem que al BOE del 26 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny (RDL 11/2022), pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a […]

Seguir llegint

27/06/22
#1152

Canvis en la Llei de propietat horitzontal (obres de rehabilitació, morosos, etc.) des del 16 de juny de 2022

Dijous passat 16 de juny, va entrar en vigor la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Aquesta Llei (que és el resultat del pas pel Parlament del Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre) introdueix una […]

Seguir llegint

27/06/22
#1151

Fins al 30 de juny pot modificar la base de cotització com a autònom 2022

Els autònoms són els únics treballadors que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir […]

Seguir llegint

27/06/22
#1150

La Direcció General de Tributs aclareix diverses qüestions relatives a la fiscalitat dels influencers

El volem informar d’una consulta vinculant (V0773-22), de l’11 d’abril de 2022, emesa per la Direcció General de Tributs (DGT) que resol diferents qüestions relatives a la fiscalitat dels influencers. En concret, la consulta es refereix al tractament fiscal aplicable a una persona física que duu a terme l’activitat d’influencer. Els serveis que presta són […]

Seguir llegint

15/06/22
#1149

Les claus de la pròxima Llei d’atenció al client

El Consell de Ministres ha aprovat per a l’inici de la seva tramitació parlamentària el Projecte de Llei de serveis d’atenció al client amb el qual s’amplien els drets de consumidors i es redueixen els terminis de consulta i resolució d’incidències. Però com afecta les empreses la nova llei d’atenció al client? Més enllà de […]

Seguir llegint

15/06/22
#1148

Conveni col·lectiu aplicable en cas de dues activitats d’una mateixa empresa

No és rar que una empresa desenvolupi diverses activitats, sigui per una estratègia de diversificació del negoci o de creixement. És aquests casos, poden sorgir dubtes sobre si s’ha d’aplicar un únic conveni col·lectiu o si s’ha d’aplicar el conveni vigent per a cadascuna d’elles. Així, hi pot haver dubtes a l’hora de determinar quin […]

Seguir llegint

15/06/22
#1147

Nous obligats de relacionar-se electrònicament amb l’AEAT

El Ministeri d’Hisenda ha publicat un Reial decret sotmès a informació pública fins al 30 de juny que regularà els supòsits de notificacions i comunicacions obligatòries per mitjans electrònics per a determinats procediments i certs col·lectius en l’àmbit de l’AEAT. Entre les novetats, les persones incloses en el cens de professionals, empresaris i retenidors estaran […]

Seguir llegint

09/06/22
#1146

Representació del soci en la junta general d’una societat limitada

Es pot esdevenir que com a soci d’una societat limitada (SL) no pugui assistir a la pròxima junta general d’aprovació de comptes, si bé té la intenció d’enviar-hi algú en nom seu. Doncs bé, ha de tenir en compte que la representació d’un soci en seu de junta general d’una societat de responsabilitat limitada requereix […]

Seguir llegint

09/06/22
#1145

Campanya de la Inspecció de Treball per a investigar possibles fraus en els contractes fixos discontinus

La reforma laboral ha canviat el paradigma de contractació a Espanya. L’obligatorietat d’acreditar la causa del contracte, les circumstàncies concretes que el possibiliten en l’empresa i la connexió de totes dues amb la seva durada, han fet que moltes empreses renunciïn al contracte temporal i apostin per l’indefinit, fins al punt que gairebé la meitat […]

Seguir llegint

09/06/22
#1144

Compte enrere per a la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2021

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia la CAMPANYA DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS de l’exercici 2021. Al BOE del 4 de maig de 2021, i en vigor des de l’1 de juliol, s’ha publicat l’Ordre HFP/379/2022, de 28 d’abril, per la qual s’aproven els models de declaració de […]

Seguir llegint

09/06/22
#1143

Existeix l’obligació de retenir respecte dels dividends o participacions en beneficis que tinguin dret a l’exempció del 95% en l’impost sobre societats?

Fins a l’exercici 2020, si una empresa tenia participacions en altres societats i les transmetia -o bé si n’obtenia dividends-, no havia de tributar en el seu impost sobre societats per les rendes obtingudes (sempre que, amb algunes excepcions, ostentés una participació igual o superior al 5%). Exempció de dividends o de rendes generades en […]

Seguir llegint

25/05/22
#1142

Les claus del dret d’informació del soci en una societat limitada

Com bé sabem, el soci és aquella persona que realitza una aportació del capital social constituent de l’empresa, o qui en una incorporació posterior hi participa a través d’una ampliació de capital. La creació d’aquesta condició dota al soci d’unes certes responsabilitats i drets, entre els quals destaca el dret d’informació, tal com s’estableix en […]

Seguir llegint

25/05/22
#1141

Regulada la participació de la Inspecció de Treball en el control de la jornada dels conductors en carretera i en els locals d’empreses

Al BOE del dia 19 de maig, s’ha publicat la Resolució de 6 de maig de 2022, per la qual s’incorporarà a l’ordenament jurídic espanyol normes europees específiques respecte al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera. En concret, s’adapta la normativa espanyola a l’article 2 de la Directiva (UE) 2020/1057, el […]

Seguir llegint

25/05/22
#1140

Principals mesures en l’impost sobre el patrimoni incloses en el Llibre blanc sobre la Reforma Tributària

L’informem que amb data 4 de març de 2022 es va fer públic el Llibre blanc sobre la Reforma Tributària. El llibre blanc és el resultat del treball fet pel comitè d’experts, als qui la Secretaria d’Estat d’Hisenda va encarregar la seva redacció mitjançant la Resolució de 12 d’abril de 2021, amb la finalitat que […]

Seguir llegint

25/05/22
#1139

Quins incentius fiscals poden aplicar les empreses de reduïda dimensió en l’impost sobre societats 2021?

Li recordem que perquè la seva empresa tingui el caràcter de reduïda dimensió i pugui gaudir dels incentius fiscals aplicables en aquests casos en la declaració de l’impost sobre societats (llibertat d’amortització per creació d’ocupació, amortització doble, etc.), el seu volum de negocis en l’exercici anterior ha d’haver estat inferior a deu milions d’euros (si […]

Seguir llegint

18/05/22
#1138

Aprovat el primer tram d’avals ICO a empreses i autònoms com a resposta a la guerra a Ucraïna

L’informem que al BOE del dia 11 de maig de 2022 s’ha publicat la Resolució de 10 de maig de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 10 de maig de 2022, pel qual s’estableixen els termes i condicions del primer […]

Seguir llegint

18/05/22
#1137

Hisenda inicia una campanya d’informació respecte a la cessió de l’ús de vehicles als treballadors per al seu ús particular

L’informem que l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) ha iniciat un enviament massiu de cartes a les empreses avisant-les que disposa d’informació dels vehicles de la seva propietat i d’aquells de què disposa mitjançant un contracte de lísing i avisant que han començat una campanya d’informació respecte de les conseqüències tributàries de la cessió de […]

Seguir llegint

11/05/22
#1136

Obligacions de les societats unipersonals

Com ja sap, la societat unipersonal és aquella que consta d’un únic soci, sigui perquè va ser constituïda com a tal per un soci únic, o perquè amb el transcurs del temps, el nombre de socis va quedar reduït a un. Atenció. El soci únic podrà ser tant una persona física com jurídica. Així, pot […]

Seguir llegint

11/05/22
#1135

Pla general d’activitats preventives a desenvolupar per les mútues durant 2022

L’informem que al BOE del dia 7 de maig s’ha publicat la Resolució de 29 d’abril de 2022, que va entrar en vigor el dia 8 de maig de 2022, on s’estableix la planificació general de les activitats preventives de la Seguretat Social a desenvolupar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en els […]

Seguir llegint

11/05/22
#1134

Compte amb les clàusules que integren el contracte tipus sobre treball a distància (teletreball)

El treball a distància, i concretament el teletreball, ha estat objecte de regulació per la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, i s’ha incorporat extensament i intensa en la vida de molts empresaris i treballadors a causa del gran salt tecnològic dels últims anys, així com la COVID-19. No obstant això, […]

Seguir llegint

11/05/22
#1133

Són vàlides les factures emeses en paper i posteriorment enviades per correu electrònic?

La Direcció General de Tributs (DGT) ha emès una consulta vinculant V0666-22, de 28 de març de 2022, amb la qual aclareix què ha de ser considerat una factura electrònica, en el cas concret d’aquelles persones que emeten les seves factures en paper amb doble còpia, i posteriorment introdueix la informació de les factures en […]

Seguir llegint

27/04/22
#1132

Sobre l’ús de màscares als centres de treball

Com ja l’hem anat informant, al BOE del 20 d’abril de 2022 es va publicar el Reial decret 286/2022, de 19 abril, que posa fi a l’ús de màscares en interiors, excepte en determinats casos, des del passat dia 20 d’abril de 2022. Amb la finalització de l’obligatorietat de l’ús de les màscares es presenta […]

Seguir llegint

27/04/22
#1131

El nou contracte per a la formació en alternança

Després de la reforma laboral aprovada pel Reial decret llei 32/2021, el contracte per a la formació i l’aprenentatge passa a denominar-se “de formació en alternança”, integrant el de formació dual universitària creada per la Llei 11/2020, que permetrà que empreses i autònoms ampliïn la seva plantilla. En suma, es tracta que es puguin compatibilitzar […]

Seguir llegint

27/04/22
#1130

La cessió dels telèfons mòbils als empleats per a ús professional constitueix renda en espècie en l’IRPF?

La consideració com a retribució en espècie en l’IRPF de la cessió per les empreses de determinats béns als seus treballadors pot generar dubtes i controvèrsies amb l’Administració Tributària. Sobretot, amb motiu de la situació de pandèmia i la generalització del teletreball, moltes empreses s’han plantejat si cal imputar una retribució en espècie, subjecta a […]

Seguir llegint

13/04/22
#1129

Quins beneficis té demorar la jubilació

Com ja l’hem informat, la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2022 entre altres mesures, ofereix millors beneficis als qui vulguin demorar la seva jubilació. En aquesta circular li expliquem els principals avantatges. Què és la […]

Seguir llegint

13/04/22
#1128

El nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables

Al BOE del dia 9 d’abril s’ha publicat la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular per la qual es crea l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i l’impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus, que […]

Seguir llegint

13/04/22
#1127

Es pot deduir l’IRPF i en l’IVA com a despesa l’import del lloguer durant el temps que roman tancat el negoci?

L’informem que la Direcció General de Tributs (DGT) ha reiterat doctrina sobre la deduïbilitat de les despeses abonades fora de la temporada d’activitat d’un negoci o empresa. Com sabem, existeixen negocis que no romanen oberts durant tot l’any. Un clar exemple poden ser els serveis d’oci, allotjament i restauració radicats en zones turístiques que depenen […]

Seguir llegint

01/04/22
#1126

Guia de les principals mesures aprovades pel Govern contra les conseqüències de la guerra a Ucraïna

L’informem que el passat 30 de març de 2022 es va publicar el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març (RDL 6/2022), pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, que va entrar en vigor el 31 de […]

Seguir llegint

30/03/22
#1125

Campanya de comunicacions de l’AEAT a societats respecte d’inconsistències detectades en les seves declaracions

L’informem que hem tingut coneixement per part de la Secretaria Tècnica del Fòrum d’Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris que dins dels plans de l’Agència Tributària per a la millora del compliment voluntari de les obligacions fiscals i la prevenció dels incompliments, les directrius del Pla de Control Tributari per a 2022 inclouen una campanya […]

Seguir llegint

30/03/22
#1124

Novetats per als arrendaments d’immobles en la declaració de l’IRPF 2021

Com ja l’hem anat informant, la campanya de les declaracions de la renda i patrimoni arrenca el pròxim 6 d’abril i conclou el 30 de juny (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny de 2022). Aquesta campanya presenta algunes novetats, que convé tenir en compte. En aquest cas volem […]

Seguir llegint

17/03/22
#1123

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2022

Un any més, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2021 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març de 2022. […]

Seguir llegint

09/03/22
#1122

Juntes generals de socis telemàtiques en 2022

Amb les restriccions per la COVID-19, de manera excepcional, es va establir que les juntes generals de socis es podrien celebrar per vídeo o per conferència telefònica múltiple fins al 31 de desembre de 2021, encara que això no estigués previst als estatuts. No obstant això, aquesta possibilitat no ha estat prorrogada per al 2022, […]

Seguir llegint

09/03/22
#1121

Fins al 31 de març pot modificar la base de cotització com a autònom 2022

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en […]

Seguir llegint

02/03/22
#1120

Convocatòria d’ajuts destinats a la digitalització d’empreses del Segment I d’entre 10 i menys de 50 empleats, dins del programa Kit Digital

Al BOE del dia 26 de febrer s’ha publicat la Resolució de 24 de febrer de 2022, per la qual es convoquen els primers ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats, dins del programa Kit Digital. Programa Kit Digital El programa Kit Digital impulsat pel Govern d’Espanya té com […]

Seguir llegint

02/03/22
#1119

El Tribunal Suprem fixa doctrina sobre la compatibilitat de la pensió de jubilació i el treball per compte propi

Com és sabut, l’anomenada “jubilació activa”, permet que, complint uns certs requisits, qui cobra la pensió de jubilació pugui compatibilitzar-la amb una feina, per compte propi o d’altri. Com a regla general, en aquests casos, la pensió es cobra al 50 %. No obstant això, de manera excepcional, la llei disposa que «si l’activitat es realitza […]

Seguir llegint

24/02/22
#1118

Hisenda concreta les modificacions al model 720 després de la sentència del TJUE

Com ja l’hem estat informant, la sentència de la Sala Primera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 27 de gener de 2022, en l’assumpte C-788/19, ha acordat que determinats aspectes del règim jurídic associat a l’obligació de declaració de béns i drets a l’estranger (model 720) és contrari al Dret de la […]

Seguir llegint

24/02/22
#1117

Acord per a l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) a 1.000 euros al mes des de l’1 de gener de 2022

Després de l’acord assolit amb els sindicats majoritaris, i tot i el rebuig de la patronal, al BOE del 23 de febrer de 2022 s’ha publicat el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022. Aquest reial decret entrarà en vigor l’endemà de la […]

Seguir llegint

24/02/22
#1116

Es prorroguen fins al 31 de març de 2022 els ERTO de limitació i impediment i els ERTO ETOP COVID-19

L’informem que al BOE del dia 23 de febrer, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, que entre altres novetats, s’adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l’ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de […]

Seguir llegint

16/02/22
#1115

Legalització telemàtica del llibre d’actes

Li recordem que el 30 d’abril és la data límit en la qual, les societats mercantils que tanquen l’exercici a 31 de desembre, tenen l’obligació de gestió dels llibres societaris, entre ells, el llibre d’actes i el llibre registre de socis (en cas de SA, llibre registre d’accions nominatives), que han de ser legalitzats només […]

Seguir llegint

16/02/22
#1114

El pla d’igualtat serà obligatori a partir del 7 de març per a empreses de més de 50 empleats

Li recordem que al BOE del 7 de març de 2019 es va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com […]

Seguir llegint

16/02/22
#1113

Els ingressos obtinguts un cop cessada l’activitat s’imputen com a rendiments de l’activitat en l’IRPF

És habitual que a l’hora de dur a terme el tancament d’un negoci o a cessar en l’exercici d’una activitat quedin factures pendents tant per cobrar com per pagar. En el cas de les persones jurídiques, això es resoldrà a través de les corresponents fases de liquidació i extinció de la personalitat jurídica. En el […]

Seguir llegint

16/02/22
#1112

La Direcció General de Tributs es pronuncia sobre els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

Per fi, sense presses, la Direcció General de Tributs s’ha pronunciat assentant doctrina administrativa, dotant d’una certa seguretat jurídica els contribuents, sobre els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat del mètode de càlcul objectiu de la base imposable de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), l’anomenada “plusvàlua municipal” per sentència del Tribunal […]

Seguir llegint

16/02/22
#1111

Com queden els contractes temporals després de la reforma laboral?

Un dels objectius de la reforma laboral aprovada pel legislador és el d’eliminar la temporalitat en les contractacions (de fet la nova redacció donada a l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors presumeix que el contracte se subscriu per temps indefinit) i per tant perquè s’entengui que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s’especifiquin […]

Seguir llegint

09/02/22
#1110

Com queda el contracte fix-discontinu després de la reforma laboral?

Davant la pretensió de limitar la utilització de la contractació temporal, amb la reducció dels tipus de contracte temporal, en el seu lloc, la reforma laboral pretén potenciar la figura del contracte fix-discontinu, com a manera d’adaptar la contractació a activitats cícliques, estacionals o vinculades a activitats productives de temporada. Com a novetat es podrà […]

Seguir llegint

09/02/22
#1109

La Inspecció de Treball enviarà novament comunicacions massives per regularitzar la situació dels empleats de la llar

Fa poc, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) va iniciar un pla d’actuació a fi de regularitzar els salaris del personal al servei de la llar familiar i, en conseqüència, les cotitzacions d’aquests treballadors, tenint en compte que la seva remuneració afecta la base de cotització del col·lectiu. 1. Campanya d’actuació inspectora El […]

Seguir llegint

09/02/22
#1108

Preguntes freqüents sobre el tipus d’IVA en les obres i reparacions d’immobles

Dins del sector de la construcció un dels aspectes que més dubtes genera és el tipus impositiu de l’IVA que s’ha d’aplicar a les obres de reforma de pisos en funció del tipus d’obra realitzada i de les característiques de l’habitatge. L’Agència Tributària diferencia dos tipus d’obres de reforma: Les obres de construcció o rehabilitació […]

Seguir llegint

09/02/22
#1107

Durant el mes de febrer pot triar l’opció de pagament fraccionat de l’impost sobre societats que més li interessi

Si els ingressos de la seva societat han caigut bruscament per culpa de les restriccions per frenar la incidència de la COVID-19 o per qualsevol altre motiu, segurament li interessa pagar menys de pagament fraccionat de l’impost sobre societats enguany. En concret, si el volum d’operacions de la seva empresa en 2021 no va superar […]

Seguir llegint

02/02/22
#1106

El mecanisme especial per a les microempreses en la pròxima reforma concursal

El Consell de Ministres va aprovar, el passat 21 de desembre de 2021, el projecte de llei de reforma de la Llei concursal. El 14 de gener de 2022, aquest projecte ha estat publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals, iniciant la seva tramitació parlamentària pel procediment d’urgència i establint termini d’esmenes fins al […]

Seguir llegint

02/02/22
#1105

On posarà el focus Hisenda en el 2022?

Com cada any, al BOE del dia 31 de gener de 2022 s’ha publicat la Resolució de 26 de gener de 2022, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2022, i d’entre les seves novetats podem destacar […]

Seguir llegint

02/02/22
#1104

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol sobre l’obligació d’informació sobre béns i drets a l’estranger (model 720)

L’informem que una desitjada i important sentència de 27 de gener de 2022 en l’assumpte C-788-19, que suposa una garrotada europea al sistema tributari espanyol, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) afirma que el model 720, que obliga les persones a declarar béns i drets situats a l’estranger, i el sistema de […]

Seguir llegint

19/01/22
#1103

El préstec participatiu com a via de finançament per a les pimes

Una de les maneres de finançar una empresa potser menys coneguda és el préstec participatiu, a mig camí entre la injecció de capital per part d’un inversor privat, i del préstec que ofereixen les entitats bancàries. Aquesta és una forma de finançament mitjançant el qual una entitat o un inversor presta diners a una empresa […]

Seguir llegint

19/01/22
#1102

Renúncia a l’exempció de l’IVA per estalviar-se l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP)

En el cas de la compravenda d’un immoble, com ja sap, en les segones i posteriors transmissions d’immobles (en general, les que no realitza el promotor), les parts poden evitar que l’operació tributi per l’impost de transmissions patrimonials (ITP) renunciant a l’exempció de l’IVA. Ara els recordarem els requisits i com exercitar aquesta renúncia. Renúncia […]

Seguir llegint

12/01/22
#1101

Quins avantatges estan previstos per a les noves “start-ups” o empreses emergents?

Abans d’entrar a analitzar els avantatges que fa poc han estat aprovats cap a les empreses de nova creació, és necessari que entenguem el seu concepte. Quan parlem de les “startups”, ens referim a totes aquelles empreses emergents que neixen amb una filosofia innovadora que destaca per ser escalable i dinàmica. En aquest sentit es […]

Seguir llegint

12/01/22
#1100

El cònjuge que paga la totalitat de la hipoteca de guanys pot aplicar tota la deducció per adquisició d’habitatge habitual en l’IRPF?

No hi ha dubte que el pagament de la hipoteca en el matrimoni és font de nombrosos dubtes relatius a les quantitats que ha de pagar cada cònjuge i sobretot el dret a desgravar per l’habitatge habitual, i la qüestió es complica més quan en virtut d’una sentència judicial de divorci, l’ús de l’habitatge conjugal […]

Seguir llegint

12/01/22
#1099

Publicat el calendari del contribuent 2022

L’informem que al WEB de l’AEAT s’ha publicat el calendari del contribuent per a l’any 202. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2022. Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini […]

Seguir llegint

12/01/22
#1098

Què hem de saber sobre les baixes laborals per la COVID-19?

La sisena onada de la COVID-19 ha generat un torrent de baixes laborals, i són molts els dubtes que s’estan plantejant sobre aquest tema per part dels treballadors i empresaris. Fa uns dies, la Comissió de Salut Pública, en la qual estan representats les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, va acordar per unanimitat […]

Seguir llegint

05/01/22
#1097

Novetats laborals en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022

L’informem que al BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, que recull una sèrie de mesures de caràcter laboral, com són les bases i tipus de cotització per a 2022, les modificacions de les aportacions màximes en plans […]

Seguir llegint

05/01/22
#1096

Principals claus de la reforma laboral 2022

L’informem que al BOE del 30 de desembre s’ha procedit a l’esperada publicació de l’acord assolit el passat 23 de desembre entre el Govern, les organitzacions sindicals CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i CEPYME per reformar estructuralment el mercat laboral espanyol, a fi de combatre’n la temporalitat i la precarietat, que dona […]

Seguir llegint

05/01/22
#1095

El que hem de saber de la reforma de les pensions 2022

L’informem que al BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat la primera reforma del sistema de pensions, mitjançant la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, que conté importants i rellevants […]

Seguir llegint

05/01/22
#1094

Principals mesures fiscals en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022

L’informem que al BOE del 29 de desembre de 2021 s’ha publicat la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 (LPGE 2022). La LPGE 2022 conté diverses mesures tributàries en diferents impostos, com per exemple, la minoració en IRPF del límit general per aportacions i contribucions a […]

Seguir llegint

30/12/21
#1093

Quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals?

És molt comú plantejar-se quin tipus d’empreses són les que estan obligades a auditar els seus comptes anuals, sobretot quan ens trobem davant empreses que es troben en procés d’expansió i creixement. En primer lloc, hem de tenir clar en què consisteix una auditoria de comptes. Ve a ser una revisió exhaustiva i completa dels […]

Seguir llegint

30/12/21
#1092

Retencions del treball: comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades (model 145)

Li recordem que cada vegada que un treballador comença a treballar en la seva empresa, vostè li ha de demanar que empleni el model 145, indicant quines són les seves dades personals i familiars. Aquesta informació li servirà a la seva empresa per calcular la retenció que haurà de practicar-li en la nòmina. A més, […]

Seguir llegint

30/12/21
#1091

El SEPE amplia les mesures especials en formació professional davant la COVID-19 per al 2022

Al BOE del dia 24 de desembre s’ha publicat la Resolució de 9 de desembre de 2021 del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per la qual s’estableixen, en el seu àmbit de gestió, determinades mesures en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, per a la iniciativa de formació programada per les […]

Seguir llegint

30/12/21
#1090

Periodificació de despeses a final d’any

Li recordem que una de les operacions més habituals, que s’han de portar a terme en el procés del tancament comptable i fiscal, són les derivades de les periodificacions d’ingressos i despeses. Tal com defineix el Pla General de Comptabilitat (PGC), segons el principi de meritació “els efectes de les transaccions o fets econòmics es […]

Seguir llegint

30/12/21
#1089

Aprovada la reforma laboral, quines són les principals novetats?

L’informem que el Consell de Ministres del dia 28 de desembre ha aprovat el Reial decret llei (pendent de la seva publicació al BOE) que recull l’acord assolit entre el Govern, les organitzacions sindicals CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i CEPYME per reformar estructuralment el mercat laboral. Les principals novetats de la […]

Seguir llegint

27/12/21
#1088

Compte amb les societats inactives

L’existència de societats inactives està àmpliament difosa a Espanya. En moltes ocasions, per evitar el procediment de dissolució i liquidació i els costos que això pot suposar, s’opta per la via de mantenir l’existència de l’entitat, tractant de reduir les obligacions comptables i fiscals inherents a qualsevol societat. No obstant això, es tracta d’una forma […]

Seguir llegint

27/12/21
#1089

Quina és l’edat de jubilació en 2022?

Com ja sap, l’edat de jubilació augmenta cada any de manera gradual. En 2022 aquesta edat es fixa en 66 anys i 2 mesos per a aquells que hagin cotitzat menys de 37 anys i 6 mesos, i 65 anys per als qui arribin o superin aquest període de cotització. No obstant això, no sols […]

Seguir llegint

21/12/21
#1087

COVID-19: s’estén la suspensió del règim de dissolució per pèrdues

Quan una societat sofreix pèrdues que deixen reduït el seu patrimoni net per sota de la meitat del capital social, es troba en causa de dissolució. En aquest cas els administradors hauran de prendre mesures i convocar els socis perquè regularitzin la situació. Aquesta regularització es pot realitzar aportant nous fons, fent una reducció de […]

Seguir llegint

21/12/21
#1086

El Govern llança el programa Kit Digital per invertir més de 3.000 milions d’euros en la digitalització de les pimes i autònoms

El Govern ha presentat el Kit Digital, el programa d’ajuts del Pla de recuperació impulsat per promoure la digitalització de pimes i autònoms, que contribuirà a modernitzar el teixit productiu espanyol. El programa està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU i […]

Seguir llegint

21/12/21
#1085

Distribució irregular de jornada de treball

Amb la finalitat d’adaptar la jornada a les necessitats de les empreses, la llei permet que puguin distribuir de manera irregular fins al 10 % de la jornada (o el percentatge que estableixi el conveni col·lectiu). I perquè no se superi la jornada màxima (i en aquest cas les hores realitzades de més serien extres), l’empresa […]

Seguir llegint

21/12/21
#1084

Avantatges fiscals de la nova Llei de start-ups emergents per als emprenedors

El Consell de Ministres del dia 10-12-2021 ha aprovat la remissió a les Corts Generals del projecte de llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, més coneguda com a Llei de start-ups, amb la qual Espanya es posiciona a l’avantguarda d’Europa en suport a l’ecosistema d’empreses innovadores de base tecnològica, atracció d’inversió i […]

Seguir llegint

01/12/21
#1083

Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzar. Aquesta decisió és molt important, ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en […]

Seguir llegint

17/11/21
#1082

IVA a la importació ¿com diferir-ne el pagament?

Si la seva empresa realitza importacions i presenta les seves declaracions d’IVA mensualment, el mes de novembre pot optar perquè li sigui aplicable el “Règim de diferiment de l’IVA” a partir de 2022. Això li permetrà satisfer l’IVA d’importació a través de les declaracions periòdiques d’IVA (en lloc de fer-ho a través de la duana […]

Seguir llegint

10/11/21
#1081

Conveni especial per a treballadors subjectes a procediments d’acomiadament col·lectiu que incloguin treballadors amb 55 anys o més

La inestabilitat en el mercat laboral creada per la crisi del coronavirus SARS-CoV-2 s’ha traduït en aquests últims mesos en ERTO, reduccions de jornada i, en el pitjor dels casos, en acomiadaments. Però quan aquestes situacions afecten treballadors d’edat avançada i no han cotitzat prou per accedir a la pensió, la Seguretat Social contempla una […]

Seguir llegint

10/11/21
#1080

El règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME)

Li recordem que el règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME) és un sistema que permet a les pimes i els autònoms liquidar l’IVA de manera mensual, en lloc de fer-ho a través de la declaració trimestral del model 303. Així, els subjectes passius de l’IVA realitzen la liquidació de l’IVA de manera mensual en […]

Seguir llegint

10/11/21
#1079

Les clau del nou impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal)

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre (BOE de 9 de novembre i amb efectes des del 10 de novembre de 2021) amb el qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre […]

Seguir llegint

04/11/21
#1078

Presentació del model 232 de declaració informativa de les operacions vinculades i amb paradisos fiscals

El pròxim 30 de novembre finalitza el termini per presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2020 (model 232). Quines operacions es presenten en el model 232? Operacions amb persones o entitats vinculades, en compliment de l’obligació prevista en l’article 13.4 RIS, […]

Seguir llegint

04/11/21
#1077

Els serveis complementaris al lloguer turístic porten IVA

Cada vegada és més comú que en la contractació de determinats serveis, sobretot relacionats amb l’hostaleria i restauració, se’ns ofereixi serveis complementaris a aquests per poder gaudir d’una experiència completa. Aquests serveis, en la seva gran majoria, es constitueixen com a serveis prestats de manera accessòria a l’activitat principal, per exemple, l’ambientació que s’ofereix durant […]

Seguir llegint

27/10/21
#1076

El Tribunal Constitucional anul·la l’Impost sobre l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal)

L’informem que en la seva Nota Informativa núm. 99/2021, de 26 d’octubre, el Tribunal Constitucional (TC) indica que ha declarat la inconstitucionalitat dels articles 107.1 segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 de la Llei d’Hisendes Locals, pel que fa a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal). En particular, el tribunal […]

Seguir llegint

27/10/21
#1075

¿En cas de teletreball l’empresa pot suprimir el plus de transport?

Moltes empreses i professionals abonen als seus treballadors un plus de transport, regulat en algunes ocasions per conveni col·lectiu i que suposa una quantitat econòmica dirigida a sufragar el cost que assumeix el treballador per desplaçar-se al seu lloc de treball. No obstant això, després de l’esclat de la crisi de la Covid-19 en la […]

Seguir llegint

27/10/21
#1074

Regles generals per a la compensació de bases imposables negatives en l’impost sobre societats

Com ja deu saber, en l’àmbit de l’impost sobre societats, la compensació de bases imposables negatives (BIN) procedents d’exercicis anteriors, dins dels termes i condicions que a continuació s’analitzaran, té caràcter voluntari, de manera que el contribuent pot optar per exercir o no el dret a la compensació de bases imposables negatives. Així i a […]

Seguir llegint

21/10/21
#1073

Mesures laborals del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022

L’informem que el 15 d’octubre de 2021 es publicà al Butlletí Oficial de les Corts Generals (Congrés dels Diputats), el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 que contempla una sèrie de mesures laborals, com per exemple una nova redacció a l’obligació «d’estar al corrent de les obligacions […]

Seguir llegint

21/10/21
#1072

Publicat el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022. Quines són les principals novetats fiscals?

L’informem que amb data del 15 d’octubre de 2021, es publicà al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 i el calendari de la seva tramitació parlamentària. Aquest projecte conté diverses mesures tributàries en diferents impostos, com […]

Seguir llegint

15/10/21
#1071

Noves deduccions en l’IRPF per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges

L’informem que el 6 d’octubre de 2021 s’ha publicat el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar la rehabilitació d’edificacions en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que introdueix en matèria tributària amb efectes des del 6 d’octubre de 2021, concretament en l’impost sobre la renda de […]

Seguir llegint

06/10/21
#1070

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2021

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2020 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40 % restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2020. Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en […]

Seguir llegint

06/10/21
#1069

Les claus de la nova pròrroga de les prestacions per cessament d’activitat per a autònoms

Com ja l’hem estat informant, després de l’acord per prorrogar els ERTO, es va assolir el consens entre les principals associacions de treballadors autònoms i el Govern. Els ajuts per a aquest col·lectiu es mantenen fins al 28 de febrer de 2022, inclosa la prestació extraordinària per cessament d’activitat (qüestionada per l’Executiu durant la negociació), […]

Seguir llegint

06/10/21
#1068

L’Agència Tributària podrà accedir al registre de titularitats reals per combatre el frau fiscal

L’informem que l’Agència Tributària i el Col·legi de Registradors han signat un nou conveni, publicat al BOE del 30 de setembre de 2021, que permetrà que l’Agència Tributària accedeixi al registre de titularitats reals, ampliant així la informació de la qual disposa en aquesta matèria per combatre aquelles modalitats de frau fiscal en les quals […]

Seguir llegint

07/10/21
#1067

Sancions per usar programari comptable manipulable a partir de l’11 d’octubre 2021

Si és autònom i al seu negoci està usant un programa de comptabilitat, tingui especial cura. La recent prohibició dels softwares de doble ús pot implicar multes de fins a 150.000 euros per als infractors. Portar la comptabilitat de manera correcta i ajustada a la realitat és una responsabilitat bàsica en tot negoci. No obstant […]

Seguir llegint

29/09/21
#1066

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021

Com ja l’hem estat informant, després de diverses reunions amb els agents socials, el passat 16 de setembre, el Ministeri de Treball i Economia Social va arribar a un acord amb els sindicats, en va quedar fora la CEOE, per l’augment de l’SMI en 15 euros, increment que es recull en el Reial decret 817/2021, […]

Seguir llegint

29/09/21
#1065

Aprovada la pròrroga dels ERTO i ajuts a autònoms fins al 28 de febrer de 2022

Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la pròrroga dels beneficis dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al […]

Seguir llegint

22/09/21
#1064

COVID-19. S’amplia fins al 30 de setembre el termini de cobertura dels ajuts directes a pimes i autònoms

El Reial decret llei 5/2021 (RDL), de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, va crear la Línia COVID d’ajuts directes a autònoms i empreses, amb una dotació total de 7.000 milions d’euros, encomanant a les comunitats autònomes i a les ciutats […]

Seguir llegint

22/09/21
#1063

El salari mínim interprofessional pujarà 15 euros en 2021

El Ministeri de Treball i Economia Social i els responsables de les organitzacions sindicals CCOO i UGT han arribat a acord per incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) en 2021 fins als 965 € mensuals. La pujada acordada, per un import de 15 euros mensuals (entorn de l’1,6%) s’aplicarà des de l’u de setembre de […]

Seguir llegint

22/09/21
#1062

Renovació del permís: treballador estranger no comunitari

Com ja sabrà, els estrangers més grans de setze anys que desitgin exercir a Espanya qualsevol activitat lucrativa, laboral o professional, per compte propi o d’altri, hauran d’obtenir la corresponent autorització administrativa per treballar. Cap ocupador o empresari podrà contractar un estranger que no estigui autoritzat a treballar a Espanya, tret que hagi estat exceptuat […]

Seguir llegint

22/09/21
#1061

Com afecta els impostos el nou valor de referència per a béns immobles?

Una novetat important introduïda per la Llei contra el frau fiscal (probablement la que té més impacte recaptatori), amb efectes des del passat 11 de juny, en tant que afecta els impostos patrimonials (IP, ISD i ITP i AJD) és la introducció en aquests impostos del valor de referència previst en la normativa reguladora del […]

Seguir llegint

15/09/21
#1060

Aprovació de les retribucions d’administradors

La retribució dels administradors en el si d’una societat mercantil ha generat tradicionalment moltes controvèrsies i dificultats a determinar la seva naturalesa i abast, en atenció als preceptes normatius que li són aplicable, dificultat accentuada pels successius canvis normatius i de jurisprudència. Un problema que ens trobem en la pràctica és que el càrrec és […]

Seguir llegint

15/09/21
#1059

El Govern aprova una nova llei de formació professional que ajusta els perfils professionals a les demandes de les empreses

L’informem que el Consell de Ministres del passat 7 de setembre va aprovar el projecte de llei orgànica d’ordenació i integració de la formació professional. Entre altres mesures, l’oferta de places i graus de formació professional augmenta. Tota la formació serà dual i inclourà un període de pràctiques en les empreses. Millora el sistema d’acreditació […]

Seguir llegint

15/09/21
#1058

La pròxima factura electrònica per a tots els empresaris i autònoms

L’informem que l’avantprojecte de llei de creació i creixement d’empreses, que el seu termini de consulta pública va finalitzar el 6 de setembre de 2021, s’emmarca en el component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que té per títol “Impuls a les PIME”. Aquesta llei té per objecte l’impuls de la creació d’empreses […]

Seguir llegint

02/09/21
#1057

Problemàtica de la transmissió d’accions i participacions de societats

Probablement el més important d’una societat, limitada o anònima, són les seves participacions i accions. En el cas de ser societat limitada, seran participacions i en el cas de societat anònima seran accions. El més important és tenir en compte que estem en el marc del dret privat, la qual cosa implica que preval la […]

Seguir llegint

02/09/21
#1056

El subarrendament d’habitatges destinats al lloguer turístic a través de plataformes digitals està sotmès a retenció?

Hem pogut veure que, en aquest període de vacances i, com és tendència els últims anys, es disparen els preus del lloguer turístic, de vacances o de curta estada. Molts d’aquests lloguers es contracten a través de plataformes digitals que posen en contacte a oferents i demandants. Aquestes plataformes basen el seu model de negoci […]

Seguir llegint

21/07/21
#1055

“Segona oportunitat”: els autònoms i empresaris així poden resoldre els seus deutes

El procediment de segona oportunitat és aquell en el qual qualsevol persona física, sense antecedents penals i amb deutes inferiors a 5 milions d’euros, pot obtenir l’exoneració dels seus passius. Tot això sempre que no hagi obtingut aquest benefici en els últims deu anys, no estigui en concurs de creditors, no tingui homologat un acord […]

Seguir llegint

21/07/21
#1054

Novetats en la tributació del canvi de residència fora del territori espanyol en l’impost sobre societats i de no residents

Com ja l’hem estat informant, al BOE del 10 de juliol de 2021, s’ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques […]

Seguir llegint

21/07/21
#1053

Catalunya. Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19 (2a convocatòria)

Com ja l’informàrem en el seu moment, la Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció, mitjançant l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny (Ajuts extraordinaris directes per donar suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19), destinada a determinats sectors. Una vegada analitzat el resultat d’aquestes inscripcions prèvies, s’han constatat […]

Seguir llegint

14/07/21
#1052

El teletreball es regula per Llei i les sancions laborals augmenten un 20%

La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat la seva tramitació parlamentària mitjançant l’aprovació de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, publicada al BOE del dia 10 de juliol. La nova Llei no introdueix novetats significatives respecte de la regulació inicial, introdueix canvis «mínims» […]

Seguir llegint

14/07/21
#1051

El Suprem fixa que els autònoms es poden deduir les despeses dels àpats amb clients o proveïdors

L’informem que el Tribunal Suprem ha clarificat un dels dubtes més freqüents als quals s’enfronten cada any milers d’autònoms a l’hora de posar en ordre els seus comptes amb Hisenda: són deduïbles o no les despeses pels àpats de feina? Segons la sentència 458/2021 de 30 de març de 2021 (Núm. de Recurs: 3454/2019), que […]

Seguir llegint

14/07/21
#1050

Les 10 claus de la nova Llei contra el frau fiscal

Com ja l’hem estat informant, al BOE del 10 de juliol de 2021, s’ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques […]

Seguir llegint

07/01/21
#1049

L’aprovació de l’acta de la junta general de socis

Pròximament se celebrarà la junta general per aprovar els comptes anuals de la societat en la qual participa o administra, i hem de recordar que la llei imposa l’obligació de documentar en acta els acords adoptats per la junta general. Els acords que la junta d’accionistes adopti, així com totes les circumstàncies relatives a la […]

Seguir llegint

07/01/21
#1048

Coincidència de vacances i incapacitat temporal: el treballador pot posposar-ne el gaudi?

En general, els treballadors haurien d’usar el seu dret a les vacances l’any al qual es refereixen. Però, en algunes circumstàncies, es pot fer un “traspàs” dels dies a l’any següent. Una d’elles és quan hi ha una malaltia. És a dir, sempre serà possible transferir aquests dies de descans i poder gaudir-los quan la […]

Seguir llegint

07/01/21
#1047

Tributació de l’IVA en destí

Com ja l’hem estat informant, des del passat 1 de juliol de 2021, s’unifica en 10.000 euros el límit a partir del qual s’ha de repercutir l’IVA del país de destinació en les vendes a particulars. Per això, és important que adapti la facturació de la seva empresa per a aquest important canvi. En concret, […]

Seguir llegint

07/07/21
#1046

Quines despeses no són deduïbles en l’impost sobre societats?

Com ja sabem, la consideració d’una despesa com no deduïble en l’impost sobre societats es fa per exclusió, és a dir, que tota despesa comptable és despesa fiscal tret que existeixi un precepte en la normativa de l’impost que delimiti la seva deduïbilitat o directament l’exclogui. En aquest sentit recordem els requisits per a la […]

Seguir llegint

02/07/21
#1045

El Congrés aprova definitivament la Llei contra el frau fiscal que introdueix importants modificacions en l’àmbit tributari

L’informem que el Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament […]

Seguir llegint

23/06/21
#1044

Societats unipersonals: característiques i tipus

Si està pensant a emprendre un negoci pel seu compte, és important que sàpiga que existeixen més opcions més enllà de la de donar-se d’alta com a autònom i operar com a persona física. En aquest cas, una possibilitat interessant d’actuació de l’empresari individual en el tràfic mercantil és treballar a través d’una societat de […]

Seguir llegint

23/06/21
#1043

Tràmits comuns per iniciar un ERTO per impediment o per limitació

Li recordem que el passat 28 de maig es va publicar el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. Com sabem per anteriors circulars, aquesta norma va mantenir l’esquema general dels expedients anteriors, introduint determinades especialitats, […]

Seguir llegint

23/06/21
#1042

Comunicació a la TGSS del nou concepte retributiu «Despeses de teletreball»

L’informem que el Butlletí de Notícies RED 3/2021 de 28 de maig de 2021 de la TGSS aclareix aspectes per als seus usuaris en relació amb el nou concepte retributiu «Despeses de teletreball». Així, les empreses que tinguin treballadors que realitzin funcions laborals en la modalitat de teletreball hauran de comunicar a la Tresoreria General […]

Seguir llegint

23/06/21
#1041

Règims especials de finestreta única: gestió de l’IVA derivat del comerç electrònic

L’informem que al BOE del dia 16 de juny de 2021 s’ha publicat el Reial decret 424/2021 que modifica el Reglament de l’impost sobre el valor afegit (RIVA), així com el Reglament de facturació i el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes […]

Seguir llegint

16/06/21
#1040

Catalunya. Publicats els ajuts extraordinaris directes per causa de la COVID-19

L’informem que el Govern de Catalunya i els agents socials han arribat a un acord per destinar més de 1.000 milions d’euros a rescatar el teixit productiu de Catalunya i protegir llocs de treball. 191 sectors que aglutinen 189.861 empreses Els sectors beneficiats són 191 i aglutinen 189.861 empreses. Aquesta línia d’ajuts està pensada per […]

Seguir llegint

18/06/21
#1039

Aprovat el Fons de recapitalització per a pimes i empreses mitjanes afectades per la COVID-19

L’informem, que el Consell de Ministres en la seva reunió del 15 de juny de 2021 ha aprovat el funcionament del Fons de recapitalització d’empreses afectades per la COVID-19, amb una dotació inicial de 1.000 milions d’euros. El Fons està contemplat en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de […]

Seguir llegint

16/06/21
#1038

Els drets del soci minoritari en les juntes de les societats limitades

La titularitat d’una o més participacions o accions atorga al seu titular la condició de soci d’una societat limitada o d’una societat anònima, respectivament, conferint-li així una sèrie de drets i obligacions. La Llei de societats de capital (d’ara endavant LSC) reconeix a favor d’aquests socis una sèrie de drets mínims que podran exercitar simplement […]

Seguir llegint

16/06/21
#1037

S’aproven les regles de localització i informació relatives a l’impost sobre determinats serveis digitals (taxa Google)

L’informem que al BOE del dia 9 de juny de 2021, s’ha publicat el Reial decret 400/2021, de 8 de juny, pel qual desenvolupen les regles de localització dels dispositius dels usuaris i les obligacions formals de l’impost sobre determinats serveis digitals (conegut com a “taxa Google”). Cal recordar que la Llei 4/2020, de 15 […]

Seguir llegint

16/06/21
#1036

Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que en depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en […]

Seguir llegint

09/06/21
#1035

Tipus de poders per a empreses

Com bé saben, el poder notarial és un document públic que una persona física o jurídica signa amb el vistiplau d’un notari per designar un tercer com el seu representant legal. D’aquesta manera l’autoritza per actuar en nom seu en diferents actes jurídics o materials. No obstant això, hem de parar esment quins poders es […]

Seguir llegint

09/06/21
#1034

La DGT aclareix la tributació dels ajuts extraordinaris al cessament d’activitat dels autònoms per COVID-19

Una pregunta recurrent enguany ha estat com s’han de declarar els ajuts rebuts per empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics negatius derivats de les mesures preses per minimitzar els efectes de la COVID-19. En molts d’aquests casos els ajuts estaven destinats específicament a autònoms i, en particular, a aquells el sector d’activitat dels […]

Seguir llegint

02/06/21
#1033

Mesures per a promoure la inclusió laboral de persones amb capacitat intel·lectual límit

L’informem que al BOE del dia 26 de maig, i amb entrada en vigor l’1 de juny de 2021, s’ha publicat el Reial decret 368/2021, de 25 de maig, que estableix un conjunt de mesures d’acció positiva dirigides a promoure l’accés a l’ocupació ordinària de les persones amb capacitat intel·lectual límit. Els destinataris seran els […]

Seguir llegint

02/06/21
#1032

Restabliment de l’obligació d’informació sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques (model 179)

L’informem que al BOE del 26 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial decret 366/2021, de 25 de maig, que reintrodueix l’obligació d’informació sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques (model 179) i amb efectes des del 26 de juny de 2021. Cal recordar que la sentència del Tribunal Suprem de 23 de […]

Seguir llegint

02/06/21
#1031

El Congrés dels Diputats aprova la Llei contra el frau fiscal

L’informem que amb data de 25 de maig de 2021, el Congrés dels Diputats ha aprovat el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que encara el seu últim debat en la Cambra Baixa abans de la seva remissió al Senat per completar-hi la seva tramitació, i que inclou […]

Seguir llegint

01/06/21
#1029

Publicada la cinquena pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre de 2021

L’informem que al BOE del dia 28 de maig, s’ha publicat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que va entrar en vigor el mateix dia 28 de maig. A més, el RDL introdueix altres […]

Seguir llegint

20/05/21
#1028

El TSJC avança la decisió del Govern i ja permet l’obertura de bars fins a mitjanit

L’informem, que els bars i restaurants de Catalunya poden obrir ja fins a la mitjanit i amb un aforament interior del 50%. Així ho ha dictat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en estimar les mesures cautelars sol·licitades pel Gremi de Restauració de Barcelona. Així, els bars i restaurants de Catalunya podran obrir […]

Seguir llegint

19/05/21
#1027

Aprovada la «Llei Rider»: tres mesos per convertir als repartidors de plataformes digitals en assalariats

Després de l’acord assolit al març per part del Ministeri de Treball i Economia Social, CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme, al BOE de 12 de maig de 2021, s’ha publicat el Reial decret llei 9/2021, d’11 de maig, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l’Estatut […]

Seguir llegint

19/05/21
#1026

La futura cotització per trams dels treballadors autònoms

Des de fa mesos, el Govern vol implantar una cotització basada en els ingressos reals dels treballadors autònoms, a través d’un model fix i permanent en el temps, tractant en qualsevol cas de no produir distorsions significatives, ni per als autònoms ni per a la gestió administrativa de la cotització. Aquesta decisió, a més, ha […]

Seguir llegint

12/05/21
#1025

Mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional a aplicar després de la fi de l’estat d’alarma

L’informem que al BOE del dia 5 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma. La fi de la vigència de l’estat d’alarma i la necessitat que […]

Seguir llegint

12/05/21
#1024

Els treballadors en general tenen permís retribuït per anar a vaccinar-se? I els efectes secundaris, es consideren baixa per IT?

Segons el calendari proposat (en contínua modificació, que en aquests moments va per ordre invers d’edat), una vegada vaccinats els grups de més risc, aviat començarà la vaccinació massiva contra la COVID-19 de tots els treballadors en general. I és obvi que sorgirà un problema que encara no s’ha tractat políticament ni fins i tot […]

Seguir llegint

12/05/21
#1023

L’afectació parcial a un ERTO d’un treballador determina la possibilitat de modificar la retenció aplicable

Els ERTO segueixen molt presents en la vida laboral dels treballadors espanyols, les últimes xifres determinen que prop de 640.000 treballadors segueixen encara en ERTO i el pla del govern és, ara com ara, prorrogar-los fins a setembre i fins i tot allargar-los fins a final d’any. Ara bé, això suposa per al treballador una […]

Seguir llegint

05/05/21
#1022

La responsabilitat dels administradors en temps de COVID-19

Ja han passat 3 mesos des de l’inici de 2021, la qual cosa implica que els administradors de les empreses han hagut de formular els comptes anuals del passat exercici 2020. En condicions normals, seria responsabilitat de l’administrador avaluar si existeixen pèrdues que deixen reduït el patrimoni net a una quantitat inferior al 50% del […]

Seguir llegint

05/05/21
#1021

Línia COVID d’ajuts directes a autònoms i empreses: mesures complementàries

L’informem que s’ha aprovat el Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19, que va entrar en vigor el dia 22 d’abril, amb un doble objectiu: Permetre que les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla puguin fixar […]

Seguir llegint

05/05/21
#1020

Punts clau en la declaració de l’impost sobre el patrimoni

De cara a aquest exercici 2020, els volem recordar alguns dels punts clau o més conflictius que hem de tenir present a l’hora de fer la declaració de l’impost sobre el patrimoni 2020: Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti […]

Seguir llegint

05/05/21
#1019

Reincorporació dels treballadors després de l’ERTO

Si va tramitar un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, la data de finalització de la mesura serà la que va pactar en el seu moment amb els representants dels treballadors (en el període de consultes). A aquest efecte: Si arribada aquesta data la seva empresa continua travessant dificultats, fins al 31 […]

Seguir llegint

05/05/21
#1018

A partir de l’1 de juliol modificació de l’IVA del comerç electrònic

L’informem que s’ha aprovat el Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril (d’ara endavant, RDL 7/2021), on, entre altres qüestions, s’ha incorporat la pròrroga fins al 31 de desembre de 2021 de l’IVA a tipus zero per als lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions de material de protecció sanitària (màscares, gel desinfectant i la resta de […]

Seguir llegint

14/04/21
#1017

Aprovada la modificació del text refós de la Llei de societats de capital

L’informem que el 13 d’abril de 2021 s’ha publicat al BOE la Llei 5/2021, de 12 d’abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades. La […]

Seguir llegint

14/04/21
#1016

Els autònoms tenen fins al 30 d’abril per renunciar al cessament d’activitat si no compleixen els requisits

L’informem que els autònoms tenen fins al 30 d’abril per renunciar al cessament d’activitat si veuen que no compleixen els requisits, per evitar haver de retornar tot el que van cobrar des del mes de gener passat. La prestació que va aprovar el Govern al febrer, igual que les anteriors, permet als treballadors per compte […]

Seguir llegint

08/03/21
#1015

Cal declarar les quantitats rebudes indegudament pel SEPE en l’IRPF?

La gran quantitat d’ERTO que ha tramitat el SEPE ha provocat que s’hagin produït molts errors, ja sigui per no haver rebut cap prestació, rebre-la tard o per haver cobrat de més. Els cobraments de més poden afectar l’IRPF, i s’han produït principalment per dos motius: Treballadors que han estat en ERTO, han tornat a […]

Seguir llegint

08/03/21
#1014

Els afectats per ERTO en 2020 poden fraccionar en 6 mesos el pagament de l’IRPF sense interessos de demora

Al BOE del 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), i que va entrar en vigor el mateix dia 7 d’abril. […]

Seguir llegint

31/03/21
#1013

Noves mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació davant la COVID-19 en l’àmbit laboral

L’informem que al BOE del dia 30 de març s’ha publicat la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, l’objecte de la qual és establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front […]

Seguir llegint

17/03/21
#1012

Què cal fer per canviar l’objecte social d’una societat?

En la situació actual de pandèmia pot ser que algunes empreses comencin a realitzar alguna nova activitat, sigui per exigències del mercat o per canvis en la seva estratègia de negoci. Com ja sabem, l’objecte social d’una societat es refereix a l’activitat a la qual es dedicarà l’empresa de manera precisa, a més de l’obligació […]

Seguir llegint

17/03/21
#1011

Com actualitzar les dades del salari d’una empleada de la llar a la Seguretat Social abans del 31 de març

Com cada any, els ocupadors que tinguin contractada una persona al sistema especial d’empleats de la llar han d’actualitzar les seves retribucions d’acord amb el salari mínim interprofessional (SMI). En 2021 i amb caràcter excepcional, aquesta actualització salarial s’ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) abans del 31 de març, […]

Seguir llegint

17/03/21
#1010

Ajuts directes a autònoms i pimes: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 13 de març, s’ha publicat un nou Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor amb caràcter general el mateix dia 13 de març de 2021, que entre altres mesures, crea una nova Línia Covid d’ajuts directes(7.000 milions d’euros: 5.000 per a […]

Seguir llegint

17/03/21
#1009

El SEPE continua paralitzat pel ciberatac

L’informem que el servei informàtic del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) continua tancat des del ciberatac. De moment es desconeix quan es restabliran els serveis de la seva pàgina web després de la caiguda soferta el passat 9 de març. L’atac informàtic sofert pel SEPE ha paralitzat els serveis de l’organisme a través d’internet i […]

Seguir llegint

17/03/21
#1008

Aprovat un nou ajornament dels deutes tributaris sense interessos

L’informem que s’ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris de fins a sis mesos, dels quals els quatre primers seran sense interessos, regulat en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures urgents de suport a la solvència en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que […]

Seguir llegint

15/03/21
#1007

Publicats els ajuts directes de suport a autònoms i empreses, moratòries i altres mesures concursals en resposta a la pandèmia

L’informem que al BOE del dia 13 de març, s’ha publicat un nou Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor amb caràcter general el mateix dia 13 de març de 2021, on s’articulen un conjunt de mesures per mobilitzar una inversió pública de fins a 11.000 milions d’euros entorn […]

Seguir llegint

15/03/21
#1006

COVID-19. Noves mesures a Catalunya a partir del 15 de març

L’informem de les noves mesures per contenir la pandèmia provocada pel coronavirus a Catalunya, que entren en vigor el 15 de març i que tindran una vigència de 14 dies. A partir del 15 de març les persones d’una mateixa bombolla de convivència poden traspassar el perímetre comarcal. La situació de descens continuat de la […]

Seguir llegint

08/03/21
#1005

Catalunya: COVID-19. Bars i restaurants poden obrir fins a les 5 de la tarda a partir del dilluns 8 de març

L’informem que el PROCICAT, en la reunió del dia 4 de març de revisió de les mesures de prevenció i control de la pandèmia, ha aprovat que bars i restaurants puguin obrir fins a les 5 de la tarda a partir del dilluns 8 de març. El Govern mantindrà 7 dies més, fins al 15 […]

Seguir llegint

03/03/21
#1004

Noves sancions per no dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil

L’informem que el Reial decret 2/2021, de 12 de gener, en la seva disposició addicional onzena, estableix un nou règim sancionador per a l’incompliment de l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil, amb efectes des del 31-01-2021. Com ja sap, la presentació dels comptes anuals és competència i obligació de l’òrgan d’administració […]

Seguir llegint

03/03/21
#1003

Fins al 30 de març pot modificar la base de cotització com a autònom

Els autònoms són els únics que poden triar la base de cotització. Aquesta decisió és molt important, ja que en depèn les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els […]

Seguir llegint

03/03/21
#1002

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2021

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma per la COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2020 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins […]

Seguir llegint

24/02/21
#1001

COVID-19. Protecció de dades: privacitat en reunions en línia

L’informem que al blog de l’Agència Estatal de Protecció de Dades (AEPD) s’ha publicat una informació sobre les mesures de protecció en les reunions virtuals en línia mitjançant veu, vídeo o a través de serveis web que són una constant del treball actual i del teletreball, que s’ha vist enormement potenciat per motiu de la […]

Seguir llegint

24/02/21
#1000

El nou concepte de “consumidors vulnerables”

És necessari que sàpiga que la llei de consumidors i usuaris s’ha modificat i ha introduït un nou concepte: el “consumidor vulnerable”. Què és un consumidor vulnerable? Aquest concepte inclou persones que, en primer lloc, són consumidores, és a dir, persones físiques que actuen amb un propòsit aliè a l’activitat comercial, empresarial, ofici o professió. […]

Seguir llegint

24/02/21
#999

Autònoms RETA. Deutes complementaris durant el mes de febrer

L’informem que aquest mes de febrer, a més de les quotes del període d’ingrés corresponent, es carregaran deutes complementaris per l’import de diferències resultants de l’actualització de liquidacions de períodes anteriors, recalculats a conseqüència de modificacions en les dades d’afiliació o en les condicions de cotització. La majoria d’aquests deutes complementaris es poden deure a […]

Seguir llegint

24/02/21
#998

La TGSS publica una guia per actualitzar les dades del salari d’un empleat de la llar

L’informem que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha publicat una guia pràctica de com actualitzar les dades del salari d’un empleat de la llar. A partir del 1 d’abril de 2021, si l’ocupador no ha declarat el salari actual s’iniciaran actuacions inspectores. Com cada any, els ocupadors que tinguin contractada una persona […]

Seguir llegint

24/02/21
#997

Preguntes i respostes sobre el nou complement per reduir la bretxa de gènere en les pensions

Com ja l’hem estat informant el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha creat un nou complement vinculat a la maternitat i paternitat que persegueix reduir la bretxa de gènere que actualment es produeix en les pensions. Aquest complement per reduir la bretxa de gènere està associat a l’acreditació d’un perjudici en la carrera professional […]

Seguir llegint

24/02/21
#996

COVID-19. Tractament comptable de les reduccions de rendes acordades en un contracte d’arrendament operatiu de local de negoci

L’informem que amb data de 19 de febrer de 2021, l’ICAC ha publicat una consultaimportant sobre el tractament comptable de les reduccions de rendes acordades en un contracte d’arrendament operatiu de local de negoci per causa de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern per fer front a l’efecte de la crisi sanitària de la COVID-19. […]

Seguir llegint

24/02/21
#995

Com es calcula la base imposable de l’IVA en el cas de descomptes en la venda d’automòbils?

Per la seva gran rellevància, l’Agència Tributària destaca al seu web la Resolució emesa pel TEAC, Núm. 4177/2018, del 21-10-2020, sobre el criteri en relació amb la base imposable de l’IVA i els descomptes en vendes d’automòbils que, en part, són sufragats per l’entitat financera que concedeix el finançament. En la Resolució del TEAC es […]

Seguir llegint

24/02/21
#994

Opció de pagaments fraccionats en l’Impost Sobre Societats realitzada de manera excepcional durant el 2020

L’informem que l’AEAT ha incorporat una pregunta freqüent en l’apartat sobre mesures tributàries COVID-19 en la qual s’aclareix que, per als períodes impositius iniciats a partir del 2021, els contribuents que haguessin optat l’any passat per la modalitat de l’art. 40.3 LIS (pagaments fraccionats sobre la part de la base imposable del període dels 3, […]

Seguir llegint

17/02/21
#993

Les claus de la reforma del Pla general comptable en 2021

El passat 30 de gener es va publicar al BOE el Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla general de comptabilitat (PGC), el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (PGC PIMES), les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats i les normes d’adaptació del […]

Seguir llegint

17/02/21
#992

La ventilació als centres de treball com a mesura preventiva enfront del coronavirus SARS-CoV-2

S’han publicat nombrosos estudis i articles sobre el comportament del SARS-CoV-2, la seva viabilitat, supervivència, propagació i transmissió. En aquest sentit, una de les últimes conclusions presentades per les recerques i que ha estat acceptada recentment pel Ministeri de Sanitat, és la de la transmissió d’aquest coronavirus a través dels aerosols. Considerant aquesta via de […]

Seguir llegint

17/02/21
#991

El Tribunal Suprem confirma la deduïbilitat dels interessos de demora en l’impost sobre societats

L’informem que en una recent sentència del 8 de febrer de 2020, el Tribunal Suprem ha fixat el criteri que els interessos de demora, ja siguin els que s’exigeixin en la liquidació practicada en un procediment de comprovació o els reportats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat, tenen la consideració de despesa […]

Seguir llegint

04/02/21
#990

Guia sobre prestacions de treballadors autònoms a partir de l’1 de febrer

L’informem que la Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE) ha elaborat una guia pràctica sobre les noves prestacions per a autònoms aprovades pel Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, en vigor a partir del 1 de febrer. A la guia es resolen dubtes i requisits de cada prestació i els passos […]

Seguir llegint

04/02/21
#989

No cal remetre sol·licitud col·lectiva per prorrogar les prestacions dels ERTO que estiguin en vigor a 1 de febrer de 2021

L’informem que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha emès un avís a la seva pàgina WEB després de la pròrroga dels ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, regulats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, fins al 31 de maig de 2021. Sobre […]

Seguir llegint

28/01/21
#988

COVID-19. Noves pròrrogues i moratòries en els arrendaments d’habitatge

L’informem que al BOE del dia 27 de gener, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, que entre altres mesures, contempla la pròrroga fins al 9 de maig de 2021 de la sol·licitud de moratòria o condonació parcial de la […]

Seguir llegint

28/01/21
#987

Aprovada la revaloració de les pensions per a 2021

L’informem que al BOE del 27 de gener s’ha publicat el Reial decret 46/2021, de 26 de gener, que procedeix al desenvolupament i execució de les previsions contingudes, en matèria de revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques, en la Llei […]

Seguir llegint

28/01/21
#986

Publicada la pròrroga dels ERTO i els ajuts a autònoms fins al 31 de maig

L’informem que al BOE del dia 27 de gener, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual es prorroguen els ERTO i els ajuts a autònoms fins al pròxim 31 de maig. 1. Pròrroga dels ERTO fins al 31 […]

Seguir llegint

27/01/21
#985

La moratòria concursal s’acaba el 14 de març de 2021. Què podem fer?

El 14 de març de 2021, s’acaba l’anomenada moratòria concursal, i es preveu que una infinitat d’empreses i empresaris es vegin abocats al concurs de creditors, tret que hagin salvat la situació amb una línia ICO, o amb una reestructuració empresarial. Si vostè es troba en situació de dificultat econòmica, li aconsellem que no deixi […]

Seguir llegint

27/01/21
#984

Guia per a l’elaboració de plans d’igualtat

L’informem que l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, després de la recent entrada en vigor del Reial decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, ha publicat al seu web la Guia per a l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses, per facilitar el compliment de […]

Seguir llegint

27/01/21
#983

Catalunya. Ajuts extraordinaris per als establiments de més de 400 m² i establiments situats en recintes comercials afectats per la COVID-19

L’informem que al DOGC s’han aprovat dues resolucions per les quals s’activen la línia d’ajuts dirigits als comerços de més de 400 m² i establiments situats en centres, galeries i recintes comercials que han tingut pèrdues a causa del tancament del 7 al 24 de gener: RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per […]

Seguir llegint

21/01/21
#982

El Govern acorda amb els agents socials prorrogar els ERTO fins al 31 de maig

L’informem que el Govern ha arribat a un nou acord amb els agents socials per prorrogar els ERTO des del 1 de febrer fins al 31 de maig, que es plasmarà en el corresponent Reial decret per a la seva publicació al BOE. Les condicions del compromís són similars a les vigents actualment, protegint els […]

Seguir llegint

21/01/21
#981

El Govern assoleix un principi d’acord amb els autònoms per prorrogar el cessament d’activitat fins al 31 de maig

L’informem que el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha assolit un principi d’acord amb les principals associacions d’autònoms (ATA, UPTA i UATAE) per estendre fins al 31 de maig les prestacions per pal·liar la situació dels autònoms com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. L’acord suposa la pròrroga dels ajuts vigents, amb […]

Seguir llegint

21/01/21
#980

El “pre-pack” concursal: la venda de la unitat productiva expressa per salvar el negoci

El procés concursal està canviant per a bé en aquest país. Anteriorment, les liquidacions eren ruïnoses, es venia gairebé tot com a ferralla o a preus regalats, es destruïen llocs de treball i els procediments s’eternitzaven durant lustres. Ha de tenir en compte que més del 90% dels concursos de creditors acaben en liquidació, i […]

Seguir llegint

21/01/21
#979

Quina és l’edat de jubilació en 2021?

Com ja sap, l’edat de jubilació augmenta cada any de manera gradual. En 2021 aquesta edat és a 65 anys per als qui portin cotitzats 37 anys i tres mesos o més, o 66 anys en la resta de casos Atenció. L’edat oficial de jubilació en 2021 sofreix un nou retard i se situa ja a […]

Seguir llegint

21/01/21
#978

Les despeses de subministrament generades pel desenvolupament de l’activitat a l’habitatge habitual amb motiu de la COVID-19 no són deduïbles en l’IRPF

La situació generada per la pandèmia de la COVID-19, ha fet que tant treballadors per compte d’altri com treballadors per compte propi o autònoms s’hagin hagut de veure obligats a treballar des de casa. Doncs bé, en aquest últim supòsit es pot generar el dubte d’una persona física autònoma que ha desenvolupat la seva activitat […]

Seguir llegint

21/01/21
#977

Conseqüències del Brexit en l’IVA a partir de 2021

Com ja sap, des del passat 1 de gener el Regne Unit ha deixat de formar part de la Unió Europea (“Brexit”). Aquest fet té un efecte directe sobre molts autònoms i pimes espanyoles que realitzen operacions amb empreses d’aquesta regió. Al gener de 2020, el Regne Unit va signar de manera definitiva la sortida […]

Seguir llegint

14/01/21
#976

Preguntes i respostes sobre el BREXIT: Acord de comerç i cooperació entre la Unió Europea i el Regne Unit

Com ja l’informàrem al seu moment sobre el Brexit, després de mesos de dures negociacions, el 24 de desembre de 2020 la Unió Europea i el Regne Unit van assolir un Acord de comerç i cooperació que regeix, des del 1 de gener de 2021, la relació entre les parts. L’Acord de comerç i cooperació […]

Seguir llegint

14/01/21
#975

Obligació de les persones físiques i jurídiques de comunicar al Banc d’Espanya les seves transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers amb l’exterior

Li recordem que d’acord amb la Circular 4/2012 del Banc d’Espanya, s’estableix que els residents a Espanya (tant persones físiques com jurídiques) tenen l’obligació de comunicar al Banc d’Espanya les transaccions i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior (formulari ETE). A més, les persones físiques o jurídiques residents a Espanya han de realitzar […]

Seguir llegint

14/01/21
#974

Devolució d’excessos de cotització a autònoms en pluriactivitat

L’informem que la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat estableix per a l’any 2021 aquesta mesura que ja es repeteix anualment des de fa diversos exercicis, i que consisteix en la devolució de quotes als autònoms en situació de pluriactivitat. Aquests autònoms, que durant l’any 2021, tenint en compte tant […]

Seguir llegint

07/01/21
#973

Durant l’any 2021 les juntes de socis es podran celebrar de manera telemàtica.

Com ja l’informàrem, el Reial decret llei 34/2020 (RDL 34/2020) va ampliar el termini de vigència durant l’exercici 2021 perquè les juntes generals o les assemblees de socis es puguin celebrar per mitjans electrònics, quan no estigui previst en els seus estatuts. Mentre que en 2020 es permetia la celebració de juntes totalment telemàtiques a […]

Seguir llegint

07/01/21
#972

Novetats laborals de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i congelació del salari mínim interprofessional (SMI)

L’informem que al BOE del 31 de desembre s’ha publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (d’ara endavant LPGE 2021), que va entrar en vigor el 1 de gener de 2021, i que contenen una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat […]

Seguir llegint

07/01/21
#971

Novetats Brexit: devolució de l’IVA a empresaris o professionals establerts al Regne Unit i declaracions duaneres a presentar en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris

Si bé la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit) es va produir l’1 de febrer de 2020, des d’aquell moment va estar en vigor l’Acord de Retirada, el qual regulava una sortida ordenada d’aquest país de la Unió i mantenia l’aplicació del patrimoni comunitari de les seves relacions fins al 31 de […]

Seguir llegint

07/01/21
#970

COVID-19. Catalunya. Nous ajuts per al comerç, l’esport, l’educació en l’oci i la cultura

L’informem que el Govern de la Generalitat activarà en els pròxims dies un nou paquet d’ajuts directes dirigit als sectors més afectats per les noves mesures d’atur social que s’han aprovat per contenir l’avanç de la COVID-19. Són ajuts directes per valor de 36 milions d’euros que es destinaran als sectors del comerç, l’educació en […]

Seguir llegint

07/01/21
#969

COVID-19. Catalunya. Noves mesures restrictives per frenar la pandèmia des del dia 7 de gener de 2021

L’informem que al DOGC del 5 de gener de 2021 s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, del 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia al territori de Catalunya. Les noves mesures aprovades entren en vigor […]

Seguir llegint

04/01/21
#968

Quan em poden condemnar a pagar un deute de l’empresa si en sóc administrador?

Normalment, els deutes que contrau l’empresa solament l’afectaran a ella. En aquest sentit, el normal és no preocupar-se si arribats el cas, no es pot atendre els pagaments i s’ha d’acabar liquidant l’empresa, o dissolent-la, o fins i tot anant a concurs de creditors. Hi ha molts empresaris que pensen que el que passi a […]

Seguir llegint

24/12/20
#967

Mesures per reduir les despeses fixes d’arrendaments de locals de negocis que suporten empreses i autònoms (RD llei 35/2020, de 22 de desembre)

L’informem que al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (amb entrada en vigor el dia 24 de desembre), pel qual s’aprova un pla de xoc per a l’hostaleria i el comerç, dos dels sectors més afectats per la crisi sanitària de la COVID-19. La […]

Seguir llegint

24/12/20
#966

Medidas de apoyo en el ámbito laboral y seguridad social al sector turístico, hostelería y comercio (RD-ley 35/2020, de 22 de diciembre)

Le informamos que en el BOE del día 23 de diciembre, se ha publicado el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre (con entrada en vigor el día 24 de diciembre), de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, un Plan de Refuerzo con nuevas medidas […]

Seguir llegint

24/12/20
#965

Incentius fiscals a l’hostaleria i el comerç i nou ajornament de deutes tributaris

L’informem que al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (amb entrada en vigor el dia 24 de desembre), que recull diverses mesures tributàries que ja van estar vigents amb anterioritat, i n’adopta altres de noves, per tractar de disminuir l’impacte de la crisi del […]

Seguir llegint

23/12/20
#964

Obligació de mantenir ocupació 6 mesos per ERTO

La clàusula de salvaguarda o de manteniment de l’ocupació és una mesura que afecta aquelles empreses que hagin realitzat un ERTO per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) i que s’hagin beneficiat d’exoneracions de quotes a la seguretat social perquè mantinguin l’ocupació durant un termini de sis mesos a […]

Seguir llegint

17/12/20
#963

Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Els autònoms són els únics que poden triar la base de cotització. Aquesta decisió és molt important, ja que en depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els […]

Seguir llegint

17/12/20
#962

Publicat al BOE el calendari de dies inhàbils a l’Administració General de l’Estat per a 2021

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils de les diferents comunitats autònomes per al 2021. Es poden posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. Atenció! Són dies inhàbils: En tot el territori nacional: els dissabtes, els diumenges i els dies declarats com a festes […]

Seguir llegint

17/12/20
#961

Fiscalitat de les cistelles i regals de Nadal a l’empresa

No hi ha dubte, que a causa de la situació actual de l’estat d’alarma per la COVID-19, el mes de desembre encara agafa més actualitat la vella tradició de repartir cistelles de Nadal als treballadors i clients. En 2019 la compra d’aquests paquets alimentaris va créixer respecte a 2018 i enguany segurament tindrà encara més […]

Seguir llegint

10/12/20
#960

Pot reclamar al banc el 100% de les despeses de gestoria derivades d’un préstec hipotecari

Si ha de reclamar al banc la devolució de les despeses hipotecàries, inclogui també el 100% de les despeses de gestoria, perquè el Tribunal Suprem (TS) així ho ha establert en una important sentència del 26 d’octubre de 2020. Sala civil. Recurs de cassació 474/218. En aquesta sentència, el TS canvia de criteri i obliga […]

Seguir llegint

10/12/20
#959

COVID-19. Límit fins al 31 de desembre per a la recuperació de les hores no prestades durant el permís retribuït recuperable

Com ja l’informàrem al seu moment, el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, va regular un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte d’altri, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (tots dos inclosos), per a tot el personal laboral que […]

Seguir llegint

10/12/20
#958

Aprovats els mòduls de l’IRPF/IVA 2021

L’Ordre de mòduls per a l’any 2021 ja és oficial i va entrar en vigor el passat dia 5 de desembre de 2020, amb efectes per a l’any 2021. Al BOE del 4 de desembre s’ha publicat l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, que desenvolupa per a l’any 2021 el mètode d’estimació objectiva de l’impost […]

Seguir llegint

10/12/20
#957

Sol·licitud de l’IVA suportat al Regne Unit després del Brexit

Com ja sap, i sense perjudici de les negociacions que s’estan duent a terme en relació amb un possible acord per a la relació futura i per molt ambiciós que pugui arribar ser l’acord final, a partir del1 de gener de 2021 tots els moviments de mercaderies des de o cap al Regne Unit estaran […]

Seguir llegint

10/12/20
#957

Com calculen el pagament fraccionat a compte de l’IRPF i l’ingrés a compte trimestral de l’IVA els bars i cafeteries tancats per l’estat d’alarma?

Volem informar-los que la Direcció General de Tributs (DGT) s’ha pronunciat en la seva consulta vinculant V3254-20, de 30 d’octubre de 2020, sobre els fets d’un titular d’una activitat econòmica d’”altres cafès i bars”, el rendiment net de l’activitat dels quals es determina pel mètode d’estimació objectiva i tributa en l’IVA pel règim especial simplificat […]

Seguir llegint

04/12/20
#956

COVID-19. Aprovades mesures comunes per a la celebració de les festes de Nadal

L’informem que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha acordat amb les comunitats autònomes un conjunt de mesures comunes per a la celebració de les festes de Nadal. El document de referència assenyala que aquestes recomanacions requereixen una labor de coordinació entre tots els nivells, nacional, autonòmic i local i treballar conjuntament amb […]

Seguir llegint

04/12/20
#955

COVID-19. CATALUNYA. Mesures especials per Nadal

L’informem que a partir del 21 de desembre entraran en vigor les mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal com a conseqüència de la COVID-19. Li ho expliquem a continuació. 1. Pautes per a les trobades i reunions 1.1 Bombolles de convivència i nombre màxim de persones Es recomana que les trobades comportin […]

Seguir llegint

02/12/20
#954

CATALUNYA. Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms i microempreses davant la COVID-19

Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica dels treballadors autònoms, persona física, i dels treballadors autònoms que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades […]

Seguir llegint

02/12/20
#953

CATALUNYA. Ajuts per a l’oci nocturn i els parcs infantils tancats

Els ajuts per a locals d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats des de l’agost es pot demanar de manera telemàtica, juntament amb la documentació corresponent, des del 26 de novembre a les 12 hores fins a les 14.00 hores del dia 30 de desembre de 2020. La línia d’ajuts està dotada amb 10 milions […]

Seguir llegint

02/12/20
#952

CATALUNYA. Ajut extraordinari per a professionals de la cultura

Els professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i altres activitats culturals -siguin artístiques, tècniques o de docència- poden demanar l’ajut per pal·liar la delicada situació econòmica del col·lectiu arran de la pandèmia per COVID-19. Es pot sol·licitar des del 27 de novembre (a les 9 del matí) fins al 4 de desembre de […]

Seguir llegint

02/12/20
#951

CATALUNYA. Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la COVID-19

Les sol·licituds es poden presentar des de les 9.00 hores del 26 de novembre fins a les 14.00 hores del 30 de desembre de 2020, i es resoldran per ordre cronològic de presentació, i fins a esgotar el pressupost. Només es pot presentar una sol·licitud per persona. En cas que se’n presenti més d’una, únicament […]

Seguir llegint

20/11/20
#950

COVID-19. Catalunya El 23 de novembre comença el Pla d’obertura progressiva d’activitats

L’informem que el Govern de la Generalitat ha aprovat un Pla d’obertura progressiva d’algunes activitats a tot Catalunya afectades per la COVID-19.  El Pla d’obertura serà gradual i està dividit en 4 trams de 15 dies si l’evolució de la pandèmia ho permet, i comença el dia 23 de novembre de 2020. Dins de l’alerta […]

Seguir llegint

19/11/20
#949

S’estén fins al 14 març de 2021 la suspensió del deure de demanar el concurs de creditors i s’amplia el termini perquè les juntes es puguin celebrar per mitjans electrònics

El Govern ha aprovat el Reial decret llei 34/2020 de mesures econòmiques que, entre altres mesures, estén fins al 14 març de 2021 la suspensió del deure de demanar el concurs de creditors. Així mateix, s’estén l’obligació del jutge de no tramitar sol·licituds d’incompliment de convenis i acords de refinançament per part d’empreses concursades que […]

Seguir llegint

19/11/20
#948

COVID-19. Aprovada l’ampliació del termini per a la concessió d’avals ICO fins al 30 de juny de 2021

Al BOE del dia 18 de novembre s’ha publicat el Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial que introdueix una sèrie de mesures relacionades amb els avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), com l’ampliació del termini per a la concessió d’avals de les dues línies en funcionament fins […]

Seguir llegint

19/11/20
#947

COVID-19. Noves mesures fiscals: IVA de les màscares, exempcions en escriptures de moratòries ICO i beneficis fiscals al cinema i a l’automoció

Al BOE del dia 18 de novembre s’ha publicat el Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, que inclou entre altres mesures una reducció del tipus impositiu de l’IVA en màscares i en el lliurament de material sanitari i modificacions en […]

Seguir llegint

18/11/20
#946

Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins al 31 de desembre. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2021. Els autònoms són els únics que poden triar la […]

Seguir llegint

16/11/20
#945

CATALUNYA. Ja pot sol·licitar les subvencions per a les despeses de funcionament i compensar pèrdues d’empreses, autònoms i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un primer paquet d’ajuts destinats al món cultural, amb un import de 8,4 milions d’euros, que tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses, autònoms i entitats culturals dels sectors de l’audiovisual, les arts escèniques i la música durant la situació de crisi sanitària […]

Seguir llegint

16/11/20
#944

CATALUNYA. Noves subvencions per a activitats de restauració, centres d’estètica, parcs infantils, comerços i ocis afectats per la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha activat una línia d’ajuts de 50 milions d’euros dirigida als bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, locals d’oci nocturn i parcs infantils que han hagut de suspendre l’activitat per les restriccions de tancament per frenar la pandèmia de coronavirus, i que es pagarà a través d’un ingrés únic que […]

Seguir llegint

16/11/20
#943

Canvi de criteri: el Ministeri d’Inclusió flexibilitza l’accés dels hostalers a la prestació extraordinària per suspensió d’activitat

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha adoptat un criteri pel qual flexibilitza l’accés a la prestació extraordinària per suspensió temporal de l’activitat per a treballadors autònoms, pel qual els hostalers que no realitzin servei a domicili o de recollida al local podran presentar una declaració responsable per accedir a la nova prestació extraordinària. […]

Seguir llegint

11/11/20
#942

CATALUNYA. Nova deducció en l’IRPF per als qui passin a tenir més d’un pagador i ajornament de l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics

Per pal·liar els efectes de la pandèmia, amb efectes des de l’1 de gener de 2020, els contribuents que, com a conseqüència de tenir més d’un pagador de rendiments del treball, resultin obligats a presentar la declaració de l’impost, es poden aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l’import que resulti de restar […]

Seguir llegint

11/11/20
#941

Ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat el 2020

Al BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat l’anunci de la Direcció General de Transport Terrestre sobre l’atorgament d’ajuts el 2020 a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat. El termini de presentació de la documentació per procedir al cobrament de la subvenció finalitzarà a les 23.59 h del pròxim 4 de desembre de […]

Seguir llegint

11/11/20
#940

La reinversió en habitatge habitual mitjançant hipoteca també dóna dret a l’exempció de l’IRPF

El Tribunal Suprem ha establert en una sentència del 1 d’octubre de 2020 el criteri interpretatiu que per aplicar l’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual no és necessari emprar íntegrament els diners obtinguts de la venda de l’anterior habitatge i n’hi ha prou amb aplicar per al mateix fi diners presos a préstec […]

Seguir llegint

05/11/20
#939

Publicat el calendari de festes laborals per a l’any 2021

Al BOE del 2 de novembre s’ha publicat la Resolució de 28 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2021 d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Com cada any hi haurà vuit dies […]

Seguir llegint

04/11/20
#938

Activat el Pla RENOVE 2020: ajuts per l’adquisició de vehicles

Si la seva empresa s’està plantejant d’adquirir algun vehicle, sàpiga que ja s’han activat els ajuts del Pla RENOVE 2020. Poden sol·licitar-los les empreses que adquireixin (directament o per lísing o rènting) vehicles nous (turismes, autocars, furgonetes, etc.) adquirits i matriculats a Espanya a partir del 15 de juny de 2020, o vehicles seminous d’un […]

Seguir llegint

04/11/20
#937

BREXIT: conseqüències en l’IVA, IRPF i impost sobre societats a partir del 01-01-2021

El 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea. L’Acord de Retirada contempla un període transitori fins al 31 de desembre de 2020. Com que no se n’ha sol·licitat pròrroga el període transitori finalitzarà en aquesta data. Per tant, sense perjudici de les negociacions que […]

Seguir llegint

04/11/20
#936

Publicat el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021. Quines són les principals novetats fiscals?

Amb data 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals. L’informem que amb data de 30 […]

Seguir llegint

30/10/20
#935

COVID-19. El Govern acorda el tancament perimetral de Catalunya durant 15 dies i un confinament municipal els caps de setmana

El Govern de la Generalitat ha aprovat noves mesures per fer front a l’avanç de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya, entre les quals s’inclou el tancament perimetral de Catalunya durant 15 dies i un confinament municipal els caps de setmana, des de les 6 hores del matí del divendres fins a la mateixa […]

Seguir llegint

29/10/20
#934

Mesures fiscals del Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021

El Consell de Ministres ha aprovat el 27 d’octubre de 2020, el Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2021 que remetrà a les Corts Generals, que contempla una sèrie de mesures fiscals, com la pujada de l’impost sobre societats per a grans grups empresarials, limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades […]

Seguir llegint

23/10/20
#934

Catalunya. Reduccions de les rendes en locals de negocis arrendats com a conseqüència de la COVID-19

L’informem que al DOGC de 22 d’octubre s’ha publicat el Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, pel qual es faculta la reducció de la renda en els arrendaments de locals de negoci en què es desenvolupin activitats comercials o industrials en […]

Seguir llegint

21/10/20
#933

Com es realitza el còmput dels treballadors que es troben en ERTO per a la quantificació del mòdul personal assalariat en estimació objectiva de l’IRPF?

A l’efecte de la quantificació del mòdul “personal assalariat”, el personal assalariat s’haurà de valorar, treballador per treballador, en funció de les condicions en què es trobin en l’ERTO, es computarà, exclusivament, les hores que hagi de prestar de treball efectiu, i no es computarà la part del contracte de treball que es trobi suspesa […]

Seguir llegint

21/10/20
#932

Prorrogat el Pla MECUIDA fins al 31 de gener de 2021

Fins al 31 de gener de 2021, els treballadors que acreditin deures de cura respecte del cònjuge, parella de fet, o familiars per consanguinitat fins al segon grau, tenen dret a adaptar (canvi de torn, horari flexible, etc.) o reduir la seva jornada (de fins al 100%). Per poder sol·licitar les mesures han de concórrer […]

Seguir llegint

21/10/20
#931

A partir del 4 de novembre no s’admetrà la presentació de declaracions d’exportació en les quals l’exportador tingui un EORI de no establert a la Unió Europea

En cas que la seva empresa hagi de realitzar vendes o adquisicions fora de la Unió Europea (és a dir, si exportarà o importarà), abans de fer-ho haurà d’obtenir el número de registre i identificació d’operador econòmic (número EORI). El Departament de Duanes i Impostos Especials ha emès una nota informativa comunicant que a partir […]

Seguir llegint

15/10/2020
#930

Publicats al BOE els reials decrets dirigits a garantir la plena igualtat entre dones i homes en l’entorn laboral

La nova normativa obligarà que totes les empreses de més de 50 treballadors comptin amb un pla d’igualtat laboral entre la dona i l’home. Les empreses que tinguin una plantilla més petita podran fer-ho de manera voluntària, tret que la Inspecció de Treball els obligui a fer un pla d’igualtat, a canvi de perdonar-li la […]

Seguir llegint

15/10/2020
#929

El Govern aprova el projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

El Consell de Ministres del dia 13 d’octubre ha aprovat el projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, i ha ordenat la seva remissió a les Corts Generals que iniciarà ara el seu tràmit parlamentari. Entre altres mesures, la norma preveu reduir els límits dels pagaments en efectiu, establir […]

Seguir llegint

09/10/20
#928

Es publica al BOE el RDL 30/2020 que inclou mesures de suport als treballadors autònoms

L’informem que ja s’ha aprovat i publicat al BOE del 30 de setembre, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació (en vigor des del dia 30 de setembre). Entre les mesures que inclouen, volem destacar les encaminades a garantir uns ingressos mínims als qui vegin afectada […]

Seguir llegint

09/10/20
#927

Es publica al BOE el RDL 30/2020 que inclou la pròrroga i les novetats en matèria d’ERTO

L’informem que ja s’ha aprovat i publicat al BOE del 30 de setembre, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació (en vigor des del dia 30 de setembre) que permet que els expedients de regulació d’ocupació (ERTO) vigents, fonamentats en aquesta causa prevista en l’article 22 […]

Seguir llegint

07/10/20
#926

Compte enrere per a l’aprovació i dipòsit dels comptes anuals 2019

El 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els comptes anuals de 2019 en termini sempre que la seva aprovació s’hagués realitzat el 31 d’octubre, dos mesos després d’acabar el període per formular els seus comptes. L’informem que el 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els […]

Seguir llegint

07/10/20
#925

El termini perquè les empreses en ERTO siguin declarades part de la cadena de valor finalitza el 19 d’octubre de 2020

Les empreses que es trobin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb origen en la pandèmia que no formin part de les 42 activitats protegides en l’última pròrroga dels ERTO duta a terme pel RDL 30/2020 però que sí que estiguin vinculades a la seva cadena de valor podran sol·licitar des del dia […]

Seguir llegint

07/10/20
#924

Opció extraordinària de canvi en la modalitat de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

Les entitats contribuents de l’impost sobre societats, amb un import net de volum de negocis que no hagi superat, en els 12 mesos anteriors a l’inici de l’exercici de 2020, els 6.000.000 €, però sí els 600.000 €, que hagin de realitzar els seus pagaments fraccionats pel sistema de percentatge sobre quota, poden canviar al […]

Seguir llegint

07/10/20
#923

COVID-19. La percepció per un autònom de la prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75 per cent per l’estat d’alarma no implica el cessament de l’activitat en l’IAE

La DGT ha resolt en una consulta vinculant que el fet que l’autònom percebi una prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75% no implica per si sola el cessament en l’exercici de l’activitat. Només el cessament efectiu en l’exercici d’una activitat determina l’obligació de presentar la corresponent declaració de baixa en la […]

Seguir llegint

30/09/20
#922

Ajuts per a les comunitats de propietaris que realitzin actuacions de millora energètica en edificis

L’informem que al BOE del dia 6 d’agost es va publicar el Reial decret 737/2020 pel qual es regula el programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d’aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla. El Ministeri per […]

Seguir llegint

30/09/20
#921

Les claus de la nova regulació de la feina a distància

Com ja l’hem estat informant, al BOE del dia 23 de setembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2020 que regula el treball a distància després d’haver aconseguit un acord amb els agents socials, encara que es remetrà al Parlament perquè sigui tramitat com una Llei ordinària el que podria suposar algun canvi perquè s’aprovi […]

Seguir llegint

30/09/20
#920

Noves mesures per a l’agilitació del procés de tramitació de l’ingrés mínim vital

L’informem que el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, introdueix una reforma en els procediments de reconeixement de la prestació no contributiva de l’ingrés mínim vital (IMV), amb la finalitat de donar cobertura al nombre més gran de persones en el menor temps possible. Amb aquesta fi, es pretén […]

Seguir llegint

30/09/20
#919

Anul·lada l’obligació de presentar el model 179 de declaració de cessió d’habitatges amb finalitats turístiques

Volem informar-lo que al BOE del dia 23 de setembre de 2020 s’ha publicat la sentència del Tribunal Suprem (TS) del 23 de juliol de 2020 que ha anul·lat i deixat sense efecte l’article 54 ter del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, introduït en 2017, que regula la […]

Seguir llegint

30/09/20
#918

Es regula de nou la pròrroga fins al 31 d’octubre del tipus zero d’IVA en el lliurament de material sanitari per combatre la COVID-19

Volem informar-los que després de la derogació del Reial decret llei 27/2020, en el qual s’havia aprovat, entre altres mesures, l’extensió de l’aplicació del tipus zero d’IVA a transaccions amb determinat material sanitari i s’havia ampliat la relació de béns que es podien beneficiar d’aquest tipus zero, es torna a incorporar aquesta mesura en la […]

Seguir llegint

30/09/20
#917

S’amplia la prohibició dels desnonaments per a llars vulnerables i la possibilitat d’allargar els contractes del lloguer fins al 31 de gener de 2021

L’informem que el Consell de Ministres del dia 29 de setembre ha aprovat el Reial decret llei de mesures socials en defensa de l’ocupació pel qual, entre altres mesures, es prorroga fins al 31 de gener de 2021 la prohibició dels desnonaments per a llars vulnerables i s’amplia la possibilitat d’allargar els contractes del lloguer […]

Seguir llegint

30/09/20
#916

El Consell de Ministres aprova el Reial decret llei que amplia els ERTO i els ajuts a autònoms fins al 31 de gener de 2021

El Consell de Ministres del dia 29 de setembre ha aprovat el Reial decret llei de mesures socials en defensa de l’ocupació pel qual prorroga els beneficis dels ERTO i les prestacions per cessament compatible amb l’activitat i per a autònoms de temporada fins al pròxim 31 de gener de 2021, després d’haver assolit un […]

Seguir llegint

23/09/2020
#915

Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que en depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització pot es modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en […]

Seguir llegint

23/09/2020
#914

Des del gener del 2021 s’amplia el permís de paternitat a 16 setmanes

Li recordem que el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, per tal d’incentivar la coresponsabilitat familiar, va dur a terme una reforma notòria de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a la maternitat i paternitat. En concret, va equiparar la durada dels drets de tots […]

Seguir llegint

23/09/2020
#913

Publicat el Reial decret llei 28/2020 que regula el treball a distància

L’informem que al BOE del dia 23 de setembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2020 que regula la feina a distància després que s’hagi assolit un acord amb els agents socials. La nova normativa entrarà en vigor a 20 dies de la seva publicació en el BOE i després es tramitarà com a projecte […]

Seguir llegint

16/09/2020
#912

Canvi de criteri de la Seguretat Social: l’autònom societari té el dret a la tarifa plana

Davant la recent doctrina jurisprudencial, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha hagut de modificar el criteri que tenia establert pel qual es denegava l’accés a la tarifa plana per alta en el RETA als autònoms societaris. Aquells que s’hagin pogut donar d’alta durant els últims anys i als quals o bé se’ls […]

Seguir llegint

09/09/2020
#911

Des del març del 2021 les empreses amb més de 100 treballadors han de tenir un pla d’igualtat

D’acord amb la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, el març del 2021 finalitza el termini perquè les empreses de […]

Seguir llegint

01/09/2020
#910

L’1 de setembre entra en vigor la nova Llei concursal

El nou text de la Llei concursal (Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig) entrarà en vigor l’1 de setembre de l’any 2020, adequant la norma espanyola a la Directiva europea en aspectes com els marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, així com altres mesures per a augmentar l’eficiència dels procediments […]

Seguir llegint

01/09/2020
#909

Nota aclaridora del SEPE sobre cobraments indeguts en prestacions

En determinades prestacions per ERTO és possible que, en consultar el rebut, es vegi un cobrament indegut que no és real i que desapareixerà quan es realitzin les regularitzacions pertinents. Es recomana tornar a consultar l’estat de la prestació més endavant, per comprovar que la situació s’ha regularitzat. De la mateixa manera, el Servei Públic […]

Seguir llegint

01/09/2020
#908

COVID-19. Els dies de l’estat d’alarma es computaran per determinar la residència fiscal a Espanya

La Direcció General de Tributs (DGT) en la seva consulta vinculant del 17 de juny de 2020, ha assenyalat que una persona que no hagi pogut tornar al seu país d’origen amb motiu de l’estat d’alarma, pot arribar a ser resident fiscal a Espanya el 2020. La resolució vinculant de Direcció General de Tributs (DGT), […]

Seguir llegint

01/09/2020
#907

COVID-19. Modificacions tributàries introduïdes pel Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent

Entre les principals mesures tributàries, es prorroga fins al 31 d’octubre el tipus impositiu del 0% d’IVA aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per combatre els efectes de la COVID-19; s’estableix un règim fiscal específic aplicable a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» i es declaren exemptes d’AJD […]

Seguir llegint

29/07/2020
#906

El Tribunal Suprem anul·la el deure d’informar Hisenda de la cessió d’habitatge d’ús turístic

El Tribunal Suprem ha anul·lat l’article del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, que regula l’obligació d’informar Hisenda sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques en aplicació d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Volem informar-los d’una important sentència del Tribunal Suprem (TS) que […]

Seguir llegint

29/07/2020
#905

Nous serveis d’ajuda sobre deutes: “Calculadora de terminis de pagament” i “Calculadora d’interessos i ajornaments”

Per facilitar al màxim als contribuents la informació i l’assistència en el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària ha desenvolupat dos nous serveis d’ajuda sobre deutes. Es tracta de dos nous serveis que permetran realitzar les seves consultes 24 hores al dia 365 dies a l’any. Tot això sense necessitat d’haver de desplaçar-se […]

Seguir llegint

29/07/2020
#904

Informe de la Direcció General de Tributs sobre la dotació de reserves en l’impost sobre societats 2019 sense que s’hagin aprovat els comptes anuals abans del 25 de juliol de 2020

La Direcció General de Tributs ha emès un informe datat el 20 de juliol sobre la possibilitat de reduir la base imposable de l’impost sobre societats de 2019, en aplicació de la reserva per a inversions a Canàries (RIC), de la reserva de capitalització o de la reserva d’anivellament per entitats que, a la data […]

Seguir llegint

15/07/2020
#903

Guia Pla RENOVE 2020: les claus per accedir a les ajudes del Govern

El programa de renovació de vehicles 2020 (Pla RENOVE 2020), dotat amb 250 M €, s’integra dins del Pla d’impuls a la cadena de valor de la indústria d’automoció presentat pel Govern el 15 de juny de 2020. L’objectiu del pla consisteix a incentivar mitjançant la concessió d’ajudes l’adquisició de vehicles per a la substitució […]

Seguir llegint

15/07/2020
#902

COVID-19. Preguntes i respostes sobre l’extensió dels ERTO

A la pàgina web de la Seguretat Social s’han publicat una sèrie de preguntes i respostes sobre la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre amb noves exoneracions en les cotitzacions socials. A continuació li expliquem alguns dels dubtes més freqüents sobre aquesta extensió. Com l’hem estat informant, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i […]

Seguir llegint

09/07/2020
#901

COVID-19. Preguntes i respostes sobre les noves ajudes a treballadors autònoms

A la pàgina web de la Seguretat Social s’han publicat una sèrie de preguntes i respostes sobre les noves ajudes a treballadors i autònoms. L’informem que a la pàgina web de la Seguretat Social s’han publicat les següents preguntes i respostes sobre les noves ajudes a treballadors i autònoms, que exposem a continuació: Sóc treballador […]

Seguir llegint

09/07/2020
#900

COVID-19. Qualificació a l’efecte de l’IRPF de la prestació que poden percebre empresaris i professionals pel cessament d’activitat

La DGT qualifica expressament a la prestació “ordinària” per cessament d’activitat com a prestació del sistema de protecció de desocupació i l’article 17.1.b) de la Llei de l’IRPF estableix que les prestacions per desocupació són rendiments del treball. Respecte a la qualificació a l’efecte de l’IRPF de la prestació que poden percebre empresaris i professionals […]

Seguir llegint

09/07/2020
#899

COVID-19. IRPF. L’estat d’alarma no redueix la retribució en espècie per la cessió de l’ús de vehicles

La Direcció General de Tributs (DGT) en la seva consulta vinculant de 13 de maig de 2020, ha assenyalat que l’estat d’alarma no implica la immobilització del vehicle, sinó només la limitació dels desplaçaments, i que atesa la definició del concepte de “retribució en espècie” en la Llei de l’IRPF, s’haurà d’imputar una retribució en […]

Seguir llegint

09/07/2020
#898

COVID-19. Aprovada la pròrroga de les ajudes a les hipoteques, al lloguer i als subministraments bàsics fins al 30 de setembre de 2020

Al BOE del 8 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, amb efectes des del 9 de juliol, que entre altres mesures, prorroga la moratòria hipotecària, sobre […]

Seguir llegint

09/07/2020
#897

COVID-19. Habilitació extraordinària a la Inspecció de Treball per garantir el compliment de les mesures de prevenció i higiene en els centres de treball

Mitjançant el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, s’inclou en l’àmbit d’aplicació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) la facultat de vigilar el compliment de les obligacions exigibles en matèria d’higiene en els centres de treball, de protecció personal dels treballadors i d’adaptació de les condicions de treball, l’organització dels […]

Seguir llegint

07/07/2020
#896

COVID-19. El Govern aprova una nova línia d’avals per import de 40.000 milions per impulsar les noves inversions d’autònoms i empreses

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es regula l’aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del […]

Seguir llegint

07/07/2020
#895

Recordatori juliol 2020: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats de l’IRPF, declaració de l’impost sobre societats i de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics

Li recordem que en el mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2019. En […]

Seguir llegint

07/07/2020
#894

Mesures laborals per a donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol, conté un conjunt de mesures de suport al sector productiu, a l’ocupació i a les rendes, entre les quals destaquen l’ampliació de les bonificacions a la […]

Seguir llegint

30/06/2020
#893

Aprovada la pròrroga dels ERTO per força major i de la prestació per cessament d’activitat dels autònoms fins al 30 de setembre de 2020

L’informem que al BOE del 27 de juny 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, en vigor des del 27 de juny de 2020, que inclou una sèrie de mesures de caràcter […]

Seguir llegint

30/06/2020
#892

Comença la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2019

Com cada any, el pròxim dia 1 de juliol de 2020 l’Agència Tributària posarà en marxa la Campanya de l’impost sobre societats de l’exercici 2019 que està condicionada, a més de per les circumstàncies especials que tenim per la COVID-19, per les modificacions mercantils aprovades respecte a la formulació i aprovació de comptes anuals i, […]

Seguir llegint

30/06/2020
#891

COVID-19. No estaran subjectes a l’IVA els autoconsums derivats de la condonació de la renda d’un local de negocis durant l’estat d’alarma

La Direcció General de Tributs, en la consulta V2053-20, de 23 de juny de 2020, ha assenyalat que no estaran subjectes a l’IVA els autoconsums derivats de la condonació de la renda d’un local de negocis quan l’arrendatari no hi pugui realitzar cap activitat econòmica per aplicació de les disposicions establertes durant la vigència de […]

Seguir llegint

26/06/2020
#890

COVID-19. Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al coronavirus

S’ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat el 19 de juny de 2020. L’informem que s’ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat el […]

Seguir llegint

26/06/2020
#889

COVID-19. Pautes i recomanacions sanitàries per exercir l’activitat comercial

Al BOE del dia 23 de juny s’ha publicat la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual es publica l’acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, sobre pautes i recomanacions sanitàries per exercir l’activitat comercial. L’informem que al BOE del dia 23 de juny s’ha […]

Seguir llegint

26/06/2020
#888

El Govern arriba a un acord amb els agents socials per prorrogar els beneficis dels ERTO fins al 30 de setembre

L’acord preveu exoneracions de quotes a la Seguretat Social segons la mida de l’empresa i la reactivació de la seva activitat. A més, estableix mecanismes de protecció per a l’ocupació. L’informem que els Ministeris de Treball i Economia Social i d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions han acordat amb data de 25 de juny, en el […]

Seguir llegint

26/06/2020
#887

Govern i autònoms acorden d’estendre les ajudes fins al 30 de setembre

Els beneficiaris de la prestació extraordinària tindran exempcions en les quotes fins al 30 de setembre. Es facilita l’accés al cessament d’activitat ordinari per als treballadors autònoms la facturació dels quals s’hagi vist especialment afectada. Es crea una ajuda per als autònoms de temporada L’informem que el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis […]

Seguir llegint

23/06/2020
#886

Les inspeccions tributàries es podran desenvolupar per via telemàtica

Al BOE del 17 de juny de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, en el qual, entre altres normes, es modifica la Llei General Tributària per establir que les actuacions de l’Administració i dels obligats tributaris en els procediments d’aplicació dels tributs es podran realitzar a través de sistemes […]

Seguir llegint

23/06/2020
#885

Comunicat de l’AEPD sobre la informació sobre tenir anticossos de la COVID-19 per a l’oferta i recerca d’ocupació

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha posat de manifest unes certes pràctiques en l’àmbit de la contractació laboral que consisteixen a sol·licitar als candidats a un lloc de feina informació de si han passat la COVID-19 i desenvolupat anticossos com a requisit per accedir al lloc de feina ofert. L’Agència Espanyola de Protecció […]

Seguir llegint

23/06/2020
#884

COVID-19. Com queda el règim de dissolució de les societats?

D’acord amb el Reial decret llei 8/2020, en les societats en les quals abans de la declaració de l’estat d’alarma, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini de dos mesos per a la convocatòria per l’òrgan d’administració de la junta general de socis a fi que adopti l’acord de dissolució […]

Seguir llegint

18/06/2020
#883

COVID-19. El Govern aprova un últim tram de 15.500 milions en avals de l’ICO

El Consell de Ministres ha aprovat l’acord pel qual s’activa l’últim tram de 15.500 milions en avals de l’ICO, dels quals 7.500 milions es posaran a la disposició d’autònoms i pimes i 5.000 milions per a grans empreses. Hi ha un import de 2.500 milions d’euros a pimes i autònoms del sector turístic i activitats […]

Seguir llegint

18/06/2020
#882

COVID-19. El Govern confirma que ampliarà l’ajuda extraordinària per cessament d’activitat a autònoms més enllà del 30 de juny

El Govern ampliarà l’ajuda extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms més enllà del 30 de juny, tal com succeirà amb els ERTO de força major per als assalariats. Així ho va confirmar el Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, durant una roda de premsa telemàtica oferta en el Consell General d’Economistes i on […]

Seguir llegint

18/06/2020
#881

Publicats nous models fiscals de regularització voluntària del deute tributari (delictes contra la Hisenda Pública)

Al BOE del dia 16 de juny s’ha publicat l’Ordre HAC/530/2020 per la qual s’aproven els models 770 “Autoliquidació d’interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària” i 771 “Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible en la seu electrònica de l’AEAT per a la regularització voluntària”, i s’estableixen les […]

Seguir llegint

11/06/2020
#880

COVID-19. Modificacions en l’àmbit mercantil i societari introduïdes pel Reial decret llei 21/2020 per a la nova normalitat

El Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny de la denominada nova normalitat s’ha publicat en el BOE del dia 10 de juny 2020, que estableix per a tot l’Estat una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, una vegada que expiri la vigència de l’estat d’alarma (21 de juny de 2020). […]

Seguir llegint

11/06/2020
#879

COVID-19. Mesures laborals per a la nova normalitat: les empreses hauran de garantir la distància entre empleats, facilitar-los desinfectants i mantenir el teletreball com a opció prioritària

El Decret de la denominada nova normalitat s’ha publicat al BOE del dia 10 de juny de 2020. En concret, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, estableix per a tot el territori de l’Estat una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida […]

Seguir llegint

11/06/2020
#878

COVID-19. Com afecta l’ERTO en la deducció per maternitat de l’IRPF?

En cas d’ERTO, les mares treballadores només perden la deducció per maternitat en l’IRPF respecte d’aquells mesos en què el seu contracte hagi estat suspès cada dia. Volem recordar-los que en el cas d’una dona treballadora (sempre que realitzin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donades d’alta en el règim […]

Seguir llegint

04/06/2020
#877

COVID-19. La Seguretat Social posa en funcionament un simulador per saber si podem optar a l’ingrés mínim vital

La Seguretat Social acaba de posar en funcionament un simulador web perquè els interessats es puguin fer una idea sobre si podrien optar per aquesta ajuda per a les seves famílies, i la quantitat que li podria correspondre, d’acord amb el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, que ha regulat l’ingrés mínim vital, […]

Seguir llegint

04/06/2020
#876

COVID-19. Aclariments de la Direcció General de Treball (DGT) sobre el RDL 18/2020 en relació als ERTO per força major total o parcial

Donades les llacunes i inconcrecions de les diferents normes entorn dels ERTO, són ja diversos els criteris o consultes emesos a manera d’aclariments per la Direcció General de Treball (DGT). Recentment, la DGT ha publicat algunes notes informatives tractant d’aclarir el sentit del controvertit Reial decret llei 18/2020 sobre els ERTO per força major total […]

Seguir llegint

04/06/2020
#875

Com comptabilitzar l’exoneració de les assegurances socials en els ERTO per força major vinculats a la COVID-19.

El tractament preferent que dóna l’ICAC davant aquestes bonificacions és el seu registre com una subvenció i registrar-les com un ingrés, tret que l’import en qüestió sigui poc significatiu i en aquest cas l’import pot minorar la despesa ocasionada en el subgrup 64 per aquest concepte. Li ho expliquem. El Reial decret llei 8/2020, de […]

Seguir llegint

02/06/2020
#874

COVID-19. Nous sectors/activitats amb directrius de bones pràctiques per prevenir el risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2

L’INSST ha publicat una sèrie d’orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat enfront del risc d’exposició a la COVID-19 en l’entorn laboral, classificades per activitats o sectors L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat una sèrie d’orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat enfront […]

Seguir llegint

02/06/2020
#873

COVID-19. Les claus del nou ingrés mínim vital

Al BOE del dia 1 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, que es configura com una nova prestació econòmica en la seva modalitat no contributiva de la Seguretat Social, que podran sol·licitar totes les persones que tinguin entre 23 i 65 anys, […]

Seguir llegint

02/06/2020
#872

COVID-19. Des de l’1 de juny tornen a comptar determinats terminis d’actuacions davant d’Hisenda

Li recordem que el Reial decret llei 8/2020, després modificat pel Reial decret llei 15/2020, va ampliar determinats terminis que vencen el 30 de maig, encara que aquest dia i el següent són inhàbils, per tant l’1 de juny és el següent hàbil. Li recordem que el Reial decret llei 8/2020, després modificat pel Reial […]

Seguir llegint

02/06/2020
#871

Duanes. La seva empresa està preparada per a l’ICS2: Sistema de control de la importació 2?

En la pàgina web de l’Agència Tributària s’ha publicat una nota amb informació relativa al Sistema de control de la importació 2. L’ICS2 és el nou sistema d’informació anticipada sobre la càrrega desenvolupat per les duanes de la UE per facilitar el lliure flux d’intercanvis comercials mitjançant processos optimitzats de seguretat duanera basats en dades […]

Seguir llegint

26/05/2020
#870

COVID-19. Publicada al BOE l’Ordre que estableix noves unitats territorials i noves condicions per a la fase 1 i 2 de desescalada des del 25 de maig

S’ha publicat al BOE del dia 23 de maig l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del pla per a la transició cap a una nova normalitat. Castella i Lleó, Madrid i Barcelona avancen […]

Seguir llegint

26/05/2020
#869

COVID-19. Al juny es reprèn el còmput dels terminis processals i administratius

Els terminis administratius es reprendran el pròxim 1 de juny, mentre que els terminis processals i substantius ho faran el 4 de juny de 2020. L’informem que la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat […]

Seguir llegint

26/05/2020
#868

Vídeos informatius sobre la col·locació i utilització d’equips de protecció individual (EPI) per fer front a la COVID-19

A la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) s’ha divulgat una sèrie de vídeos sobre equips de protecció individual (EPI) i la seva utilització d’interès davant l’actual panorama de la COVID-19. La pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha divulgat una […]

Seguir llegint

26/05/2020
#867

Orientacions ergonòmiques per feines a distància amb ordinador per la COVID-19. Recomanacions per a l’empresari

La pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha divulgat un document sobre “Orientacions ergonòmiques per feines a distància amb ordinador per la COVID-19. Recomanacions per a l’empresari”. La pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha divulgat aquest document “Orientacions ergonòmiques per […]

Seguir llegint

26/05/2020
#866

El Tribunal Suprem fixa que els valors mobiliaris i les accions s’han d’excloure de l’aixovar domèstic a l’efecte de l’impost sobre successions

El Tribunal Suprem ha resolt un recurs de cassació plantejat a l’efecte de determinació del valor de l’aixovar domèstic en l’impost sobre successions, i resol que considera que el valor de les accions i altres valors mobiliaris no s’ha de computar, ja que l’aixovar domèstic està format pel conjunt de béns mobles afectes al servei […]

Seguir llegint

20/05/2020
#865

COVID-19. Control horari: canvis en el fitxatge amb empremta dactilar

El control horari amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura. El registre […]

Seguir llegint

20/05/2020
#864

COVID-19. La UE proposa un ajornament en l’aplicació de les mesures sobre l’IVA del comerç electrònic

La Comissió Europea ha proposat ajornar fins a l’1 de juliol de 2021 l’aplicació de les mesures establertes en el “paquet sobre l’IVA en el comerç electrònic”, l’entrada en vigor del qual estava prevista l’1 de gener de 2021. La norma estableix en els 10.000 euros el llindar a partir del qual es tributarà al […]

Seguir llegint

20/05/2020
#863

COVID-19. Protocol i guia de bones pràctiques per a establiments de comerç

El Ministeri de Sanitat ha publicat un protocol amb un compendi de mesures de seguretat que serveix com a guia de bones pràctiques, que comprèn mesures generals d’higiene i/o protecció dels treballadors, en l’establiment, dels clients i en els sistemes de climatització i ventilació. L’informem que el Ministeri de Sanitat ha publicat un protocol amb […]

Seguir llegint

19/05/2020
#862

COVID-19. Els socis poden exercitar el dret de separació en les societats de capital?

D’acord amb el Reial decret llei 8/2020, i amb efectes des del 18 de març, a conseqüència de l’estat d’alarma per la COVID-19, encara que concorri causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercitar el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrrogues que, si escau, […]

Seguir llegint

19/05/2020
#861

COVID-19. Limitacions a la pròrroga dels ERTO: repartiment de dividends i domicili en paradisos fiscals

En relació amb la pròrroga dels ERTO per força major el RDL 18/2020, introdueix dues clàusules limitatives relatives al repartiment de dividends i la transparència fiscal, que poden fer perdre l’exempció en quotes de la Seguretat Social. No obstant això, s’estableix en la norma una excepció en relació amb l’excepció de repartir dividends, en assenyalar […]

Seguir llegint

13/05/2020
#860

COVID-19. Els controls a les fronteres interiors terrestres es prorroguen fins al 24 de maig

L’informem que a conseqüència de la quarta pròrroga de l’estat d’alarma, s’ha publicat en el BOE del dia 9 de maig, l’Orde INT/396/2020, Es prorroguen els controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres des de les 00.00 hores del 10 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del 24 de maig de […]

Seguir llegint

13/05/2020
#859

COVID-19. Es fixen els termes i condicions del tercer tram de la línia d’avals ICO per a préstecs a empreses i autònoms, pagarés incorporats al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) i reavals concedits per CERSA

Al BOE del dia 9 de maig s’ha publicat la Resolució de 6 de maig de 2020 per la qual es va publicar l’acord del Consell de Ministres de 5 de maig de 2020 que va establir els termes i condicions del tercer tram de la línia d’avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, […]

Seguir llegint

13/05/2020
#858

COVID-19. Preguntes més freqüents sobre l’ajornament i la moratòria de quotes a la Seguretat Social per l’estat d’alarma

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha adoptat diverses mesures extraordinàries per millorar la situació d’empreses i treballadors per la crisi causada per la COVID-19. Algunes de les mesures més demandades consisteixen en la possibilitat de l’ajornament o una moratòria en les cotitzacions socials durant aquest període. L’informem que el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social […]

Seguir llegint

13/05/2020
#857

COVID-19. Recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables

Davant la crisi econòmica originada per la COVID-19, pot succeir que algun dels seus clients deixi de pagar-li factures per les quals, en el seu moment, van ingressar a Hisenda les corresponents quotes d’IVA repercutit. Si això passa, recordi com recuperar l’IVA repercutit en aquests casos. Lamentablement hi ha moltes empreses que estan sofrint o […]

Seguir llegint

13/05/2020
#856

COVID-19. Publicat el Reial decret llei 18/2020 que prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny

S’ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual els ERTO seran prorrogats fins al 30 de juny i es fixen novetats en matèria de protecció per desocupació i cotització vinculades als ERTO per força major i causes ETOP COVID-19. La norma introdueix la […]

Seguir llegint

08/05/2020
#855

COVID-19. Protocol i guia de bones pràctiques per a establiments de comerç

El Ministeri de Sanitat ha publicat un protocol amb un compendi de mesures de seguretat que serveix com a guia de bones pràctiques, que comprèn mesures general d’higiene i/o protecció dels treballadors, en l’establiment, dels clients i en els sistemes de climatització i ventilació. S’inclouen també mesures específiques per a diferents sectors comercials com poden […]

Seguir llegint

08/05/2020
#854

Catalunya. Noves mesures fiscals per a 2020

Al Diari Oficial de Catalunya (DOGC) s’ha publicat la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Entre altres novetats fiscals, en l’IRPF s’incrementa el mínim del contribuent per a aquells en què la suma […]

Seguir llegint

06/05/2020
#853

COVID-19. Claus per a la sol·licitud dels subsidis per desocupació per a empleats de la llar i per fi de contracte temporal

Després de la publicació al BOE del 4 de maig de 2020 de les Resolucions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) tant empleats de la llar com contractats temporals sense dret a prestació podran sol·licitar els subsidis des del passat 5 de maig de 2020. Al BOE del dia 4 de maig de 2020 s’han […]

Seguir llegint

06/05/2020
#852

COVID-19. Criteri de la Direcció General de Treball sobre l’aplicació de les mesures de suspensió i reducció de jornada (ERTO) durant la fase de desconfinament de l’estat d’alarma

La Direcció General de Treball ha emès amb data 1 de maig de 2020 el Criteri sobre l’aplicació de les mesures de suspensió i reducció de jornada durant la fase de desconfinament de l’estat d’alarma, en el qual tenint en compte el Pla de desescalada aclareix com s’ha de procedir per part de treballadors i […]

Seguir llegint

06/05/2020
#851

COVID-19. Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2

S’ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat el 30 d’abril. L’informem que s’ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat el 30 d’abril. En […]

Seguir llegint

06/05/2020
#850

Els afectats per la COVID-19 poden rescatar part del seu pla de pensions. Com, qui i quan poden fer-ho?

Les persones que vegin reduïts els seus ingressos per la situació causada per la COVID-19 poden, de manera excepcional, disposar de part dels diners dipositats en plans de pensions. En concret, poden fer-ho els aturats a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), els empresaris titulars d’establiments que la seva obertura al públic s’hagi […]

Seguir llegint

04/05/2020
#849

COVID-19. S’han publicat al BOE les mesures que regulen la fase “0” de la desescalada des del 4 de maig

Al BOE del dia 3 de maig s’han publicat les ordres ministerials que regiran la fase “0” de desescalada des del 4 de maig en el conjunt d’Espanya (i la fase 1 a les illes de Formentera, La Gomera, El Hierro i La Graciosa) per les quals s’adopten diferents mesures en matèria de comerç al […]

Seguir llegint

30/04/2020
#848

COVID-19. Guia completa del pla de desescalada

El pla de desescalada cap a l’anomenada “nova normalitat” començarà en uns dies (la fase 0 o preparatòria arrencarà en tot el país el 4 de maig, a excepció de les illes de Formentera a les Balears; i La Graciosa, La Gomera i El Hierro a les Canàries, que ja se situaran el 4 de […]

Seguir llegint

30/04/2020
#847

COVID-19. Portal informatiu d’oferta i demanda d’equips de protecció personal per a empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General d’Indústria i Pime, i la Cambra de Comerç d’Espanya han posat en marxa el portal informatiu http://todosprotegidos.camara.es/. La gradual tornada a l’activitat econòmica a mesura que es vagin produint avanços en la superació de l’emergència sanitària s’ha de realitzar amb les màximes garanties […]

Seguir llegint

30/04/2020
#846

COVID-19. Què succeeix amb la pròrroga dels ERTO per força major?

El SEPE està procedint a la pròrroga d’ofici de totes les prestacions derivades d’ERTO de força major a les quals s’hagués indicat data de fi el 2 de maig o anterior. No fa falta anar demanant pròrrogues de l’ERTO si ja es va indicar en la sol·licitud. Per la seva part, el Govern es planteja […]

Seguir llegint

30/04/2020
#845

Com puc ajornar el pagament de l’IRPF?

Com ja sap, Hisenda no perdona, i els ajornaments especials que s’han habilitat a conseqüència de la crisi del coronavirus no són aplicables en el pagament de la declaració de l’IRPF. No obstant això, recordi que la quota de l’IRPF, com en anys anteriors, es pot fraccionar en dos pagaments del 60% i del 40%, […]

Seguir llegint

29/04/2020
#844

COVID-19. La Seguretat Social aprova una moratòria de cotitzacions socials per a 12 sectors econòmics (perruqueries, fleques, fusteries o lampisteries, entre altres negocis) que la seva activitat no es trobi suspesa en ocasió de l’estat d’alarma

Al BOE del dia 28 d’abril s’ha publicat l’Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril (BOE de 28 d’abril), amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació, per la qual es determinen les activitats econòmiques que es podran acollir a la moratòria en les cotitzacions a la Seguretat Social, d’acord amb la classificació nacional […]

Seguir llegint

29/04/2020
#843

COVID-19. En cas d’acordar una moratòria o condonació en el pagament del lloguer d’un local a conseqüència de la COVID-19 haig d’ingressar l’IVA? Si s’acorda una rebaixa, l’IVA a repercutir és també menor?

A conseqüència de les últimes mesures aprovades per la COVID-19 en relació amb els arrendaments de locals per part d’empresaris i autònoms, una de les qüestions que poden donar lloc a confusió o problemàtica és la referent a la incidència fiscal de l’IVA a conseqüència d’operacions com la cancel·lació temporal del contracte de lloguer, l’impagament, […]

Seguir llegint

29/04/2020
#842

COVID-19. Acord del Pla de desescalada: tindrà 4 fases, durarà almenys 8 setmanes i s’aplicarà per províncies

El Consell de Ministres del dia 28 d’abril ha aprovat el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de COVID-19, un full de ruta per al desconfinament gradual i asimètric per províncies. Aquest pla comptarà amb quatre fases -de la zero a la tres- en les […]

Seguir llegint

23/04/2020
#841

COVID-19. Noves mesures per la renegociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci (pimes i autònoms)

D’entre les novetats que incorpora el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, amb l’objectiu de la reducció dels costos de pimes i autònoms podem destacar les mesures en matèria d’arrendaments per a ús diferent d’habitatge, com són els arrendaments de local de negoci. […]

Seguir llegint

23/04/2020
#840

COVID-19. Noves mesures laborals aprovades pel Reial decret llei 15/2020

Al BOE del dia 22 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, que entre altres, incorpora una sèrie de mesures laborals i socials, com la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d’una […]

Seguir llegint

23/04/2020
#839

COVID-19. Noves mesures fiscals aprovades pel Reial decret llei 15/2020

Al BOE del dia 22 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, que entre altres, incorpora una sèrie de mesures fiscals, com la reducció de l’IVA aplicable al subministrament de determinat material sanitari i dels llibres, revistes i diaris electrònics; […]

Seguir llegint

22/04/2020
#838

COVID-19. Com puc consultar l’estat de la meva prestació per desocupació?

En la pàgina web del SEPE s’ha publicat una guia ràpida per consultar l’estat de la prestació per desocupació a través de la seu electrònica. L’informem per al seu interès que en la pàgina web del SEPE s’ha publicat una guia ràpida per consultar l’estat de la prestació per desocupació a través de la seu […]

Seguir llegint

22/04/2020
#837

COVID-19. Aprovat un nou paquet de mesures econòmiques i socials

El Consell de Ministres del dia 21 d’abril ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents complementàries per fer costat a l’economia i a l’ocupació, que incorpora un nou paquet de més de 30 mesures que reforcen el finançament de les empreses, ofereixen suport en l’àmbit fiscal, faciliten l’ajust de l’economia, i protegeixen l’ocupació […]

Seguir llegint

15/04/2020
#836

COVID-19. Termini de presentació dels llibres obligatoris per a empresaris davant el Registre Mercantil

Les societats per a les quals, a data 14 de març de 2020, no havia finalitzat el termini per formular els seus comptes anuals i a les quals és aplicable l’article 40 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (societats que constitueixen la immensa majoria), podran presentar a legalitzar els seus llibres obligatoris […]

Seguir llegint

15/04/2020
#835

COVID-19. Em puc declarar en concurs de creditors durant l’estat d’alarma?

El Reial decret llei 8/2020 ha establert una espècie de moratòria concursal, de manera que no hi ha l’obligació de declarar concurs de creditors en 2 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma (i les seves possibles pròrrogues) i tractar que les empreses puguin es alleujar financerament i econòmica. Com ja l’hem estat informant, […]

Seguir llegint

15/04/2020
#834

COVID-19. La Direcció General de Treball aclareix la clàusula de salvaguarda de l’ocupació com a requisits dels ERTO

La prohibició de no acomiadar durant sis mesos imposada a les empreses que s’acullin a un ERTO no serà general, sinó que només s’aplicarà als expedients considerats per causa de força major i no als de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció derivades del coronavirus. Així mateix, es podrà acomiadar aquells treballadors no inclosos […]

Seguir llegint

15/04/2020
#833

S’ha publicat al BOE el Reial decret llei 14/2020 pel qual s’amplia en un mes el termini de presentació de totes les declaracions d’impostos del mes d’abril

Al BOE del dia 15 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’amplia en un mes el termini de presentació de totes les declaracions d’impostos del mes d’abril per a contribuents amb facturació inferior a 600.000 € en 2019, i s’ajorna, per tant, la presentació de la declaració trimestral […]

Seguir llegint

13/04/2020
#832

COVID-19. Hisenda ultima donar a pimes i autònoms més termini per pagar els impostos (IVA, retencions, etc.) del primer trimestre d’abril

La Ministra d’Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del dia 10 d’abril, ha manifestat que Hisenda ultima una ampliació del pagament d’impostos perquè pimes i autònoms puguin ajornar el pròxim pagament d’impostos del 20 d’abril, que afecta retencions en l’IRPF, a l’IVA i […]

Seguir llegint

13/04/2020
#831

Fi del permís retribuït i guia de bones pràctiques en els centres de treball enfront de la COVID-19

L’informem que el Consell de Ministres no ha prorrogat la vigència del permís retribuït recuperable que ha tingut efectes des del 30 de març al 9 d’abril de 2020. Això implica que els treballadors de sectors no essencials, entre altres la construcció i la indústria, tornaran a l’activitat el dia 13 d’abril (tret que sigui […]

Seguir llegint

13/04/2020
#830

COVID-19. Posada en funcionament del segon tram de la línia ICO d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020

El Consell de Ministres del divendres dia 10 d’abril, ha aprovat un acord pel qual s’activa el segon tram de la línia d’avals per a empreses i autònoms que, per import de 100.000 milions d’euros, va acordar el Govern el passat 17 de març. El nou tram, de 20.000 milions d’euros, iguala l’import de l’anterior. […]

Seguir llegint

13/04/2020
#829

COVID-19. Inclosa en el Pla Estatal d’Habitatge l’ajuda per al pagament del lloguer d’habitatge a arrendataris vulnerables per la COVID-19

Es concedeixen ajudes de fins a 900 euros al mes durant un termini de sis mesos, mitjançant adjudicació directa i en els “supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda com a conseqüència de la COVID-19”, que seran determinats per les comunitats autònomes. Són ajudes compatibles amb qualsevol altra ajuda al lloguer que vingués percebent la […]

Seguir llegint

13/04/2020
#828

COVID-19. El SEPE reconeixerà d’ofici l’augment de les prestacions de les persones afectades per ERTO, que correspongui per tenir fills a càrrec.

Segons una nota del SEPE, una vegada tinguin reconegudes les prestacions de totes les persones afectades per ERTO, el SEPE regularitzarà d’ofici l’augment de les quantitats que corresponguin, als qui no disposessin de la dada de fills a càrrec, sense que les persones afectades hagin de realitzar cap reclamació. L’informem que el SEPE ha comunicat […]

Seguir llegint

13/04/2020
#827

COVID-19. Elevades les quanties dels deutes de Seguretat Social per sota de les quals no serà exigible la constitució de garanties per assegurar els ajornaments de pagament

El BOE ha publicat una Resolució de 6 d’abril de 2020 de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), per la qual s’eleven les quanties dels deutes ajornables per sota de les quals no serà exigible la constitució de garanties per assegurar els ajornaments. En concret quan el total del deute ajornable sigui igual […]

Seguir llegint

13/04/2020
#826

COVID-19 ÚLTIMA HORA. El Govern prohibeix les obres en edificis en els quals hi hagi gent excepte per a reparacions d’urgència

Sí que es podrà treballar en noves construccions o quan es pugui dividir en zones perquè els treballadors de la construcció estiguin en una part i la resta de persones en una altra, separats i sense contacte. La norma, impedeix que molts treballadors que avui dilluns o el dimarts tornaven a treballar -com a paletes […]

Seguir llegint

09/04/2020
#825

Com sol·licitar les notes simples d’índexs registrals per a la moratòria hipotecària i arrendatària per COVID-19?

El Col·legi de Registradors d’Espanya ha habilitat la via telemàtica (correu electrònic) de manera gratuïta per agilitar la tramitació de les notes d’índex de propietats, un document necessari per sol·licitar al banc l’ajornament del pagament del préstec hipotecari de l’habitatge habitual si s’acredita vulnerabilitat econòmica per la COVID-19. Li comuniquem que el Col·legi de Registradors […]

Seguir llegint

09/04/2020
#824

Nova pròrroga de l’estat d’alarma fins al dia 26 d’abril

El Consell de Ministres ha acordat sol·licitar al Congrés dels Diputats la seva autorització per a prorrogar, fins a les 00.00 hores del dia 26 d’abril, l’estat d’alarma decretat el 14 de març amb la finalitat de gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L’informem que el Consell de Ministres del dia 7 d’abril […]

Seguir llegint

09/04/2020
#823

Disponibles les Línies ICO-Covid-19 de finançament per a autònoms i empreses

Ja estan disponibles des del 6 d’abril en les entitats financeres les línies de finançament per a autònoms i empreses amb la cobertura d’aval ICO-Covid-19 per pal·liar els efectes econòmics, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant amb l’objectiu de mantenir l’activitat productiva i l’ocupació. Les empreses i autònoms tindran accés a aquests […]

Seguir llegint

09/04/2020
#822

Noves instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de conductor i empresa

Els conductors que les seves targetes dels tacògrafs tinguin data de caducitat en el període d’alarma, podran continuar fent transport normalment però, aquells conductors que haguessin presentat la sol·licitud de renovació de la targeta com a mínim 15 dies hàbils abans de la seva data de caducitat, i no els hagués estat lliurada, hauran d’imprimir […]

Seguir llegint

07/04/2020
#821

COVID-19. Ajornament i moratòria en el pagament de cotitzacions per a empreses i autònoms en els pròxims mesos. Qui està exempt i qui el pot sol·licitar?

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals de suport a les empreses i els autònoms podem destacar les moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de sis […]

Seguir llegint

03/04/2020
#820

COVID-19. Ampliació del bo social (descompte directe en la factura elèctrica) a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o reduït la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Amb caràcter excepcional, i durant 6 mesos a comptar des del 2 d’abril, podran sol·licitar el bo social (descompte directe en la factura elèctrica) els autònoms que hagin cessat la seva activitat en una data posterior al 14 de març, o els que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterior al que se […]

Seguir llegint

03/04/2020
#819

COVID-19. Extensió de la moratòria del deute hipotecari al col·lectiu dels autònoms, empresaris i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica i altres supòsits de deutors vulnerables

Amb efectes des del 2 d’abril, la moratòria del deute hipotecari inicialment previst per a l’habitatge habitual de les persones físiques s’estén ara els autònoms, empresaris i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica, d’un costat, i a les persones físiques que tinguin arrendats immobles pels quals no percebin la renda arrendatària […]

Seguir llegint

03/04/2020
#818

Important: El 20 d’abril s’acaba el termini per presentar les declaracions d’IVA, retencions i pagaments fraccionats

El pròxim dia 20 d’abril s’acaba el termini per presentar davant l’AEAT les declaracions d’IVA, de les retencions a compte de renda / societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre del 2020. Aquest termini no s’ha modificat malgrat la situació generada per la COVID-19 i la declaració de l’estat […]

Seguir llegint

02/04/2020
#817

COVID-19. Nou subsidi extraordinari per a empleades de la llar i per a treballadors temporals

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals es crea un nou subsidi per a empleades de la llar afectades pel cessament o reducció d’activitat i per a treballadors temporals […]

Seguir llegint

02/04/2020
#816

COVID-19. Nota interpretativa sobre el permís retribuït recuperable per al sector industrial i activitats d’importació i exportació

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat una Nota Interpretativa per al sector industrial sobre l’aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials. Especialment s’amplia el concepte d’activitat mínima industrial i es permet […]

Seguir llegint

02/04/2020
#815

COVID-19. Moratòria per als treballadors autònoms i empreses de les cotitzacions i ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals de suport a les empreses i els autònoms podem destacar la moratòria de fins a 6 mesos (sense interessos) per al pagament […]

Seguir llegint

02/04/2020
#814

COVID-19. Mesures tributàries del Reial decret llei 11/2020

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. La norma inclou una sèrie de mesures tributàries, amb efectes des del 2 d’abril, que […]

Seguir llegint

02/04/2020
#813

COVID-19. Noves mesures en relació amb els arrendaments d’habitatges (RDL 11/2020)

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. La norma inclou una sèrie de mesures laborals, amb efectes des del 2 d’abril, entre […]

Seguir llegint

01/04/2020
#812

COVID-19. Qüestions clau sobre la incapacitat temporal

La Seguretat Social ha publicat al seu web una sèrie de qüestions d’interès sobre la incapacitat temporal (IT) durant l’estat d’alarma ocasionada per la COVID-19 tant per a empreses com per a treballadors i autònoms. Com ja l’hem anat informant, des del dia 12 de març de 2020, s’ha establert amb caràcter excepcional que els […]

Seguir llegint

01/04/2020
#811

COVID-19. Puc rebre notificacions tributàries durant l’estat d’alarma?

Sí, durant l’estat d’alarma es continuen prestant amb normalitat els serveis de notificacions, tant en paper com electròniques, sense perjudici que, si la notificació de l’acte determina l’inici d’algun termini, s’haurà de tenir en compte que aquest termini es trobarà afectat per la normativa dictada amb motiu de l’estat d’alarma. Per tant, en relació amb […]

Seguir llegint

01/04/2020
#810

COVID-19. El Govern aprova noves mesures per ampliar la protecció als col·lectius més vulnerables, empreses i autònoms

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei amb un nou paquet de mesures econòmiques i socials, entre les quals destaquen els ajornaments de les quotes a la Seguretat Social per a empreses i autònoms, s’impedeix els desnonaments d’inquilins durant sis mesos, s’amplia el bo social i es crea un nou subsidi per […]

Seguir llegint

25/03/2020
#808

Protocol d’actuació per a treballadors autònoms davant el COVID-19. Incapacitat temporal

En cas de sospita de contagi del treballador o el seu entorn familiar o laboral, pel virus COVID-19, cal seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat o del servei de salut pública de cada comunitat autònoma. Serà el metge del servei públic de salut el qui emeti el comunicat de baixa i alta en tots […]

Seguir llegint

25/03/2020
#807

Coronavirus COVID-19. Quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables

Flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTOs), la suspensió del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, són algunes de les mesures d’urgència preses davant el coronavirus COVID-19 Com ja l’hem informat, amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE […]

Seguir llegint

25/03/2020
#806

COVID-19. Nova Ordre sobre mesures en matèria de trànsit i circulació de vehicles motoritzats

Al BOE del dia 20 de març s’ha publicat una Ordre que entre altres mesures estableix la possibilitat d’acordar el tancament o la restricció a la circulació per carreteres o per algun dels seus trams, amb indicació dels vehicles i serveis exclosos de la mesura (distribució d’aliments, transport de materials fundents, de combustibles, de bestiar […]

Seguir llegint

25/03/2020
#805

COVID-19. Mesures mercantils que les societats han de tenir en compte

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures de caràcter societari i mercantil, encaminades a flexibilitzar tant la constitució dels òrgans d’administració com l’adopció d’acords, així com amb els comptes anuals, separació […]

Seguir llegint

25/03/2020
#804

Coronavirus COVID-19. Pròrroga de l’estat d’alarma fins al 12 d’abril

El Consell de Ministres del dia 24 de març ha acordat de sol·licitar del Congrés dels Diputats l’autorització per prorrogar l’estat d’alarma fins a les 00.00 hores del dia 12 d’abril i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de […]

Seguir llegint

25/03/2020
#803

Coronavirus COVID-19. El Govern posa en marxa la línia d’avals per garantir la liquiditat d’autònoms i empreses

El Consell de Ministres del dia 24 de març ha aprovat l’acord que recull les característiques del primer tram, per un import de fins a 20.000 milions d’euros, de la línia d’avals per a empreses i autònoms. Podran sol·licitar aquests avals els qui estiguin afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no […]

Seguir llegint

25/03/2020
#802

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2020.

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma pel COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2019 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al […]

Seguir llegint

25/03/2020
#801

COVID-19. Recordatori abril 2020: Declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats

L’obligació de presentar el mes d’abril (el termini acaba el 20 d’abril) les declaracions d’IVA, de les retencions a compte de renda/societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre 2020 no s’ha modificat malgrat la situació generada pel COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març, […]

Seguir llegint

24/03/2020
#800

COVID-19. La Seguretat Social aclareix dubtes sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms afectats per l’estat d’alarma

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha adoptat el Criteri 5/2020, de 20 de març per aclarir els dubtes de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, assenyalant que es causa dret a […]

Seguir llegint

20/03/2020
#799

COVID-19. Mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms en l’àmbit Estatal

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms, com avals al finançament concedit per entitats de crèdit, Línies ICO o línia […]

Seguir llegint

20/03/2020
#798

Qui podrà sol·licitar la moratòria de la seva hipoteca pel coronavirus?

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una moratòria en el pagament de deutes hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge habitual per als deutors hipotecaris en situació de desocupació o que, sent empresaris o professionals, sofreixin […]

Seguir llegint

20/03/2020
#797

Catalunya COVID-19. Aprovat ajut de fins a 2.000 € per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2020 ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents, que entre altres mesures, estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que […]

Seguir llegint

20/03/2020
#796

COVID-19: suspesa la declaració i ingrés de tributs a Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 19 de març de 2020, ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents, que entre altres, estableix la suspensió dels terminis de presentació de declaracions i ingrés dels tributs de la Generalitat mentre duri l’estat d’alarma decretat en el Reial decret […]

Seguir llegint

20/03/2020
#795

Mesures laborals urgents del Reial decret llei 8/2020 per fer front a l’impacte del COVID-19

Al BOE del dia 18 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten molts àmbits de l’activitat empresarial, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la […]

Seguir llegint

19/03/2020
#794

Coronavirus COVID-19. Establiments sanitaris, centres o clíniques veterinàries i servei de perruqueria a domicili poden obrir els seus locals al públic

Des del 18 de març i durant la vigència de l’estat d’alarma, es permet l’obertura al públic i l’exercici de l’activitat d’establiments sanitaris, centres o clíniques veterinàries i servei de perruqueria a domicili. Al BOE del dia 18 de març s’ha publicat el Reial decret 465/2020, de 17 de març, que va entrar en vigor […]

Seguir llegint

19/03/2020
#793

Coronavirus COVID-19. Nova limitació de circulació de les persones des del 18 de març de 2020

Des del 18 de març i durant la vigència de l’estat d’alarma, les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les activitats previstes en el Reial decret 465/2020 d’estat d’alarma, que s’hauran de realitzar individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o […]

Seguir llegint

19/03/2020
#792

Coronavirus COVID-19. La suspensió de terminis no afecta ni a la Seguretat Social ni els terminis per a la presentació de declaracions tributàries

D’acord amb la publicació al BOE del Reial decret 465/2020, que modifica el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, la suspensió i interrupció de terminis com a conseqüència del coronavirus no afecta els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions a Hisenda (com IVA, renda, societats, etc.) ni als procediments […]

Seguir llegint

19/03/2020
#791

Aprovades mesures fiscals urgents en relació amb el COVID-19

Amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten una gran quantitat d’àmbits de l’activitat empresarial. Els resumim les principals mesures fiscals, destacant que els terminis […]

Seguir llegint

18/03/2020
#790

COVID-19. Nova Resolució per la qual s’exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies

S’ha aprovat la Resolució de 16 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, que exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies. Les excepcions seran aplicables als conductors que realitzin operacions de transport de mercaderies en tot el territori nacional i […]

Seguir llegint

18/03/2020
#789

COVID-19. Han d’obrir les notaries i els registres?

Els registres han d’estar oberts, perquè els registres de la propietat, mercantils i de béns mobles són servei públic d’interès general i són oficines públiques. Les notaries també desenvolupen un servei públic d’interès general, són oficines públiques, han de romandre obertes. En el context de l’emergència de salut pública derivada de l’extensió del coronavirus, poden […]

Seguir llegint

18/03/2020
#788

Qüestions sobre el tractament de dades per a empresaris i treballadors en relació amb el coronavirus COVID-19

En el context de l’emergència de salut pública derivada de l’extensió del coronavirus, poden sorgir molts dubtes, tant de ciutadans com d’empreses, treballadors i altres subjectes obligats al compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut. Els empresaris poden tractar la informació de si els […]

Seguir llegint

18/03/2020
#787

Catalunya: ajut per a treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat dedicarà 7,5 milions d’euros als treballadors autònoms –persones físiques–, amb ajuts de fins a 2.000 euros, si acrediten una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació per la crisi provocada pel coronavirus, que la seva activitat és una de les que les autoritats […]

Seguir llegint

18/03/2020
#786

Última hora: aprovades mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

El Consell de Ministres del dia 17 de març de 2020 ha aprovat un Reial decret llei que inclou una bateria de mesures per pal·liar la crisi del coronavirus. Entre altres mesures, es fixen abundants préstecs i avals públics, els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins i tot fins […]

Seguir llegint

12/03/2020
#785

Mesures urgents que reforcen la protecció a col·lectius vulnerables que es troben en risc de desnonament hipotecari i altres mesures per a la protecció de la salut pública

Al BOE de l’11 de març s’ha publicat el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, que entre altres mesures, es reforça la protecció a col·lectius vulnerables que es troben en risc de desnonament hipotecari. Aquesta mesura prorroga quatre anys addicionals la suspensió dels llançaments per a deutors vulnerables, la qual cosa suposa que […]

Seguir llegint

12/03/2020
#784

Previstos dos nous impostos mediambientals: plàstics d’un sol ús i transport aeri

En la pàgina web del Ministeri d’Hisenda s’han publicat unes consultes prèvies sobre la creació de dos nous impostos mediambientals, el primer destinat a gravar l’ús del trànsit aeri, i el segon relatiu als plàstics d’un sol ús en productes alimentaris. El Ministeri d’Hisenda ha llançat la seva ofensiva sobre els impostos mediambientals iniciant el […]

Seguir llegint

12/03/2020
#783

Guia del Ministeri de Treball per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació amb el nou coronavirus

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat el document “Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació amb el nou coronavirus”, on es facilita informació sobre l’aplicació de la normativa laboral en relació amb les diferents situacions en què es poden trobar les empreses i els treballadors. Com ja sap per diversos […]

Seguir llegint

12/03/2020
#782

Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi dels treballadors a conseqüència del coronavirus

Al BOE de l’11 de març s’ha publicat el Reial decret llei 6/2020, en el qual s’estableix que es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal, aquells períodes d’aïllament o contagi dels treballadors provocat pel coronavirus (virus COVID-19). Des que l’Organització Mundial de la […]

Seguir llegint

06/03/2020
#781

Com afecta el coronavirus en l’àmbit laboral de les empreses?

El passat 26 de febrer, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social va adoptar el Criteri 2/2020 on s’estableix que els períodes d’aïllament preventiu (quarantenes) al fet que es vegin sotmesos els treballadors pel coronavirus SARS-CoV-2 (sense necessitat que aquestes persones estiguin malaltes a causa de l’epidèmia), seran considerats «com a situació d’incapacitat temporal […]

Seguir llegint

06/03/2020
#780

Hisenda disposarà d’informació actualitzada sobre la titularitat real de les empreses

L’Agència Tributària ha subscrit un conveni amb el Consell General del Notariat en virtut del qual l’Agència podrà accedir a la informació continguda en la base de dades de Titularitat Real del Notariat. L’acta de titularitat real s’ha de formalitzar davant notari, i s’hi ha d’identificar a les persones físiques titulars reals dels béns o […]

Seguir llegint

02/03/2020
#779

Comprovi si està obligat a presentar la declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2020.

Els recordem que el termini màxim de presentació del model 720 de declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2019 venç el pròxim 30 de març de 2020. Aquest model s’haurà de presentar per Internet, sense que sigui possible la presentació en paper. Per als qui van presentar el model 720 […]

Seguir llegint

02/03/2020
#778

A partir del 7 de març les empreses de més de 150 treballadors, i fins a 250, han de tenir un pla d’igualtat

D’acord amb la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la col·locació i l’ocupació, el pròxim 7 de març de 2020 finalitza el termini perquè les […]

Seguir llegint

21/02/2020
#777

Derogat l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball

Al BOE del dia 19 de febrer, s’ha publicat el Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina establert en l’article 52.d) de l’Estatut dels Treballadors, i amb efectes des del 20-02-2020. El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 4/2020, […]

Seguir llegint

14/02/2020
#776

Les prestacions familiars per fill a càrrec per a 2020, què n’hem de saber?

Com ja sap, respecte a la protecció a les famílies, el sistema de Seguretat Social concedeix diverses prestacions: 1. Les prestacions econòmiques en un únic pagament per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i de mares amb discapacitat; per part o adopció múltiples. 2. L’assignació econòmica per fill o menor […]

Seguir llegint

14/02/2020
#775

Aprovats els canvis en l’IVA del comerç intracomunitari

Com ja l’hem estat informant, una de les àrees d’actuació en què se centra el Pla d’Acció de l’IVA de la Comissió Europea (aprovat a l’abril de 2016) és establir un sistema definitiu de l’IVA de la Unió per al comerç intracomunitari que redueixi les possibilitats del frau. Atès que per a l’aprovació d’aquest règim […]

Seguir llegint

07/02/2020
#774

Publicada en el BOE la norma que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2020

Com ja l’hem informat, en compliment del mandat al Govern per fixar anualment el salari mínim interprofessional (SMI), contingut en l’article 27.1 de l’Estatut dels Treballadors, s’ha aprovat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, que estableix les quanties del SMI que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020, tant […]

Seguir llegint

30/01/2020
#773

El que hem de saber de les societats laborals

Una societat laboral consisteix en una empresa propietat en la seva major part dels seus treballadors. Són empreses privades mercantils que es distingeixen per tenir un caràcter laboralista. Aquest tipus de societats es caracteritzen perquè els treballadors han de participar amb almenys el 51% del capital social i perquè cap soci-treballador pot tenir més d’un […]

Seguir llegint

30/01/2020
#772

Des de gener de 2020 s’amplia el permís de paternitat

Des de l’1 de gener de 2020 el permís per paternitat se situa en 12 setmanes, amb l’obligació de gaudir les quatre primeres després del naixement del fill de manera ininterrompuda immediatament després del part. Li recordem que el Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març, amb la intenció d’incentivar la coresponsabilitat familiar, va […]

Seguir llegint

30/01/2020
#771

Guia pràctica de la UE sobre el BREXIT: preguntes i respostes sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea el 31 de gener de 2020

Quan el Regne Unit abandoni la Unió Europea el 31 de gener de 2020, després de la plena ratificació de l’Acord de Retirada, entrarem en un període de transició. Aquest període temporal es va acordar com a part de l’Acord de Retirada i durarà fins a almenys el 31 de desembre de 2020. Fins llavors, […]

Seguir llegint

30/01/2020
#770

Quina és la posició de l’AEAT en els processos concursals?

Al web de l’AEAT s’ha publicat la postura que té davant els processos concursals. El document revela el criteri de l’AEAT davant les següents qüestions: les propostes de conveni i l’assistència a les juntes de creditors corresponents; els problemes de liquiditat amb viabilitat de la concursada; la presentació d’autoliquidacions en cas de falta de comptabilitat; […]

Seguir llegint

30/01/2020
#769

Es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) en 950 €/mes per a 2020

Des de l’1 de gener de 2020 les noves quanties del SMI que hauran de regir seran de 31,66 euros al dia o 950 euros al mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. Això vol dir que el còmput anual del SMI no podrà ser inferior a 13.300 euros. Com […]

Seguir llegint

30/01/2020
#768

Hisenda, en el Pla de Control Tributari 2020, posarà el focus especial sobre les empreses que declaren en l’impost sobre societats “reiteradament” bases imposables negatives pendents de compensar en exercicis futurs.

Entre les principals línies d’actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020, Hisenda posarà el focus en els nous models de negoci altament digitalitzats, llençarà l’esborrany de l’IVA i l’assistència virtual, inspeccionarà un nombre més elevat de grans patrimonis i augmentarà les visites a empreses. A més es preveu un pla especial […]

Seguir llegint

17/01/2020
#767

Coneix els seus drets enfront de l’Administració Pública?

Si bé és cert que l’Administració ostenta una posició de superioritat respecte dels administrats, no ho és menys que aquests tenen tota una sèrie de drets que poden i han de fer valer enfront d’ella. Li ho expliquem… Relacionar-se amb l’Administració Pública, sobretot quan es tracta d’exigir drets o de defensar interessos propis, s’assembla moltes […]

Seguir llegint

17/01/2020
#766

Aprovada la revaloració de les pensions i prestacions públiques per a l’any 2020

En el BOE del 15 de gener de 2020, s’ha publicat el Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s’estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social. Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, així com de […]

Seguir llegint

17/01/2020
#765

Principals mesures fiscals recollides en l’acord programàtic del nou Govern

El passat 30 de desembre es va signar entre el PSOE i Unides Podem un document d’intencions denominat “Coalició progressista”, l’abast definitiu de la qual és encara una incògnita. Entre les mesures fiscals clau que conté aquest acord, destaquem l’increment de l’IRPF per a les rendes més altes, revisió del règim fiscal de determinades societats […]

Seguir llegint

10/01/2020
#764

Els canvis laborals a partir del 2020 conforme a l’acord de Govern

El passat 30 de desembre es va signar entre el PSOE i Unides Podem un document d’intencions denominat “Coalició progressista”, l’abast definitiu de la qual encara és una incògnita. Entre les mesures laborals clau que conté aquest acord, destaquem la revisió o derogació de la reforma laboral de 2012, elaborar un nou Estatut dels Treballadors, […]

Seguir llegint

10/01/2020
#763

Novetats en els llibres registre dels autònoms 2020

Des de l’1 de gener de 2020 s’actualitza el contingut de les obligacions de gestió dels llibres registre en l’IRPF, substituint la normativa anterior, per a adequar-la a les últimes modificacions produïdes en l’IRPF. Entre altres novetats, s’introdueix la necessitat que, en les anotacions en els llibres registre de vendes i ingressos i de compres […]

Seguir llegint

07/01/2020
#762

Novetats en comptabilitat mercantil a partir de l’1 de gener de 2020

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha desenvolupat, mitjançant la Resolució de 5 de març de 2019, els criteris de presentació dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital social, d’aplicació […]

Seguir llegint

07/01/2020
#761

Aprovades mesures en matèria de Seguretat Social

S’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, en el qual es recullen mesures laborals que afecten al salari mínim interprofessional (SMI), la revaloració de pensions i prestacions, cotitzacions i regulació de la pensió de jubilació, als terminis de cancel·lació de préstecs atorgats per l’Estat a la Seguretat Social, i a les […]

Seguir llegint

07/01/2020
#760

Aprovades les mesures en matèria tributària i cadastral

S’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, en el qual es recullen mesures fiscals com la nova pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni i dels límits quantitatius d’aplicació de la tributació per mòduls IRPF/IVA. A més, s’inclou la relació d’activitats prioritàries de mecenatge i s’aproven els coeficients d’actualització […]

Seguir llegint

13/12/2019
#759

Les empreses de seguretat i les seves implicacions en matèria de protecció de dades

Resulta necessari que les empreses de seguretat formalitzin amb els seus clients un contracte d’encarregat del tractament quan accedeixin per control remot a les imatges, i això s’escaurà, quan els clients de les empreses de seguretat, siguin empreses o òrgans corporatius. El principi general aplicable al tractament de dades que pugui desenvolupar-se per les empreses […]

Seguir llegint

13/12/2019
#758

El Tribunal Constitucional ha declarat que l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència del treballador és vàlid

El Tribunal Constitucional considera que la regulació de l’acomiadament objectiu per absentisme reiterat respon a la finalitat legítima de protegir la productivitat de l’empresa i l’eficiència en el treball, atesa l’onerositat que les baixes intermitents i de curta durada suposen per a l’ocupador, encara que ho siguin per causes justificades. En aquestes últimes setmanes deu […]

Seguir llegint

13/12/2019
#757

Cistelles de Nadal: com tributen i què s’ha de tenir en compte

El mes de desembre és habitual obsequiar a treballadors i clients amb les tradicionals cistelles de Nadal, i sorgeixen els dubtes sobre com tributen les cistelles de Nadal regalades a empleats i clients? És despesa deduïble en l’impost sobre societats i en l’IRPF? És deduïble l’IVA de les cistelles de Nadal? Amb l’arribada de Nadal, […]

Seguir llegint

05/12/2019
#756

Obligacions fiscals de les empreses i autònoms d’aquí al 31 de desembre de 2019

Li recordem que per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries així com altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a […]

Seguir llegint

05/12/2019
#755

Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en […]

Seguir llegint

05/12/2019
#754

Aprovats els mòduls de l’IRPF/IVA 2020

L’Ordre de mòduls per a l’any 2020 ja és oficial i va entrar en vigor el passat dia 1 de desembre de 2019, amb efectes per a l’any 2020. En el BOE del 30 de novembre s’ha publicat l’Ordre HAC/1164/2019 que desenvolupa per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim […]

Seguir llegint

15/11/2019
#753

Les claus de la prestació per cessament de l’activitat de l’autònom

La finalitat de la prestació per cessament d’activitat és cobrir les situacions de finalització de l’activitat dels treballadors autònoms (”atur dels autònoms”) provocades per una situació en tot cas involuntària i que ha de ser degudament justificada per accedir a la corresponent prestació econòmica, complint uns determinats requisits, que no en totes les ocasions, són […]

Seguir llegint

15/11/2019
#752

La DGT aclareix el concepte d’entitat en règim d’atribució de rendes constituïda a l’estranger

El Ministeri d’Hisenda ha publicat un projecte de resolució de la Direcció General de Tributs (DGT) sobre el concepte d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger. En el nostre ordenament jurídic, estan sotmeses al règim d’atribució de rendes les següents entitats: Societats civils sense personalitat jurídica Societats civils amb personalitat jurídica que no […]

Seguir llegint

15/11/2019
#751

Quadre actualitzat de tipus impositius de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Recentment l’AEAT ha publicat la taula actualitzada dels tipus impositius de l’IVA Com ja sap, els tipus impositius de l’IVA actualment vigents a Espanya d’acord amb l’article 90 de la Llei de l’IVA, són els següents: Tipus general: 21%. Tipus reduït: 10%. Tipus superreduït: 4%. S’aplicarà el tipus general en tant la llei no disposi […]

Seguir llegint

07/11/2019
#750

És vàlida la convocatòria de la junta general realitzada per correu electrònic?

D’acord amb la Llei de societats de capital, en els estatuts es pot establir que la convocatòria es realitzarà per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de l’anunci pels socis (per exemple, per burofax). A més, la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) ha assenyalat que és vàlid […]

Seguir llegint

07/11/2019
#749

Termini de preavís en el supòsit d’un acomiadament objectiu

En el cas d’un acomiadament objectiu, al treballador afectat per l’extinció cal concedir-li un termini de preavís de 15 dies, computat des del lliurament de l’escrit d’extinció fins a l’efectiva extinció del contracte. L’acomiadament objectiu és el tipus d’acomiadament que més dubtes ofereix als treballadors que reben una carta d’acomiadament objectiu. Els volem recordar que […]

Seguir llegint

07/11/2019
#748

Declarada inconstitucional la plusvàlua municipal quan la quota a pagar superi l’increment o guany obtingut

El Tribunal Constitucional ha dictat novament una sentència sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) i declara la seva inconstitucionalitat quan la quota resultant a pagar és més gran que l’increment realment obtingut pel contribuent. El ple del Tribunal Constitucional ha declarat nul el pagament de l’impost sobre l’increment […]

Seguir llegint

01/11/2019
#747

Eleccions 10 novembre 2019: permisos laborals per votar

Els treballadors que treballin el diumenge 10 de novembre tenen dret a un permís retribuït per poder votar en les eleccions generals, que serà més gran o més petit en funció de la coincidència del seu horari de treball amb el d’obertura del col·legi electoral. Els volem informar de cara a les pròximes eleccions generals […]

Seguir llegint

01/11/2019
#746

Novetats en el règim intracomunitari de béns en l’IVA a partir de l’1 de gener del 2020

El passat 1 d’octubre el Ministeri d’Hisenda va publicar l’avantprojecte de la Llei de l’IVA i el projecte del Reglament de l’IVA mitjançant els quals es pretén incorporar a l’ordenament intern espanyol una sèrie de mesures de simplificació en les operacions intracomunitàries conegudes com “VAT Quick Fixes 2020”, que tenen com a finalitat garantir que […]

Seguir llegint

24/10/2019
#745

En què consisteix el recàrrec de les prestacions derivades d’accident de treball o malaltia professional?

Si un empleat sofreix un accident per l’incompliment de la normativa de prevenció de riscos, l’empresa es pot veure obligada a pagar un recàrrec del 30% i el 50% de la quantia de la prestació. Una de les obligacions empresarials és vetllar per la salut dels treballadors, i per a això, està obligat a complir […]

Seguir llegint

24/10/2019
#744

La Llei de la segona oportunitat: com ajudar les persones a saldar els seus deutes

La Llei de la segona oportunitat és un procés administratiu que permet entrar en concurs a un autònom o a un particular, de manera similar a com ho fan les empreses en fallida. Se’n poden beneficiar aquells interessats que compleixin una sèrie de condicions. A continuació les hi expliquem… Tots estem subjectes als avatars de […]

Seguir llegint

24/10/2019
#743

Les pensions en favor de familiars. Què hem de saber?

La pensió en favor de familiars és una prestació de la Seguretat Social pertanyent al nivell contributiu, és a dir, els causants de la qual seran persones que acreditin uns requisits mínims de cotització. Aquesta prestació consisteix en una pensió que es concedeix a aquells familiars que hagin conviscut i depès econòmicament de la persona […]

Seguir llegint

24/10/2019
#742

Hisenda fa públic el projecte d’Ordre de mòduls per a l’any 2020

En la pàgina web del Ministeri d’Hisenda s’ha publicat el projecte d’Ordre per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA. El Ministeri d’Hisenda està negociant amb la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) una nova pròrroga dels límits actuals del règim […]

Seguir llegint

11/10/2019
#741

Elevació de les renda per millores en l’arrendament d’un immoble

D’acord amb la Llei d’arrendament urbans (LAU), l’arrendador/propietari podrà elevar la renda anual del contracte d’arrendament (excepte pacte en contra), quan faci obres de millora després del cinquè any (o del setè si l’arrendador és persona jurídica). Segons la LAU, l’arrendatari o inquilí ha de suportar la realització d’obres de millora l’execució de les quals […]

Seguir llegint

11/10/2019
#740

El Tribunal Suprem aclareix el criteri sobre cotització per accidents de treball del personal en treballs exclusius d’oficina

Per a aplicar el tipus reduït als seus empleats d’oficina, la llei exigeix que desenvolupin la seva ocupació exclusivament en la realització de treballs propis d’oficina, i sempre que els treballs es desenvolupin únicament en els llocs destinats a oficines de l’empresa. Doncs bé, una sentència recent del Tribunal Suprem interpreta aquests requisits de manera […]

Seguir llegint

11/10/2019
#739

Hisenda urgeix a les empreses a preparar-se per a un Brexit dur. Quins són els seus efectes fiscals?

Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d’octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE i que, si no s’arriba a un acord, això implicarà que, a partir de l’1 de novembre, el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera, i que […]

Seguir llegint

04/10/2019
#738

El fons de comerç d’un negoci adquirit per un empresari per donació no és susceptible d’amortització ni de deducció

Quan l’adquisició d’un negoci no ha tingut caràcter onerós (s’ha adquirit per donació o herència), no es podrà amortitzar el fons de comerç, en no no poder-se comptabilitzar, atès que el seu valor solament es comptabilitza quan s’hagi posat de manifest com a conseqüència d’una adquisició onerosa (compravenda). Fons de comerç El fons de comerç […]

Seguir llegint

04/10/2019
#737

Els efectes del dret europeu en els ciutadans dels països membres de la UE

Europa? Unió Europea? De vegades semblen molt llunyanes, però la veritat és que la seva influència en la nostra vida quotidiana és molt més important del que es pogués pensar. Una gran part dels nostres drets i obligacions com a ciutadans deriven, de forma directa o indirecta, del dret de la Unió Europea. El dret […]

Seguir llegint

04/10/2019
#736

Procés laboral especial en matèria de classificació professional

L’objecte d’aquest procés és la reclamació de l’ascens per part d’aquell treballador que hagi exercit funcions superiors a les inicialment contractades per un període superior a sis mesos durant un any o vuit mesos durant dos anys, si a això no obsta el que es disposa en el conveni col·lectiu, o, en tot cas, la […]

Seguir llegint

27/09/2019
#735

Campanya d’informe de vida laboral d’empreses

La Tresoreria General de la Seguretat Social, igual que l’any passat, es dirigirà en els pròxims dies a les empreses que en el 2018 han realitzat les seves liquidacions de quotes a través del Sistema de Liquidació Directa, per a oferir-los informació rellevant respecte de la seva situació laboral i de cotització. Les empreses també […]

Seguir llegint

20/09/2019
#734

La pòlissa de crèdit per a la bestreta de factures

Algunes pimes tenen dificultats per obtenir finançament en forma de pòlissa de crèdit, “factoring” o descompte comercial. En aquests casos poden acudir a una pòlissa de crèdit per a la bestreta de factures. Moltes empreses cobren per transferència a 30 o 60 dies (o fins i tot a més, encara que la llei limiti el […]

Seguir llegint

20/09/2019
#733

Retribució del treball nocturn: el plus de nocturnitat

La retribució del treball nocturn vindrà determinada en la negociació col·lectiva, és a dir, en el conveni col·lectiu ja que l’Estatut dels Treballadors no indica res sobre aquest tema. Per tant, si el conveni no diu res no es cobrarà plus nocturn, tret que es negociï de manera individual entre l’empresari i el treballador. Són […]

Seguir llegint

20/09/2019
#732

Com recuperar l’IVA d’una factura impagada?

En moltes ocasions, les empreses o autònoms es troben amb factures que han realitzat a clients de les quals ja han ingressat l’IVA, i temps després resulta que aquesta factura no ha estat cobrada. Doncs bé si la seva empresa rep un impagat, la normativa li permet recuperar els impostos derivats de l’ingrés computat en […]

Seguir llegint

13/09/2019
#731

Comunicació a la Seguretat Social dels treballadors desplaçats

Si la seva empresa desplaça un treballador a un altre país de forma temporal, ha de comunicar aquest desplaçament a la Seguretat Social. Aquesta comunicació es realitza per a poder continuar cotitzant a Espanya durant el desplaçament, de manera que el treballador segueixi cobert per la Seguretat Social en cas d’accident o malaltia. Li recordem […]

Seguir llegint

13/09/2019
#730

Té de termini fins al 30 de setembre per recuperar l’IVA suportat a l’estranger

Si vostè ha estat uns dies a l’estranger visitant a alguns clients què succeeix amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar? En realitzar la despesa a l’estranger, no podem deduir l’IVA suportat fora d’Espanya en les declaracions tributàries espanyoles, el que sí que […]

Seguir llegint

29/07/2019
#729

Dret dels autònoms societaris a la tarifa plana de la Seguretat Social

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Lleó obliga a retornar al recurrent la quantitat per la qual va cotitzar en excés durant el segon any d’alta en el RETA en el que no se li van aplicar les reduccions corresponents de la tarifa plana, després d’iniciar la seva activitat com a autònom societari després […]

Seguir llegint

29/07/2019
#728

Dies de cortesia: eviti que la inspecció d’Hisenda realitzi actuacions durant les vacances d’estiu

Si vol evitar que la inspecció realitzi actuacions durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar la suspensió del procediment inspector durant aquest període. Pot sol·licitar un o diversos períodes “de cortesia” en els quals la inspecció no podrà realitzar actuacions i quedarà suspès el termini per a atendre requeriments. En el seu conjunt, aquests períodes […]

Seguir llegint

22/07/2019
#727

Tributació per IVA o per ITP i AJD?

Tant l’impost sobre el valor afegit (IVA) com l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), graven la transmissió de béns i drets. S’aplica l’IVA quan qui transmet és empresari o professional i s’aplica el concepte “transmissions patrimonials oneroses” (TPO) de l’ITP i AJD quan qui transmet és un particular. Determinats actes […]

Seguir llegint

22/07/2019
#726

Tres anotacions sobre la regulació del matrimoni a Espanya

Des d’un punt de vista estrictament jurídic, el matrimoni suposa la creació d’una nova entitat que serà titular d’un conjunt de drets i obligacions pròpies i independents de les dels seus membres. Així mateix, adquireix personalitat jurídica pròpia per actuar en determinades situacions. El dret matrimonial és una matèria que es troba regulada dins del […]

Seguir llegint

22/07/2019
#725

Les empreses estaran obligades a reforçar la verificació dels pagaments realitzats a través d’Internet

El pròxim 14 de setembre serà efectiva la normativa europea de serveis de pagament en línia, (anomenada PSD2), un sistema que facilita els serveis de pagament en línia en tot el territori comunitari amb més seguretat i adaptat a les noves tecnologies. El seu negoci en línia està preparat per a aquests canvis? En el […]

Seguir llegint

22/07/2019
#724

La nova prestació econòmica per exercici corresponsable de cura del lactant

La prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura de lactant consistirà en un subsidi equivalent al 100 per cent de la base reguladora establerta per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball. Aquesta prestació s’extingirà quan el menor compleixi dotze […]

Seguir llegint

22/07/2019
#723

Publicada l’Ordre que modifica la gestió dels llibres registres en l’IRPF a partir de l’exercici 2020

En el BOE del dia 17 de juliol s’ha publicat l’Ordre que actualitza el contingut de les obligacions de gestió dels llibres registre en l’IRPF, substituint la normativa anterior, per adequar-la a les últimes modificacions produïdes en l’IRPF. Entre altres novetats, s’introdueix la necessitat que, en les anotacions en els llibres registre de vendes i […]

Seguir llegint

12/07/2019
#722

El problema de les societats al 50%

Una de les qüestions més habituals en les societats mercantils i que sol donar-se, majoritàriament, en les petites i mitjanes empreses (pimes), sobretot, en les societats familiars compostes per dos únics socis o grups paritaris de socis, és el que aquests per a evitar discussions o basats en motius de confiança pacten i constitueixen que […]

Seguir llegint

12/07/2019
#721

El Tribunal Constitucional anul·la el càlcul de la pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial

El Tribunal Constitucional (d’acord amb el declarat a principis de maig pel TJUE) ha declarat nul, en considerar-lo “discriminatori per a la dona”, l’actual càlcul de la jubilació a temps parcial en generar una diferenciació “perjudicial en el gaudi de la protecció de la Seguretat Social” amb “incidència predominant en l’ocupació femenina”. La resolució no […]

Seguir llegint

05/07/2019
#720

Quins tràmits cal realitzar quan mor un pensionista?

Quan mor un pensionista, els seus familiars tenen l’obligació de comunicar-ho a qui paga les seves pensions, bé sigui la Seguretat Social espanyola, els serveis socials autonòmics o la Seguretat Social d’un altre país estranger. La normativa laboral obliga el pensionista a comunicar a l’entitat gestora les variacions tant d’índole econòmic, com els canvis de […]

Seguir llegint

05/07/2019
#719

Qui pot promoure l’elecció de representants dels treballadors?

Els treballadors tenen reconegut per llei el dret d’estar representats en l’empresa. D’aquesta forma, encara que no siguin propietaris ni accionistes poden ser escoltats, tenir informació sobre com va l’empresa, i ser tinguts en compte quan l’empresa hagi de prendre decisions que afectin els treballadors. Aquesta representació és un dret que l’empresa no pot suprimir. […]

Seguir llegint

05/07/2019
#718

Distribució de dividends i retencions. Què hem de saber?

Si el soci és una persona física resident a Espanya (contribuent de l’IRPF), el dividend sempre porta retenció. I si es tracta d’una persona física no resident a Espanya, haurà de retenir-li al tipus que estableixi el conveni per a evitar la doble imposició amb el seu país (a falta de conveni, el tipus de […]

Seguir llegint

21/06/2019
#717

Les aportacions de socis en les societats mercantils

L’aportació de socis és una alternativa menys onerosa a l’augment del capital social, perquè no requereix d’atorgament en escriptura pública ni d’inscripció en el Registre Mercantil. Només cal en un acord de la junta general per majoria ordinària. Li recordem que els socis de les societats de capital poden realitzar aportacions als fons propis  sense […]

Seguir llegint

21/06/2019
#716

Els complements salarials s’han d’incloure en la nòmina de vacances

Els complements salarials s’han d’incloure com a conceptes computables en el càlcul de la nòmina corresponent al període de vacances, segons estableix una sentència recent del Tribunal Suprem. La retribució que ha de percebre un treballador durant el temps de les seves vacances, és una qüestió que pot plantejar divergències entre empresa i treballador, i […]

Seguir llegint

27/05/2019
#715

Compte amb els pagaments en efectiu

Si fa treballs de rehabilitació, obra de paleta, etc., i cobra en efectiu, sàpiga que existeixen limitacions a aquesta pràctica… La Llei 7/2012 de prevenció i lluita contra el frau prohibeix els pagaments en efectiu (en metàl·lic o xec al portador) per import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda […]

Seguir llegint

27/05/2019
#714

Termini de presentació de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques a Catalunya

L’informem que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16-05-2019 s’ha publicat el DECRET LLEI 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que va entrar en vigor el dia 17 de maig […]

Seguir llegint

27/05/2019
#713

Fins al 30 de juny pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de juny. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol del 2019. Els autònoms són els únics que poden triar la […]

Seguir llegint

27/05/2019
#712

Les quotes de l’assegurança descomptades de la nòmina per l’empresa es consideren retribució en espècie en l’IRPF?

Quan es contracta una assegurança mèdica per a un treballador, el seu cònjuge i els seus descendents, aquesta retribució en espècie està exempta en l’IRPF fins al topall de 500 euros anuals per beneficiari. Com ja sap, el salari en espècie o retribució flexible, consisteix en una prestació diferent als diners, que s’ha convingut entre […]

Seguir llegint

14/05/2019
#711

Termini per a l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018

Si la seva empresa va tancar l’exercici a 31 de desembre, recordi que la junta general de socis ha d’aprovar els comptes com a màxim el 30 de juny, i dipositar-los en el registre durant el mes següent a la seva aprovació. D’aquesta junta se n’ha d’elaborar un certificat signat pels administradors que també es […]

Seguir llegint

14/05/2019
#710

Despeses de reformes a l’efecte de valor d’habitatge

Les despeses de reparació i conservació realitzats en l’habitatge no es poden sumar al valor d’adquisició, però les ampliacions o millores sí, a l’efecte del càlcul del guany o pèrdua patrimonial en l’IRPF. Recordi revisar totes les despeses que s’han de tenir en compte en el moment de vendre un immoble per a determinar el […]

Seguir llegint

14/05/2019
#709

Quina retenció haig d’aplicar sobre els endarreriments pagats en la meva empresa?

Moltes empreses retenen el tipus fix del 15% sobre els endarreriments que satisfan. Però aquest tipus fix només s’aplica en alguns casos. El determinant és el moment de l’exigibilitat d’aquestes quantitats. A vegades a les empreses li sorgeixen els dubtes sobre el tipus de retenció que han d’aplicar als treballadors quan abonen diferències retributives corresponents […]

Seguir llegint

07/05/2019
#708

Publicades les normes que desenvolupen la nova Llei hipotecària

Al BOE del 29 d’abril de 2019 s’han publicat el Reial decret i l’Ordre desenvolupadores de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. Amb l’entrada en vigor de tots dos per al 16 de juny de 2019(amb excepcions), coincidint així amb la data en la qual serà aplicable la Llei 5/2019, de 15 […]

Seguir llegint

07/05/2019
#707

Els artistes podran compatibilitzar pensió i drets d’autor

Des de l’1 de maig de 2019, els ingressos per activitat artística derivada dels drets de propietat intel·lectual seran compatibles amb el 100% de la jubilació contributiva. Al BOE del dia 29 d’abril, s’ha publicat el Reial decret 302/2019, de 26 d’abril, pel qual es regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i […]

Seguir llegint

07/05/2019
#706

Es poden emetre o rebre factures en idiomes estrangers? Es podran expressar en qualsevol moneda?

Tant les factures que emeti com les que rebi poden expressar-se en idiomes i monedes estrangers, però l’IVA ha d’aparèixer sempre en euros. En algunes ocasions s’haurà preguntat si com a empresari o professional, a més d’emetre factures en els idiomes oficials del seu país, pot emetre factures en qualsevol idioma si té clients o […]

Seguir llegint

12/04/2019
#705

El judici monitori, una forma eficaç de cobrar deutes?

Intentar el cobrament d’un deute pendent es pot convertir en un calvari per al creditor. I més, si s’albira l’obligació d’acudir a la via judicial per a això. 1.- QUÈ ÉS? El judici monitori és un procediment judicial especialper a reclamar el pagament de deutes dineraris, sigui quin sigui el seu import, sempre que els […]

Seguir llegint

12/04/2019
#704

Com es declara El RETA pagat per l’empresa a l’administrador? És una despesa deduïble?

Les quotes del RETA satisfetes per la societat mercantil a l’administrador, tindran la consideració de retribució del treball en espècie, la qual cosa significa l’obligació d’efectuar un ingrés a compte. Aquestes quotes del RETA tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments nets del treball. Els administradors d’una societat que siguin […]

Seguir llegint

05/04/2019
#703

Nova bonificació per a la contractació d’aturats de llarga durada

Des del passat 1 d’abril del 2019, si contracta a un treballador indefinit, verifiqui si algun dels seus candidats porta inscrit com a aturat almenys 12 mesos dels 18 anteriors a la contractació. En aquest cas, podrà aplicar una nova bonificació en les seves cotitzacions. L’informem que des del passat 1 d’abril, el Reial decret […]

Seguir llegint

05/04/2019
#702

Informació d’Hisenda sobre la prestació de serveis realitzades per una persona física a través d’una societat professional o societats interposades

Hisenda ha fet pública una nota en la qual informa sobre la seva postura respecte a les denominades “societats interposades”. Actualment, ens trobem que l’Agència Tributària està incrementant les inspeccions sobre les societats de professionals o d’artistes, ja que considera que moltes d’elles són instrumentals. Les societats instrumentals i/o interposades són societats per a l’acompliment […]

Seguir llegint

29/03/2019
#701

Nous ajuts per als autònoms en la compra de vehicles

En la norma (Reial decret 72/2019) s’estableix l’objectiu de dos mesos perquè les comunitats autònomes i les ciutats autònomes duguin a terme les convocatòries d’ajuts, la resolució definitiva del pagament als destinataris últims del programa. Principals característiques CONCEPTE REQUISITS MOVES Pressupost Dotació pressupostària de 45.000.000 d’euros, amb càrrec al pressupost prèviament transferit des de la […]

Seguir llegint

29/03/2019
#700

Com protegir una marca a l’estranger?

Una vegada registrada una marca al nostre país d’origen, per exemple a Espanya, pot ser interessant, per les expectatives de negoci per exemple, ampliar la protecció del registre de la marca a l’estranger. La definició de marca i els seus tipus es troben recollits en l’article 4 de l’actual Llei 17/2001 de marques, que determina […]

Seguir llegint

22/03/2019
#699

Comença la campanya de renda i patrimoni 2018

Com cada any per aquestes dates, Hisenda obre les seves portes perquè tots els contribuents aclareixin els seus comptes i presentin, si escau, les declaracions de renda i patrimoni. Les declaracions s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclosos. En […]

Seguir llegint

22/03/2019
#698

Les claus de la nova Llei de crèdit immobiliari. Com afectarà les hipoteques?

Al BOE de 16 de març de 2019 s’ha publicat la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (coneguda com la nova “Llei hipotecària”) que entrarà en vigor el 16 de juny de 2019 amb l’objectiu de reduir les despeses associades a modificacions en els contractes hipotecaris i reforçar la […]

Seguir llegint

22/03/2019
#697

Novetats en matèria de protecció social i lluita contra la precarietat laboral (Reial decret llei 8/2019)

Al BOE del dia 12 de març s’ha publicat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, pel qual es regulen una sèrie de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, entre les quals destaquen les noves obligacions sobre el registre obligatori de jornada, […]

Seguir llegint

15/03/2019
#696

Publicat el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral

Al BOE del 7 de març s’ha publicat el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en la col·locació i l’ocupació, que incideixen de forma directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple estendre l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a […]

Seguir llegint

15/03/2019
#695

Novetats en la reformulació i esmena d’errors en els comptes anuals

Entre les novetats que introdueix la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital, es troba l’apartat referent a la reformulació […]

Seguir llegint

15/03/2019
#694

S’acosta l’hora de passar comptes amb Hisenda: aprovats els models de renda i patrimoni de l’exercici 2018

Un any més per als contribuents de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni (IP) s’acosta l’hora de passar comptes amb Hisenda de les seves obligacions fiscals. Al BOE del dia 13 de març s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de renda i patrimoni, exercici 2018. El termini de presentació […]

Seguir llegint

08/03/2019
#693

El dipòsit dels comptes anuals i la legalització dels llibres comptables

Recordem que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de gestió, que inclourà, quan escaigui, l’estat d’informació no financera i la proposta d’aplicació del resultat, així com, si escau, els comptes i l’informe de […]

Seguir llegint

08/03/2019
#692

Aprovat el nou Reial decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

Amb efectes des del 6 de març de 2019, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que pretén millorar l’accés a l’habitatge i afavorir el lloguer assequible. S’aprova després que el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, sobre aquesta mateixa […]

Seguir llegint

08/03/2019
#691

Mesures per a afavorir la igualtat en l’àmbit laboral

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació (pendent de publicació al BOE), l’objectiu del qual és eliminar la bretxa salarial i garantir el dret de treballadors i treballadores a la conciliació i la coresponsabilitat. Entre altres […]

Seguir llegint

08/03/2019
#690

Informació d’utilitat sobre la vaga general feminista del dia 8 de març

El dia 8 de març s’ha convocat una vaga general. Els motius d’aquesta vaga són, entre altres, rebutjar la desigualtat i la discriminació que sofreixen les dones en el mercat laboral. L’aturada està convocada per la plataforma Comissió 8M, integrada per organitzacions del moviment feminista de tot el país, que crida a una nova jornada […]

Seguir llegint

01/03/2019
#689

Comprovi si està obligat a presentar la declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). El termini de presentació s’acaba l’1 d’abril de 2019

Els recordem que el termini màxim de presentació del model 720 de declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2018 venç el pròxim 1 d’abril de 2019. Aquest model s’haurà de presentar per Internet, sense que hi hagi la possibilitat de la presentació en paper. Per a aquells que l’any passat […]

Seguir llegint

01/03/2019
#688

Un autònom que està de baixa ha de pagar les seves quotes?

Quantes vegades ens ha sorgit aquest dubte. La normativa ha canviat recentment, i sorgeixen dubtes entre el col·lectiu sobre la fórmula exacta per pagar les seves quotes quan s’està de baixa. 2019 porta amb si nombrosos canvis pel que fa als seus drets i obligacions amb la Seguretat Social. Entre les modificacions destaca la baixa […]

Seguir llegint

01/03/2019
#687

Aprovada la nova Llei de secrets empresarials

Al BOE del dia 21 de febrer de 2019, s’ha aprovat la nova Llei de secrets empresarials, que entre altres novetats, estableix que la protecció dels secrets empresarials s’estén al que s’anomena «mercaderies infractores», definides com aquells productes i serveis el disseny dels quals, característiques, funcionament, procés de producció, o comercialització es beneficien de manera […]

Seguir llegint

01/03/2019
#686

Un treballador autònom pot contractar un familiar per temps indefinit?

Els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d’altri, per temps indefinit – i jornada completa o parcial – al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de […]

Seguir llegint

22/02/2019
#685

Se suspèn la reducció de les cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

Entre les novetats laborals que s’han aprovat per a 2019, destaca la suspensió (que no derogació) del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral. Així, se suspèn per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019 el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals […]

Seguir llegint

22/02/2019
#684

Es poden embargar les dietes d’un treballador per deutes amb Hisenda?

En la mesura que les dietes no tenen la consideració de salari, no se’ls ha d’aplicar els límits per a l’embargament previstos en la Llei. En conseqüència, les dietes han de ser embargades sense límits… Si la seva empresa ha rebut una notificació d’Hisenda que l’insta a embargar la nòmina d’un dels seus empleats, pot […]

Seguir llegint

18/02/2019
#683

Els treballadors tenen dret a la desconnexió digital

Entre les novetats que introdueix la nova Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, hi trobem el dret que els treballadors tenen a la desconnexió digital per garantir, fora del temps de treball, el respecte del seu temps de descans, […]

Seguir llegint

18/02/2019
#682

Canvis en les assegurances vinculades a les hipoteques

El projecte de Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (també coneguda com la “Llei de reforma hipotecària”), actualment en fase d’aprovació parlamentària, inclou entre les seves novetats la prohibició expressa de les vendes vinculades de productes financer, entre ells, les assegurances. Amb la nova llei que s’aprovi, les entitats financeres hauran de presentar als […]

Seguir llegint

18/02/2019
#681

Incentius i bonificacions a la contractació en 2019

El Reial decret llei 28/2018 ha derogat amb efectes des de l’01-01-2019 les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%, com el contracte indefinit de suport a emprenedors; la possibilitat de subscriure contractes de formació i aprenentatge amb persones de 25 i 30 anys i els […]

Seguir llegint

18/02/2019
#680

Quan s’aplica el tipus reduït de l’IVA del 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics?

Des de l’1 de gener del 2019 ha baixat l’aplicació del tipus de l’IVA del 21 al 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales i als organitzadors d’obres teatrals i musicals. El Reial decret 1512/2018, de 28 […]

Seguir llegint

01/02/2019
#679

Quin tipus d’IVA apliquem a …?

L’Agència Tributària ha actualitzat el quadre impositiu amb data 01-01-2019. Adjuntem una taula on hi ha recollits els tipus per a cada situació. Tipus impositius d’IVA Fins al 31-08-2012 Des de l’01-09-2012 TIPUS GENERAL(article 90.U Llei 37/1992) 18% 21% TIPUS REDUÏTS(article 91.U Llei 37/1992)     Lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions de béns (1)   […]

Seguir llegint

01/02/2019
#678

Com afectarà les nòmines la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019?

El salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019 s’ha fixat en 900 euros mensuals (12.600 euros anuals), enfront dels 735,90 euros mensuals vigents el 2018. Li expliquem com afectarà aquesta pujada a les nòmines dels treballadors… Amb la publicació al BOE del 27 de desembre de 2018 del Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, […]

Seguir llegint

01/02/2019
#677

Continuen vigents els beneficis fiscals del contracte indefinit de suport als emprenedors?

El Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre (de reforma laboral), ha derogat expressament amb efectes des de l’1 de gener de 2019 el contracte indefinit de suport als emprenedors. No obstant això, els contractes signats entre el 15 d’octubre i el 31 de desembre de 2018 són plenament vàlids i es poden beneficiar […]

Seguir llegint

25/01/2019
#676

Meritació i pagament de la pensió

Analitzem diferents supòsits sobre la meritació i el pagament de les pensions. Tenen pagues extraordinàries les pensions derivades d’accident de treball o malaltia professional? Quan les pensions deriven d’accident de treball o malaltia professional, les dues pagues extraordinàries de juny i novembre estan prorratejades en les mensualitats ordinàries, ja que aquestes pensions s’abonen en 12 […]

Seguir llegint

25/01/2019
#675

Les mesures aprovades en matèria d’habitatge i lloguer queden derogades per falta de convalidació

La convalidació del Reial decret-llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, ha estat debatuda en el ple del Congrés dels Diputats del 22 de gener de 2019 i no ha comptat amb el suport de la Cambra, per la qual cosa queda derogat… Què passa a partir d’ara? […]

Seguir llegint

25/01/2019
#674

Hisenda prioritza la investigació sobre grans patrimonis, “empreses fantasma” vendes per internet, tecnologies fintech i criptomonedes en el Pla de control tributari 2019

Entre les principals línies d’actuació del Pla anual de control tributari i duaner de 2019 hi ha el control sobre grans patrimonis, “empreses fantasma” vendes per internet, tecnologies fintech i criptomonedes. També recull actuacions específiques sobre les hisendes forals o els efectes del Brexit. Com cada any, al BOE del 17-01-2019 s’ha publicat la Resolució […]

Seguir llegint

21/01/2019
#673

Novetats en el dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends

La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, inclou una modificació relativa al dret de separació del soci per falta de distribució de dividends, tractant de dissipar les controvèrsies suscitades fins ara, incrementant les excepcions, aclarint alguns punts, […]

Seguir llegint

21/01/2019
#672

Des de 2019 els contractes temporals de curta durada tenen un cost superior de Seguretat Social

La nova normativa incrementa el recàrrec que s’establia en la quota de contingències comunes en els contractes de molt curta durada, igual o inferior a 5 dies, inclosos els d’interinitat. Aquest recàrrec passa del 36% al 40%. També s’ha modificat el còmput dels períodes de cotització. Des de l’01-01-2019, i d’acord amb la modificació introduïda […]

Seguir llegint

21/01/2019
#671

Nova declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats (deducció per maternitat en l’IRPF)

Li recordem que aquesta declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats -model 233- l’han de presentar exclusivament, les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, no els progenitors. Excepcionalment, per a 2018 el termini de presentació serà el comprès entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019. Per als […]

Seguir llegint

21/01/2019
#670

Avanç de mesures fiscals contingudes en el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat 2019

El projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2019 introdueix diverses mesures fiscals, entre les que destaquen, una baixada del tipus impositiu del 25% al 23% en l’impost sobre societats per a les empreses que facturen menys d’un milió d’euros, així com una pujada de dos punts per a les rendes […]

Seguir llegint

11/01/2019
#669

Les 10 claus de les modificacions laborals per a autònoms 2019

L’any 2019 ha començat amb molts canvis importants per al col·lectiu dels treballadors autònoms, com noves cobertures obligatòries, noves bases mínimes i tipus de cotització i altres novetats… Al BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2018 que inclou importants novetats en l’àmbit laboral i de la seguretat social que […]

Seguir llegint

11/01/2019
#668

Novetats en l’IVA i obligacions de facturació per a 2019

S’ha aprovat el Reial decret 1512/2018, pel qual es modifica entre d’altres, el reglament sobre l’IVA i el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que inclouen novetats en relació amb la regla d’inversió del subjecte passiu per adquisició d’immobles; a les obligacions formals del règim especial de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió […]

Seguir llegint

04/01/2019
#667

Aprovada la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria laboral i d’ocupació per a 2019

S’ha aprovat el Reial decret llei 28/2018 que conté importants mesures que afecten bona part dels àmbits de la Seguretat Social, com són els de la revaloració de les pensions i altres prestacions socials públiques i la determinació de les bases mínimes i màximes de cotització per a 2019 juntament amb altres reformes en l’àmbit […]

Seguir llegint

04/01/2019
#666

Aprovades mesures urgents en matèria tributària i cadastral

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha aprovat Reial decret llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, com l’ampliació de l’exempció de les prestacions per maternitat i paternitat de l’IRPF a altres col·lectius, tributació per mòduls, actualització dels valors cadastrals, pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni, […]

Seguir llegint

28/12/2018
#665

Els morosos hauran de pagar multes de fins a 800.000 euros

Que l’Administració pugui sancionar directament a les empreses evita que el creditor assumeixi la responsabilitat d’actuar contra el deutor, això és, que s’enfronti al seu client. El mes de juny de 2017 es va iniciar la tramitació de la proposició de llei que regula el règim sancionador de la Llei de morositat amb multes que […]

Seguir llegint

28/12/2018
#664

Què hem de saber sobre la figura del comissionista mercantil?

El contracte de comissió mercantil està previst per a regular operacions esporàdiques, no habituals, en les quals el comitent encarrega al comissionista la realització d’activitats puntuals a canvi d’una comissió. La principal diferència entre agent i comissionista és que l’activitat del primer és estable i la del segon no. Pot ser que com a empresari […]

Seguir llegint

28/12/2018
#663

Aprovada la pujada de 900 euros del salari mínim interprofessional per a 2019

El Govern ha aprovat un Reial decret pel qual s’incrementa un 22,3% el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2019. L’SMI per a 2019 quedaria fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. El Govern ha aprovat un Reial decret pel qual es fixa […]

Seguir llegint

21/12/2018
#662

Un autònom pot ser gerent de la seva empresa i cobrar la jubilació

El jutjat social número 3 d’Oviedo ha dictat una sentència en la qual reconeix a un autònom el dret a percebre una pensió de jubilació del 100% i compatibilitzar-la amb la seva activitat com a gestor de la seva pròpia empresa. Fins a juliol d’aquest any, per a un autònom era molt complicat cobrar una […]

Seguir llegint

21/12/2018
#661

Com millorar el control de la tresoreria en 9 claus

A l’hora de portar un control sobre la tresoreria de les empreses sempre solen aparèixer problemes. En moltes ocasions les xifres no arriben a quadrar o s’acaben perdent factures perquè no s’ha dut a terme una gestió correcta. Si es fessin bé les coses des d’un principi les empreses es podrien estalviar més d’un maldecap. […]

Seguir llegint

21/12/2018
#660

Aprovades mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

Amb efectes des del 19 de desembre de 2018, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que pretén millorar l’accés a l’habitatge i afavorir el lloguer assequible. Entre altres novetats, s’amplia el termini de pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatge de […]

Seguir llegint

21/12/2018
#659

Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2019. Com ja hem anat informant, des del passat 01-01-2018, […]

Seguir llegint

21/12/2018
#658

Mesures fiscals en l’ITP i l’IBI a favor del lloguer d’habitatge

S’estableix l’exempció de l’ITP en la subscripció de contractes d’arrendament per a ús estable i permanent i noves mesures a l’IBI per a afavorir el lloguer. Al BOE del dia 18 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que contempla un conjunt de mesures de […]

Seguir llegint

17/12/18
#657

Pot un professional, a l’hora de confeccionar factures, aplicar un tipus de retenció superior a l’establert en el Reglament de l’impost?

L’import de les retencions sobre rendiments d’activitats econòmiques de naturalesa professional es troba regulat en l’article 95.2 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. En aquest precepte, no es preveu l’aplicació d’un percentatge superior al tipus de retenció que estableix l’article 95.2 del Reglament de l’impost. Per tant, el professional no […]

Seguir llegint

17/12/18
#656

Aprovada la nova Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals

Amb efectes des del 7 de desembre de 2018, s’ha publicat al BOE la nova Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que adapta el dret espanyol al model establert per Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD) –que recordem és d’aplicació directa- i que […]

Seguir llegint

17/12/18
#655

Novetats en la jubilació parcial amb contracte de relleu

Al BOE del dia 8 de desembre, s’ha publicat el Reial decret-Llei 20/20108 de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya, amb entrada en vigor el dia 8 de desembre de 2018, que afecten directament a l’àmbit laboral, i en concret, un […]

Seguir llegint

17/12/18
#654

Ja pot sol·licitar la devolució en l’IRPF per les prestacions de maternitat i paternitat

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com a doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques”. Atenció. La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions […]

Seguir llegint

30/11/2018
#653

Quines sancions contempla el pròxim règim sancionador de la Llei de morositat?

La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, establia uns terminis màxims de pagament en les operacions comercials de 60 dies en el cas de l’empresa privada i de 30 dies en el cas de les administracions públiques, a comptar […]

Seguir llegint

30/11/2018
#652

Tancat l’acord sobre autònoms: la quota mínima pujarà 5,36 euros al mes el 2019

El Govern ha arribat a un acord amb les organitzacions d’autònoms sobre la cotització del col·lectiu pel 2019. Així, després de diverses reunions, les organitzacions més representatives del sector, ATA i UPTA, han aconseguit imposar el seu preacord de la setmana passada, de manera que la base mínima de cotització dels treballadors autònoms pujarà un […]

Seguir llegint

30/11/2018
#651

Obligacions fiscals de les empreses i autònoms d’aquí al 31 de desembre de 2018

Per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries així com altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses i […]

Seguir llegint

23/11/2018
#650

Quins riscos pot assumir el delegat de protecció de dades?

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) estableix com a obligatòria la figura del delegat de protecció de dades (DPD) per a les organitzacions que tractin un gran volum de dades de caràcter personal o dades que siguin sensibles, i per a totes les administracions públiques. És important conèixer que la normativa de protecció […]

Seguir llegint

23/11/2018
#649

Punts claus per afrontar una inspecció de treball

La Inspecció de Treball i Seguretat Social té atribuïda legalment, entre d’altres, les funcions de vigilància del compliment de les normes d’ordre social, així com la competència per exigir les responsabilitats que es derivin del seu incompliment. A més les comunitats autònomes amb competències legislatives plenes en l’ordre social també poden atribuir funcions inspectores a […]

Seguir llegint

23/11/2018
#648

Hisenda mantindrà els actuals límits que permeten la tributació per mòduls IRPF/IVA

A la pàgina web del Ministeri d’Hisenda s’ha publicat el Projecte d’Ordre per la qual es desenvolupen per a l’any 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA. Aquesta Ordre manté l’estructura de l’Ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2018 el […]

Seguir llegint

17/11/2018
#647

Resum actualitzat d’ajudes i bonificacions per als autònoms

El Ministeri d’Ocupació ha publicat recentment un tríptic que resumeix les principals ajudes a les quals opten els treballadors autònoms en l’actualitat. Des de l’entrada en vigor de la Llei d’autònoms s’han engegat diverses mesures que concerneixen al col·lectiu dels autònoms i que ofereixen noves bonificacions, reduccions fiscals i ajudes. Entre altres mesures que afavoreixen […]

Seguir llegint

17/11/2018
#646

Des del 10 de novembre de 2018 els bancs pagaran l’AJD dels préstecs hipotecaris

Després de la polèmica que ha generat al decisió del Ple del Tribunal Suprem que és el client, i no l’entitat financera, qui ha d’assumir el pagament de l’impost d’AJD associat a la constitució d’hipoteques, el Govern ha aprovat el Reial decret-llei 17/2018 pel qual es modifica el text refós de la Llei de l’impost […]

Seguir llegint

09/11/2018
#645

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials. 1. Programa Catalunya Clústers Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. de butlletí: 7724 Data de publicació: 11/10/2018 Termini: sense […]

Seguir llegint

09/11/2018
#644

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials. 1. Subvencions a projectes pilot de tecnologia 5G. Butlletí Oficial de l’Estat Núm. de butlletí: 239 Data de publicació: 3/10/2018 […]

Seguir llegint

09/11/2018
#643

La seva empresa compta amb un “protocol familiar”?

En les empreses familiars és habitual que els socis signin un “protocol familiar”, en el qual s’estableixen regles per evitar que les relacions familiars interfereixin en la marxa del negoci. És molt important que les empreses familiars defineixin els seus objectius i la política d’actuació en diferents àrees, des de la relativa a l’estratègia de […]

Seguir llegint

09/11/2018
#642

Un treballador no pot perdre automàticament els seus drets a vacances retribuïdes per no haver-les sol·licitat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en una important sentència de 6 de novembre de 2018 sobre els assumptes acumulats C-569/16 i C-570/16, ha declarat que el Dret de la Unió s’oposa al fet que un treballador perdi automàticament els dies de vacances anuals retribuïdes a què tenia dret en virtut del […]

Seguir llegint

29/10/18
#641

Publicat el calendari de festes laborals per a l’any 2019

Al BOE del dia 16 d’octubre de 2017 s’ha publicat la relació de festes laborals per a l’any 2019. Amb això, se facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals. Es publiquen: Les festes d’àmbit nacional, retribuïdes i no recuperables no substituïbles per les comunitats autònomes (CCAA) Les festes […]

Seguir llegint

29/10/18
#640

Com és la meva cotització quan estic cobrant prestació per desocupació?

Si vostè ha accedit a la prestació per l’extinció del seu contracte de treball, cotitzarà a la Seguretat Social per les contingències comunes de: jubilació, invalidesa permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, protecció a la família i assistència sanitària. No cotitzarà per desocupació, accident de treball i malaltia professional, fons de garantia salarial i formació […]

Seguir llegint

29/10/18
#639

Novetats de l’avantprojecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

El Consell de Ministres en la reunió del 19-10-2018, ha informat de l’avantprojecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que inclou un ampli ventall de canvis reguladors dirigits a assentar paràmetres de justícia tributària i facilitar les actuacions tendents a prevenir i lluitar contra el frau. Igualment, el Consell […]

Seguir llegint

22/10/18
#638

El socis minoritaris poden sol·licitar al registrador que nomeni un auditor perquè revisi els comptes de l’empresa?

D’acord amb Llei de societats de capital, quan una societat no està obligada a auditar-se, els socis que representin almenys un 5% del capital (per si sols o agrupats) poden sol·licitar al registrador que nomeni un auditor perquè revisi els comptes. La sol·licitud s’ha de realitzar abans que hagin transcorregut tres mesos des del tancament […]

Seguir llegint

22/10/18
#637

Mesures laborals i socials incloses en l’acord pressupostari de 2019

El pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea, inclou mesures de política social destacant l’actualització de les pensions conforme a l’IPC real, la pujada del SMI, equiparació del permís de paternitat, la supressió del copagament farmacèutic, augment de les beques per a l’estudi i ajudes per a […]

Seguir llegint

22/10/18
#636

Paquet de mesures fiscals que pretén aprovar el Govern

El Consell de Ministres ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea. El tipus mínim de l’impost sobre societats o la pujada de l’IRPF de les rendes més altes, són algunes de les mesures fiscals previstes. El Consell de Ministres en reunió del 15-10-2018, ha […]

Seguir llegint

15/10/18
#635

Què és el blockchain?

La tecnologia de blocs o blockchain, és una de les paraules de moda en els últims temps. La cadena de blocs és també un concepte que planteja una enorme revolució no solament en la nostra economia, sinó en tot tipus d’àmbits. Entendre el que és aquesta cadena de blocs no és tan difícil, i atès […]

Seguir llegint

15/10/18
#634

L’informe de vida laboral arriba a les empreses

La Tresoreria General de la Seguretat Social, com a extensió de la campanya anual de vida laboral que remet de forma habitual als treballadors, posa a la disposició de les empreses un nou informe de vida laboral d’empresa, la finalitat de la qual és oferir a les empreses amb treballadors en alta, informació rellevant sobre […]

Seguir llegint

15/10/18
#633

El Tribunal Suprem ha fixat com a doctrina legal que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF

Volem informar-los que en una sentència de 3 d’octubre, el Tribunal Suprem es pronuncia i confirma que les prestacions concedides per l’Administració, generalment Seguretat Social, en cas de maternitat, adopció, acolliment o fill a càrrec estan exemptes de l’IRPF, un criteri completament oposat a l’aplicat per Hisenda i el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) i […]

Seguir llegint

01/10/18
#632

Quin és el termini de sol·licitud d’alta en el règim especial d’autònoms?

L’autònom s’ha de donar d’alta en la Seguretat Social fins 60 dies abans de la seva alta a Hisenda i fins i tot simultàniament en Seguretat Social i Hisenda. Si l’alta se sol·licités fora de termini, l’efectivitat serà sempre la del primer dia del mes de l’inici de l’activitat, a més de comportar multes d’entre […]

Seguir llegint

01/10/18
#631

En què consisteix el gravamen especial sobre béns immobles de societats no residents?

Les entitats residents en un país o territori que tingui la consideració de paradís fiscal que siguin propietàries o posseeixin a Espanya béns immobles estan subjectes a l’impost sobre la renda de no residents mitjançant un gravamen especial que es reporta el 31 de desembre de cada any i que s’haurà d’ingressar el mes de […]

Seguir llegint

22/9/18
#630

MODIFICADA LA NORMATIVA DE DESOCUPACIÓ DELS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

Al BOE del dia 28 de juliol es publicà el Reial decret 950/2018, pel qual es modifica el Reial decret 625/1985, de protecció per desocupació, amb el qual s’adapta la normativa espanyola a la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per equiparar la cobertura de desocupació als treballadors a temps parcial, […]

Seguir llegint

17/9/18
#629

COM AFRONTAR UNA INSPECCIÓ D’HISENDA?

Quan es rebi una comunicació d’inici d’actuacions inspectores, és molt important tenir clar i verificar l’abast d’aquesta inspecció fiscal… Hi ha molts motius pels quals vostè o la seva empresa poden ser objecte d’una inspecció d’Hisenda, com per exemple devolució d’IVA i comprovació de llibres, desquadraments d’impostos, despeses deduïbles, operacions intracomunitàries, NIF, etc. Quan es […]

Seguir llegint

14/9/18
#628

MESURES PER GARANTIR L’AFILIACIÓ DELS FALSOS AUTÒNOMS EN RÈGIM GENERAL

S’ha aprovat un reial decret que modifica el reglament general sobre inscripció d’empreses, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social. Es tracta d’aquells supòsits en els quals la Inspecció de Treball i Seguretat Social detecta l’enquadrament irregular de treballadors en el règim d’autònoms quan, per la seva activitat laboral, són […]

Seguir llegint

13/9/18
#627

DES DEL DIA 1 D’OCTUBRE ELS TREBALLADORS HAURAN DE REALITZAR ELS SEUS TRÀMITS PER VIA ELECTRÒNICA

A partir del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions. Els autònoms amb treballadors a càrrec seu hauran de fer-ho en el sistema RED. Li recordem que l’Ordre Ministerial ESS/214/2018, del 1 de març que modifica l’Ordre ESS/484/2013 reguladora del […]

Seguir llegint

12/9/18
#626

ABANS QUE ACABI L’ANY VERIFIGQUI LA XIFRA DE NEGOCIS DE LA SEVA EMPRESA

És important que comprovi la xifra de negocis de la seva empresa abans que s’acabi l’any. Això pot afectar a la seva tributació en diversos impostos, i suposa canvis en les obligacions fiscals. Quan parlem de la xifra de negocis d’una societat o empresa, no hi ha dubtes que a efectes fiscals té una importància […]

Seguir llegint

11/9/18
#625

AVANTATGES DE LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT

Les cooperatives de treball associat són una bona forma de gestionar les factures d’un grup de professionals que efectuïn un mateix projecte o que treballin en el mateix sector i que ho facin de forma puntual. Són diversos els avantatges que ofereixen les cooperatives de treball associat a l’hora de facturar a través d’elles, tenint […]

Seguir llegint

10/9/18
#624

NOVES MESURES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

S’ha modificat la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme amb la finalitat d’incorporar la Directiva 2015/849, que estableix obligacions addicionals a les de la llei espanyola en matèria de llicència o registre dels prestadors de serveis a societats, així com un enduriment del règim de sancions i l’establiment […]

Seguir llegint

13/07/2018
#623

L’ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIS

Qualsevol soci (o diversos socis conjuntament) que sigui titular d’un determinat percentatge (5% en el cas de societats de responsabilitat limitada, i 1% en el de les societats anònimes, excepte previsió estatutària que hagi minorat aquests percentatges), té dret a exigir als administradors la presència d’un notari que estengui acta de la junta general.

Seguir llegint

12/07/2018
#622

PRINCIPALS NOVETATS LABORALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat, que entre altres mesures laborals, s’aproven els límits màxims i mínims de les bases de cotització i s’estableix una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social de 250 euros mensuals (3.000 euros anuals), per la conversió a indefinits a temps complet dels contractes per a la formació i l’aprenentatge signats amb joves beneficiaris de l’ajuda econòmica d’acompanyament per a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Seguir llegint

11/07/2018
#621

LA VALORACIÓ DELS IMMOBLES PER HISENDA NO POT CONSISTIR A MULTIPLICAR EL VALOR CADASTRAL PER UN COEFICIENT

El Tribunal Suprem en la seva sentència del 23 de maig del 2018, ha confirmat, fixant doctrina, que les valoracions administratives d’immobles a l’efecte de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (i en qualsevol altre tribut en el qual la base imposable es determini per referència al “valor real”) no es poden realitzar multiplicant el valor cadastral per índexs o coeficients. I això ja que aquest mètode, excessivament genèric, no té en compte les característiques del bé concret. Solament serà vàlid si l’administració complementa la seva valoració amb una comprovació directa de l’immoble.

Seguir llegint

06/07/2018
#620

PROTECCIÓ DE DADES: GUIA PER A LA GESTIÓ I NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT

Una de les novetats destacades del nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), des del 25 de maig de 2018, és que  el responsable del tractament ha de notificar la bretxa de la seguretat quan tingui coneixement que s’ha produït a l’autoritat de control competent, com a molt tard en les 72 hores següents d’haver-ne tingut constància. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha presentat la Guia per a la gestió i notificació de bretxes de seguretat amb l’objectiu d’oferir a les organitzacions tant recomanacions preventives com un pla d’actuació, de manera que coneguin com evitar-les i com procedir en cas que es produeixin.

Seguir llegint

05/07/2018
#619

APROVADA L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A CINC SETMANES A PARTIR DEL 5 DE JULIOL DE 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat, que entre altres mesures laborals, s’amplien els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual se’n podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018.

Seguir llegint

04/07/2018
#618

MESURES FISCALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha publicat la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2018, que conté, entre altres mesures fiscals, una baixada en l’IRPF per a rendes baixes, nous xecs per a natalitat i guarderia, i ampliació de xecs familiars per discapacitat, l’augment de 20 al 30% de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació en l’IRPF, la pròrroga de l’impost sobre el patrimoni pel 2018, així com la rebaixa del tipus reduït de l’IVA del 10% per a les entrades a sales cinematogràfiques.

Seguir llegint

29/06/2018
#617

QUÈ PASSA SI INCOMPLEIX LA SEVA OBLIGACIÓ DE DIPOSITAR ELS COMPTES ANUALS AL REGISTRE MERCANTIL?

El termini màxim per aprovar els comptes anuals en junta és de sis mesos des de la data de tancament de l’exercici, per la qual cosa per a la  majoria de societats (les que tanquen l’exercici a 31 de desembre de cada any) el termini màxim de presentació en el Registre Mercantil acaba el 30 de juliol. La Llei de societats de capital estableix que la responsabilitat de dipositar els comptes anuals recau en els administradors. El seu incompliment donaria lloc a la imposició d’importants sancions a la societat i al seu tancament registral, la qual cosa impediria la inscripció d’actes i documents de la societat.

Seguir llegint

28/06/2018
#616

UN TREBALLADOR POT TREBALLAR PER UNA ALTRA EMPRESA DURANT LES VACANCES?

L’Estatut dels Treballadors estableix la impossibilitat de prestar serveis per al mateix empresari durant el període de vacances, però no diu res si la prestació de serveis es realitza per a un altre empresari. Aquest tema ja ha quedat resolt en la sentència del Tribunal Constitucional de 27 d’octubre de 2003, que permet al treballador prestar serveis per a una altra empresa durant el període de vacances.

Seguir llegint

27/06/2018
#615

LA SEVA EMPRESA ESTÀ OBLIGADA A PRESENTAR LA DECLARACIÓ ESTADÍSTICA INTRASTAT?

Estan obligats a presentar Intrastat, i a subministrar informació estadística a través de la declaració, les persones físiques o jurídiques subjectes a l’IVA, que intervenen en un intercanvi de béns amb un altre estat membre de la Unió Europea, i que superen els llindars d’exempció establerts per al període de referència (actualment 400.000 euros). El subministrament de serveis està exclòs del sistema Intrastat.

Seguir llegint

22/06/2018
#614

EL QUE HEM DE SABER DE LES ACTES DE LES JUNTES DE SOCIETATS

Els acords dels òrgans col·legiats de les societats mercantils s’han de consignar en acta, que s’estendrà o transcriurà en el llibre d’actes corresponent, amb expressió de les circumstàncies que indica la llei. Quan l’acta s’hagi de formalitzar en escriptura pública i inscriure’s en el Registre Mercantil, la seva redacció queda sotmesa al compliment d’una sèrie de requisits i continguts d’obligada inclusió, de manera que la falta d’algun d’ells impedirà la seva inscripció.

Seguir llegint

21/06/2018
#613

QUANT S’HA DE PAGAR A UN EMPLEAT PER TREBALLAR UN FESTIU?

Si compta amb treballadors la jornada dels quals es realitza habitualment en diumenges i festius (per exemple, té un establiment que obre aquests dies), aboni el salari que fixi el seu conveni en proporció a la jornada treballada. Si de forma excepcional un empleat ha de treballar en festiu, compensi les hores amb descans o pagui-les-hi incrementades en un 75%.

Seguir llegint

15/06/2018
#612

NOVES MESURES LEGALS EN RELACIÓ A L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES (L’ANOMENADA “LLEI DE DESNONAMENT EXPRÉS PER ALS OKUPES”)

Al BOE de 12 de juny, s’ha publicat la Llei 5/2018 de modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil, en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges, amb entrada en vigor el 2 de juliol de 2018, que suposa una reforma per protegir la propietat privada i contribueix a lluitar contra les màfies que es lucren i que cobren oferint pisos de manera il·legal, amb la possibilitat d’interposar un judici verbal per recuperar la possessió d’un habitatge ocupat il·legalment. Amb aquest canvi normatiu, s’acceleren els terminis per fer fora els okupes  il·legals.

Seguir llegint

14/06/2018
#611

DECÀLEG DE MESURES URGENTS PER ALS AUTÒNOMS DE CARA ALS PROPERS MESOS

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha definit en la seva última reunió un decàleg de mesures urgents per al treball autònom que considera que han d’aprovar-se en els propers mesos, algunes de les quals ja estan sent objecte de debat al Congrés, dins del Pacte de Toledo, de la Subcomissió de Treball Autònom o en el marc d’iniciatives legislatives.

Seguir llegint

13/06/2018
#610

CONEIX LES IMPLICACIONS FISCALS DE L’ACTIVITAT DE LLOGUER D’APARTAMENTS TURÍSTICS? COM AFECTA A L’IRPF, IVA, ITP, IAE, NO RESIDENTS, ETC.?

En els últims anys s’ha anat produint un augment cada vegada més significatiu de l’ús de l’allotjament privat per al turisme que és el que es denomina lloguer turístic i cal diferenciar-ho dels serveis que presta la indústria hotelera. No obstant això, l’habitatge que es lloga per motius turístics o vacacionals té determinades consideracions fiscals específiques que ha de conèixer. L’hi expliquem a continuació…

Seguir llegint

08/06/2018
#609

QUANT TARDA UNA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA?

En general, i des de l’entrada en vigor de la zona única de pagaments en euros, també coneguda com SEPA, tant les transferències nacionals realitzades en euros, com les internacionals -també en euros- dirigides a països pertanyents a l’espai europeu, tenen un termini màxim d’un dia hàbil. No obstant això, existeixen excepcions, com seria el cas de les transferències ordinàries instantànies. Totes aquelles que es realitzin entre dos comptes d’un mateix banc, per exemple, seran instantànies, ja que en tractar-se d’una transferència interna, solament suposa una mera anotació comptable per a l’entitat. Totes les entitats tenen una hora de tall, i si realitza la transferència moments després d’aquesta hora, l’ordre es considerarà rebuda el següent dia hàbil. Per això, és molt important tenir en compte aquesta hora, ja que, en cas de fer la transferència abans o després d’aquesta hora, trigarà 1 dia hàbil més o menys.

Seguir llegint

07/06/2018
#608

SÓN OBLIGATÒRIES LES REVISIONS MÈDIQUES ALS TREBALLADORS?

L’empresa està obligada a vigilar l’estat de salut dels seus treballadors, per la qual cosa ha d’oferir-los la possibilitat de fer-se una revisió mèdica. La llei l’obliga a oferir la revisió de forma periòdica i se n’ha de fer càrrec de tots els costos que es generin. Ara bé, una vegada la seva empresa compleixi amb la seva obligació d’oferir la revisió mèdica, en general els seus treballadors podran decidir si la fan o no. No obstant això, la llei preveu alguns casos en els quals sí que podrà obligar als seus treballadors a fer-se la revisió (per exemple, quan aquesta revisió sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels seus empleats).

Seguir llegint

06/06/2018
#607

QUINA RETENCIÓ S’APLICA ALS ADMINISTRADORS SOCIETARIS?

Sobre les retribucions satisfetes per la condició d’administrador s’aplica una retenció fixa del 35% (percentatge que es redueix al 19% per a societats el volum de negocis de les quals sigui inferior a 100.000 euros). Sobre la resta de retribucions s’aplica el tipus de retenció que resulti segons el seu volum i les circumstàncies familiars de l’afectat, com succeeix amb qualsevol altre treballador.

Seguir llegint

01/06/2018
#606

LA SEVA EMPRESA COMPLEIX EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES EUROPEU QUE VA ENTRAR EN VIGOR EL 25 DE MAIG DE 2018?

Ja és una realitat. El passat 25 de maig de 2018 va entrar el vigor el nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD), que afecta tant a les empreses, com als autònoms i organismes públics i privats que tractin dades de caràcter personal. Entre els grans canvis, s’hauran de comptar amb el consentiment explícit dels usuaris per a l’ús de les seves dades; aclarir quina informació tenen, on, quant temps, qui l’usa i per a què; complir amb el dret a l’oblit; i nomenar un delegat de dades que vetllarà pel compliment de la normativa. L’incompliment de la nova normativa podria arribar a implicar sancions de fins a 20 milions d’euros o del 4% del volum total global del negoci de la companyia, amb l’evident i greu perjudici de reputació que també suposaria per a l’organització.

Seguir llegint

31/05/2018
#605

JUBILACIÓ ANTICIPADA DELS AUTÒNOMS 2018

Si el treballador autònom “té la condició de mutualista”, es podria jubilar a partir dels 60 anys sempre que compleixi determinats requisits. Si “no té la condició de mutualista”, i cessa com a autònom, es podria jubilar a una edat inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat que reglamentàriament li seria aplicable, sempre que assoleixi la resta dels requisits exigits.

Seguir llegint

30/05/2018
#604

PUBLICAT AL BOE EL MODEL 179 DE DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

Al BOE del dia 30 de maig s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aprova el model 179, “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”. Per a l’exercici 2018 es preveu que la declaració informativa tingui caràcter anual, i que el seu termini de presentació sigui el comprès entre l’1 i el 31 de gener de 2019. A partir del 2019, la periodicitat de la declaració serà trimestral.

Seguir llegint

25/05/2018
#603

ELS COMERCIANTS I EMPRESARIS HAURAN D’ACCEPTAR TARGETES O TRANSFERÈNCIES PER ALS PAGAMENTS SUPERIORS A 30 EUROS

El Govern ha aprovat l’avantprojecte de Llei de serveis de pagament, que obliga a tot empresari o professional a oferir als clients un sistema de pagament alternatiu als diners en efectiu quan l’import de les transaccions superi els 30 euros. Aquest instrument de pagament alternatiu s’haurà d’anunciar en algun lloc visible del local, establiment o instal·lacions de l’empresari o professional.

Seguir llegint

11/05/2018
#602

LÍNIES DE FINANÇAMENT 2018 PER A PIMES I AUTÒNOMS

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) posa a la disposició de les empreses un ampli ventall de programes per finançar projectes d’inversió. També atenen les necessitats de liquiditat i afavoreixen la internacionalització i fins i tot les operacions de comerç exterior. Tingui present les línies de finançament de l’ICO per a 2018. Encara que el termini per sol·licitar aquest finançament acaba el 21 de desembre de 2018, no esperi a final d’any, ja que els fons es podrien acabar amb anterioritat.

Seguir llegint

10/05/2018
#601

FINS AL 30 DE JUNY POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de juny. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2018.

Seguir llegint

04/05/2018
#600

ÉS OBLIGATÒRIA L’ASSISTÈNCIA DELS ADMINISTRADORS A LA JUNTA GENERAL?

La Llei de societats de capital estableix de forma imperativa que els administradors hauran d’assistir a les juntes generals, sense establir quines serien les conseqüències de la seva falta d’assistència. Els tribunals rebutgen la possibilitat que els administradors puguin ser representats vàlidament per altres persones en la seva condició d’administradors (sí que podrien ser representats, si escau com a socis), perquè l’assistència dels administradors a les juntes forma part de les competències orgàniques, que no són delegables.

Seguir llegint

03/05/2018
#599

REDUCCIÓ DE COTITZACIONS PER DISMINUCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL

Si la seva empresa té una baixa sinistralitat, verifiqui si compleix els requisits per obtenir el bonus que la normativa preveu per a aquests casos. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el pròxim 31 de maig de 2018.

Seguir llegint

02/05/2018
#598

QUIN ÉS EL TERMINI MÀXIM DE DURADA D’UN PROCEDIMENT D’INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA?

El termini general d’una inspecció és de 18 mesos, comptats des de la notificació d’inici del procediment. No obstant això, el termini serà de 27 mesos, si la seva empresa ha estat acollida al règim de consolidació fiscal o al règim de grups en l’IVA, o si la seva xifra de negocis ha superat els 5.700.000 euros.

Seguir llegint

27/04/2018
#597

OBLIGATORIETAT DE REMETRE MITJANÇANT SISTEMA RED ELS CERTIFICATS D’EMPRESES PER A PRESTACIONS PER MATERNITAT/PATERNITAT, RISC DURANT L’EMBARÀS I LACTÀNCIA NATURAL

D’acord amb l’Ordre ESS/214/2018 per la qual es modifica l’Ordre ESS/484/2013 per la qual es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, des de l’1 d’abril de 2018 és obligatori remetre mitjançant el Sistema RED, els certificats d’empresa a l’efecte de la tramitació de les prestacions per maternitat i paternitat, i des de l’1 de gener de 2019, per a les prestacions per risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i per a les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, a l’efecte de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Seguir llegint

26/04/2018
#596

HISENDA ENVIA CARTES A DECLARANTS D’IVA ANUNCIANT POSSIBLES REVISIONS

Actualment l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.

Seguir llegint

20/04/2018
#595

RECOMANACIONS PER A L’ADMINISTRACIÓ DE PIMES

Moltes de les pimes espanyoles es governen per un administrador únic que coincideix la majoria de les vegades amb l’accionista o socis majoritaris de la societat. Per aconseguir una eficiència més gran des del punt de vista del bon govern, seria aconsellable la transició de l’administració unipersonal cap a òrgans col·legiats d’administració.

Seguir llegint

19/04/2018
#594

ESTADÍSTICA DE CONVENIS COL·LECTIUS DE TREBALL

Segons les dades provisionals que recull l’estadística de convenis col·lectius, la variació salarial mitjana pactada per als convenis amb efectes econòmics coneguts i registrats fins al 31 de març ascendeixen a l’1,53%, increment que se situa en l’1,27% per als convenis d’empreses, mentre que pels d’àmbit superior a aquestes assoleix l’1,54%. En els tres primers mesos d’aquest any s’han dipositat en els registres de les diferents autoritats laborals un total de 297 inaplicacions de convenis, que afecten a 5.684 treballadors.

Seguir llegint

18/04/2018
#593

CONEIX EL RÈGIM ESPECIAL DE L’IVA DE BÉNS USATS? QUI EL PODEN APLICAR? QUINS AVANTATGES TÉ?

El règim especial de l’IVA dels béns usats (REBU), és un règim voluntari aplicable als lliuraments de determinats béns efectuats pels revenedors quan intervinguin en nom propi, on la base imposable de l’impost es determina de forma particular. És un règim molt utilitzat per les botigues de segona mà, els concessionaris de cotxes i els venedors d’antiguitats, art i objectes de col·lecció per declarar les seves operacions d’IVA de forma especial.

Seguir llegint

13/04/2018
#592

PLA ESTRATÈGIC D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2018-2020

El pla reforça el control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius. A més, per assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació, serà prioritari actuar en l’àmbit de discriminació per gènere, es llançaran campanyes específiques, incloses les referides als plans d’igualtat en les empreses, i es potenciarà la supervisió de la bretxa salarial i de la negociació col·lectiva per evitar clàusules discriminatòries. Altres línies d’actuació previstes en el pla estratègic són el control més gran de les hores treballades i del temps de treball.

Seguir llegint

12/04/2018
#591

MESURES LABORALS EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 5 d’abril de 2018, s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que conté diverses mesures en l’àmbit laboral, com per exemple que les bases de cotització (general i autònoms) màxima i mínima a la Seguretat Social s’incrementen un 1,4%, s’amplia el permís per paternitat a 5 setmanes i es preveu la bonificació per conversió en indefinits a jornada completa dels contractes per a la formació i l’aprenentatge anteriors, entre altres mesures.

Seguir llegint

11/04/2018
#590

ELS AVANTATGES DEL “CONFIRMING” O PAGAMENT A PROVEÏDORS

El confirming és un servei financer que ajuda a les empreses a gestionar de forma senzilla el pagament als seus proveïdors, sense sofrir tensions de tresoreria. Aquest producte té una sèrie de valors afegits tant per al client com per al proveïdor, ja que no només els facilita finançament sinó que a més veuen afermada la relació comercial mútua.

Seguir llegint

10/04/2018
#589

QUINES NOVETATS FISCALS CONTÉ EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS PEL 2018?

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals del 5 d’abril de 2018 s’ha publicat el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que conté en matèria tributària una sèrie de novetats o modificacions que afecten, entre altres tributs, a l’IRPF, a l’impost sobre societats, IAE, IVA al mateix temps que es fixa l’interès de demora i interès legal dels diners i l’IPREM per 2018.

Seguir llegint

09/04/2018
#588

COMPTE ENRERE PER A L’ADAPTACIÓ AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

El pròxim 25 de maig de 2018 serà d’obligat compliment el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD). Són moltes les obligacions que tant les empreses, autònoms i organismes públics i privats que tractin dades de caràcter personal han de conèixer i el temps és escàs, per la qual cosa és necessari adoptar sense dilació les decisions necessàries per arribar a aquest termini en situació de compliment. El risc de no fer-ho és el de possibles sancions: les multes poden arribar fins als 20 milions d’euros o el 4% de la facturació anual global de l’infractor. L’autoritat de control pot actuar d’ofici o per denúncia dels interessats.

Seguir llegint

06/04/2018
#587

ELS PERMISOS PER MATRIMONI, NAIXEMENT I DEFUNCIÓ S’HAN DE GAUDIR A PARTIR DEL PRIMER DIA LABORABLE

El Tribunal Suprem, en la seva sentència del 13 de febrer de 2018, introdueix importants canvis en la interpretació que fins ara es realitzava sobre l’aplicació efectiva de les llicències retribuïdes, ja que fins ara, excepte en algunes excepcions, el còmput començava a comptar l’endemà de l’esdeveniment del fet que donava origen als dies de permís retribuït. La sentència estableix clarament que els permisos retribuïts per matrimoni (15 dies) i per naixement d’un fill o per defunció d’un familiar (dos dies) s’han de començar a computar a partir de la primera jornada laborable que segueixi al fet que el motiva.

Seguir llegint

05/04/2018
#586

AVANÇAMENT DE MESURES FISCALS PREVISTES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2018, que conté, entre altres mesures, una baixada en l’IRPF per a rendes baixes, nous xecs per a natalitat i escoles bressol, i l’ampliació de xecs familiars per discapacitat.

Seguir llegint

28/03/2018
#584

ES POT FIXAR UN PERÍODE DE PROVA AMB UN ALT DIRECTIU?

En el cas dels alts directius, el període de prova legalment pot tenir una durada de fins a nou mesos sempre que el contracte sigui indefinit (aquest període computa a l’efecte d’antiguitat en l’empresa). Si el futur alt directiu es nega a acceptar un període de prova, la seva empresa pot intentar pactar, com a requisit per assegurar-li la permanència en l’empresa, que aconsegueixi cert nivell de resultats mínims.

Seguir llegint

27/03/2018
#583

LA NOVA DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL SOBRE ELS LLOGUERS TURÍSTICS

Recentment, l’Agència Tributària (AEAT) ha publicat a la seva pàgina web un projecte de l’Ordre per la qual s’aprova el model 179, “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”. Les declaracions corresponents als dos primers trimestres de l’any 2018 s’hauran de presentar entre l’1 de juliol de 2018 i el 31 de desembre de 2018. Per als trimestres tres i quatre ja s’aplica la norma general, això és, fins al 31 d’octubre de 2018 i el 31 de gener de 2019, respectivament.

Seguir llegint

16/03/2018
#582

EN QUIN EXERCICI DE L’IRPF S’HAN D’IMPUTAR ELS PAGAMENTS DEL FOGASA?

Tant el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) com la Direcció General de Tributs, en relació amb la imputació en l’IRPF de les percepcions dels rendiments del treball reportats en períodes impositius anteriors sense haver estat cobrats, mantenen el criteri general que s’han d’imputar a l’any en què les rendes impagades van ser exigibles. Però si el retard en el cobrament es deu a l’existència d’un procés o litigi judicial (per exemple, si es discutia si l’afectat tenia dret al cobrament), els salaris s’imputen en l’IRPF de l’any en què la resolució judicial adquireixi fermesa.

Seguir llegint

15/03/2018
#581

APROVATS ELS MODELS DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2017

Al BOE del dia 8 de març s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni (IP), exercici 2017. El termini de presentació de l’esborrany de declaració i de les declaracions de l’IRPF/IP, sigui quin sigui el seu resultat, serà el comprès entre els dies 4 d’abril i el 2 de juliol de 2018, tots dos inclosos. En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des del 4 d’abril fins al 27 de juny de 2018, tots dos inclosos.

Seguir llegint

09/03/2018
#580

TOTS ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS S’HAURAN D’INCORPORAR AL SISTEMA RED

Tots els treballadors autònoms que el pròxim 1 d’abril figurin en alta tindran 6 mesos per incorporar-se al Sistema RED.

Seguir llegint

08/03/2018
#579

ELS SOUS DELS CONSELLER HAN D’ESTAR SUBJECTES AL CONTROL DELS SOCIS

El Tribunal Suprem, en una sentència recent, s’ha pronunciat sobre la polèmica qüestió de la retribució dels administradors i el seu control per part dels socis, dictaminant que la retribució dels consellers executius ha de figurar en els estatuts de la societat i que s’han de controlar per la junta general.

Seguir llegint

23/02/2018
#578

PER A QUÈ SERVEIX EL NIE? L’AJUDEM A TRAMITAR-LO…

El NIE (número d’identificació d’estrangers), és necessari per a qualsevol activitat econòmica a Espanya (fins i tot si el titular del NIE té la seva fiscalitat en una altra jurisdicció), com són la compravenda de propietats, registre i pagament dels impostos en general, compravenda d’un vehicle, l’obtenció d’una llicència de conduir, ser l’amo d’una empresa, treballar, accedir als serveis de seguretat social i de salut, els serveis públics (per exemple, la contractació d’aigua i electricitat), l’acceptació d’una herència, etc.

Seguir llegint

22/02/2018
#577

FINS AL 31 DE MARÇ POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Si com a autònom pensa canviar la seva cotització té fins al pròxim 31 de març de 2018 inclòs (amb efectes a 1 d’abril) per fer-ho. Recordi que des de l’01-01-2018, els treballadors autònoms podran canviar fins a 4 vegades l’any, la base per la qual estiguessin obligats a cotitzar, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Seguir llegint

16/02/2018
#576

LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DEL LLIBRE D’ACTES I DEL LLIBRE REGISTRE DE SOCIS / ACCIONS NOMINATIVES: FINS AL 30 D’ABRIL

Tot empresari i societat ha de realitzar la legalització dels seus llibres comptables en el termini de quatre mesos a comptar des de la data de tancament de l’exercici comptable. Si l’exercici comptable es correspon amb l’any natural, de l’01-01-2017 al 31-12-2017, en aquest cas, el termini per realitzar la legalització dels llibres comptables serà fins al 30 d’abril de 2018. Recordi que els llibres d’actes, socis i comptables només es podran diligenciar en format electrònic i presentar-los en el registre mercantil per via telemàtica.

Seguir llegint

14/02/2018
#575

LES APORTACIONS ALS PLANS DE PENSIONS ES PODRAN RECUPERAR ALS DEU ANYS

El Govern ha aprovat el Reial decret 62/2018 que permetrà als qui tenen plans i fons de pensions recuperar el dipositat a partir dels 10 anys d’aportacions, així com una rebaixa de les comissions que es paguen a les entitats gestores. Aquesta nova regulació es començarà a aplicar a partir de 2025. En la pràctica es podran fer líquides les aportacions amb almenys 10 anys d’antiguitat, és a dir les que es van fer fins a 2015. Les realitzades a partir de 2016 hauran d’esperar fins a 2026 i així successivament. Aquesta mesura es completa amb la rebaixa de les comissions que passaran de l’1,5% a l’1,25% de mitjana, una reducció que arribarà fins al 0,85% si el fons està vinculat a l’evolució de la renda fixa.

Seguir llegint

13/02/2018
#574

QUINES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES EN EL REGLAMENT DE GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA PEL 2018?

Entre altres novetats, destaquen la nova obligació d’informació específica per a les persones o entitats que mitjancin en la cessió de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Aquests intermediaris hauran d’identificar als cessionaris i cedents l’habitatge cedit i l’import pel qual s’ha cedit, o que el termini per contestar les reiteracions de requeriment d’informació que no es troba a disposició del personal inspector serà de 5 dies.

Seguir llegint

09/02/2018
#573

QUINS AVANTATGES TÉ EL CONTRACTE DE FORMACIÓ I APRENENTATGE PER A LA SEVA EMPRESA?

El contracte de formació és el contracte bonificat que pot aportar més avantatges a l’empresa. Entre altres incentius, les empreses que contractin a treballadors en formació i aprenentatge obtindran una reducció en les quotes empresarials del 100% en empreses de menys de 250 treballadors i del 75 % en les de més de 250 treballadors. També les empreses rebran incentius per al finançament de la formació, consistents en bonificacions en les quotes empresarials per un nombre d’hores equivalent als percentatges de la jornada laboral. Per a tot tipus de treballadors serà del 25% el primer any i del 15% en els dos anys successius.

Seguir llegint

08/02/2018
#572

COM PUC PASSAR D’AUTÒNOM A SOCIETAT LIMITADA?

En general, per als autònoms la càrrega tributària i les dificultats de finançament són més elevats que en les empreses i els desgravaments i deduccions són poques. A més els autònoms responen davant els deutes amb el seu patrimoni personal. Per això són molts els autònoms que s’acaben plantejant la possibilitat en algun moment de constituir una societat limitada (SL). No obstant això, caldrà estudiar en profunditat cada cas concret per determinar la conveniència o no de canviar la forma jurídica sota la qual treballem.

Seguir llegint

02/02/2018
#571

PUBLICADES LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL PEL 2018

En data de 29 de gener del 2018 ha estat publicada al BOE l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2018. Els límits màxims i mínims de les bases de cotització per a l’any 2018 queden fixats, respectivament, en  3.751,20 i 858,60 euros mensuals.

Seguir llegint

26/01/2018
#570

JA ESTÀ EN VIGOR LA NOVA DIRECTIVA EUROPEA QUE REGULA ELS SERVEIS DE PAGAMENT: COM AFECTA ALS CONSUMIDORS I EMPRESES?

L’any 2018 porta un dels canvis més grans dels últims anys en la indústria bancària i financera, especialment des del punt de vista digital i de les aplicacions mòbils. Des del passat 13 de gener del 2018, entrà en vigor la nova directiva comunitària de serveis de pagament, més coneguda com PSD2 (Payment Service Directive 2), que implica permetre l’accés a tercers a la infraestructura dels bancs, i que entre altres novetats, elimina els càrrecs addicionals per pagaments amb targeta o transferències i regulen el funcionament de nous serveis que operen a través d’internet o dispositius mòbils.

Seguir llegint

25/01/2018
#569

ESTÀ VIGENT L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A CINC SETMANES A PARTIR DEL 2018?

Si bé des del gener del 2017 es va incrementar finalment el permís de paternitat des dels 13 dies fins a les quatre setmanes (28 dies), el Parlament havia acordat augmentar una setmana més, fins a les cinc setmanes, la durada del permís de paternitat, mesura que ja es donava per certa. No obstant això, atès que aquesta mesura s’havia d’incloure en la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) i encara no s’han aprovat, la mesura, ara com ara queda en suspens, i caldrà estar pendents de si s’inclou aquesta mesura en la LPGE 2018 que finalment s’aprovi.

Seguir llegint

24/01/2018
#568

APROVAT EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2018

Entre les principals línies d’actuació, per a l’any 2018 hi ha la recerca a internet, es prestarà especial atenció als nous models de prestació de serveis i de distribució per via electrònica, s’adaptaran els sistemes d’informació tenint en compte el creixement de sistemes de pagament com els moneders electrònics (ús de monedes virtuals tipus «Bitcoin» o similar) i les transferències instantànies i es mantindrà el control sobre fabricants i prestadors de serveis en línia. El pla de control se centrarà també en pràctiques defraudadores com la detecció de rendes i béns ocults a l’estranger per part de grans patrimonis, l’augment del control contra el frau en l’IVA, patrimoni exterior i grans deutors. Per a això comptarà amb dues noves eines: el subministrament immediat d’informació (SII) de l’IVA i les dades de comptes financers procedents de desenes de jurisdiccions a través del projecte CRS (sigles en anglès per a estàndard comú de report) de l’OCDE, tots dos pilars essencials en l’estratègia d’aquest any.

Seguir llegint

19/01/2018
#567

NOVA INFORMACIÓ NO FINANCERA EN ELS COMPTES ANUALS PER A GRANS EMPRESES

El Reial decret-llei 18/2017, ha modificat el Codi de comerç, la Llei de societats de capital i la Llei d’auditoria de comptes amb l’objectiu d’augmentar la informació no financera de l’informe de gestió que acompanya els comptes anuals individuals i consolidats en grans empreses quant a qüestions socials, mediambientals, recursos humans, respecte als drets humans i lluita contra la corrupció.

Seguir llegint

18/01/2018
#566

ELS AUTÒNOMS JA PODEN RECLAMAR COM A ACCIDENT LABORAL UN DESPLAÇAMENT DES DEL CENTRE DE TREBALL

Des del passat 26 d’octubre del 2017 està en vigor l’equiparació a efectes legals de les contingències derivades d’un accident de treball en itinerància (el que sofreix en anar o en tornar de la feina per la ruta habitual) entre autònoms i treballadors del règim general. Els autònoms que tinguin el seu domicili fiscal fora del seu domicili, per exemple, en la seva oficina o en el seu lloc de treball, tindran la mateixa cobertura que els treballadors per compte d’altri. No obstant això, els autònoms que tinguin el seu domicili fiscal al seu domicili no comptaran amb aquestes cobertures.

Seguir llegint

17/01/2018
#565

QUINES NOVETATS REGLAMENTÀRIES S’HAN INTRODUÏT EN L’IVA PER AL 2018?

El Reial decret 1075/2017 ha introduït modificacions en el Reglament de l’IVA i de facturació. Entre altres novetats, s’adapta la normativa al nou sistema de subministrament immediat d’informació (SII), i es millora el procediment de devolució a viatgers, passant a ser obligatori a partir del 2019 el sistema electrònic. A més, s’incorporen modificacions al règim de control dels subjectes passius acollits al règim especial del grup d’entitats per adaptar-lo a la Llei General Tributària en vigor, i en el règim de factures rectificatives, termini per a la remissió de factures o la facturació de determinades prestacions de serveis en la realització de les quals intervenen agències de viatge.

Seguir llegint

12/01/2018
#564

QUÈ ÉS UN PLA D’EMPRESA?

El pla d’empresa (o pla de negoci) és un document que identifica, descriu i analitza una oportunitat de negoci, n’examina la viabilitat tècnica, econòmica i financera i desenvolupa tots els procediments i estratègies necessàries per convertir la citada oportunitat en un projecte empresarial concret. Recordi que un pla de negoci ben redactat i estructurat és una eina molt important per presentar la seva idea de negoci a terceres persones, sobretot a inversors, bancs i institucions. L’ajudem a dissenyar un bon pla d’empresa.

Seguir llegint

11/01/2018
#563

JA ESTÀ EN VIGOR L’AMPLIACIÓ A UN ANY DE LA TARIFA PLANA DE 50 EUROS PER ALS AUTÒNOMS

Els treballadors que es donin d’alta com a nous autònoms a partir de l’1 de gener del 2018 es poden acollir a aquesta mesura. A més, la reducció s’estén fins a 24 mesos: 50% els següents sis mesos i del 30%, sis mesos més. Es poden acollir a la tarifa plana els nous autònoms i els qui no hagin estat en alta com a treballadors per compte propi en els dos anys immediatament anteriors (tres anys pels qui ja van gaudir de la reducció i se’n volen tornar a beneficiar).

Seguir llegint

10/01/2018
#562

DES DEL GENER DEL 2018 S’ELEVEN LES QUANTIES EXEMPTES DE L’IRPF DELS VALS MENJADOR I DE LES BEQUES PER ESTUDI

Des de l’01-01-2018 la quantia exempta en l’IRPF de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, tals com els vals-menjador o xecs-restaurant, s’eleva a 11 € diaris (abans 9 €), i també s’eleva l’import exempt de les beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per cursar estudis, que passa a ser de 6.000 € (abans 3.000 €). Aquesta quantia s’eleva a 18.000 € (abans 15.000 €) quan la dotació econòmica compensi despeses de transport i d’allotjament per a la realització d’estudis reglats, fins al nivell de màster inclòs o equivalent (abans fins al 2n cicle universitari).

Seguir llegint

05/01/2018
#561

PUBLICATS AL BOE EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL I LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES PEL 2018

El 30 de desembre del 2017 ha estat publicat al BOE el Reial decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI)  pel 2018, establert en 735,90 €/mes i 24,53 €/dia, la qual cosa suposa un increment del 4% respecte del vigent el 2017. També s’ha publicat el Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018 que, entre altres aspectes, estableix amb caràcter general un increment del 0,25% en les pensions i altres prestacions públiques

Seguir llegint

04/01/2018
#560

LES REFORMES MERCANTILS PREVISTES PEL 2018

El 2018 es presenta com un exercici amb nombrosos canvis, alguns ja anunciats pel Govern en el seu Pla Anual Normatiu per a aquest exercici. Entre altres novetats importants en matèria mercantil, destaquen el nou impuls a l’aprovació del Codi Mercantil, nou reglament del Registre Mercantil, modificació de la Llei general para a defensa de consumidors i usuaris, desenvolupament de la Llei de crèdit immobiliari, o modificació de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals o de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD).

Seguir llegint

03/01/2018
#559

PRORROGADES LES MAGNITUDS EXCLOENTS DELS MÒDULS IRPF/IVA I S’ACTUALITZEN ELS VALORS CADASTRALS D’IMMOBLES PEL 2018

El Reial decret-llei 20/2017 de mesures tributàries amplia a 2018 l’aplicació de determinades magnituds, la superació de les quals implica l’exclusió del mètode d’estimació objectiva de rendiments per determinades activitats econòmiques (que van ser introduïdes inicialment solament per 2016 i 2017) i també fixa els coeficients d’actualització dels valors cadastrals pel 2018.

Seguir llegint

29/12/2017
#558

A PARTIR DEL 2018 ELS AUTÒNOMS PODRAN MODIFICAR QUATRE VEGADES A L’ANY LA BASE DE COTITZACIÓ

A partir de l’any que ve, els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Actualment es permeten 2 canvis a l’any.

Seguir llegint

28/12/2017
#557

LES TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES DE FINS A 15.000 EUROS SERAN IMMEDIATES ENTRE PAÏSOS DE LA UE

Des del passat 21 de novembre, les transferències bancàries de fins a 15.000 euros entre països de la Unió Europea es faran de forma immediata en aplicació d’un nou esquema europeu de pagaments. Aquest servei pot ser gratuït, encara que les entitats podran aplicar comissions al client. Fins ara, aquest tipus de transferències podia retardar-se fins a quatre dies. Si realitza transferències amb assiduïtat (per exemple, per pagar als seus proveïdors) confirmi si el seu banc disposa ja d’aquest servei, i negociï a més que aquestes transferències siguin gratuïtes.

Seguir llegint

22/12/2017
#556

INCREMENT DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) EN UN 4% PEL 2018

Govern i interlocutors socials (sindicats i patronals) acorden incrementar el SMI un 4% el 2018 i fixar una senda que el situï en 850 euros el 2020.

Seguir llegint

21/12/2017
#555

DIES INHÀBILS 2018

Al BOE del dia 18 de desembre s’ha aprovat el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2018, a l’efecte de còmputs de terminis.

Seguir llegint

20/12/2017
#554

PUC DEDUIR EN L’IRPF LES DESPESES DEL VEHICLE SENT AUTÒNOM?

Excepte algunes excepcions, per deduir en l’IRPF les despeses relacionades amb l’adquisició i l’ús del vehicle (amortització, reparacions, carburant, impost de matriculació, assegurances, aparcaments, etc.), cal que el vehicle s’utilitzi de forma exclusiva en l’activitat empresarial o professional (no serà suficient que l’ús particular sigui accessori o irrellevant).

Seguir llegint

15/12/2017
#553

D’INTERÈS PER ALS INVERSORS: L’IDENTIFICADOR D’ENTITAT JURÍDICA (CODI LEI)

El pròxim 3 de gener de 2018 entra en vigor, a tot Europa, la Directiva sobre mercats d’instruments financers. Entre altres canvis reguladors, aquesta nova norma comunitària obligarà al fet que totes les persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions, etc.) que vulguin operar als mercats financers i en borsa tinguin en vigor el codi LEI. Si el client no facilita el seu LEI, no es podran executar les operacions instruïdes.

Seguir llegint

14/12/2017
#552

COM SOL·LICITAR UN AJORNAMENT DE PAGAMENT A LA SEGURETAT SOCIAL?

L’ajornament de deutes amb la Seguretat Social és un procediment que li permet tornar a estar al corrent de pagament. Es pot ajornar qualsevol deute amb la Seguretat Social, excepte les quotes que es paguen per donar cobertura als accidents de treball i les malalties professionals i  en el cas que sigui empresari i tingui treballadors a càrrec seu, l’anomenada «quota obrera», el percentatge que correspon pagar al treballador per compte d’altri i que del seu ingrés n’és responsable l’empresari.

Seguir llegint

13/12/2017
#551

LES EMPRESES I ELS AUTÒNOMS PODEN DEDUIR LES CISTELLES I REGALS DE NADAL?

En aquesta època de l’any moltes empreses o autònoms, si el seu pressupost els ho permet, tenen un detall nadalenc amb els seus empleats, proveïdors i clients, com són les cistelles i regals de Nadal. Li recordem algunes de les conseqüències fiscals d’aquests “típics” regals de Nadal.

Seguir llegint

08/12/2017
#550

LES EMPRESES QUE TREBALLIN PER A LES ADMINISTRACIONS NO PODRAN PAGAR TARD ALS SEUS PROVEÏDORS

D’acord amb la nova Llei de contractes del sector públic, les empreses que treballin per a les administracions no podran incomplir el termini legal de pagament als subcontractistes, que ascendeix a 60 dies, per a això se’ls obligarà a dipositar cada factura en un registre electrònic. S’elimina la possibilitat de pactar entre les parts terminis de pagament diferents dels legals. A més, impossibilita que les administracions certifiquin les obres en més 30 dies, sense excepcions.

Seguir llegint

07/12/2017
#549

COM AFECTA TREBALLAR EN DOS PAÏSOS O MÉS DE LA UNIÓ EUROPEA EN ELS DRETS DE LA SEGURETAT SOCIAL?

Cada vegada són més habituals les vides laborals que transcorren en diversos països, màximament si parlem de països dins de la Unió Europea. Per tenir dret a les prestacions, es poden sumar els períodes d’assegurança, ocupació o residència complerts en qualsevol estat membre de la UE, de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa. Les prestacions contributives les podrà percebre amb independència d’on resideixi dins de la Unió, de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa. No obstant això, les prestacions no contributives només es poden percebre al territori de l’Estat en què resideixi i conformement a la seva legislació.

Seguir llegint

06/12/2017
#548

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2018

Al BOE del 30 de novembre, es publicà l’Ordre que desenvolupa per 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.

Seguir llegint

24/11/2017
#547

ELS AUTÒNOMS QUE EXERCEIXIN LA SEVA ACTIVITAT COM A PERSONES FÍSIQUES PODEN COMPATIBILITZAR LA SEVA ACTIVITAT AMB EL COBRAMENT DEL 100% DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ

Amb efectes des del passat 26 d’octubre del 2017, la nova Llei de reforma dels autònoms estableix que els autònoms podran compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte d’altri. Per a això el pensionista haurà d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri. Fins ara, només existia aquesta possibilitat (jubilació activa) cobrant el 50% de la pensió.

Seguir llegint

23/11/2017
#546

EXISTEIX LIMITACIÓ EN L’EMBARGAMENT PER PART D’HISENDA EN ELS INGRESSOS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DELS AUTÒNOMS?

Els límits de la possibilitat d’embargament establerts en la Llei d’enjudiciament civil (LEC) establerts per a sous i pensions s’apliquen també als ingressos d’activitats professionals i mercantils autònomes, sense que es requereixi el requisit afegit que aquestes activitats es realitzin amb les característiques pròpies de la figura del treballador autònom econòmicament depenent (TRADE).

Seguir llegint

17/11/2017
#545

COM AFECTARÀ LA PRÒXIMA LLEI DE CRÈDIT IMMOBILIARI A LES HIPOTEQUES?

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals del Projecte de llei de crèdit immobiliari (coneguda com la nova “Llei hipotecària”) que té com objectiu de reduir les despeses associades a modificacions en els contractes hipotecaris i reforçar la transparència. Entre altres mesures, s’abarateixen les comissions d’amortització anticipada dels préstecs a tipus variable, fins a la seva anul·lació a partir de cinc anys; les comissions per conversió de tipus variable a fix se suprimeixen a partir del tercer any i es rebaixen les despeses de notaria i registre, i s’amplia a 9 impagaments o al 2% del capital el requisit perquè els bancs puguin iniciar l’execució del préstec.

Seguir llegint

16/11/2017
#544

BONIFICACIÓ DEL 100% DE LA QUOTA D’AUTÒNOMS DURANT EL DESCANS DE MATERNITAT O PATERNITAT

Amb efectes des del passat 26 d’octubre del 2017, la nova Llei de reforma dels autònoms estableix que els autònoms podran aplicar una bonificació del 100% en les seves quotes del RETA si accedeixen a la maternitat o a la paternitat (o en cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància), sense necessitat de contractar a un substitut, i sempre que el descans tingui una durada mínima d’un mes.

Seguir llegint

15/11/2017
#543

UN AVANÇAMENT DEL RÈGIM DE MÒDULS (IRPF/IVA) PEL 2018

S’ha fet públic el projecte d’ordre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2018 el mètode d’estimació objectiva (”mòduls”) de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA. Es mantenen per a l’exercici 2018 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació. Així mateix, es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls. Si vostè és un empresari individual i pot tributar en mòduls o en estimació directa en l’IRPF, abans que finalitzi l’any 2017 analitzi quin d’aquests mètodes li interessa més.

Seguir llegint

10/11/2017
#542

EL CONTRACTE DE COMPTES EN PARTICIPACIÓ

Una fórmula per invertir en negocis sense haver de crear una societat i limitant la responsabilitat a l’aportació realitzada és el contracte de comptes en participació. Amb el compte en participació l’inversor (denominat “partícip”) aportarà diners a un projecte a canvi de participar en els resultats pròspers o adversos d’aquest (en la proporció que pactin).

Seguir llegint

09/11/2017
#541

EN CAS DE MALALTIA: QUÈ HAIG DE FER PER SOL•LICITAR LA MEVA PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL? ON HAIG D’ANAR, QUÈ HAIG DE PORTAR?

La incapacitat temporal és una prestació contributiva de la Seguretat Social pensada per cobrir la pèrdua de rendes que es produeix quan el treballador no pot treballar perquè està malalt. Pot ocórrer per una malaltia comuna o per una de professional o accident de treball, i les quanties que ens corresponguin variaran.

Seguir llegint

08/11/2017
#540

EL 30 DE NOVEMBRE FINALITZA EL TERMINI PER DECLARAR LES OPERACIONS VINCULADES I LES OPERACIONS AMB PARADISOS FISCALS

Li recordem que el termini de presentació del nou model 232 (declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals) per als períodes impositius que es van iniciar en el 2016 i van finalitzar abans del 31 de desembre de 2016, és el comprès entre l’1 i el 30 de novembre de 2017. Els subjectes passius de l’impost sobre societats han d’informar de les operacions vinculades realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros, de les considerades “específiques” amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, de participacions, etc.), i les del mateix tipus i mètode de valoració realitzades amb la mateixa entitat que en conjunt superin el 50% de la xifra de negocis.

Seguir llegint

03/11/2017
#539

ES POT COBRAR UN DIVIDEND A COMPTE ABANS DE FINAL DE L’ANY?

La Llei de societats de capital permet la distribució entre els accionistes de quantitats a compte dels beneficis de l’exercici en curs. Per distribuir el dividend a compte, els administradors han de formular un balanç en el qual es justifiqui que existeix liquiditat suficient. La quantitat a distribuir no podrà excedir de la quantia dels resultats obtinguts des de la fi de l’últim exercici deduïdes les pèrdues procedents d’exercicis anteriors, les quantitats que s’hagin de dotar a reserva legal (el 10% del benefici) i una estimació de l’impost a pagar sobre aquests resultats.

Seguir llegint

02/11/2017
#538

ELS AUTÒNOMS PODRAN COTITZAR NOMÉS PELS DIES QUE ESTIGUIN DONATS D’ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL

A partir de l’1 de gener de 2018, la nova Llei de reforma dels autònoms introdueix la possibilitat d’afiliació i fins a tres altes i baixes dins de cada any natural amb efectes a aquestes dates, de manera que en aquests mesos només pagaran per dies treballats, i la quota fixa mensual es dividirà per 30. La resta de les altes o baixes dins de l’any tindran efectes com abans, des del primer dia del mes.

Seguir llegint

01/11/2017
#537

DES DE L’1 DE GENER DEL 2018 ELS AUTÒNOMS PODRAN DEDUIR EN EL SEU IRPF LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS DE L’HABITATGE I LES DESPESES DE MANUTENCIÓ INCORREGUDES EN EL DESENVOLUPAMENT DE

La nova Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom introdueix, a partir del 2018, en la Llei de l’IRPF una nova regulació relativa a dues despeses deduïbles dels rendiments nets de les activitats econòmiques en estimació directa: despeses per subministraments d’electricitat, gas, aigua i telecomunicacions (telefonia i internet) quan l’empresari o professional exerceixi la seva activitat en el seu propi habitatge habitual i despeses de manutenció del titular de l’activitat.

Seguir llegint

27/10/2017
#536

LA RESPONSABILITAT PER LES APORTACIONS NO DINERÀRIES A LA SOCIETAT

En les societats limitades, els fundadors, les persones que ostentessin la condició de soci al moment d’acordar-se l’augment de capital i els qui adquireixin alguna participació desemborsada mitjançant aportacions no dineràries, respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d’aquestes aportacions i del valor que se’ls hagi atribuït en l’escriptura.

Seguir llegint

26/10/2017
#535

COM QUEDARÀ L’AMPLIACIÓ DE LA TARIFA PLANA PER A AUTÒNOMS?

La nova Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, entre altres mesures importants, contempla l’ampliació de la tarifa plana. S’amplia de sis a dotze mesos el temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals i es redueix de cinc a dos anys el període sense cotitzar en el RETA exigit per poder-se’n beneficiar. Per al cas d’haver gaudit de la tarifa plana en un període d’alta anterior, el temps exigit de no cotització s’amplia a tres anys.

Seguir llegint

25/10/2017
#534

PUBLICADA AL BOE LA NOVA LLEI DE REFORMES DELS AUTÒNOMS

Al BOE del 25 d’octubre de 2017, s’ha publicat la nova Llei de reformes urgents del treball autònom, amb efectes des del 26 d’octubre de 2017, excepte algunes mesures que entraran en vigor en  el 2018. Es contemplen modificacions en la tarifa plana de 50 euros, deduccions de les despeses de subministraments, com l’aigua, gas, electricitat i telefonia, compatibilitzar el 100% del treball per compte propi amb la pensió o millora de bonificacions per altes de familiars col·laboradors, entre altres mesures.

Seguir llegint

20/10/2017
#533

QUÈ HEM DE SABER DELS TRASLLATS I DESPLAÇAMENT DELS TREBALLADORS?

Amb caràcter general, cal entendre per trasllat del treballador el seu canvi de centre de treball. Aquest canvi pot ser voluntari o forçós, segons que el canvi hagi estat acordat per l’empresari a sol·licitud del treballador, o imposat per decisió unilateral de l’empresari. Al seu torn, el trasllat de centre de treball es pot fer a un altre que impliqui la necessitat de canviar de residència per al treballador; o que no comporti aquesta necessitat. A més, el trasllat al nou centre de treball es pot fer de manera definitiva o amb caràcter merament temporal. L’Estatut dels Treballadors regula aquestes possibilitats, per incloure o excloure dins del seu àmbit d’aplicació uns trasllats o uns altres.

Seguir llegint

19/10/2017
#532

EN QUÈ CONSISTEIX EL CONTRACTE DE PIGGYBACK PER A EMPRESES EXPORTADORES?

Una opció molt interessant per a empreses que comencen a exportar és arribar a un acord de col·laboració amb una altra empresa que ja està implantada al país on es pretén exportar, i pel qual aquesta empresa posa a disposició el seu propi canal de vendes, és el denominat contracte o model de piggyback.

Seguir llegint

18/10/2017
#531

QUIN TIPUS D’IVA HE D’APLICAR?

Tant si vostè és el qui emet les factures com si és el qui les rep, comprovi que el tipus d’IVA aplicat (21%, 10% o 4%) és corresponent.

Seguir llegint

16/10/2017
#530

PUBLICAT EL CALENDARI DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2018

Al BOE del dia 11 d’octubre de 2017 s’ha publicat la relació de festes laborals per a l’any 2018. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Seguir llegint

13/10/2017
#533

QUÈ HEM DE SABER DELS TRASLLATS I DESPLAÇAMENT DELS TREBALLADORS?

Amb caràcter general, cal entendre per trasllat del treballador el seu canvi de centre de treball. Aquest canvi pot ser voluntari o forçós, segons que el canvi hagi estat acordat per l’empresari a sol·licitud del treballador, o imposat per decisió unilateral de l’empresari. Al seu torn, el trasllat de centre de treball es pot fer a un altre que impliqui la necessitat de canviar de residència per al treballador; o que no comporti aquesta necessitat. A més, el trasllat al nou centre de treball es pot fer de manera definitiva o amb caràcter merament temporal. L’Estatut dels Treballadors regula aquestes possibilitats, per incloure o excloure dins del seu àmbit d’aplicació uns trasllats o uns altres.

Seguir llegint

13/10/2017
#529

L’EMPRESA POT CONTROLAR EL CORREU ELECTRÒNIC I INTERNET DE L’EMPLEAT?

El control i vigilància de l’ús de les eines informàtiques posades a la disposició dels treballadors està emparat per l’Estatut dels Treballadors, si bé aquesta vigilància i control no pot suposar la violació de la dignitat i intimitat del treballador i el secret de les comunicacions.

Seguir llegint

11/10/2017
#528

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE EL DOMICILI FISCAL I EL SOCIAL?

La Llei general tributària estableix que el domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en les seves relacions amb l’administració tributària. Per a les persones físiques, és el lloc on tinguin la seva residència habitual. No obstant això, per a les persones físiques que desenvolupin principalment activitats econòmiques (empresaris i professionals), l’administració tributària podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats desenvolupades.

Seguir llegint

06/10/2017
#527

UNA SOCIETAT LIMITADA QUAN POT ADQUIRIR LES SEVES PRÒPIES PARTICIPACIONS?

L’adquisició de participacions pròpies (autocartera) és un minvament patrimonial, ja que disminueix el patrimoni net de la societat, i pot tenir algunes conseqüències que s’han d’analitzar, com posar en conflicte el principi d’igualtat entre socis, minvar la garantia patrimonial que el capital social significa per als creditors, distorsionar-ne la imatge fidel, etc. Per això la Llei de societats de capital, prohibeix l’adquisició originària d’autocartera i admet l’adquisició derivativa de les pròpies participacions o de les participacions emeses per la societat dominant. Sempre que concorrin certes condicions.

Seguir llegint

05/10/2017
#526

NOUS INCENTIUS PER A L’EMPRENEDOR: LA FUTURA LLEI DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 2018

La Proposició de llei de reformes urgents del treball autònom es troba actualment al Senat, on hi estarà com a data límit fins al 31 d’octubre per a la seva tramitació, previ pas pel període d’esmenes a la Llei. Com a criteri general, la seva entrada en vigor serà l’endemà de la seva publicació al BOE, si bé hi ha algunes mesures que entren en vigor el 2018 com la nova regulació de recàrrec per ingrés fora de termini, mesures de foment i del treball autònom, beneficis en la cotització per a persones amb discapacitat, violència de gènere i víctimes de terrorisme, mesures per aclarir la fiscalitat dels treballadors autònoms, modificació del reglament sobre inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, etc.

Seguir llegint

04/10/2017
#525

NOUS TERMINIS DE DECLARACIONS INFORMATIVES

Hisenda té previst l’avançament (des del febrer al gener) dels terminis per presentar determinades declaracions informatives, com els models 184 (comunitats de béns i altres entitats en règim d’atribució) i 347 (d’operacions amb tercers que superin anualment els 3.005 euros), i que serà aplicable per primera vegada per a les declaracions anuals corresponents a 2017, que es presenten el 2018.

Seguir llegint

29/09/2017
#524

ÉS NECESSARI L’ACORD UNÀNIME DE LA JUNTA DE PROPIETARIS PER AL CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE?

Tot propietari d’un pis o local en règim de propietat horitzontal té dret a usar-lo com consideri més adequat, tret que el canvi d’ús estigui expressament prohibit o que el canvi de destinació aparegui expressament limitat pel règim de propietat horitzontal, el seu títol constitutiu o la seva regulació estatutària.

Seguir llegint

28/09/2017
#523

PROPERA BONIFICACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE FAMILIARS DEL TREBALLADOR AUTÒNOM

L’autònom haurà de signar un contracte indefinit amb el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau (germans, avis, néts, etc.). La bonificació és del 100% de les quotes empresarials per contingències comunes durant dotze mesos.

Seguir llegint

27/09/2017
#522

SI UN SOCI ES PLANTEJA CONDONAR EL DEUTE QUE TÉ L’EMPRESA AQUEST FET TÉ LA CONSIDERACIÓ D’INGRÉS PER A LA SOCIETAT?

La condonació per part del soci del deute que té l’empresa amb ell, tindrà la consideració de més fons propis per a la societat, en la proporció que correspongui al percentatge de participació que aquest soci ostenta en l’entitat, i, per la part restant, la consideració d’ingrés de l’exercici, el qual formarà part de la base imposable del període impositiu en què es dugui a terme la condonació, tributant en l’impost sobre societats.

Seguir llegint

22/09/2017
#521

VIGILI AMB ELS PAGARÉS!

El pagaré és un compromís de pagament pel qual una empresa o professional es compromet a pagar a una altra companyia o autònom una quantitat de diners especificada en una data determinada. Els pagarés permeten a les empreses ajornar, d’alguna manera, el pagament d’un producte o un servei per poder aconseguir liquiditat en aquest període. A més, gràcies al descompte de pagarés, és possible reduir el risc d’impagament, i avançar el cobrament d’aquest pagaré. Però vigili, cal saber els mecanismes de reclamació en el supòsit que no resulti atès al seu venciment.

Seguir llegint

21/09/2017
#520

ÉS POSSIBLE DEDUIR L’IVA ABANS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL?

L’IVA suportat en la compra de béns o serveis durant la “fase preparatòria” d’un negoci (és a dir, amb anterioritat a l’inici de l’activitat) és deduïble. Per a això, n’hi ha prou amb demostrar que, en incórrer en aquestes despeses, es tenia la intenció d’iniciar una activitat que donava dret a deduir l’IVA suportat. Hisenda ha d’acceptar la deducció de l’IVA suportat, àdhuc en el cas que l’activitat no s’iniciï mai.

Seguir llegint

15/09/2017
#519

COM PUC VALORAR LA MEVA EMPRESA?

El valor d’una empresa és una aproximació del que el venedor esperaria rebre o un comprador esperaria pagar a canvi d’aquest actiu, i estarà determinat per expectatives i factors subjectius i objectius. Per la seva banda, el preu serà el que finalment comprador i venedor acordin pagar o rebre si es decideixen a dur a terme l’operació. La valoració d’una empresa, quan no existeixi un preu de mercat de referència, obliga a utilitzar un o diversos mètodes que ens aproximin al valor real de l’empresa, si bé el preu final estarà subjecte a un procés de negociació entre la part compradora i la venedora en el qual es consideraran múltiples elements i factors.

Seguir llegint

14/09/2017
#518

QUI POT ACCEDIR A UNA PREJUBILACIÓ?

Mentre que la jubilació anticipada és una situació regulada per la Seguretat Social, en el cas de la prejubilació, són empresa i treballador els implicats en un pacte particular de condicions concretes. No existeix una edat legal per poder prejubilar-se, encara que sí que existeixen requisits particulars en cada cas. Les empreses no tenen l’obligació d’oferir o acceptar la prejubilació de cap dels seus treballadors, en tractar-se d’un pacte, empleat i ocupador han d’estar d’acord.

Seguir llegint

13/09/2017
#517

¿HEU COMUNICAT A HISENDA LES VARIACIONS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)?

Les empreses obligades al pagament de l’IAE per no estar-ne exemptes han de comunicar a Hisenda les variacions en els elements tributaris que configuren l’impost (superfície, potència elèctrica instal·lada, nombre de vehicles per a les activitats de transport, empleats, etc.). Serà necessari comunicar els canvis en el termini d’un mes a comptar des de la data en la qual es va produir la circumstància que va motivar la variació. Els canvis tindran efecte per al següent exercici. S’ha de tenir en compte que les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no es consideren variacions i per tant no alteren l’import de les quotes.

Seguir llegint

08/09/2017
#516

LA FIGURA DE L’AGENT COMERCIAL. QUÈ HEM DE SABER?

Un agent comercial és un professional que s’encarrega de manera permanent de promoure, negociar o concretar les operacions mercantils en nom i per compte d’una o diverses empreses, mitjançant una retribució i en una zona determinada. En la seva activitat, pot obligar a l’empresa en el nom de la qual actua. En aquest cas, no serà l’agent comercial qui respongui de la bona fi de les operacions, sinó que serà la pròpia empresa l’obligada a respondre.

Seguir llegint

07/09/2017
#515

COM A AUTÒNOM I EMPRESARI CONEIX LES PRINCIPALS AJUDES SOCIALS I SERVEIS FAMILIARS?

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat publica anualment una “Guia d’ajudes socials i serveis per a les famílies”, amb l’objectiu de facilitar la informació a les persones que tenen responsabilitats familiars sobre les prestacions, beneficis i serveis que tenen a la seva disposició en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat. Es recullen principalment les ajudes establertes en els àmbits de seguretat social, ocupació, fiscalitat, serveis socials, educació, habitatge, entre d’altres.

Seguir llegint

06/09/2017
#514

CANVI EN LA FORMA DE DECLARAR LES OPERACIONS VINCULADES I LES OPERACIONS AMB PARADISOS FISCALS

La informació que fins ara es declarava a diversos apartats del model 200 de l’impost sobre societats, es trasllada, per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, a la nova declaració informativa que es presentarà per mitjà del nou model 232.

Seguir llegint

28/07/2017
#513

INVERTIR A L’ESTRANGER: SUCURSAL, FILIAL, ESTABLIMENT PERMANENT, AGENT INDEPENDENT, ETC.?

Si la seva empresa ha plantejat obrir mercat a l’exterior, després de realitzar un estudi de mercat sobre els potencials països en els quals desitja establir-se, ha arribat el moment de decidir a través de quina manera realitzarà la inversió. Existeixen diverses fórmules legals a l’hora de constituir un negoci a l’estranger: sucursals, filials, oficines de representació, establiments permanents i agents independents, etc.

Seguir llegint

27/07/2017
#512

LES ASSEGURANCES DE VIDA I MÈDIQUES, I ELS PLANS DE JUBILACIÓ SATISFETS PER L’EMPRESA FORMEN PART DEL SALARI A L’EFECTE DE CALCULAR LA INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT?

Sí. Una sentència recent del Tribunal Suprem considera que totes les percepcions econòmiques dels treballadors (en diners o en espècie) per la prestació de serveis laborals per compte d’altri són salari. Per tant, les primeres o aportacions efectuades per la seva empresa són salari i computen a efectes de les indemnitzacions.

Seguir llegint

26/07/2017
#511

QUINES NOVETATS FISCALS HA APROVAT LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2017?

En el BOE del dia 28-06-2017 s’ha publicat la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 que en l’àmbit tributari incorpora diverses mesures, destacant principalment les modificacions en l’IVA referents a l’exempció de les operacions de compravenda o canvi de divises, així com referent als tipus de gravamen reduïts per a muntures d’ulleres i espectacles culturals en directe. A més, en l’impost sobre societats es modifica la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals.

Seguir llegint

21/07/2017
#510

GUIA PRÀCTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 2017

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), ha publicat una guia pràctica per difondre el dret a la protecció de dades, que recull nombroses referències als canvis que incorpora el nou reglament general, que serà aplicable el 25 de maig de 2018, i inclou les principals novetats respecte a l’exercici de drets, com el dret a l’oblit, el nou dret a la portabilitat, o la forma de sol·licitar l’eliminació de fotos i vídeos a internet i què fer en cas de no rebre resposta, a més d’exemples dels tractaments de dades en el cas de les comunitats de veïns, els anomenats fitxers de morosos, la videovigilància o la publicitat, entre d’altres.

Seguir llegint

20/07/2017
#509

5 PASSOS PER DONAR-SE D’ALTA COM A AUTÒNOM

Ha pensat a muntar un negoci pel seu compte? Si té una bona idea i es vol donar d’alta com a autònom per engegar-la, li expliquem com resoldre els primers tràmits. Li avancem que el primer és anar a l’Agència Tributària. També haurà de passar per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per la mútua que hagi triat per cobrir les contingències comunes i professionals.

Seguir llegint

19/07/2017
#508

ELS AUTÒNOMS PODRAN DEDUIR EN EL SEU IRPF LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS DE L’HABITATGE (AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, TELEFONIA I INTERNET) I ELS DE MANUTENCIÓ INCORREGUTS EN EL DESENVOL

La proposició de llei de reformes urgents del treball autònom, actualment en tràmit parlamentari d’aprovació en el Senat, inclou per als autònoms en estimació directa en l’IRPF la possibilitat que puguin deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com poden ser l’aigua, el gas, l’electricitat, la telefonia i internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També, poden deduir les despeses de manutenció incorreguts en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors.

Seguir llegint

07/07/2017
#507

L’INTERÈS DE DEMORA EN LES OPERACIONS COMERCIALS EN EL SEGON SEMESTRE DE 2017 ES MANTÉ EN UN 8 PER 100

A l’efecte del previst en l’article 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, el tipus legal d’interès de demora a aplicar durant el segon semestre natural de 2017 és el 8%.

Seguir llegint

06/07/2017
#506

AVANÇ DE LES PRINCIPALS MESURES PREVISTES EN LA LLEI DE REFORMA PER ALS AUTÒNOMS

El Congrés ha aprovat la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, que incorpora noves mesures, que millora la seva fiscalitat, ja que permet deduccions de despeses corrents, la protecció social i familiar, i afavoreix l’emprenedoria i el relleu generacional dels autònoms.

Seguir llegint

05/07/2017
#505

LES INDEMNITZACIONS DELS ALTS DIRECTIUS ESTAN EXEMPTES?

Els tribunals estan assenyalant (com per exemple, recentment la sentència 114/2017 de l’Audiència Nacional) que les indemnitzacions per acomiadament d’alts directius també poden quedar exemptes de tributar per IRPF per la part que no superi els set dies per any treballat amb un màxim de sis mensualitats, encara que el criteri d’Hisenda en aquests casos és considerar que les indemnitzacions que percebi l’alt directiu no estan exemptes de l’IRPF, ja que l’exempció només és aplicable a les indemnitzacions establertes per imperatiu legal, requisit que no es dóna en aquests supòsits.

Seguir llegint

30/06/2017
#504

ELS BANCS HAN DE RETORNAR L’INTERÈS LEGAL DE LES CLÀUSULES SÒL?

Sí. Així ho ha assenyalat el Tribunal Suprem en la seva sentència de 25 de maig de 2017, que ha condemnat a un Banc a restituir totes les quantitats cobrades de més en aplicació de les clàusules sòl, més l’interès legal des de la data de cada cobrament fins a la seva completa satisfacció així com a recalcular i refer els quadres d’amortització dels préstecs hipotecaris. No deixi passar l’oportunitat de reclamar aquests interessos si vostè és un dels afectats per la nul·litat de les clàusules sòl del seu préstec hipotecari.

Seguir llegint

29/06/2017
#503

NOU MODEL D’INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS VINCULADES PER A LES SOCIETATS

A partir de la declaració de l’impost sobre societats de 2016, la informació sobre operacions vinculades i operacions amb paradisos fiscals es trasllada al model 232, que s’haurà de presentar el novembre vinent.

Seguir llegint

23/06/2017
#502

QUI TÉ DRET A ASSISTIR A LES JUNTES GENERALS?

D’acord amb la normativa mercantil, en la societat de responsabilitat limitada tots els socis tenen dret a assistir a la junta general. Els estatuts no podran exigir per a l’assistència a la junta general la titularitat d’un nombre mínim de participacions. En les societats anònimes els estatuts podran exigir, respecte de totes les accions, sigui quina sigui la seva classe o sèrie, la possessió d’un nombre mínim per assistir a la junta general sense que, en cap cas, el nombre exigit pugui ser superior a l’u per mil del capital social.

Seguir llegint

22/06/2017
#501

ES POT INSTAL·LAR UN GPS EN ELS COTXES D’EMPRESA QUE UTILITZEN ELS TREBALLADORS?

Sí. L’Estatut dels Treballadors estableix que l’empresari podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment per part treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana i tenint en compte la capacitat real dels treballadors disminuïts, si escau. No obstant això, l’existència d’aquesta legitimació, sense necessitat que el treballi presti consentiment previ, no exclou el compliment del deure d’informar conforme a la Llei de protecció de dades, a més de la inscripció del corresponent fitxer, i compliment de la resta de la normativa de protecció de dades.

Seguir llegint

21/06/2017
#500

RECORDI QUE LA SEVA EMPRESA POT AMORTITZAR LLIUREMENT ELS ACTIUS D’ESCÀS VALOR

De cara a l’Impost de societats i per als empresaris i professionals en estimació directa en l’IRPF, la normativa permet que es puguin amortitzar lliurement els elements de l’immobilitzat material nous (per exemple, eines, tauletes, ordinadors, etc.), el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu.

Seguir llegint

16/06/2017
#499

L’EMPRESA ESTÀ OBLIGADA A REMUNERAR ALS BECARIS?

No és obligatori retribuir als becaris. Ara bé, la seva contractació és fraudulenta si les seves tasques beneficien a l’empresa i no contribueixen als seus estudis.

Seguir llegint

15/06/2017
#498

QUINES CONSEQÜÈNCIES TENEN PER ALS CONTRIBUENTS AFECTATS LA DECLARACIÓ D’INCONSTITUCIONAL I NUL·LA DE L’AMNISTIA FISCAL APROVADA PEL GOVERN EN 2012?

La sentència del Tribunal Constitucional de 8 de juny de 2017, ha declarat inconstitucional l’amnistia fiscal aprovada pel govern del PP al març de 2012 per infringir el principi de reserva de llei, en utilitzar el Reial decret-llei per aprovar una mesura tributària que afecta de manera rellevant o substancial al deure constitucional, de tots, de contribuir al sosteniment de les despeses públiques. En virtut del principi de seguretat jurídica, el Tribunal assenyala que la decisió no afectarà les regularitzacions tributàries fermes que es van realitzar a l’empara de la norma anul·lada. No obstant això, el Tribunal no diu res dels processos que estan oberts, per la qual cosa es podria interpretar que aquests expedients sí que podrien ser anul·lats.

Seguir llegint

09/06/2017
#497

OBLIGATORIETAT DEL CONTRACTE DEL CONSELLER DELEGAT AMB LES SOCIETATS MERCANTILS

D’acord amb la Llei de societats de capital, quan un membre del consell d’administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives mitjançant un poder general, serà necessari que se signi un contracte entre aquest i la societat que haurà de ser aprovat prèviament pel consell d’administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. El conseller afectat s’haurà d’abstenir d’assistir a la deliberació i de participar en la votació. El contracte aprovat s’haurà d’incorporar com a annex a l’acta de la sessió. Recentment el registre mercantil està rebutjant la inscripció del nomenament d’un conseller delegat, si no es fa constar en la certificació de l’acord o en l’escriptura que s’ha subscrit aquest contracte.

Seguir llegint

08/06/2017
#496

LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS PUJA UN 3% A PARTIR DE JULIOL

El projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2017, pendent de la seva aprovació en el Senat i publicació en el BOE, recull un increment en la cotització dels treballadors autònoms del 3% respecte a la vigent.

Seguir llegint

02/06/2017
#495

ES PODEN RECLAMAR DEUTES A EMPRESES DISSOLTES?

Sí. El Tribunal Suprem en una sentència ha unificat la doctrina establint que una societat dissolta i liquidada té personalitat jurídica a l’efecte del pagament dels deutes que tingui pendents, per tant pot ser demanda perquè el compleixi. En la mateixa línia, la Direcció General dels Registres i el Notariat (DGRN) sosté que, encara que la inscripció de l’escriptura d’extinció i la cancel·lació de tots els assentaments registrals de la societat extingida comporta, en principi, la pèrdua de la seva personalitat jurídica en tant que no pot operar al mercat com a tal, conserva aquesta personalitat respecte de les reclamacions pendents basades en passius sobrevinguts, que haurien d’haver format part de les operacions de liquidació.

Seguir llegint

01/06/2017
#494

LES EMPRESES ESTAN OBLIGADES A OFERIR UN SERVEI DE MENJADOR?

Existeix l’obligació de facilitar dinar a un preu assequible als treballadors en centres de treball de més de 50 empleats, així com d’habilitar un menjador als treballadors que tenen menys de dues hores per dinar. Els tribunals consideren insuficient una sala amb màquines expenedores automàtiques (“vending”) com a sistema substitutiu del restaurant, encara que dispensin menjar preparat. No obstant això, els xecs restaurant són una solució per a l’empresa. El treballador pot reclamar el seu dret davant els jutjats socials i davant la Inspecció de Treball.

Seguir llegint

26/05/2017
#493

NOU CRITERI DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL REFERENT AL REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL

Com a conseqüència de la recent sentència del Tribunal Suprem de 23-03-2017, que estableix que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla a l’efecte de comprovar si efectivament es compleixen els horaris i la jornada laboral pactada (solament s’haurà de dur a terme un registre d’hores extraordinàries realitzades), la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha especificat a través de la Instrucció 1/2017, de 18 de maig, com a complementària de la Instrucció 3/2016, de 21 de març, la no obligatorietat de l’empresari de registrar les hores de la jornada efectiva diària en contractes a temps complet i per tant, l’omissió del registre no constitueix una infracció. Això no eximeix a les empreses a respectar els límits legals en matèria de temps de treball i hores extraordinàries. D’una banda, en la modalitat de treball a temps parcial, l’empresa ha de seguir registrant la jornada. En tant als treballadors a temps complet, l’empresa únicament ha d’anotar les hores extraordinàries realitzades, i no és exigible si no se’n fan.

Seguir llegint

25/05/2017
#492

ATENCIÓ! JA S’HA DECLARAT INCONSTITUCIONAL LA NORMA ESTATAL QUE PERMET LA TRIBUTACIÓ DE LES “PLUSVÀLUES MUNICIPALS” EN SUPÒSITS DE PÈRDUA DE VALOR DELS TERRENYS

El Tribunal Constitucional, en Sentència de l’11 de maig de 2017, ha declarat la inconstitucionalitat de determinats articles de la Llei reguladora de les hisendes locals, referits al sistema de càlcul de la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (“plusvàlua municipal”), però únicament en la mesura en què sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor (és a dir, en els supòsits de pèrdua de valor dels terrenys). L’ajudem a  analitzar els impostos pagats per aquest concepte respecte de cada transmissió realitzada, a fi de concloure sobre la possibilitat d’aplicar la sentència esmentada i reclamar, si escau, l’import abonat indegudament.

Seguir llegint

19/05/2017
#491

DURADA I LÍMITS DE LA JORNADA DE TREBALL

La durada de la jornada de cada treballador és l’estipulada en el contracte de treball. En el contracte s’hi haurà d’indicar el nombre d’hores que ha de prestar serveis, indicant el seu nombre en còmput diari, setmanal, mensual o anual. La durada signada haurà de respectar el límit establert en el conveni col·lectiu, i en tot cas el límit màxim de 40 hores setmanals en còmput anual. No es podran fer més de 9 hores diàries normals de treball, tret que en el conveni o, si no n’hi ha, en un acord d’empresa, es pactés una altra distribució del temps de treball diari. Els treballadors menors de 18 anys no podran realitzar més de vuit hores diàries en les quals queden incloses les dedicades a la formació, ni tampoc hores extraordinàries. A més, cal tenir en compte, que existeixen jornades especials en atenció a la naturalesa de treball (hostaleria, comerç, etc.) i també en atenció a les característiques del treballador (reduccions per cura de fills o familiars, etc.).

Seguir llegint

18/05/2017
#490

COMENÇA EL COMPTE ENRERE PER AL SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII) DE L’IVA A L’AEAT: DES DE L’1 DE JULIOL DE 2017

Els empresaris o professionals acollits al SII estan obligats a portar a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els llibres registres de factures expedides i rebudes, béns d’inversió i de determinades operacions intracomunitàries de l’IVA. Per a això, han de remetre a l’AEAT els detalls sobre la seva facturació, amb la informació de la qual s’aniran configurant gairebé en temps real els diferents llibres registre. Es podrà optar per primera vegada al SII en el mes de juny del 2017. Aquesta opció tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2017 i no necessita confirmació per part de l’Administració. L’opció implicarà l’obligació de fer una autoliquidació mensual de l’IVA.

Seguir llegint

12/05/2017
#489

PUC ACOMIADAR A UN TREBALLADOR PER LA FALTA D’ASSISTÈNCIA A LA FEINA ENCARA QUE ESTIGUI JUSTIFICADA?

Hi ha ocasions en què els treballadors falten a la feina, i ens podem preguntar si és causa d’acomiadament fins i tot si són absències justificades. Després de la reforma laboral, hi ha algunes faltes d’assistència a la feina que, tot i ser justificades, si són excessives i intermitents, poden donar lloc a un acomiadament objectiu del treballador.

Seguir llegint

11/05/2017
#488

COMPTE ENRERE PER A L’APLICACIÓ DEL NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES: 25 DE MAIG DE 2018

El nou Reglament general de protecció de dades va entrar en vigor al maig del 2016 i serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018. En aquest període transitori i tot i que segueixen vigents les disposicions de la Directiva 95/46 i les normes nacionals que l’apliquen, els responsables i encarregats de tractament han d’anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del nou Reglament al moment en què sigui aplicable.

Seguir llegint

10/05/2017
#487

COMPROVI I ANALITZI ELS AVANTATGES FISCALS DE LES EMPRESES FAMILIARS

És important efectuar una revisió periòdica del compliment dels requisits i criteris utilitzats per l’Administració tributària per poder aplicar els incentius fiscals que la normativa estatal i autonòmica regula per a les empreses de caràcter familiar, especialment,  en l’impost sobre el patrimoni (exempció en les accions o participacions socials d’empreses) i en  l’impost sobre successions i donacions (amb bonificacions d’entre el 95% i el 99% en funció de la comunitat autònoma).

Seguir llegint

05/05/2017
#486

PER A QUÈ SERVEIX PROTEGIR UN DISSENY INDUSTRIAL EN LES EMPRESES I PIMES?

En protegir un disseny en l’Oficina de Patents i Marques el seu titular obté el dret exclusiu d’impedir que tercers el reprodueixin o que l’imitin sense la seva autorització. A més, distingeix els nostres productes dels competidors, millora la imatge de la nostra empresa, amb compatibles amb altres drets de propietat industrial i són importants actius intangibles que es poden llicenciar, vendre, hipotecar, i heretar.

Seguir llegint

04/05/2017
#485

EL QUE HEM DE SABER DE LA INCAPACITAT PERMANENT

Quan la incapacitat permanent derivi d’accident o malaltia professional, no s’exigeix període de cotització, tret que es tracti d’una incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa per accident no laboral i el treballador no es trobés en situació d’alta ni assimilada, en aquest cas, se li exigirà un període genèric de cotització  de 15 anys i un període específic de cotització de 3 anys cotitzats en els últims 10.

Seguir llegint

03/05/2017
#484

ATENCIÓ! HISENDA ESTÀ COMPARANT LA INFORMACIÓ FACILITADA PELS BANCS AMB ELS IMPORTS DECLARATS EN L’IVA

Actualment l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.

Seguir llegint

27/04/2017
#483

COM HA D’ACTUAR L’EMPRESARI OCUPADOR DAVANT D’UN ACCIDENT DE TREBALL?

L’empresari ha de conèixer quins supòsits es consideren accidents de treball, i els procediments que s’han de seguir en cas d’un accident laboral, ajudant ràpidament i eficaç a l’accidentat i garantir la salut dels treballadors, evitant els riscos inherents a cada lloc de treball, a l’efecte d’una Inspecció de Treball.

Seguir llegint

26/04/2017
#482

SAP QUE POT SOL·LICITAR QUE S’EMBARGUIN ELS COMPTES BANCARIS QUE EL SEU DEUTOR TINGUI A UN ALTRE PAÍS DE LA UE?

L’ordre europea de retenció de comptes (OERC) permet als jutges de la Unió Europa (UE)  embargar fons dipositats en el compte bancari d’un deutor a un altre país de la UE. Si un client estranger li deu una factura, pot sol·licitar que s’embarguin els comptes bancaris que el seu deutor tingui a un altre país de la UE (excepte el Regne Unit i Dinamarca). El procediment és ràpid i es duu a terme sense informar el deutor. Aquest «efecte sorpresa» impedeix que els deutors traslladin, ocultin o gastin els diners.

Seguir llegint

25/04/2017
#481

QUAN ES DECLAREN ELS ENDARRERIMENTS DEL TREBALL EN L’IRPF?

Recordi que quan es percebin rendes del treball en períodes impositius diferents del moment en què es van reportar, per exemple, quan es reben indemnitzacions, endarreriments, salaris de tramitació , etc., cal anar amb compte amb l’exercici al qual és procedent imputar-los a la declaració de l’IRPF.  L’hi expliquem…

Seguir llegint

21/04/2017
#480

MAJORIES EN LES JUNTES GENERALS DE LES SOCIETATS LIMITADES

L’adopció vàlida d’acords per la junta general d’una societat exigeix sempre majoria. Ara bé les majories són diferents segons el tipus d’acord a adoptar, i a més, no n’hi ha prou amb una majoria de vots dels socis assistents a la junta, sinó que es necessita una majoria del capital social a favor de l’acord. A continuació l’hi expliquem.

Seguir llegint

20/04/2017
#479

FINS AL 30 D’ABRIL POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM I SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE COTITZACIONS SI HI HA HAGUT PLURIACTIVITAT

Dins de certs límits, els treballadors autònoms poden decidir la quantia per la qual cotitzen. Si pensa canviar la seva cotització té fins al pròxim 30 d’abril de 2017 (amb efectes de l’1 de juliol) per fer-ho. A més, si durant l’any 2016 ha estat cotitzant simultàniament en el règim general de la Seguretat Social i en el règim d’autònoms (RETA), és possible que tingui dret al fet que li retornin una part de les cotitzacions efectuades. Té de termini fins al pròxim 30 d’abril per sol·licitar la devolució.

Seguir llegint

19/04/2017
#478

LES SOCIETATS O EMPRESES QUE ESTAN INACTIVES ESTAN OBLIGADES A PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS?

Recordi que circumstàncies com que la societat romangui inactiva o que, tenint activitat, no s’hagin produït rendes sotmeses a tributació, no eximeixen al contribuent de l’obligació de presentar la declaració de l’impost sobre societats. Tingui present que des del 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil estan obligades a presentar l’impost sobre societats, fins i tot encara que estiguin inactives.

Seguir llegint

07/04/2017
#477

LA INSPECCIÓ DE TREBALL, EN EL TRANSCURS D’UNA INSPECCIÓ, ESTÀ HABILITADA PER ACCEDIR A DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Tot empresari o societat, estarà obligat a proporcionar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social tota classe de dades, antecedents o informació amb transcendència als inspectors, sempre que es dedueixin de les seves relacions econòmiques, professionals, empresarials o financeres amb tercers subjectes a l’acció inspectora, quan a això sigui requerida en forma. Aquesta obligació afecta a les entitats col·laboradores dels òrgans de recaptació de la Seguretat Social. D’acord amb la Llei de protecció de dades, la transmissió a la Inspecció d’aquelles dades personals que siguin necessàries per a l’exercici de la funció inspectora, en virtut del seu deure col·laboració, no estarà subjecta a la necessitat de consentiment de l’interessat.

Seguir llegint

05/04/2017
#475

LES EMPRESES I ELS AUTÒNOMS JA PODEN SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT EN ALGUN PAÍS DE LA UE

Si la seva empresa rep factures emeses en un país de la UE (amb IVA d’aquest país), podrà sol·licitar la devolució de l’IVA, però només podrà obtenir el reintegrament en la mesura en què aquest impost hagués estat deduïble en cas d’haver-se suportat a Espanya. Per exemple, la factura d’un hotel, el lloguer d’un cotxe o l’entrada a una fira comercial són despeses relacionades amb l’activitat, per la qual cosa l’IVA suportat és deduïble. Si ha suportat IVA a un altre país de la UE per import igual o superior a 400 euros, podrà sol·licitar la devolució sense esperar a final d’any.

Seguir llegint

31/03/2017
#474

EN QUÈ CONSISTEIX LA REDUCCIÓ I AUGMENT DE CAPITAL SIMULTANIS PER A LES EMPRESES?

L’operació de reducció i augment de capital simultani, coneguda com a “operació acordió”, pot ser un instrument molt útil per a les societats que acumulin pèrdues i que es vulguin sanejar. La Llei de societats de capital, estableix que l’acord de reducció del capital social a zero o per sota de la xifra mínima legal solament es podrà adoptar quan simultàniament s’acordi la transformació de la societat o l’augment del seu capital fins a una quantitat igual o superior a l’esmentada xifra mínima. D’aquesta forma, amb la reducció s’absorbeixen les pèrdues acumulades, mentre que amb l’augment es recapten noves aportacions i es reconstrueix amb elles el patrimoni net.

Seguir llegint

30/03/2017
#473

COM S’HAN DE DECLARAR LES PARTICIPACIONS D’EMPRESES NO COTITZADES EN L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI?

Els contribuents que estiguin obligats a presentar la declaració de l’impost sobre el patrimoni, i tinguin participacions en empreses no cotitzades, han de declarar-les pel valor teòric comptable resultant de l’últim balanç aprovat, si està auditat i l’auditoria és favorable; en cas contrari, pel major entre aquest valor teòric comptable, el valor nominal i el resultant de la capitalització al 20% de la mitjana dels beneficis dels últims tres exercicis. Les entitats estan obligades a subministrar als seus socis, associats o partícips, certificats contenint les valoracions de les seves respectives accions i participacions.

Seguir llegint

24/03/2017
#472

ES PODEN ESTABLIR TERMINIS DE PAGAMENT EN LES OPERACIONS COMERCIALS ENTRE EMPRESES SUPERIORS A 60 DIES?

El Tribunal Suprem ha declarat “nul·les de ple dret”, les clàusules contractuals que estableixin un termini superior a 60 dies per al pagament de factures en operacions comercials.

Seguir llegint

23/03/2017
#471

SAP QUE JA POT CONSULTAR PER INTERNET ELS DEUTES PENDENTS DE PAGAMENT A LA SEGURETAT SOCIAL?

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha establert un nou servei de consulta de deutes i obtenció de rebuts d’ingrés disponible des de la seu electrònica. Es podrà consultar electrònicament tots els deutes pendents de pagament, tant en via voluntària com en via executiva. A més, es pot obtenir el rebut d’ingrés per al seu pagament per qualsevol dels mitjans de pagament posats a la disposició dels usuaris (pagament en finestreta, ingrés en caixer electrònic, pagament per internet o transferència).

Seguir llegint

20/03/2017
#470

LEGALITZACIÓ DE LLIBRES COMPTABLES PER A EMPRESARIS I SOCIETATS: FINS AL 30 D’ABRIL

Tot empresari i societat ha de realitzar la legalització dels seus llibres comptables en el termini de quatre mesos a comptar des de la data de tancament de l’exercici comptable. Si l’exercici comptable es correspon amb l’any natural, de l’01-01-2016 al 31-12-2016, en aquest cas, el termini per realitzar la legalització dels llibres comptables serà fins al 30 d’abril de 2017. Recordi que els llibres d’actes, socis i comptables només es podran diligenciar en format electrònic i presentar-se en el registre mercantil per via telemàtica.

Seguir llegint

17/03/2017
#469

EN QUÈ CONSISTEIX UN ACTE DE CONCILIACIÓ LABORAL PER A LES EMPRESES I EMPLEATS?

Abans d’iniciar un procés judicial, l’empleat i l’empresa poden arribar a un acord en l’acte de conciliació laboral. Aquest procediment és obligatori en les reclamacions més habituals, quan el treballador no està conforme amb l’acomiadament o quan se li deuen salaris. Li expliquem el que ha de saber sobre aquest tema.

Seguir llegint

16/03/2017
#468

QUINES DEDUCCIONS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES PODEN APLICAR ELS EMPRESARIS PERSONES FÍSIQUES A LA SEVA DECLARACIÓ DE RENDA?

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques en estimació directa en l’IRPF, en calcular el rendiment net de la seva activitat, podran aplicar els incentius i estímuls a la inversió empresarial establerts en la normativa de l’impost sobre societats i gaudir de les mateixes deduccions lligades a l’activitat econòmica (per contractació de persones discapacitades, per contractació mitjançant el contracte de “suport a emprenedors”, per R+D i innovació tecnològica, etc.), amb algunes excepcions.

Seguir llegint

10/03/2017
#467

Demani la seva devolució si cotitza de més per ser autònom amb pluriactivitat

Si va cotitzar per contingències comunes (tenint en compte les cotitzacions en el RETA, així com la quota empresarial i la quota obrera en el règim general) per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros, té dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin aquesta quantia. Té de termini fins al 30 d’abril de 2017.

Seguir llegint

03/03/2017
#466

SAP QUE POT RECÓRRER LA CLÀUSULA DEL VENCIMENT ANTICIPAT DE LES HIPOTEQUES PER SER ABUSIVA?

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat abusiva la clàusula del venciment anticipat de les hipoteques, per la qual els bancs donaven ordre d’execució hipotecària si faltava algun pagament (normalment tres mesos).

Seguir llegint

02/03/2017
#465

NOVA PRÒRROGA DE L’AJUDA DE 400/450 EUROS A ATURATS DE LLARGA DURADA (PLA PREPARA): FINS AL 15 D’AGOST 2017

El pla PREPARA es torna a prorrogar durant sis mesos. És a dir, almenys seguirà vigent fins al 15 d’agost de 2017. Aquest pla que es va engegar al començament del 2011, i està destinat als aturats de llarga durada sense ingressos, que poden rebre entre 400 i 450 euros, en funció de les seves obligacions familiars. Per poder-hi tenir accés, és necessari haver estat inscrit com a demandant d’ocupació en una oficina pública en 12 dels últims 18 mesos i no tenir rendes superiors a una quantitat equivalent al 75% del salari mínim interprofessional.

Seguir llegint

01/03/2017
#464

JA POT RECLAMAR L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA MUNICIPAL) SI HA TRANSMÈS UN IMMOBLE AMB PÈRDUES

Una sentència recent del Tribunal Constitucional especifica que en els casos en els quals el terreny o immoble hagi perdut valor -és a dir, “aquells supòsits en els quals la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui, no ja potencial, sinó inexistent, virtual o fictícia”- no existeix plusvàlua i, per tant, no es pot cobrar l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal). Aquesta sentència ha obert el camí a les reclamacions dels afectats.

Seguir llegint

24/02/2017
#463

COM COTITZEN ELS AUTÒNOMS SOCIETARIS EN 2017?

La base mínima de cotització per als autònoms societaris o amb més de 10 treballadors a càrrec seu en l’exercici anterior es fixa en 1.152,90 euros mensuals, en línia amb l’increment d’un 8% del salari mínim interprofessional (SMI).

Seguir llegint

23/02/2017
#462

TINGUI PRESENT QUE S’HA MODIFICAT EL TERMINI PER REMETRE FACTURES A EMPRESES I PROFESSIONALS

Fins al 31-12-2016, el termini de remissió de les factures en el cas que el destinatari sigui un altre empresari o professional era el d’un mes des de la data d’expedició de les factures. Des de l’01-01-2017 les factures han de ser remeses abans del dia 16 del mes següent al de realització de l’operació.

Seguir llegint

17/02/2017
#461

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A ADMINISTRADORS I DIRECTIUS

La regulació actual de les societats mercantils (Llei de societats de capital i codi penal), és especialment exigent amb els seus administradors i directius. Es poden trobar en la tessitura d’haver de fer front a demandes contra la seva persona que posin en perill el seu patrimoni personal o fins i tot la viabilitat de l’empresa que dirigeixen. Davant aquesta situació sorgeix la necessitat de protegir-se. Una solució davant aquesta situació és la de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius (coneguda com a pòlissa “D&O”).

Seguir llegint

16/02/2017
#460

ESTÀ EXEMPT D’IVA L’ARRENDAMENT D’UN HABITATGE A UNA SOCIETAT PER AL SEU ÚS PELS EMPLEATS?

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) ha canviat el criteri que tenia fins ara Hisenda, i en una resolució recent ha establert que l’arrendament d’un habitatge a una societat estarà exempt d’IVA amb tan sols especificar en el contracte d’arrendament la persona usuària última de l’immoble i que es prohibeixi la possibilitat de cedir-lo o subarrendar-lo.

Seguir llegint

10/02/2017
#459

TERMINI PER PRESENTAR MODEL 347

Fins al 28 de febrer: termini per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2016

Seguir llegint

09/02/2017
#458

NOVES LÍNIES ICO: EMPRESES I EMPRENEDORS 2017

Si la seva empresa té previst sol·licitar finançament, sàpiga que ja estan disponibles les noves Línies ICO per 2017. Se segueixen finançant necessitats de liquiditat i inversions (línia “empreses i emprenedors”), i hi ha una línia específica (“crèdit comercial”) per anticipar factures per vendes realitzades a Espanya. Així mateix, existeixen línies per finançar les empreses que operen en l’exterior.

Seguir llegint

03/02/2017
#457

HA PREVIST L’IMPACTE DEL RESCAT DELS SOCIS QUE DECIDEIXIN ABANDONAR LA SOCIETAT DAVANT L’IMPAGAMENT DE DIVIDENDS?

Des de l’1 de gener de 2017, els socis minoritaris de les societats mercantils no cotitzades tenen dret al fet que l’empresa els compri les accions a un preu raonable si durant 3 anys no reparteix dividends.

Seguir llegint

02/02/2017
#456

LES EMPRESES PODEN LLIURAR ALS SEUS TREBALLADORS LES NÒMINES EN SUPORT INFORMÀTIC

El lliurament al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari s’ha de fer en el model corresponent, però no s’estableix en quin suport s’ha de lliurar, i l’empresari pot decidir el canvi de format (de paper a digital) unilateralment encara que contravingui la pràctica seguida fins al moment en l’empresa. Així ho ha establert el Tribunal Suprem en la seva sentència de l’01-12-2016 que unifica criteri, i que modifica la doctrina referent a altres sentències, on defensava que la previsió legal era el lliurament material en suport paper de les nòmines.

Seguir llegint

01/02/2017
#455

VISITES A ESTABLIMENTS AMB VENDA AL PÚBLIC, GRANS FORTUNES I MULTINACIONALS, ENTRE LES PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2017

Entre les principals línies d’actuació, per a l’any 2017 es reforçaran les visites a establiments amb venda al públic per lluitar contra el frau en l’IVA, i s’impulsarà el seguiment, control i anàlisi dels grans patrimonis, a més de l’elusió fiscal de les multinacionals. Un altre punt del Pla de Control, abasta el frau en l’economia digital, on l’AEAT pararà esment a les operacions associades a transaccions de comerç electrònic i anàlisi de nous mitjans de pagament com les criptomonedes, plataformes mediadores de pagament o pagaments des de dispositius mòbils.

Seguir llegint

27/01/2017
#454

L’EXTINCIÓ DEL PERMÍS DE TREBALL PER A UN ESTRANGER NO JUSTIFICA EL SEU ACOMIADAMENT

Els treballadors estrangers han de gaudir de la mateixa protecció que els nacionals, encara en el cas que la seva situació dins del país acabi convertint-se en irregular en vèncer-los el seu permís de residència i de treball. Així ho ha establert el Tribunal Suprem en la seva sentència del 16-11-2016, i que a partir d’ara senta jurisprudència per a tots els jutges d’Espanya els qui hauran d’aplicar així el principi que l’extinció de la validesa dels documents d’un treballador estranger no justifica de cap manera el seu acomiadament.

Seguir llegint

26/01/2017
#453

DES DEL 21 DE GENER DE 2017 ELS AFECTATS JA PODEN RECLAMAR ALS BANCS LA DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL INDEGUDES

Des del 21 de gener de 2017, i després de l’aprovació pel Govern del Reial decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, els afectats ja compten amb una via extrajudicial per resoldre, de forma senzilla, ràpida i gratuïta, les seves reclamacions derivades de les últimes sentències judicials, com la del 21 de desembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El procediment serà obligatori per a l’entitat financera quan ho sol·liciti el client, que tindrà tres mesos per arribar-hi a un acord i resoldre les reclamacions. Encara que la via judicial sempre està oberta, es tracta d’evitar el col·lapse dels Tribunals i permetre que tot el procés es dugui a terme amb totes les garanties per al consumidor.

Seguir llegint

25/01/2017
#452

COM TRIBUTEN EN L’IRPF LES QUANTITATS PERCEBUDES PER LA DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL?

D’acord amb el Reial decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, aprovat recentment pel Govern i en vigor des del 21 de gener de 2017, la devolució de les quantitats prèviament satisfetes de les clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs derivada d’acords signats amb les entitats financeres o del compliment de sentències o laudes arbitrals, sigui en efectiu o a través d’altres mesures de compensació, juntament amb els interessos de les indemnitzacions, no cal integrar-la a la base imposable de l’IRPF. No obstant això, la norma estableix uns supòsits de regularització, en els casos en què aquests interessos haguessin format part de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per les comunitats autònomes, o haguessin estat objecte de deducció com a despeses del capital immobiliari o d’activitat econòmica.

Seguir llegint

20/01/2017
#451

ES POT SOL·LICITAR L’EMBARGAMENT DE LA CAIXA DIÀRIA DE RECAPTACIÓ D’UN ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC?

En el cas que hagi reclamat judicialment una factura impagada i encara no l’hagi pogut cobrar, perquè el deutor no té saldo en els seus comptes, ni immobles, etc., tingui present que el creditor pot sol·licitar al jutjat que embargui la caixa diària recaptada de l’establiment obert al públic que tingui el deutor.

Seguir llegint

19/01/2017
#450

A QUINA EDAT EM PUC JUBILAR EN 2017?

En 2017 els treballadors es podran jubilar a 65 anys i cinc mesos, excepte si han cotitzat 36 anys i tres mesos, en aquest cas podran fer-ho a 65 anys.

Seguir llegint

18/01/2017
#449

ACLARIMENTS D’HISENDA SOBRE ELS AJORNAMENTS DE L’IVA, IRPF I SOCIETATS

A causa de l’impacte que ha produït la mesura d’eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinats deutes tributaris (com l’IVA), l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) ha publicat una nota a la seva pàgina web amb data del 13-01-2017 en la qual suavitza les condicions d’aquests ajornaments. Així, en relació amb l’IVA s’aclareix que si el deute és inferior a 30.000 euros es poden concedir, pel sistema automatitzat, i sense necessitat d’acreditar que existeixen quotes repercutides no cobrades.

Seguir llegint

13/01/2017
#448

JA POT REALITZAR LA SEVA ACTIVITAT AUTÒNOMA A TEMPS PARCIAL

Des de l’1 de gener del 2017, es pot realitzar l’activitat autònoma o per compte propi a temps parcial, no tan sols a temps complet.

Seguir llegint

12/01/2017
#447

STOP ALS AJORNAMENTS O FRACCIONAMENTS D’IMPOSTOS EL 2017

Des de l’01-01-2017, ja no es poden ajornar el pagament de les retencions (sobre rendes del treball, activitats professionals, interessos, dividends, etc.) o dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats. I tampoc és possible ajornar l’IVA, tret que no s’hagi cobrat.

Seguir llegint

11/01/2017
#446

DIES INHÀBILS 2017

Al BOE del dia 30 de desembre s’ha aprovat el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2017, a l’efecte de còmputs de terminis.

Seguir llegint

10/01/2017
#445

REVALORACIÓ DE PENSIONS PER A L’EXERCICI 2017

En el BOE del dia 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret 746/2016 sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2017 que estableix la revaloració de les pensions públiques en un 0,25 per cent en els termes establerts en la norma.

Seguir llegint

09/01/2017
#444

FIXAT EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PEL 2017

En data 31 de desembre de 2016 s’ha publicat en el BOE el Reial decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) que regirà a partir de l’1 de gener de 2017 que queda establert en 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Seguir llegint

05/01/2017
#443

DES DE L’1 DE GENER DE 2017 HA ENTRAT EN VIGOR L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A QUATRE SETMANES ININTERROMPUDES

Després de diverses pròrrogues, a partir del dia 1 de gener de 2017, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes (un mes), ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Seguir llegint

30/12/2016
#442

PUBLICADA LA REFORMA DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT I EL DE PETITES I MITJANES EMPRESES QUE REDUEIX L’EXIGÈNCIA D’INFORMACIÓ

El Govern ha aprovat la reforma del Pla general de comptabilitat (PGC) i del Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (PGC-Pimes) a través del Reial decret (RD) 602/2016, publicat en el BOE el 17 de desembre. La norma simplifica les obligacions comptables de les petites i mitjanes empreses, en aplicació del Dret europeu. La reforma també inclou canvis en el tractament comptable dels immobilitzats intangibles, especialment el fons de comerç.

Seguir llegint

23/12/2016
#441

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017

L’informem que s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2017.

Seguir llegint

16/12/2016
#440

QUINES PRESTACIONS TENEN ELS AUTÒNOMS QUE COTITZEN A LA SEGURETAT SOCIAL?

El treballador per compte propi o autònom, que cotitza a la Seguretat Social té dret a accedir a les prestacions del sistema de la Seguretat Social: jubilació, prestacions per malaltia comuna o professional; prestacions de maternitat o paternitat. També si cotitza és la premissa necessària per tenir dret al cessament d’activitat dels autònoms.

Seguir llegint

15/12/2016
#439

APROVAT EL NOU SISTEMA DE GESTIÓ DE L’IVA BASAT EN EL SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII) I ALTRES OBLIGACIONS EN MATÈRIA D’IVA

En el BOE del dia 06-12-2016, s’ha publicat el Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’IVA, pel qual es modifiquen diversos reglaments (com el de l’IVA i el de facturació), i s’implanta un nou sistema de gestió de l’IVA basat en el subministrament immediat d’informació (SII), aplicable per a grans empreses i optatiu per a la resta, que entrarà en vigor l’1 de juliol de 2017. A més, s’introdueixen altres modificacions en l’IVA i la facturació; algunes van entrar en vigor el 7 de desembre de 2016, d’altres ho faran l’1 de gener de 2017.

Seguir llegint

14/12/2016
#438

POT L’EMPRESARI SOL·LICITAR EL TELÈFON I L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC PARTICULARS DEL TREBALLADOR A L’EFECTE DE LA PROTECCIÓ DE DADES?

El tractament de la dada del correu electrònic i telèfon particulars del treballador pot ser ignorat per l’empresari, atès que cap norma exigeix que el treballador, per a l’adequada perfecció de la seva relació contractual, hagi de facilitar aquestes dades a l’empresari a qui presta els seus serveis.

Seguir llegint

13/12/2016
#437

S’APROVA LA PUJADA DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) I DE LES BASES MÀXIMES DE COTITZACIÓ

En el BOE del dia 3 de desembre s’ha publicat el Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria social. La norma recull quin serà finalment l’increment que experimentarà el salari mínim interprofessional (SMI) per al proper any 2017, i l’actualització del topall màxim i de les bases màximes de cotització en el Sistema de Seguretat Social i als increments futurs del topall màxim i de les bases màximes de cotització i del límit màxim de les pensions del sistema de la Seguretat Social.

Seguir llegint

12/12/2016
#436

MESURES TRIBUTÀRIES DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES

En el BOE del dia 03-12-2016, s’ha publicat el Reial decret-llei 3/2016 pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques. Destaquen, entre d’altres, les modificacions en l’Impost de Societats sobre la limitació de deducció de pèrdues derivades de la transmissió o del deteriorament de participacions, la limitació en la compensació de les bases imposables negatives, s’estableix també un nou límit per a l’aplicació de deduccions per doble imposició interna i internacional. Així mateix, es prorroga una vegada més la vigència de l’Impost de Patrimoni durant 2017, es produeix un increment dels tipus de gravamen dels Impostos sobre productes intermedis, sobre l’alcohol i begudes derivades i sobre les labors del tabac i s’endureixen les possibilitats d’ajornament o fraccionament de determinats tipus de deutes.

Seguir llegint

02/12/2016
#435

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2017

Al BOE del dia 29-11-2016, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa pel 2017 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.

Seguir llegint

26/11/2016
#434

NOUS CANVIS EN LA NORMATIVA SEPA QUE OBLIGUEN A LES EMPRESES A ADAPTAR-SE

Des del passat 21 de novembre cal tenir en compte l’entrada en vigor dels canvis en la normativa SEPA que portaran importants conseqüències per a les empreses. La nova versió SEPA redueix els terminis en els cobraments. Si en l’actualitat el banc de l’empresa havia de notificar al banc del client el cobrament d’un deute o d’una remesa amb 5 dies hàbils bancaris d’antelació a la data de càrrec, a partir d’ara es podrà fer tan sols un dia abans. També se simplifica el mandat o autorització d’un client per domiciliar rebuts en el seu compte (ja no serà necessari diferenciar entre primer rebut, els successius i l’últim).

Seguir llegint

25/11/2016
#433

UTILITZI EL CRÈDIT DISPONIBLE EN LA SEVA EMPRESA PER FORMAR ALS SEUS EMPLEATS

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional, disposen d’un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors, i el seu import depèn de la mida de l’empresa i de la quantia cotitzada per formació l’any anterior. La bonificació es pot aplicar a partir de la comunicació de la finalització del curs a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (abans Fundació Tripartita).

Seguir llegint

24/11/2016
#432

SI VOSTÈ HA COMPRAT UN HABITATGE SAP QUE POT FRACCIONAR EL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP) SI L’HABITATGE COMPLEIX UNS REQUISITS DETERMINATS?

La normativa de l’ITP estableix per a aquest impost un supòsit especial de fraccionament del pagament, en cas d’adquisició d’habitatge habitual amb una superfície útil no superior a 120 m².

Seguir llegint

19/11/2016
#431

ELS ADMINISTRADORS ENCARA HAN DE MANTENIR EL SECRET DESPRÉS DE CESSAR EN LES SEVES FUNCIONS

Es tracta d’una de les obligacions bàsiques derivades del deure de lleialtat que imposa la Llei de societats de capital als administradors. Aquest deure implica guardar secret sobre les informacions, dades, informes o antecedents als quals hagi tingut accés en l’acompliment del seu càrrec, fins i tot quan n’hagi cessat, excepte en els casos en què la llei ho permeti o requereixi.

Seguir llegint

18/11/2016
#430

QUAN SE SUSPÈN EL CONTRACTE DE TREBALL?

La suspensió del contracte consisteix que el contracte de treball segueix existint, està vigent, però s’interrompen temporalment les principals obligacions del treballador i de l’empresari, no hi ha prestació de serveis ni retribució.

Seguir llegint

17/11/2016
#429

UN AVANÇ DEL RÈGIM DE MÒDULS (IRPF/IVA) PER AL 2017

S’ha publicat el projecte d’ordre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2017 el mètode d’estimació objectiva (”mòduls”) de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA. Es mantenen per a l’exercici 2017 la quantia dels signes, índexs o mòduls, els índexs així com les instruccions d’aplicació. Així mateix, es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls, i es redueixen els índexs de rendiment net aplicables a l’activitat de servei de cria, guarda i engreix de bestiar, amb la finalitat d’adaptar-los a la realitat actual d’aquest sector. Si vostè és un empresari individual i pot tributar en mòduls o en estimació directa en l’IRPF, abans que finalitzi l’any 2016 analitzi quin d’aquests mètodes li interessa més.

Seguir llegint

11/11/2016
#428

CONEIX ELS LÍMITS DEL TREBALL NOCTURN?

Els treballadors nocturns no poden tenir jornades de més de 8 hores de mitjana, prenent com a referència un període de 15 dies. A més no poden fer hores extra. Alguns convenis col·lectius amplien el període de referència, però sempre amb una jornada diària mitjana de 8 hores. A més, des del 31 de juliol de 2016 quan els treballadors nocturns realitzen treballs amb riscos especials o tensions físiques o mentals importants, no poden treballar més de 8 hores en un període de 24 hores.

Seguir llegint

10/11/2016
#427

CANVIS EN LA TRIBUTACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE DRETS DE SUBSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 2017

Tingui present que la Llei de reforma de l’IRPF, i amb efectes des de l’1 de gener de 2017, ha modificat la norma per establir que l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors cotitzats (societats cotitzades en borsa) tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es realitzi la transmissió.

Seguir llegint

04/11/2016
#426

DRET DE SEPARACIÓ DEL SOCI O ACCIONISTA PER NO REPARTIMENT DE DIVIDENDS A PARTIR DEL 2017

A partir del pròxim any està previst que entri en vigor la norma que permet als socis separar-se de la societat si aquesta no reparteix com a dividends almenys un terç dels seus beneficis anuals. Aquesta norma es va aprovar en 2011, però la seva entrada en vigor s’ha anat prorrogant i està suspesa fins al 31 de desembre de 2016, per la qual cosa a falta d’una nova pròrroga tornarà a entrar en vigor en 2017 aquest dret que tracta de protegir als socis minoritaris.

Seguir llegint

03/11/2016
#425

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA

Si contracta a un jove menor de 30 anys (o menors de 35 anys si té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%) que reuneixi determinats requisits, podrà aplicar un reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 100% per empreses amb plantilla inferior a 250 treballadors o del 75% en empreses amb plantilla igual o superior, durant un màxim de dotze mesos. Aquest incentiu podrà ser prorrogat per uns altres dotze mesos, sempre que el treballador continuï compatibilitzant l’ocupació amb la formació, o l’hagi cursat en els sis mesos previs a la finalització del període dels dotze primers mesos.

Seguir llegint

29/10/2016
#424

LES GRANS EMPRESES ESTAN OBLIGADES A EFECTUAR AUDITORIES ENERGÈTIQUES PARTIR DEL 15 DE NOVEMBRE DEL 2016

Les grans empreses que durant almenys dos exercicis consecutius compleixin aquesta condició (les que ocupin almenys a 250 persones, i les que, sense complir l’anterior requisit, comptin amb un volum de negoci més gran de 50 milions d’euros i un balanç general que sobrepassi els 43 milions d’euros) han de sotmetre’s a la primera auditoria energètica a partir del 15-11-2016.

Seguir llegint

28/10/2016
#423

GUIA DE BONIFICACIONS/REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Els ajudem a gestionar i analitzar tota la normativa vigent perquè pugui aprofitar les bonificacions i reduccions existents en matèria de contractació laboral.  Si la seva empresa té previst contractar a nous treballadors, comprovi si es pot acollir a algun tipus d’incentiu en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Seguir llegint

27/10/2016
#422

RECORRI LES NOTIFICACIONS DEL CADASTRE QUE AUGMENTIN EL VALOR CADASTRAL DELS SEUS IMMOBLES

Últimament s’estan rebent notificacions per part de la Gerència Regional o Territorial del Cadastre, en la qual s’informa els contribuents que se’ls ha obert un procediment de regularització cadastral, indicant que tenen coneixement que existeixen alteracions en l’immoble no declarades o declarades de forma errònia. Això comporta un augment de la superfície del nostre immoble i per tant del valor cadastral de l’immoble, i de l’IBI a abonar, etc., però si no està conforme, pot recórrer i presentar al·legacions. L’hi expliquem.

Seguir llegint

21/10/2016
#421

ELS BANCS HAURAN DE LLIURAR A LES PIMES I ELS AUTÒNOMS UN DOCUMENT ANOMENAT “INFORMACIÓ FINANCERA-PIME”

Des de l’11 d’octubre de 2016, quan les entitats decideixin cancel·lar o reduir el flux de finançament als seus clients pimes i autònoms, a més d’informar-los amb un preavís de tres mesos, els hauran de fer lliurament d’una extensa informació sobre la seva situació financera i historial de pagaments en un document anomenat “Informació Financera-Pime”. En aquest document el banc ha de mostrar l’historial de pagaments dels últims cinc anys (crèdits històrics i vigents, imports pendents d’amortització, impagaments, etc.), així com un extracte dels moviments realitzats l’últim any. També ha de qualificar el risc de l’empresa (baix, mitjà-baix, alt, etc.) tenint en compte els seus estats financers, el seu historial de pagaments, etc.

Seguir llegint

20/10/2016
#420

CRITERIS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL EN EL CONTROL DE LA NORMATIVA SOBRE TEMPS DE TREBALL I HORES EXTRAORDINÀRIES

La Instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball, sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries, estableix que el registre de la jornada haurà de ser diari i ha d’incloure l’horari concret d’entrada i sortida respecte de cada treballador. La comprovació de l’existència del registre s’haurà de poder realitzar al centre de treball, per evitar la seva manipulació posterior. S’incideix en els sectors en els quals s’ha constatat un volum més elevat de realització d’hores extres o en els que es preveu un existència de la realització d’hores extres sense abonar: banca, indústria manufacturera, comerç al detall i a l’engròs, reparació de vehicles de motor i motocicletes, activitats sanitàries i de serveis socials.

Seguir llegint

16/10/2016
#419

TERMINI PER CANVIAR QUANTIA COTITZACIO AUTONOM

Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2016 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Seguir llegint

15/10/2016
#418

QUÈ SABEM DE LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES?

El sistema de notificacions electròniques permet a qualsevol persona física o jurídica, rebre i gestionar les notificacions per mitjans electrònics que practiquin les administracions públiques. Aquest servei és gratuït i voluntari tret que la norma estableixi la notificació electrònica de manera obligatòria.

Seguir llegint

14/10/2016
#417

FESTES LABORALS PER A L’ANY 2017

En el BOE del dia 8 d’octubre de 2016 s’ha publicat la relació de festes laborals per a l’any 2017. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Seguir llegint

13/10/2016
#416

QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES BESTRETES DE CLIENTS?

Si la seva empresa rep una paga i senyal a compte d’una operació que es farà més endavant, haurà d’emetre una factura que desglossi l’IVA, i caldrà ingressar l’IVA en l’autoliquidació corresponent a la data del cobrament, i no a la declaració corresponent a la data de la factura.

Seguir llegint

08/10/2016
#415

ELS DISSABTES SÓN DIES INHÀBILS DES DEL 2 D’OCTUBRE DE 2016

En el BOE del dia 1 d’octubre s’ha aprovat el calendari de dies inhàbils corresponent al període comprès entre el 2 d’octubre i el 31 de desembre de 2016, amb la finalitat de declarar  els dissabtes com a dia inhàbil a l’efecte del còmput de terminis.

Seguir llegint

07/10/2016
#414

SAP COM SOL·LICITAR L’ELIMINACIÓ DE FOTOS O VÍDEOS PUBLICATS A INTERNET?

La seva imatge, tant una foto com un vídeo en el qual apareix, és una dada personal. La difusió d’imatges o vídeos publicats en diferents serveis d’internet sense el consentiment de les persones que hi apareixen, sobretot en xarxes socials, és un tema que es planteja amb freqüència davant l’Agència de Protecció de Dades. La Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) reconeix a les persones el dret al fet que les seves dades personals inadequades o excessives se suprimeixin quan així ho sol·licitin. Li expliquem com ha de fer-ho.

Seguir llegint

06/10/2016
#413

EL QUE HA DE SABER DEL CONTRACTE EVENTUAL PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ

El contracte eventual per circumstàncies de la producció està pensat per a situacions en les quals es produeix un increment d’activitat imprevist i temporal en les empreses, en les quals la plantilla habitual no és suficient. No obstant això existeixen riscos d’inspecció i conflictes davant els tribunals en aquest tipus de contractes quan les empreses l’utilitzen indegudament, en lloc d’un contracte fix discontinu o un indefinit.

Seguir llegint

05/10/2016
#412

APROVADA LA PUJADA DELS PAGAMENTS FRACCIONATS EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS PER A GRANS EMPRESES

S’estableix un tipus mínim del pagament fraccionat (23%) i s’incrementa la proporció del pagament fraccionat (al 24%), per a aquells contribuents l’import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu dels quals, sigui almenys de 10 milions d’euros. Aquestes modificacions s’apliquen ja als pagaments fraccionats que s’han d’efectuar en el mes d’octubre i desembre del 2016.

Seguir llegint

30/09/2016
#411

ATENCIÓ! DES DEL 2 D’OCTUBRE LES SOCIETATS CIVILS, COMUNITATS DE BÉNS, ASSOCIACIONS I PROFESSIONALS AMB COL·LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA S’HAURAN DE RELACIONAR ELECTRÒNICAMENT AMB L’AEAT

A partir del 2 d’octubre s’incorporen a l’obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb l’AEAT, a més dels obligats tributaris que ja tenien obligació de fer-ho així en determinats tràmits, com les societats o els contribuents inscrits en el REDEME (notificacions electròniques obligatòries o presentació telemàtica de declaracions), uns altres com són les entitats sense personalitat jurídica (per exemple, societats civils i qualsevol comunitat de béns com una comunitat de veïns) i professionals amb col·legiació obligatòria.

Seguir llegint

24/09/2016
#410

COM M’AFECTA EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL EN LA MEVA EMPRESA?

Els autònoms són persones físiques que realitzen en nom propi una activitat comercial, industrial o professional i que responen amb tot el seu patrimoni dels deutes contrets per tercers, tant l’empresarial com el personal. La responsabilitat és il·limitada enfront del que succeiria per exemple en una societat limitada. Per això, qualsevol autònom ha de decidir quin règim matrimonial li convé més (és possible modificar-lo en qualsevol moment), ja que els deutes empresarials que assumeixin podran o no afectar el patrimoni conjugal.

Seguir llegint

23/09/2016
#409

ATENCIÓ! EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UE CONSIDERA QUE ELS CONTRACTES TEMPORALS I ELS INDEFINITS HAN DE TENIR LA MATEIXA INDEMNITZACIÓ

L’informem de les repercussions importants que en l’àmbit laboral suposa la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de data 14 de setembre de 2016, que obliga a aplicar la mateixa indemnització per extinció d’un contracte temporal i un d’indefinit. En concret, assenyala que per a l’extinció del contracte de treballadors interins, i per assimilació tots els temporals, se li ha de reconèixer una indemnització de 20 dies per any treballat i no de 12  dies, tal com preveu la legislació espanyola actualment.

Seguir llegint

22/09/2016
#408

QUI PAGA L’IBI D’UN PIS VENUT AQUEST ANY?

Tingui en compte que s’ha canviat el criteri acceptat en la pràctica, i ara el venedor té dret a repercutir al comprador la part proporcional de l’IBI pels dies pendents fins a final d’any, excepte si s’ha pactat expressament el contrari.

Seguir llegint

16/09/2016
#407

ELS AVANTATGES PER A AUTÒNOMS DE LA FIGURA DE L’EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADA

Gràcies a la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada, l’empresari o professional individual no haurà de respondre amb el seu patrimoni personal pels deutes generats en la seva activitat. No obstant això, existeixen una sèrie de restriccions i condicions que ha de conèixer.

Seguir llegint

15/09/2016
#406

ADÉU AL “LLIBRE DE VISITES” DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL!

Al BOE s’ha publicat una Ordre Ministerial, reguladora del model de diligència de la Inspecció de Treball, amb efectes des del 13 de setembre de 2016, que elimina de manera definitiva el “Llibre de visites” de la Inspecció, tant en format físic paper, com en format electrònic, si bé es manté l’obligació per a les empreses de conservar els llibres i les diligències existents a aquesta data durant 5 anys.

Seguir llegint

09/09/2016
#405

LES EMPRESES SURTEN BENEFICIADES AMB L’ELIMINACIÓ DE LES TAXES JUDICIALS PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Les taxes afectades són les exigides a les persones jurídiques, de manera que les empreses i altres persones jurídiques podran exercitar les seves accions legals i acudir a la justícia sense haver d’abonar les taxes d’accés a la justícia com fins avui en dia, i s’elimina un important obstacle que limitava la defensa jurídica de les empreses, ja que en molts casos el fet d’haver d’afrontar el pagament de la taxa desanimava a les empreses a defensar els seus drets enfront de tercers. Cal recordar que en el seu moment ja es va eximir del pagament de les taxes a les persones físiques. La sentència del TC no ordena la devolució de les quantitats pagades.

Seguir llegint

08/09/2016
#404

ATENCIÓ! LA INSPECCIÓ DE TREBALL HA INICIAT UNA CAMPANYA PER VERIFICAR SI LES EMPRESES REGISTREN LA JORNADA DELS SEUS TREBALLADORS

La Inspecció ha endurit els controls i està incrementant la revisió d’aquells aspectes que tinguin a veure amb l’activitat de l’empresa, els seus empleats i l’horari de funcionament, amb especial atenció als registres de jornada i quadrants de treball de treballadors a temps parcial. Si l’incompliment fos per qüestions formals o documentals es contempla una multa d’entre 60 i 625 euros, amb un màxim de 6.250 euros en cas d’incompliment en matèria de jornada.

Seguir llegint

07/09/2016
#403

EMPRESA INACTIVA: COMPLEIXI AMB LES SEVES OBLIGACIONS I EVITI SANCIONS

Recordi que si és administrador d’una societat inactiva i deixa de presentar les seves declaracions, Hisenda podria imposar-li sancions. I si no té diners per pagar, Hisenda podria iniciar un procediment de derivació de responsabilitat i exigir-les-hi a vostè com a administrador.

Seguir llegint

30/07/2016
#402

QUÈ SUCCEEIX AMB ELS TREBALLADORS DESPRÉS DEL CANVI DE TITULARITAT D’UNA EMPRESA?

Quan es produeix un canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma (una part d’un negoci que té substantivitat pròpia), els contractes de treball no queden extingits. A més, el nou titular respondrà de forma solidària amb el venedor dels deutes sorgits abans del traspàs

Seguir llegint

29/07/2016
#401

GUIA PER AJUDAR A LES EMPRESES A SALTAR AL MERCAT INTERNACIONAL

La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) ha editat una guia per explicar de manera senzilla i didàctica els instruments destinats a recolzar a l’empresa espanyola en el seu procés d’internacionalització.

Seguir llegint

28/07/2016
#400

COM ES PLANIFICA L’IVA EN LES OPERACIONS INTERNACIONALS?

Les empreses o professionals –persones físiques o jurídiques- desenvolupen sovint operacions transfrontereres o de comerç exterior, en les quals existeixen disparitats en matèria d’IVA entre les normatives dels diferents Estats que han de ser tingudes molt en compte. En cas contrari, sofriran un cost econòmic excessiu per la càrrega fiscal suportada que afectarà la seva tresoreria. Davant aquesta realitat, les empreses que actuen en l’exterior han de saber que és possible optimitzar les obligacions tributàries derivades de l’IVA.

Seguir llegint

22/07/2016
#399

SANCIONS PER A EMPRESES QUE NO PRESENTIN ELS COMPTES ANUALS EN EL REGISTRE MERCANTIL

Les societats mercantils que tanquen el seu exercici econòmic el 31 de desembre, que són la majoria, tenen de termini fins al 31 de juliol per presentar els comptes anuals en el registre mercantil de la seva província. Les sancions que s’estan imposant van des d’un mínim de 1.200 euros a 60.000 euros, encara que es poden elevar a 300.000 euros per cada any de retard en el compliment.

Seguir llegint

21/07/2016
#398

APROFITI ELS INCENTIUS FISCALS PER R+D+I EN LA SEVA EMPRESA

La deducció fiscal per recerca i desenvolupament (R+D) i innovació tecnològica (i) representa una de les principals vies de finançament. Aquests desgravaments permeten a les empreses recuperar un 42% de la inversió realitzada en R+D i un 12% de la inversió realitzada en innovació tecnològica. Si la seva empresa realitza activitats de R+D+i, es pot aplicar deduccions fiscals en l’impost sobre societats i en l’IRPF, que li permetrà reduir la seva factura fiscal.

Seguir llegint

16/07/2016
#397

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D’UN JOVE PER A MICROEMPRESES I AUTÒNOMS

Les empreses i els autònoms que subscriguin aquest tipus de contractes tindran una reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 100%, bonificació que durarà els primers 12 mesos de contracte.

Seguir llegint

15/07/2016
#396

QUINS ASPECTES LEGALS HAURÀ DE TENIR EN COMPTE UNA EMPRESA A L’HORA DE VENDRE PER INTERNET?

Haurà de parar esment a les obligacions en matèria de protecció de dades, a la regulació del correu electrònic comercial, qüestions legals sobre el lliurament del producte comprat en línia, etc. És per això que si la seva empresa decideix utilitzar el comerç electrònic com a eina de venda, haurà d’atendre a les exigències legals establertes en la normativa aplicable.

Seguir llegint

14/07/2016
#395

ELS XECS-RESTAURANT COM A FÓRMULA D’ESTALVI FISCAL

Substituir retribució dinerària per una retribució en espècie com són els xecs-restaurant (també anomenats vals-menjador, tiquets restaurant, xecs gourmet, etc.) té l’avantatge fiscal de no pagar impostos per al treballador, sempre que compleixin determinats requisits.

Seguir llegint

09/07/2016
#394

LES PIMES PODEN OPTAR A AJUDES ECONÒMIQUES PER LA SEVA DIGITALITZACIÓ

Les ajudes tindran la forma de préstecs reemborsables. El tipus d’interès es determinarà en la convocatòria, i en qualsevol cas serà igual o superior al tipus d’interès Euribor a un any publicat pel Banc d’Espanya corresponent al mes anterior a l’aprovació de la convocatòria o, si escau, al mes anterior a la seva concessió. El termini màxim d’amortització serà de deu anys, tres d’ells de carència. Podran ser beneficiàries les societats constituïdes abans de l’u de gener del 2013 que desenvolupin una activitat industrial productiva.

Seguir llegint

08/07/2016
#393

ATENCIÓ! DES DE L’1 DE JULIOL ELS CERTIFICATS ELECTRÒNICS D’EMPRESA DESAPAREIXEN

Si la seva empresa és la que presenta els seus propis impostos (IVA, retencions, pagaments a compte, etc.) per via electrònica, sàpiga que des de l’1 de juliol de 2016, els certificats electrònics de persones jurídiques de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre desapareixen i se n’hauran d’utilitzar uns de nous a nom de l’administrador o del representant.

Seguir llegint

07/07/2016
#392

L’ADMINISTRADOR D’UNA EMPRESA ÉS RESPONSABLE DAVANT HISENDA ENCARA QUE DIMITEIXI O EL SEU CÀRREC ESTIGUI CADUCAT?

La caducitat del nomenament de l’administrador, o la seva renúncia al càrrec, no allibera a l’administrador de les obligacions que en el seu moment va adquirir davant Hisenda com a administrador.

Seguir llegint

02/07/2016
#390

SAP QUE POT AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SEVA EMPRESA PER COMPENSAR ELS SEUS CRÈDITS AMB ELS CREDITORS?

Amb aquest tipus d’augment de capital es redueix el deute i s’augmenta el capital, solucionant tensions financeres en l’empresa i evitant, sovint, concursos de creditors o liquidacions d’empreses.

Seguir llegint

01/07/2016
#389

EL TERMINI QUE TENEN LES EMPRESES I AUTÒNOMS PER CONTRACTAR UTILITZANT EL MÍNIM EXEMPT DE COTITZACIÓ FINALITZA EL 31 D’AGOST DE 2016

El mínim exempt de cotització és un benefici en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes per contractació indefinida. Serà aplicable a tots els contractes indefinits que compleixin els requisits signats entre l’1 de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016.

Seguir llegint

30/06/2016
#388

SI LA SEVA EMPRESA DISTRIBUEIX DIVIDENDS ENTRE ELS SOCIS, SAP QUAN HAURÀ DE PRACTICAR RETENCIÓ I EN QUIN TERMINI L’HA D’INGRESSAR?

Si entre els socis hi ha alguna societat que li lliura un certificat assegurant que té dret a l’exempció per doble imposició de dividends, la seva empresa no li haurà de retenir res.

Seguir llegint

28/06/2016
#387

LA CONVOCATÒRIA DE LES JUNTES GENERALS ES POT FER PER CARTA CERTIFICADA O PER CORREU ELECTRÒNIC?

Els estatuts de la societat poden establir que la convocatòria es realitzi per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita, que asseguri la recepció de l’anunci per tots els socis al domicili designat a aquest efecte o en el qual consti en la documentació de la societat.

Seguir llegint

27/06/2016
#386

ANOTACIONS SOBRE LES VACANCES D’ESTIU DELS TREBALLADORS. QUÈ HA DE SABER?

La Llei obliga al fet que el treballador conegui les dates de gaudi de vacances amb dos mesos d’antelació, amb la finalitat que pugui planificar-les convenientment. Si ja han passat més de 20 dies hàbils des que se li va notificar el calendari de vacances, el treballador ja no té dret a modificar les dates de gaudi.

Seguir llegint

18/06/2016
#385

SAP QUE POT PACTAR QUE L’INQUILÍ S’ENCARREGUI DE REFORMAR O REHABILITAR L’HABITATGE A CANVI DE NO PAGAR LA RENDA DE LLOGUER?

Poca gent coneix la possibilitat de pagar el lloguer d’un habitatge amb maons, pintura, sanitaris, rajoles, etc. Sàpiga que després de la reforma de la Llei d’arrendaments urbans de 2013, és possible pactar que l’inquilí s’encarregui de reformar o rehabilitar l’habitatge a canvi de no pagar la renda durant un termini determinat. És molt important que tant la renda com les obres hagin d’estar quantificades conforme a un projecte en el qual s’especifiquin qualitats, acabats, materials, preu, terminis, etc.

Seguir llegint

17/06/2016
#384

ELECCIONS 26 JUNY 2016: PERMISOS LABORALS PER VOTAR

Els treballadors que treballin el diumenge 26 de juny tenen dret a un permís retribuït per poder votar en les Eleccions Generals, que serà més gran o més petit en funció de la  coincidència del seu horari de treball amb el d’obertura del col·legi electoral.

Seguir llegint

16/06/2016
#383

HA DECIDIT DISSOLDRE I LIQUIDAR LA SEVA SOCIETAT CIVIL PER NO TRIBUTAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS? RECORDI QUE TÉ FINS AL 30 DE JUNY DE 2016

Des del passat 1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, han passat a ser contribuents de l’impost sobre societats, tret que acordin dissoldre’s i liquidar-se durant el primer semestre de 2016. L’ajudem a prendre una decisió…

Seguir llegint

11/06/2016
#382

SAP QUE SI LA SEVA EMPRESA TÉ 50 O MÉS TREBALLADORS ESTÀ OBLIGADA A CONTRACTAR A UN 2% DE PERSONES AMB DISCAPACITAT?

D’acord amb la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si en els últims 12 mesos la mitjana de la seva plantilla ha estat de 50 o més empleats, la seva empresa està obligada a contractar almenys a un 2% de treballadors amb discapacitat (amb un grau igual o superior al 33%). No obstant això, si no pot complir amb aquesta obligació, pot sol·licitar quedar exonerat. Tingui-ho present perquè la Inspecció de Treball pot demanar-li que aporti la documentació que justifiqui que complim amb aquest 2%, o si escau que ha sol·licitat les mesures d’excepcionalitat davant el SEPE acreditant que no hi ha candidats discapacitats per treballar en la seva empresa, o que no pot contractar-los per causes productives, organitzatives, tècniques o econòmiques.

Seguir llegint

10/06/2016
#381

ARA ÉS EL MOMENT DE PRENDRE MESURES AMB EL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE

El Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea ha entrat en vigor el 25 de maig de 2016 però no començarà a aplicar-se fins dos anys després, el 25 de maig de 2018. Entre les novetats destaca el dret a l’oblit i el dret a la portabilitat o el dret a traslladar les dades a un altre proveïdor de serveis. A més, es demana que el consentiment, amb caràcter general, sigui lliure, informat, específic i inequívoc. És important que la seva empresa comenci a revisar els seus avisos de privadesa i altres modificacions que introdueix la norma.

Seguir llegint

04/06/2016
#380

ELS PRÉSTECS A SOCIS I BESTRETES EXIGEIXEN UN ACORD CONCRET DE LA JUNTA GENERAL

Els recordem que la  concessió de préstecs a socis o membres de l’òrgan social, exigeix d’un acord  de junta general cas per cas i detallant la naturalesa del préstec o bestreta, d’acord amb la Llei de societats de capital.

Seguir llegint

03/06/2016
#379

SAP QUINS DRETS I OBLIGACIONS TÉ COM A PENSIONISTA?

La seva principal obligació com a pensionista és comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), les variacions que afectin la situació que vostè tenia quan se li va reconèixer la pensió. Aquesta comunicació s’ha de fer dins dels 30 dies següents al fet que es produeixin. En tot cas, cal notificar els canvis de domicili, l’inici d’activitats laborals, el reconeixement i/o cobrament d’altres pensions, nacionals o estrangeres, els canvis d’estat civil, els naixements, les defuncions, etc.

Seguir llegint

02/06/2016
#378

COM PUC RECUPERAR L’IVA SUPORTAT A L’ESTRANGER?

Si vostè ha estat uns dies a l’estranger visitant a alguns clients què succeirà amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar? Havent-se realitzat la despesa a l’estranger, no podem deduir l’IVA suportat fora d’Espanya a les declaracions tributàries espanyoles, però sí que podem sol·licitar que se’ns reintegri, encara que amb unes determinades condicions. Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360 el termini de sol·licitud del qual finalitza el 30 de setembre de l’any següent al qual correspon la factura.

Seguir llegint

31/05/2016
#377

ÉS POSSIBLE ACOMIADAR A UN TREBALLADOR MENTRE ES TROBA DE BAIXA PER IT DE

El seu treballador abusa de les baixes per malaltia i vostè vol prescindir dels seus serveis. Pot fer-ho? Pot acomiadar-lo fins i tot estant de baixa? El fet que el treballador es trobi en situació d’incapacitat temporal (IT) no és obstacle perquè l’empresari decideixi extingir el contracte i comuniqui l’acomiadament i les causes en les quals empara l’extinció mitjançant carta d’acomiadament.

Seguir llegint

30/05/2016
#376

ELS AUTÒNOMS COMPTEN AMB UN NOU LÍMIT DE 2.000 EUROS A L’IRPF ESTABLERT PER A LES PROVISIONS DEDUÏBLES I LES DESPESES DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓ

Amb efectes des de l’01-01-2015, per a la quantificació de determinades despeses deduïbles en el cas d’empresaris i professionals en estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals.

Seguir llegint

27/05/2016
#375

L’ADMINISTRADOR DE LA SOCIETAT ESTÀ OBLIGAT A ASSISTIR A LES JUNTES DE SOCIS

Els tribunals consideren que si l’administrador no assisteix a la junta i la seva presència era necessària perquè els socis poguessin exercir el seu dret d’informació, aquesta junta pot ser anul·lada.

Seguir llegint

13/05/2016
#374

VOSTÈ ÉS SOCI… SAP QUE TÉ DRET A SER INFORMAT I OBTENIR DOCUMENTACIÓ DE LA SOCIETAT?

El dret d’informació i obtenció de documentació de la societat no és il·limitat i el seu contingut varia en funció del moment en què se sol·liciti i del percentatge de participació del soci al capital social.

Seguir llegint

12/05/2016
#373

QUINA QUANTITAT HA DE PAGAR PER L’ACOMIADAMENT IMPROCEDENT D’UN DELS SEUS TREBALLADORS?

Recordi que la indemnització per acomiadament improcedent es calcula segons l’antiguitat de l’afectat en l’empresa. Si el contracte es va formalitzar a partir del 12 de febrer de 2012, la indemnització és de 33 dies de salari per any treballat, amb un topall de 24 mensualitats. Si el contracte es va formalitzar abans d’aquesta data, la indemnització es calcula en dos trams.

Seguir llegint

11/05/2016
#372

ELS AUTÒNOMS I PIMES FINS QUAN HAN DE CONSERVAR LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LA SEVA ACTIVITAT ECONÒMICA?

No es precipiti, hi ha uns terminis que ha de tenir en compte abans de destruir els documents relatius a la seva activitat econòmica. El codi de comerç estableix que els documents, llibres i justificants d’un negoci s’han de guardar durant, almenys, sis anys des de l’últim assentament en els llibres. Però compte, hi ha altres terminis en la normativa fiscal que ha de conèixer.

Seguir llegint

06/05/2016
#371

NOVETAT IMPORTANT PER A LA TRIBUTACIÓ DELS SOCIS PROFESSIONALS EN L’IRPF

Li recordem que si desenvolupa una activitat professional a través d’una societat i n’ostenta el control efectiu i, per tant, cotitza com a autònom, a la seva propera declaració de l’IRPF haurà d’incloure els seus rendiments com a procedents d’una activitat econòmica, i no com a rendiments del treball.

Seguir llegint

04/05/2016
#370

INFORMACION NUEVA CAMPAÑA INSPECCION TRABAJO GENERALITAT

Quisiera informaros según dos inspecciones de trabajo que nos hemos encontrado la pasada semana de una nueva campaña de inspección de trabajo en la cual están realizando una comprobación a nivel documental de la gestión de la prevención en las empresas , verificando la existencia de la documentación a nivel preventivo que la empresa debe tener de manera obligatoria según lo establecido en la Ley de prevención.

Le recuerdo la documentación que debe disponer las empresas en su centro de trabajo en materia de PRL

Seguir llegint

29/04/2016
#369

LA SEVA EMPRESA PORTA UN REGISTRE DE JORNADA DIÀRIA?

Totes les empreses hauran d’instaurar sistemes per registrar la jornada i aplicar-ho a tots els treballadors. El registre diari de jornada ha d’existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, reflectint-se, dia a dia i de forma individual per cada treballador, la jornada diària realitzada. Així ho ha manifestat l’Audiència Nacional en una sentència recent que té una especial repercussió per la càrrega (costos laborals i de gestió) imposada a les empreses.

Seguir llegint

23/04/2016
#368

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER: PRÒXIM MES DE JUNY DE 2016

Pròximament es començarà a complir el termini obligatori de tres anys dels lloguers signats a partir del juny de 2013. Si no vol prorrogar-lo, recordi que ha de notificar-ho amb 30 dies d’antelació.

Seguir llegint

22/04/2016
#367

ABANS DE L’1 DE MAIG POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Dins de certs límits, els treballadors autònoms poden decidir la quantia per la qual cotitzen. Si pensa canviar la seva cotització té fins al pròxim 1 de maig de 2016 (amb efectes des de l’1 de juliol) per fer-ho. A més, si durant l’any 2015 ha estat cotitzant simultàniament en el règim general de la Seguretat Social i en el règim d’autònoms (RETA), és possible que tingui dret al fet que li retornin una part de les cotitzacions efectuades. Té de termini fins al pròxim 30 d’abril de 2016 per sol·licitar la devolució.

Seguir llegint

21/04/2016
#366

ATENCIÓ, LA IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES (SEGONES RESIDÈNCIES, IMMOBLES DESOCUPATS, ETC.) EN LA RENDA D’AQUEST ANY PUJARÀ DE L’1,1% DEL VALOR CADASTRAL AL 2% PER A MOLTS CONTRIBUEN

Tingui present que aquest any 2015 hi ha una novetat important a la declaració de la renda 2015, que afecta la imputació de rendes immobiliàries per a molts contribuents. Amb la normativa actual, el valor cadastral d’un immoble es considera que ha estat revisat quan els valors fixats en el procediment de valoració cadastral col·lectiva hagin entrat en vigor en el període impositiu o en els 10 períodes impositius anteriors. És a dir, per a la renda 2015 es considera “valor cadastral revisat” només si s’ha revisat amb posterioritat a l’1 de gener de 2005 i no des de l’1 de gener de 1994 com succeïa a la declaració de l’any passat. Això pot suposar no solament una major tributació per a alguns contribuents, sinó també que estiguin obligats a declarar quan abans no ho estaven.

Seguir llegint

15/04/2016
#365

TREBALLADORS CONTRACTATS A TEMPS PARCIAL, HORES EXTRES O COMPLEMENTÀRIES?

La norma general és que els treballadors a temps parcial no poden fer hores extraordinàries, tret que siguin per causa de força major. El que sí que es pot acordar són les anomenades “hores complementàries”. Aquestes hores són les que es realitzen per sobre de les hores estipulades en el contracte, però mai arribant a treballar la jornada completa, i a més aquestes hores han de venir formalitzades per escrit i dependran del previst en el conveni col·lectiu.

Seguir llegint

08/04/2016
#364

COM PUC AUGMENTAR EL CAPITAL SOCIAL AMB CÀRREC A RESERVES O BENEFICIS DE L’EMPRESA?

Si la seva empresa necessita realitzar un augment de capital amb càrrec a les reserves, ha de saber que la Llei de societats de capital indica que, a l’operació d’augment de capital haurà de servir de base un balanç aprovat per la junta general referit a una data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l’acord de l’augment de capital, verificat per l’auditor de comptes de la societat, o per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors, si la societat no estigués obligada a auditar-se.

Seguir llegint

07/04/2016
#363

ELS PERÍODES DE PROVA EN ELS CONTRACTES LABORALS, QUÈ HEM DE SABER?

Són molts els dubtes que sorgeixen entre els treballadors i empresaris quan s’inicia una relació laboral en relació amb el període de prova: quina durada té?, què succeeix en cas d’acomiadament durant el període de prova?, etc. L’hi expliquem breument.

Seguir llegint

01/04/2016
#362

SI LES DADES DE DEUTES DEL CIR O CIRBE (CENTRAL D’INFORMACIÓ DE RISCOS) EL PERJUDIQUEN, SAP COM HA D’ACTUAR?

La Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya, CIRBE, és una base de dades de caràcter públic i confidencial, que recull la informació dels riscos directes (préstecs i crèdits) i indirectes (avals i garanties) per import superior a 6.000 euros que les entitats de crèdit tenen amb els seus clients. Doncs bé, si les dades que figuren no són correctes o són inexistents, l’ajudem al fet que la seva empresa pot exercitar les accions que procedeixin perquè es rectifiquin aquestes dades, de manera que no apareguin els deutes en el CIRBE. Aquesta informació és evident que genera un greu perjudici a l’empresa en la seva activitat comercial, ja que representa una imatge econòmica de la societat de més risc a la real.

Seguir llegint

31/03/2016
#361

LA SEVA EMPRESA POT GRAVAR/VIGILAR ALS TREBALLADORS SENSE PREVI AVÍS? LI EXPLIQUEM SI ÉS POSSIBLE I QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR…

Una recent sentència del Tribunal Constitucional dóna validesa a la instal·lació de càmeres de seguretat sense el consentiment previ dels treballadors. En qualsevol cas, encara que pugui utilitzar els enregistraments per sancionar o acomiadar als seus treballadors, han de complir-se una sèrie de requisits perquè la mesura sigui vàlida.

Seguir llegint

30/03/2016
#360

SI HA REBUT UNA SUBVENCIÓ… SAP SI TRIBUTA O ESTÀ EXEMPTA EN RENDA? COM HA DE DECLARAR-LA?

L’obtenció de subvencions o ajudes pot tenir un tractament diferent en l’IRPF depenent del seu tipus, per la qual cosa per comprovar si s’han de declarar o no, convé, en primer lloc, consultar l’acord de concessió de l’ajuda, que, si està exempta, recollirà aquesta circumstància. Si es desconeix o no es té accés a l’acord de concessió, la millor manera és assessorar-se sobre el règim tributari de l’ajuda rebuda.

Seguir llegint

18/03/2016
#359

LEGALITZACIÓ DE LLIBRES COMPTABLES ABANS QUE ACABI EL MES D’ABRIL: NOMÉS EN FORMAT ELECTRÒNIC I PER VIA TELEMÀTICA

Tot empresari i societat ha de realitzar la legalització dels seus llibres comptables en el termini de quatre mesos a comptar des de la data de tancament de l’exercici comptable. Si l’exercici comptable es correspon amb l’any natural, de l’01-01-2015 al 31-12-2015, en aquest cas, el termini per realitzar la legalització dels llibres comptables serà fins al 30 d’abril de 2016. Recordi que els llibres d’actes, socis i comptables només es podran diligenciar en format electrònic i s’hauran de presentar en el Registre Mercantil per via telemàtica.

Seguir llegint

17/03/2016
#358

ÚLTIMA HORA PER A EMPRESARIS I TREBALLADORS: EL TRIBUNAL SUPREM ABARATEIX L’ACOMIADAMENT

Ara, els empresaris podran acomiadar més barat. Una nova sentència del Tribunal Suprem (TS) dictada en unificació de doctrina, anul·la l’anterior criteri del mateix TS, fixant com a doctrina que quan l’empleat superi els 720 dies de topall de la reforma el 12 de febrer de 2012, ja no podrà generar dret a més indemnització. Així doncs, els treballadors que a data de 12 de febrer de 2012 ja tinguessin 16 o més anys d’antiguitat en l’empresa no addicionaran un segon tram indemnitzatori computat a 33 dies per any de serveis encara que no arribessin al topall de 42 mensualitats.

Seguir llegint

15/03/2016
#357

LA SEVA EMPRESA COMPLEIX AMB LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES?

Tot i els anys de vigència, la normativa de protecció de dades encara suscita molts dubtes a totes aquelles empreses obligades a adaptar-se als seus preceptes. Qualsevol subjecte jurídic, empresari, empresa, organització, etc., d’àmbit públic o privat, que reculli dades de caràcter personal per al seu ulterior tractament, responent a una finalitat econòmica, professional o empresarial s’hi ha d’adaptar. Si no s’adapta a la normativa de protecció de dades, pot ser objecte d’inspecció per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i, córrer el risc de cometre una infracció, amb multes econòmiques de fins a 600.000 €.

Seguir llegint

14/03/2016
#356

LES EMPRESES ESTAN OBLIGADES A FORMAR ALS SEUS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Els treballadors, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de l’empresari, han d’utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció i els dispositius de seguretat existents; informar immediatament al superior jeràrquic directe i als encarregats de la gestió de la prevenció sobre qualsevol situació de risc que detectin. Cada vegada que l’empresa contracta a un nou empleat, sigui mitjançant un contracte fix o un de temporal l’ha de formar i l’ha d’informar sobre els riscos existents en el seu lloc de treball.

Seguir llegint

11/03/2016
#355

SI TÉ UN GRUP DE SOCIETATS… LI INTERESSA EL RÈGIM ESPECIAL DE CONSOLIDACIÓ FISCAL EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS?

En la nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats (LIS), es regula el règim de consolidació fiscal, que tot directiu, director financer i cap de comptabilitat de grups d’empreses ha de conèixer. La nova LIS ha introduït importants canvis en matèria del règim de consolidació sota el qual, poden tributar determinats grups de societats, amb la constitució d’un “grup fiscal”. És important analitzar la situació del grup fiscal i determinar els efectes que aquests canvis tenen en cada cas concret, ja que d’això pot dependre la conveniència de la continuïtat en el règim de consolidació o no. L’interès d’aquest règim està precisament en la compensació de les bases imposables negatives (pèrdues) del grup fiscal procedents de períodes anteriors i en altres avantatges dels quals el volem informar.

Seguir llegint

05/03/2016
#354

DES DEL PASSAT 1 DE MARÇ PER TREBALLAR AMB MENORS FARÀ FALTA UN CERTIFICAT ESPECIAL

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència estableix l’obligació d’acreditar, pels qui pretenguin accedir o exercir professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, que no tenen antecedents penals per haver comès delictes sexuals. Fins a l’entrada en funcionament del Registre Central de Delinqüents Sexuals, des de l’1 de març de 2016, l’absència d’antecedents s’acreditarà mitjançant el certificat de penats.

Seguir llegint

04/03/2016
#353

NOVA PRÒRROGA DE L’AJUDA DE 400/450 EUROS A ATURATS DE LLARGA DURADA (PLA PREPARA): DEL 16 DE FEBRER DE 2016 AL 15 D’AGOST 2016

El pla PREPARA es torna a prorrogar durant sis mesos. És a dir, almenys seguirà vigent fins al 15 d’agost de 2016. És la desena edició d’aquest pla que es va engegar a començaments de 2011, i que està destinat als aturats de llarga durada sense ingressos, que poden rebre entre 400 i 450 euros, en funció de les seves obligacions familiars. Per poder-hi tenir accés, és necessari haver estat inscrit com a demandant d’ocupació en una oficina pública en 12 dels últims 18 mesos i no tenir rendes superiors a una quantitat equivalent al 75% del salari mínim interprofessional.

Seguir llegint

02/03/2016
#351

NOVETATS EN LA COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS

S’ha publicat una nova Resolució de 9 de febrer de 2016, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l’impost sobre beneficis, d’aplicació en els comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2015. És d’aplicació obligatòria a totes les empreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, tant en la formulació dels comptes anuals individuals com, si escau, en l’elaboració dels comptes anuals consolidats.

Seguir llegint

27/02/2016
#350

LA FISCALIA ESTABLEIX EN UNA CIRCULAR EL SEU CRITERI SOBRE LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

La Fiscalia General de l’Estat ha publicat la Circular 1/2016 sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques conforme a l’última reforma del Codi Penal. Amb aquest document s’imparteixen instruccions als fiscals per valorar l’eficàcia dels plans de compliment normatiu o compliance en les empreses que després de la reforma es configuren com a eximent de la responsabilitat penal. Entre els subjectes infractors permet incloure als qui, sense ser pròpiament administradors o representants legals de la societat, formen part d’òrgans socials amb capacitat per prendre decisions, així com als comandaments intermedis, apoderats singulars i a altres persones en les qui s’hagin delegat determinades funcions, incloses les de control de riscos.

Seguir llegint

26/02/2016
#349

LA PRESTACIÓ DE RISC DURANT L’EMBARÀS. QUÈ HEM DE SABER? QUI I COM L’HA DE TRAMITAR?

La prestació per risc durant l’embaràs neix per protegir a aquelles dones embarassades que exerceixen una activitat laboral que pot posar en perill la seva salut o la del fetus. La primera opció és intentar canviar de lloc dins de l’empresa, però si aquest canvi no és possible, es pot sol·licitar aquesta prestació. Si ara una treballadora li ha demanat tramitar la baixa què és el que ha de tenir en compte?.

Seguir llegint

25/02/2016
#348

L’ITP DE L’ARRENDAMENT D’HABITATGE: L’INQUILÍ HA DE PAGAR L’IMPOST

Cal recordar que l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), a més de quan es compra un immoble, també s’abona per la constitució d’un contracte d’arrendament i l’ha d’abonar l’arrendatari de l’habitatge. Es tracta de l’impost oblidat o, fins i tot, desconegut per a molts en l’àmbit dels arrendaments urbans, encara que hem de partir que afecta exclusivament als habitatges, ja que als locals de negoci se li aplicarà l’IVA. Algunes comunitats autònomes han començat a exigir la quota d’ITP als arrendataris o inquilins d’habitatges.

Seguir llegint

17/02/2016
#347

ELS AVANTATGES FISCALS DEL LÍSING

En relació amb el tractament fiscal de les operacions de lísing en l’impost sobre societats (IS), cal ressenyar en primer lloc que la Llei 27/2014, de l’impost sobre societats (LIS) -aplicable als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2015-, conté una regulació específica.

Seguir llegint

16/02/2016
#346

L’IVA DE LES FACTURES IMPAGADES. COM S’HA DE PROCEDIR?

Desgraciadament són moltes les empreses que han sofert algun impagament en les seves factures, sobretot en aquests últims anys de crisi. En aquests casos és lògic que l’empresari o professional que expedeix la factura vulgui recuperar, almenys, la part de l’IVA corresponent pel repercutit. Això implicarà amb caràcter general, la rectificació de l’impost que havia estat repercutit. No obstant això per poder fer-ho s’han de respectar unes normes d’àmbit comptable, però sobretot d’àmbit fiscal.

Seguir llegint

08/02/2016
#345

HA INVERTIT ELS SEUS ESTALVIS EN ACCIONS BANKIA? EL TRIBUNAL SUPREM DÓNA LLUM VERDA PERQUÈ TOTS ELS ACCIONISTES QUE ACUDEIXIN A LA VIA JUDICIAL PUGUIN RECUPERAR ELS SEUS DINERS

El passat 27 de gener del 2016 el Tribunal Suprem va donar la raó als qui que van invertir els seus estalvis en accions Bankia. La sentència marca un abans i un després en aquests casos i afecta directament als altres inversors en reconèixer que el fullet informatiu no reflectia la realitat comptable de l’entitat i que per tant els accionistes van contractar el producte enganyats. Encara en 2016 és a temps de reclamar…

Seguir llegint

05/02/2016
#344

OBERT EL TERMINI DE SOL·LICITUD 2016 DEL “XEC FAMILIAR” DE L’IRPF

Li recordem que poden sol·licitar ja els “xecs familiars” de l’IRPF 2016 dins del termini per a aquelles persones que compleixin amb els requisits i condicions d’aquesta ajuda de 1.200 euros a l’any que s’aplica des de l’1 de gener. Es pot percebre de forma anticipada a raó de 100 euros mensuals. Això sí, cal tenir en compte una sèrie de condicions a complir per poder sol·licitar-lo i en conseqüència després presentar una documentació per poder obtenir-lo. Pares separats, divorciats o solters amb fills, pensionistes i aturats, famílies nombroses amb fills o pares amb discapacitat i mares treballadores són alguns dels col·lectius que poden sol·licitar-lo. El termini màxim per sol·licitar-lo acaba el 31 de març.

Seguir llegint

29/01/2016
#343

QUAN I COM POT DEMANAR EL TREBALLADOR LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL?

Si algun dels seus empleats té un fill menor de 12 anys, pot sol·licitar una reducció de la seva jornada diària d’entre un vuitè i la meitat amb la disminució proporcional de salari. Així mateix, gaudeixen del mateix dret els qui tinguin a la seva cura a un discapacitat o a un familiar fins al segon grau que, per la seva edat o per culpa d’un accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix, i sempre que en tots dos casos la persona cuidada no treballi. La reducció cal demanar-la per escrit amb una antelació mínima de 15 dies, i cal un preavís al final també de 15 dies, encara que també per conveni es poden establir altres terminis.

Seguir llegint

28/01/2016
#342

NOTA IMPORTANT: QÜESTIONS CENSALS EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ EN LA TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL

Les societats civils que l’1 de juliol no hagin presentat un model de declaració censal com a entitats amb objecte mercantil o no -model 036- seran objecte d’un procediment de comprovació sobre la seva estructura societària. La Direcció General de Recaptació de l’Agència Tributària ha publicat unes noves Instruccions en les quals avança que les societats civils professionals constituïdes a l’empara de la Llei 2/2007 que no s’ajustin a les noves exigències presentaran un model 036 modificant les dades identificatives i fent constar en la seva forma jurídica, que és una societat civil professional. En el cas de les societats ja constituïdes, Hisenda reassignarà el col·lectiu de societats civils amb les quals tinguin objecte mercantil, les que no el tinguin i les professionals, i s’emetrà una carta informativa en la qual s’informarà de la modificació normativa, de les activitats que la Direcció General de Tributs (DGT) es consideren que constitueixen objecte mercantil.

Seguir llegint

22/01/2016
#341

RESUM DE LES OBLIGACIONS FORMALS DELS AUTÒNOMS I SOCIETATS QUE EXERCEIXEN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA 2016

Iniciar una activitat econòmica empresarial o professional, origina un conjunt d’obligacions fiscals de caràcter estatal. Algunes s’han de complir abans de l’inici i d’altres s’han de complir durant el seu desenvolupament. Aquestes activitats econòmiques es poden realitzar per persones físiques (autònoms), persones jurídiques (entitats mercantils) o per entitats sense personalitat jurídica (societats civils i comunitats de béns). Les entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques han de portar uns únics llibres obligatoris corresponents a l’activitat realitzada, sense perjudici de l’atribució de rendiments que es realitzi als seus socis, hereus, comuners o partícips. Els que portin la comptabilitat d’acord al codi de comerç, no estaran obligats a portar els llibres registre de l’IRPF, però sí els llibres registre a l’efecte de l’IVA.

Seguir llegint

15/01/2016
#340

SAP QUE EL COST DEL DESCOBERT EN COMPTE CORRENT (INTERESSOS I COMISSIONS) ESTÀ LEGALMENT LIMITAT?

El cost del descobert en compte corrent (interessos i comissions) està legalment limitat, de manera que la taxa anual equivalent (TAE) del descobert no pot superar 2,5 vegades l’interès legal dels diners a cada moment. No obstant això, de vegades no es respecta aquest límit legal i les entitats cobren per sobre d’aquest límit legal. Nosaltres el podem ajudar a reclamar contra les entitats financeres, i si escau, davant els jutjats.

Seguir llegint

14/01/2016
#339

LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ EN EL CAS DE TREBALLADOR AFECTAT PER UN ERO

Per sol·licitar la prestació per desocupació en el cas de treballador afectat per un ERO, s’han de complir determinats requisits. Tingui present que en cas de reducció de jornada de treball solament es tindrà dret a la desocupació si, reunits la resta de requisits, la reducció és temporal i tramitada mitjançant el procediment de regulació d’ocupació o per una resolució judicial en procediment concursal i els treballadors afectats veuen reduïda la seva jornada en un percentatge d’entre el 10% i el 70%, amb l’anàloga reducció del salari.

Seguir llegint

13/01/2016
#338

RECORDI QUE EL 2016 NO HA D’APLICAR LA RETENCIÓ DE L’1% A DETERMINATS EMPRESARIS QUE TRIBUTAVEN EN MÒDULS

S’exclouen del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, a partir de 2016, les activitats a les quals s’aplica el tipus de retenció de l’1%, com les de fabricació i construcció (obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.), que queden exclosos d’aquest règim, i han de tributar en estimació directa (és a dir, per la diferència entre els seus ingressos i despeses reals).

Seguir llegint

08/01/2016
#337

FIXAT EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PEL 2016 I LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS

S’ha fixat el salari mínim interprofessional (SMI) que regirà a partir de l’1 de gener de 2016  i que queda establert en 21,84 euros/dia o 655,20 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. Així mateix, s’ha publicat en el BOE el Reial decret 1170/2015 sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2016, que estableix la revaloració de les pensions en un 0,25 per cent en els termes establerts en la norma. Així mateix, es fixen les regles i el procediment per efectuar la revaloració i el sistema de concessió de complements econòmics per a les pensions mínimes.

Seguir llegint

07/01/2016
#336

NOVA INSTRUCCIÓ D’HISENDA EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS COM A CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

L’Agència Tributària ha emès una nova instrucció de 22 de desembre de 2015, on s’estableixen unes pautes en relació a les societats civils i la seva condició de contribuents en l’impost sobre societats a partir del 2016, aclarint quan s’obté la personalitat jurídica (quan es manifesta la seva voluntat davant l’AEAT en sol·licitar el NIF), i què s’entén per activitat mercantil, amb l’excepció de les societats agrícoles, les ramaderes i les societats professionals.

Seguir llegint

31/12/2015
#335

S’APROPA EL TANCAMENT DE L’EXERCICI: ELS COMPTES ANUALS I LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS

Els comptes anuals de l’exercici 2015 que ara es tanca s’han de formular pels administradors abans del 31 de març de 2016 i han de ser aprovats per la junta general de socis abans del 30 de juny de 2016. No obstant això, fins a aquest moment els administradors de la societat han de prendre decisions i tenir present les seves obligacions, ja que en determinades circumstàncies es poden derivar responsabilitats als administradors/socis d’una societat per la seva mala gestió realitzada, com per exemple, en el cas de pèrdues acumulades de l’empresa o en els supòsits de concurs de creditors.

Seguir llegint

30/12/2015
#334

NO OBLIDI APLICAR ELS NOUS TIPUS DE RETENCIÓ A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016

A partir de l’1 de gener de 2016, s’estableix en el 19% el percentatge de retenció aplicable sobre els rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, etc.) i rendiments del capital immobiliari (arrendament o subarrendament de béns immobles urbans) de l’IRPF, així com sobre els guanys patrimonials. El tipus de retenció per a administradors i membres del consell d’administració es fixa en el 35%, i es redueix al 19% quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 €.

Seguir llegint

26/12/2015
#333

INICIATIVA PIME. NOVA LÍNIA DE FINANÇAMENT DEL FONS EUROPEU D’INVERSIONS (FEI)

Podran utilitzar aquesta línia de finançament les pimes i autònoms que tinguin menys de 250 treballadors i facturin menys de 50 milions d’euros, i amb ella podrà finançar tant inversions com necessitats de circulant (compres de mercaderies, pagaments a proveïdors, etc.).

Seguir llegint

25/12/2015
#332

EN CAS DE SUBROGACIÓ EMPRESARIAL S’ACABA EL MANDAT DELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS?

Tot depèn de si s’ha produït o no l’extinció de l’empresa que s’ha incorporat a la seva. Quan l’empresa, el centre de treball o la unitat productiva conserven la seva autonomia després del procés de transmissió, llavors els representants dels treballadors mantenen les seves funcions i continuen el seu mandat en els mateixos termes i condicions que tenien abans de la subrogació.

Seguir llegint

24/12/2015
#331

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LLANÇA UN NOU SISTEMA PER CONTROLAR L’IVA. SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

El canvi plantejat consisteix a establir l’obligació de remetre el detall de registre de les factures (no les factures) que s’han de fer constar en els llibres registre de l’IVA. Aquests enviaments a l’Agència Tributària implicaran portar els llibres registre a través de la pàgina web de l’Agència on s’aniran formant amb cadascun dels enviaments del detall de les operacions realitzades.  A canvi, s’elimina l’obligació de formular els models 347 (informació de tercers), 340 (operacions en llibres registre) i 390 (resum anual de l’IVA), ja que no serà necessari, ja que amb la informació rebuda i la que consti en la base de dades, l’AEAT elaborarà les dades fiscals del contribuent, a l’efecte de l’IVA, facilitant la declaració de l’impost. El nou SII serà aplicable amb caràcter obligatori a partir de gener de 2017 als subjectes passius que actualment tenen obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment, i també serà aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-s’hi. A partir de l’1 de gener de 2016 comença una fase voluntària en la qual un grup d’empreses participaran en una prova pilot.

Seguir llegint

18/12/2015
#330

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016

L’informem que s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2016.

Seguir llegint

12/12/2015
#329

LA SEVA EMPRESA ESTÀ PREPARADA PEL SEPA?

Les bestretes de crèdit (N-58) i els rebuts en suport magnètic (N-32) (“Productes nínxol” o instruments de pagament nacionals amb característiques específiques que varien segons cada país) tenen fins a l’1 de febrer de 2016 com a termini límit de migració a les normes SEPA.

Seguir llegint

11/12/2015
#328

EN QUÈ CONSISTEIX EL CONTRACTE INDEFINIT PER A EMPRENEDORS? APROFITI ELS SEUS INCENTIUS LABORALS I FISCALS

El contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors conté una sèrie de bonificacions i deduccions fiscals. S’ha de mantenir l’ocupació del treballador contractat almenys 3 anys des de la data de l’inici de la relació laboral i s’haurà de mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa assolit amb el contracte per temps indefinit de suport a emprenedors durant, almenys, un any des de la signatura del contracte.

Seguir llegint

10/12/2015
#327

SÓN DEDUÏBLES PER A LES EMPRESES LES DESPESES PER ATENCIONS A CLIENTS O PROVEÏDORS (OBSEQUIS, DINARS, INVITACIONS, PANERES DE NADAL, ETC.)?

Per Nadal és habitual que les empreses facin regals als seus clients, una despesa que és fiscalment deduïble. No obstant això, la reforma fiscal 2015 ha limitat la deducció a l’1% de la xifra de negoci. Per tant, les empreses hauran d’ajustar aquesta partida si volen que totes les seves despeses de representació siguin deduïbles fiscalment.

Seguir llegint

09/12/2015
#326

L’1 DE DESEMBRE DE 2015 HA ENTRAT EN VIGOR EL NOU SISTEMA DE COMUNICATS MÈDICS PER A BAIXES LABORALS

El termini de l’empleat per lliurar a l’empresa els comunicats de baixa i de confirmació mèdica és de 3 dies, en canvi, té 24 hores per presentar a l’empresa el comunicat d’alta. Una de les principals novetats d’aquest nou sistema és que els metges que donin la baixa a un treballador hauran de detallar en el mateix comunicat de baixa la durada estimada del procés. Les baixes es classificaran en funció de la seva durada. Aquesta podrà ser “molt curta”, si és inferior a cinc dies naturals; “curta”: de 5 a 30 dies naturals; “mitjana”, si és de 31 a 60 dies i “llarga” si s’espera que estigui de baixa 61 o més dies naturals.

Seguir llegint

08/12/2015
#325

AGENDA D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ABANS DEL TANCAMENT DEL MES DE DESEMBRE

Per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici.

Seguir llegint

07/12/2015
#324

INSTRUCCIONS D’HISENDA EN RELACIÓ AMB LA CONSTITUCIÓ DE NOVES SOCIETATS CIVILS O COMUNITATS DE BÉNS A PARTIR DE 2015

L’Agència Tributària ha emès una sèrie d’instruccions sobre la modificació normativa del canvi en la tributació de les societats civils amb objecte mercantil, que des de 2016 passaran de tributar en règim d’atribució de rendes a ser contribuents de l’impost sobre societats.

Seguir llegint

27/11/2015
#323

QUANTS TIPUS DE CONTRACTES LABORALS EXISTEIXEN EN L’ACTUALITAT? QUINES SÓN LES SEVES CARACTERÍSTIQUES I LES CLÀUSULES ESPECÍFIQUES? QUIN TIPUS DE CONTRACTE EM CONVÉ? AMB EL NOSTRE ASSES

Els recordem que actualment existeixen quatre models de contractes (indefinit, temporal, per a la formació i l’aprenentatge i en pràctiques), amb les seves característiques, i amb les seves clàusules específiques que poden presentar cadascun d’ells, en funció de les peculiaritats del treballador i/o de l’empresari, així com els seus incentius o bonificacions.

Seguir llegint

20/11/2015
#322

ES PRORROGA LA BONIFICACIÓ PER ALS TREBALLADORS AMB CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS EN ELS SECTORS DEL TURISME, EL COMERÇ QUE S’HI VINCULA I L’HOSTALERIA

Els recordem que existeix una bonificació del 50% a la contractació per a aquelles empreses que perllonguin el període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus durant els mesos de novembre i març i per als sectors del turisme, el comerç que s’hi vincula al i l’hostaleria, l’aplicació de la qual s’ha prorrogat des de l’1 de gener fins al dia 31 de desembre del 2016.

Seguir llegint

19/11/2015
#321

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2016

Al BOE del dia 18-11-2015, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa pel 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA, que amb prou feines canvia quant a la seva estructura, però s’incorporen les modificacions (límits d’aplicació) en l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 i per les Lleis 26/2004 i 28/2014 de reforma fiscal de l’IRPF i de l’IVA que entrarà en vigor l’any 2016.

Seguir llegint

14/11/2015
#320

CANVIS SOBRE LES GARANTIES DE LES QUANTITATS LLIURADES A COMPTE EN LA COMPRA D’HABITATGE EN CONSTRUCCIÓ

Des de l’1 de gener de 2016 el promotor no haurà de garantir les quantitats lliurades pels compradors abans de l’obtenció de la llicència d’obres.

Seguir llegint

13/11/2015
#319

PUC FRACCIONAR EL PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ EN UN ACOMIADAMENT COL·LECTIU?

Moltes empreses es troben en dificultats econòmiques a l’hora de pagar una indemnització per acomiadament col·lectiu. Sàpiga que si vostè com a empresa es veu afectada en una situació econòmica negativa o de liquiditat, té la possibilitat de fraccionar el pagament de la indemnització per acomiadament acordada després de la finalització, amb acord, del corresponent període de consultes d’un acomiadament col·lectiu.

Seguir llegint

12/11/2015
#318

QUI ESTÀ OBLIGAT A RETENIR? COMPROVI SI ELS SERVEIS REBUTS ESTAN O NO SOTMESOS A RETENCIÓ I EL PERCENTATGE A RETENIR

L’obligat a practicar la retenció i ingressar-la a hisenda és el pagador. Aquest és un aspecte bastant desconegut que indueix i genera molts errors en el dia a dia. L’emissor d’una factura no està obligat a informar en ella si està sotmesa o no a retenció, ni del percentatge que s’ha de retenir. El responsable davant hisenda és el qui rep la factura i no qui l’ha emès.

Seguir llegint

06/11/2015
#317

NOVETATS EN MATÈRIA DE PENSIONS, COTITZACIÓ I DE SEGURETAT SOCIAL 2016-LLEI DE PRESSUPOSTOS

El passat dia 30 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. S’incrementen les pensions contributives en un 0,25%, i es fixa la pensió màxima en 2.567,28 € mensuals i la mínima de jubilació en 784,90 € amb cònjuge a càrrec. La base màxima de cotització es fixa en 3.642,00 €.

Seguir llegint

05/11/2015
#316

NOVETATS FISCALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS PER 2016

El passat dia 30 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, en la qual s’inclouen novetats tributàries molt importants que afecten a tots els contribuents, ja que es modifiquen els principals impostos del nostre sistema tributari: IRPF, IS, IVA, IP, impostos especials, impostos locals, etc.

Seguir llegint

31/10/2015
#315

FESTES LABORALS PER A L’ANY 2016

Al BOE del dia 19 d’octubre de 2015 s’ha publicat la relació de festes laborals per a l’any 2016. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Seguir llegint

30/10/2015
#314

COMPTE AMB ELS BECARIS QUE REALITZEN TASQUES INADEQUADES: LA INSPECCIÓ DE TREBALL ESTÀ ACTUANT

Moltes empreses han estat obligades a reconèixer la relació laboral amb persones que treballaven per a elles com a falsos becaris. Si vostè compta amb estudiants universitaris i de formació professional (FP) que realitzen pràctiques en la seva empresa, cal que sàpiga que la Inspecció està revisant la situació dels becaris. Per tant, revisi les tasques i funcions amb els seus becaris i compti amb el nostre assessorament per no tenir problemes en cas de revisió per la Inspecció de Treball.

Seguir llegint

29/10/2015
#313

ESTÀ PREPARAT PER AL NOU SISTEMA DE GESTIÓ DE LLIBRES REGISTRE DE L’IVA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA?

Els empresaris i professionals el període de liquidació de l’IVA dels quals coincideixi amb el mes natural estaran obligats, a partir de l’1 de gener de 2017, a utilitzar el sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

Seguir llegint

26/10/2015
#312

ES REDUEIX A 5 ANYS EL TERMINI PER RECLAMAR UN DEUTE

L’informem que des del passat 7 d’octubre de 2015, s’ha reduït de 15 a 5 anys el termini que té per reclamar un deute, així com les obligacions derivades d’una relació mercantil, comercial o de prestació de serveis quan existeix un contracte i quan la llei no especifiqui un termini concret. Són nombroses les relacions jurídiques que es podran veure afectades per aquest canvi, per la qual cosa si té algun dubte sobre aquest tema, no dubti a consultar-nos.

Seguir llegint

25/10/2015
#311

VOSTÈ ÉS SOCI D’UNA SOCIETAT LABORAL, SAP QUE HAURÀ D’ADAPTAR ELS ESTATUTS SOCIALS AMB LA NOVA REFORMA DE LA LLEI DE SOCIETATS LABORALS?

L’informem que la nova Llei de societats laborals i participades, que entrarà en vigor el pròxim 14 de novembre, estableix un nou marc jurídic per a aquestes entitats societàries, on destaca la possibilitat de la creació de societats laborals amb dos socis treballadors inicials (fins ara el nombre mínim eren tres). També permetrà un percentatge més elevat d’hores/any treballades per part dels no socis, pel que fa als socis treballadors, i es millora el sistema de transmissió voluntària d’accions, o la valoració d’accions i participacions en l’amortització i la seva transmissió, i es fa esment al règim de la Seguretat Social dels socis treballadors.

Seguir llegint

17/10/2015
#310

EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ HA DE REUNIR-SE COM A MÍNIM UN COP PER TRIMESTRE

Li recordem que un canvi legal recent en la Llei de Societats de Capital, obliga al Consell d’Administració a reunir-se almenys una vegada cada trimestre (abans només estava obligat a fer-ho una vegada a l’any, per redactar els comptes i convocar la junta que ha d’aprovar-los).

Seguir llegint

16/10/2015
#309

¿HA DESAPAREGUT L’OBLIGACIÓ DE DISPOSAR DEL LLIBRE DE VISITES EN PAPER?

Li recordem que des del passat 23 de juliol de 2015 no s’imposaran obligacions als interessats per adquirir o diligenciar cap classe de llibres o formularis, per tant, ja no serà obligatori adquirir, ni habilitar nous Llibres de Visites. Això és a causa que pròximament s’implantarà el Llibre de Visites Electrònic.

Seguir llegint

15/10/2015
#308

RECORDI QUE POT SOL·LICITAR UN PLA ESPECIAL D’AMORTITZACIÓ ABANS QUE ACABI L’ANY

Si considera que la nova taula d’amortització aplicable amb la reforma fiscal de l’Impost de Societats 2015 el perjudica (ja que els seus actius es deprecien a un ritme més elevat i pot justificar-ho), plantegi’s sol·licitar l’aplicació d’un pla especial d’amortització abans de final d’any i amortitzi el que realment li correspon.

Seguir llegint

09/10/2015
#307

NOVES REDUCCIONS I BONIFICACIONS PER ALS AUTÒNOMS

Des del passat 10 d’octubre de 2015, els autònoms podran aplicar noves reduccions i bonificacions a la Seguretat Social. Així per exemple, respecte a la bonificació per als familiars col·laboradors d’autònoms que es donin d’alta en el RETA (és a dir, per al cònjuge o familiars fins al segon grau), es podrà aplicar durant 24 mesos (fins ara només durava 18 mesos).  Aquest incentiu consisteix en una bonificació durant 18 mesos del 50% –i durant sis mesos més del 25%– de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus mínim de cotització vigent.

Seguir llegint

08/10/2015
#306

ELS AUTÒNOMS PODEN DEDUIR LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS DEL SEU HABITATGE ON EXERCEIX L’ACTIVITAT

Així ho ha assenyalat el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en contra del criteri que fins ara tenia Hisenda. Ara, i amb caràcter vinculant per a totes les Administracions d’Hisenda, s’estableix que els autònoms tenen dret a deduir les seves despeses de telèfon, aigua, llum, gas i altres subministraments, compartits amb la resta de l’habitatge habitual. Donats els dubtes que encara es puguin suscitar respecte a la determinació de la quantia proporcional deduïble d’aquestes despeses, li recomanem que es deixi assessorar pel nostre departament fiscal.

Seguir llegint

02/10/2015
#305

SAP SI LA SEVA EMPRESA TÉ LA CONSIDERACIÓ DE “SOCIETAT PATRIMONIAL”? TINGUI EN COMPTE ELS CANVIS AMB LA REFORMA FISCAL 2015 I REVISI LES SEVES ESTRUCTURES LEGALS

Des del 2015, amb la reforma fiscal, el nou règim “d’entitats patrimonials” limita alguns dels incentius que poden aplicar les societats amb aquesta qualificació en el seu impost sobre societats. Les societats que de forma col·loquial havíem conegut com a patrimonials ara ja existeixen en el nostre ordenament jurídic i es defineixen en la nova Llei de l’impost sobre societats com aquelles societats en les quals més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o per elements no afectes a una activitat econòmica.

Seguir llegint

25/09/2015
#304

COM L’AFECTARÀ DAVANT HISENDA L’APROVACIÓ DE LA REFORMA DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA? L’HI EXPLIQUEM EN 5 CLAUS

Entre les principals novetats de la reforma figura la que permet donar publicitat de llistats de morosos amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d’euros, que no hagin estat pagats en el termini d’ingrés voluntari, tret que es trobin ajornats o suspesos, o l’ampliació del termini de la inspecció a 18 mesos i la possibilitat comprovar les obligacions tributàries encara en el cas d’exercicis prescrits.

Seguir llegint

18/09/2015
#303

LES CLAUS QUE HA DE CONÈIXER DE LA NOVA REGULACIÓ DE TREBALL AUTÒNOM PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ

Entre altres novetats, s’amplia la tarifa plana per als autònoms que iniciïn la seva activitat per compte propi i amb posterioritat contractin treballadors per compte d’altri; l’edat ja no serà un requisit a tenir en compte per a aquells emprenedors que desitgen capitalitzar fins al 100% de la prestació per desocupació amb la finalitat de sufragar tant la inversió com les despeses inicials de l’obertura del seu negoci i els més grans de 30 anys podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb la seva alta en el RETA.

Seguir llegint

17/09/2015
#302

PRÒXIMAMENT COMPLIRÀ 65 ANYS I TÉ INTENCIÓ DE VENDRE O DONAR UNES ACCIONS, UN IMMOBLE O ALGUN ALTRE ELEMENT PATRIMONIAL? ESPERI A COMPLIR AQUESTA EDAT, SORTIRÀ BENEFICIAT EN L’IRPF

Després de la reforma fiscal, les plusvàlues o guanys derivats de la transmissió d’elements patrimonials, sigui quina sigui la seva naturalesa (béns o drets) obtingudes per un contribuent més gran de 65 anys estaran exemptes en l’IRPF si es reinverteixen en una renda vitalícia. Deixi’s assessorar per nosaltres, li expliquem com i quins requisits s’han de complir-se.

Seguir llegint

12/09/2015
#301

SAP QUE POT RECLAMAR UNA FACTURA IMPAGADA AL NOTARI SENSE HAVER D’ACUDIR ALS TRIBUNALS?

Amb la nova normativa de reforma notarial, pot reclamar davant notari, sense necessitat d’acudir als tribunals, factures de qualsevol import (sempre que el deutor no sigui un consumidor). El requeriment de pagament l’ha de fer un notari del domicili del deutor, al que cal aportar la documentació que acredita el deute (com una factura, una comanda i l’albarà signat pel seu client, etc.).

Seguir llegint

11/09/2015
#300

LI RECORDEM QUE S’HA AMPLIAT A 29 ANYS L’EDAT DELS JOVES QUE PODEN INSCRIURE’S EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL, QUE SUPOSA PER A LA SEVA EMPRESA PODER BENEFICIAR-SE D’UNA BON

El Sistema Nacional de Garantia Juvenil, està dirigit a facilitar l’accés al mercat de treball als majors de 16 i menors de 30 anys (fins fa poc era fins als 25 però s’ha ampliat fins als 30, fins que la taxa d’atur dels joves entre 25 i 29 anys, tots dos inclusivament, baixi del 20%), que ni estudien ni treballen, amb el compromís de proporcionar una oferta d’educació, formació o inserció laboral després d’haver finalitzat els estudis o quedar aturats. Per a les empreses hi ha incentius a la contractació de joves inscrits en Garantia Juvenil.

Seguir llegint

10/09/2015
#299

LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL PASSARAN A TRIBUTAR PER L’IMPOST SOBRE SOCIETATS A PARTIR DEL PRÒXIM 1 DE GENER DE 2016

A partir de 2016, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil tributaran en l’impost sobre societats. No obstant això, s’ha previst legalment un règim transitori que habilita la possibilitat que els socis d’aquestes entitats en promoguin la dissolució i liquidació durant els 6 primers mesos de 2016, operació a la qual se li atorga un règim d’exempció fiscal o diferiment d’impostos.

Seguir llegint

05/09/2015
#298

NOVA NORMATIVA PER AL DIPÒSIT LEGAL D’UN WEB O BLOG

Fins ara, no era exigible l’obligació de dipòsit legal per a recursos a Internet. Però això canvia a partir de l’octubre de 2015, ja que s’ha publicat en el BOE el Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línia.

Seguir llegint

04/09/2015
#297

NOVA PRÒRROGA DEL PROGRAMA PREPARA: DEL 16 D’AGOST DE 2015 AL 15 DE FEBRER DE 2016

Com que la taxa de desocupació del segon trimestre de 2015 és del 22,37%, és a dir superior al 20%, es prorroga per un període de 6 mesos, a partir del 16 d’agost de 2015, la vigència del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

Seguir llegint

03/09/2015
#296

ENCARA NO HA REGULARITZAT EL NOU TIPUS DE RETENCIÓ DE L’IRPF EN LES NÒMINES DELS SEUS TREBALLADORS? COM HA D’ACTUAR?

Recordi que des del passat 12 de juliol el tipus de retenció de l’IRPF aplicable en les nòmines és inferior al que s’estava aplicant fins llavors. D’acord amb el Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol es van aprovar unes noves taules d’IRPF i es van obrir uns terminis (juliol i agost) perquè les empreses regularitzessin el tipus de retenció aplicat als seus empleats.

Seguir llegint

17/07/2015
#295

ARRIBA L’ESTIU: QUANTS DIES DE VACANCES CORRESPONEN A CADA TREBALLADOR? COM ES FIXEN? COM ES RETRIBUEIXEN?

Les vacances anuals estan estipulades en un mínim de 30 dies naturals, és a dir, 2,5 dies per mes treballat, en les quals s’inclouen els diumenges i festius. A més de poder-les gaudir des de l’1 de gener fins al 31 de desembre, hi ha la possibilitat de dividir-les en parts, sempre que una d’elles duri més de dues setmanes. Els tribunals han establert que el període de descans no es pot iniciar en dia festiu o inhàbil. De la mateixa forma, si les vacances coincideixen amb dies no laborables, aquests es computaran com a temps de descans quan es comptin com a dies naturals i no com a dies hàbils. En general, les vacances s’han de gaudir dins de l’any natural en el qual es reporten, per la qual cosa el dret al seu gaudi caduca a 31 de desembre de cada any.

Seguir llegint

16/07/2015
#294

APROVADA LA REBAIXA FISCAL PER 2015: NOVES ESCALES DE GRAVAMEN I TIPUS DE RETENCIÓ

En el BOE de l’11 de juliol de 2015 s’ha publicat el Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària, amb la novetat fonamental de l’avançament a 2015 de la segona fase de la rebaixa dels tipus de gravamen de l’IRPF inicialment prevista per 2016, acompanyat de la reducció dels corresponents tipus de retenció a partir del 12 de juliol de 2015. També a partir d’aquesta data s’ha reduït el tipus de gravamen de l’impost sobre la renda de no residents previst per a determinades rendes i el de retenció de l’impost sobre societats.

Seguir llegint

14/07/2015
#293

NOVES TAULES DE RENTENCIO

Noves Taules de Retencio a partir del 11.07.2015.

Seguir llegint

10/07/2015
#292

QUÈ DE SABER DE LES EMPRESES DE VENDA A DISTÀNCIA?

Les vendes a distància són aquelles celebrades sense la presència física simultània del comprador i del venedor, i que la proposta de contractació del venedor i l’acceptació del comprador es transmet per un mitjà de comunicació a distància de qualsevol naturalesa. Si ven a través de catàleg, mailing postal o telèfon, haurà d’inscriure’s en el registre de vendes a distància.

Seguir llegint

27/06/2015
#291

NOUS MODELS DE COMUNICATS D’ALTA/BAIXA D’INCAPACITAT TEMPORAL A PARTIR DE L’1 DE DESEMBRE DE 2015

A partir del pròxim 1 de desembre de 2015 serà quan tots els metges dels serveis públics de salut s’hauran de regir per un nou sistema d’altes i baixes. Una de les principals novetats d’aquest nou sistema és que els metges que donin la baixa a un treballador hauran de detallar en el mateix comunicat de baixa la durada estimada del procés. Les baixes es classificaran en funció de la seva durada. Aquesta podrà ser “molt curta”, si és inferior a cinc dies naturals; “curta”: de 5 a 30 dies naturals; “mitjana”, si és de 31 a 60 dies i “llarga” si s’espera que estigui de baixa 61 o més dies naturals.

Seguir llegint

26/06/2015
#290

APROVAT EL REGLAMENT DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (ETT)

Entre altres qüestions, es desenvolupa l’obligació legal de les ETT de constituir una garantia financera, que haurà de cobrir un import igual al 10% de la massa salarial de l’exercici econòmic immediat anterior, sense que en cap cas aquest import pugui ser inferior a 25 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) vigent a cada moment, en còmput anual. Aquesta garantia respondrà dels deutes per indemnitzacions, salarials i de Seguretat Social.

Seguir llegint

25/06/2015
#289

SANCIONS PER PRESENTACIÓ FORA DE TERMINI DEL MODEL 720 DE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

Si no va declarar les rendes i vol regularitzar la seva situació, disposa d’una alternativa que li permetrà suportar menys costos fiscals: presenti una complementària de l’IRPF de l’any en què va obtenir les rendes (o de l’últim exercici no prescrit, si l’any en què les va obtenir ja ho està) i declari-les com a guanys no justificats. En aquest cas també haurà d’ingressar la quota d’IRPF i interessos de demora, però en lloc d’una sanció del 150%, Hisenda només li exigirà un recàrrec del 20%.

Seguir llegint

20/06/2015
#288

NOU MODEL D’ESTATUTS TIPUS AMB FORMAT ESTANDARDITZAT PER A LA CONSTITUCIÓ RÀPIDA DE SOCIETATS

Es pretén realitzar en un termini màxim de 12 hores hàbils, els atorgaments d’escriptures públiques per a la constitució de societats de responsabilitat limitada de forma telemàtica a través d’un sistema de tramitació via internet instaurat al Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), mitjançant l’emplenament previ del document únic electrònic (DUE), i qualificar-se i inscriure’s, si escau, en el Registre Mercantil en el termini de 6 hores. Aquests requisits temporals, solament es poden complir mitjançant l’estandardització dels estatuts socials.

Seguir llegint

19/06/2015
#287

EL 30 DE JUNY S’ACABA EL TERMINI PER REGULARITZAR PENSIONS ESTRANGERES

Els contribuents que no haguessin declarat pensions percebudes de l’estranger que haurien d’haver declarat, poden presentar declaracions complementàries de l’IRPF dels exercicis no prescrits (és a dir, dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013) de termini fins al 30 de juny de 2015, sense recàrrecs, interessos de demora ni sancions.

Seguir llegint

13/06/2015
#286

CATALUNYA. CALENDARI D’OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS EN DIUMENGES I DIES FESTIUS PER ALS ANYS 2016 I 2017

El nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l’any és de vuit. A més, els ajuntaments designaran dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal.

Seguir llegint

12/06/2015
#285

EN LA PRÒXIMA JUNTA ADAPTI ELS SEUS ESTATUTS EN RELACIÓ AMB LA RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS DE SOCIETATS

Recordi que en els estatuts d’una societat s’haurà d’especificar la retribució dels membres de l’òrgan d’administració. Si el càrrec d’administrador de la seva empresa és retribuït, en la pròxima junta de socis ha d’adaptar els seus estatuts als últims canvis legals. Tal com succeïa anteriorment no n’hi ha prou amb dir que el càrrec serà retribuït o remunerat. Es pot escollir algun dels legalment predeterminats en la Llei de societats de capital.

Seguir llegint

11/06/2015
#284

SIGNAT EL III ACORD PER A L’OCUPACIÓ I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 2015-2017

Les organitzacions empresarials CEOE i CEPIME i les sindicals CCOO i UGT han signat el III Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) 2015, 2016 i 2017, que inclou, entre altres coses, un augment salarial de l’1% per 2015 i de l’1,5% per 2016. També se signa una clàusula que garanteix que els salaris no augmentaran menys que els preus.

Seguir llegint

05/06/2015
#283

PUBLICADES LES TAULES ORIENTATIVES PER LES PENSIONS ALIMENTÀRIA DELS FILLS

Prop de 130.000 parelles se separen o es divorcien cada any a Espanya i quasi sempre la fixació de la pensió alimentària dels fills és conflictiva. Doncs bé, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicat una guia amb la qual pretén unificar el càlcul d’aquesta quantia. Els ingressos dels progenitors compten, així com el lloc de residència dels menors.

Seguir llegint

04/06/2015
#282

NOVETATS EN EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA DE QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL

La Seguretat Social ha començat a notificar a les primeres empreses la seva inclusió en el nou sistema de liquidació directa de les cotitzacions. La incorporació a aquest sistema es comunica a través de notificació electrònica. La implantació del sistema de liquidació directa té caràcter progressiu en funció de les possibilitats de gestió i dels mitjans tècnics disponibles per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). D’aquesta forma, cada mes, la TGSS seleccionarà els codis de compte de cotització (CCC), agrupats per Autoritzat RED, per procedir a notificar la incorporació obligatòria al sistema de liquidació directa.

Seguir llegint

03/06/2015
#281

DES DEL PASSAT 1 DE JUNY DE 2015 TOTES LES NOTIFICACIONS D’HISENDA “PER EDICTES” S’EFECTUARAN EN EL BOE

Quan Hisenda tracta de notificar a un contribuent en persona (no per via electrònica), i en el primer intent no el localitza, ha d’intentar-ho en una segona ocasió (tret que el destinatari figuri com a desconegut al domicili, en aquest cas n’hi ha prou amb un sol intent). Després d’un segon intent sense èxit, la notificació ja es pot efectuar per edictes. A partir de l’1 de juny de 2015, només a través del BOE.

Seguir llegint

29/05/2015
#280

CONVENIS ESPECIALS QUE PERMETEN AUGMENTAR LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

La Seguretat Social ofereix la possibilitat de cotitzar a títol individual a determinats col·lectius que necessitin seguir cotitzant per evitar llacunes de cotització en el càlcul de la seva pensió o bé per reforçar les bases de cotització i millorar-ne el càlcul.

Seguir llegint

28/05/2015
#279

ÉS VÀLID L’ENVIAMENT PER CORREU ELECTRÒNIC DE FACTURES EN FORMAT PDF SENSE SIGNATURA DIGITAL?

L’Administració Tributària ha anat manifestant que el sistema d’enviament de factures en format PDF era vàlid, però havia de garantir l’autenticitat de l’origen i contingut de la factura, i que per a això es podien emprar sistemes reconeguts (per exemple, la signatura electrònica avançada) o controls de gestió que permetessin crear el que es denomina “una pista d’auditoria fiable”. Ara la DGT ha anat més enllà, i ha confirmat la validesa d’aquesta forma d’enviament encara que es realitzi sense signatura electrònica.

Seguir llegint

16/05/2015
#278

VIES ALTERNATIVES DE FINANÇAMENT: “CROWDFUNDING”/“CROWDLENDING” (MICROMECENATGE COL•LECTIU)

Amb la recent aprovació de la Llei 5/2015 de foment del finançament empresarial, es regulen noves formes d’accés al crèdit com el finançament participatiu, conegut com crowdfunding. Des del passat 29 d’abril de 2015 (data d’entrada en vigor de la norma), es permetrà a qualsevol persona (“inversors no acreditats”) participar en aquest tipus d’inversions amb un màxim de 3.000 euros anuals per a cada projecte i amb un límit anual d’inversions en aquest tipus de projectes de 10.000 euros per tots ells. Això s’efectuarà a través de plataformes d’inversió que posaran en contacte els potencials inversors i els demandants d’inversió.

Seguir llegint

15/05/2015
#277

ARA ELS TREBALLADORS ES PODEN JUBILAR ALS 65 ANYS? QUIN ÉS EL PERÍODE MÍNIM DE COTITZACIÓ?

L’edat de jubilació en el 2015 és de 65 anys i tres mesos si es van cotitzar menys de 35 anys i 9 mesos, o de 65 anys en cas d’haver-ne cotitzat més. L’edat de jubilació s’incrementarà gradualment fins arribar als 67 anys en el 2027, o bé 65 anys si hem cotitzat més de 38 anys i 6 mesos. No hi ha poques excepcions a l’edat mínima de jubilació, primerament és comprovar si ens podem acollir a alguna per jubilar-nos abans.

Seguir llegint

14/05/2015
#276

LA NOVA RESERVA DE CAPITALITZACIÓ EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 2015

La nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats ha introduït la figura de la reserva de capitalització que pal·lia els efectes negatius que per al contribuent d’aquest impost pot tenir l’eliminació de la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i deducció per inversió de beneficis existents. Així, des de 2015, totes les empreses (tant si són de reduïda dimensió com si no ho són) poden gaudir d’una reducció a la base imposable del 10% de la quantia en què incrementin els seus fons propis.

Seguir llegint

08/05/2015
#275

Jubilació amb tancament de l’empresa

En el cas que l’autònom tanqui la seva empresa per jubilació, els contractes de treball dels treballadors que tinguessin contractats queden automàticament extingits, i la jubilació o la incapacitat permanent o mort de l’empresari és una de les causes d’extinció definides per la norma laboral. Els treballadors afectats per l’extinció de contracte per jubilació de l’empresari persona física, tenen dret a rebre en concepte d’indemnització un mes de salari.

Seguir llegint

07/05/2015
#274

LES ENTITATS DE CRÈDIT ESTARAN OBLIGADES A DONAR UN PREAVÍS A LES PIMES QUE DEIXIN DE REBRE CRÈDITS

Amb l’aprovació de la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial, les entitats de crèdits hauran de donar un preavís quan tinguin intenció de no prorrogar, extingir o disminuir en un 35% o més el flux de finançament concedit a una pime. Aquesta notificació s’haurà d’enviar amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de venciment del contracte de crèdit de més quantia. Aquest preavís s’acompanya de l’obligació de l’entitat de crèdit de facilitar de forma gratuïta a les pimes informació sobre la seva situació financera i historial de pagaments (“Informació Financera-Pime”).

Seguir llegint

25/04/2015
#273

LA REFORMA DEL CODI PENAL INTRODUEIX MODIFICACIONS IMPORTANTS EN LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Al BOE del passat dia 31 de març es va publicar la reforma del Codi Penal que conté importants modificacions en el tractament penal en molts aspectes: des del comís de béns fins a les insolvències, passant per la protecció als discapacitats o els fets que dificultin un embargament. Un d’aquests aspectes és el relatiu a la responsabilitat penal de les persones jurídiques i dels seus administradors de fet o de dret. Per primera vegada, una norma penal estableix el deure dels administradors socials d’adoptar i executar models eficaços de vigilància i control per a la prevenció de delictes, el compliment dels quals eximeix de responsabilitat penal a la societat, si és total, o l’atenua, si és parcial (model de prevenció de delictes).

Seguir llegint

24/04/2015
#272

NOU CRITERI TÈCNIC DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL SOBRE CONTRACTACIÓ TEMPORAL

Davant l’augment de temporalitat i subcontractació de l’activitat laboral i davant la falta de definició legal en alguns àmbits, la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha dictat el Criteri Tècnic 95/2015 en matèria de contractació temporal amb data de 8 d’abril de 2015.

Seguir llegint

23/04/2015
#271

HISENDA ES PRONUNCIA SOBRE LA TRIBUTACIÓ DELS SERVEIS SOCI-SOCIETAT EN L’IRPF, L’IVA I L’IAE

La Direcció General de Tributs (DGT) ha emès dues consultes amb data de 13 d’abril de 2015, sobre la tributació en l’IRPF, l’IVA i l’IAE dels socis de societats que hi presten serveis, tenint en compte la reforma de la Llei de l’IRPF, amb efectes des del passat 01-01-2015, sobre tributació dels socis d’entitats que realitzin activitats professionals.

Seguir llegint

11/04/2015
#270

DES DE L’1 D’ABRIL DE 2015 SI NO HI HA ACORD EXPRÉS ENTRE ARRENDADOR I ARRENDATARI NO S’APLICARÀ LA REVISIÓ DE LES RENDES

Des del passat dia 1 d’abril de 2015, la Llei 2/2015 de desindexació de l’economia espanyola introdueix una notable novetat en matèria d’arrendaments, tant els urbans com els rústics, en matèria d’actualització de la renda, suprimint l’actualització de renda per imperatiu legal i l’aplicació de l’IPC com a índex de referència per substituir-lo pel nou índex de garantia de la competitivitat (IGC). La novetat legal afecta a tots els lloguers tant públics com privats -rústics, urbans, d’habitatge, de locals, fins i tot d’habitatges protegits- i encara que no concerneix els contractes de lloguer anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 2/2015, sí que ho farà a mesura que aquests vencin i es renovin per un nou període.

Seguir llegint

10/04/2015
#269

OBERT EL TERMINI PER SOL•LICITAR LA REDUCCIÓ DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL PER REDUCCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL

Si l’índex de sinistralitat laboral de la seva empresa és reduït, pot tenir dret a una reducció en les cotitzacions per contingències professionals, sempre que compleixi una sèrie de requisits. Les empreses que desitgin optar per aquest incentiu tenen de termini fins al 15 de maig de 2015 per presentar la seva sol·licitud a la mútua o entitat gestora que assumeixi la protecció de les seves contingències professionals.

Seguir llegint

09/04/2015
#268

DEDUCCIONS EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA DE 2014

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques en estimació directa podran aplicar els incentius i estímuls a la inversió empresarial establerts o que s’estableixin en la normativa de l’impost sobre societats amb igualtat de percentatges i límits de deducció, excepte la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i la possibilitat d’aplicar la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica sense quedar sotmesa al límit conjunt de la quota íntegra i podran sol·licitar, si escau, el seu abonament, sempre que es compleixin uns requisits determinats.

Seguir llegint

03/04/2015
#267

LA SEVA SOCIETAT ESTÀ OBLIGADA A PRESENTAR L’INFORME DE GESTIÓ?

Recordi que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat, així com, si escau, els comptes i l’informe de gestió consolidats. L’informe de gestió no forma part específicament dels comptes anuals, però hi ha determinades societats que l’han de dipositar juntament amb aquestes obligatòriament. Les societats que no puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat hauran d’indicar en l’informe de gestió el període mitjà de pagament als seus proveïdors.

Seguir llegint

02/04/2015
#266

PAUTES QUE CAL SEGUIR EN CAS DE REBRE UNA INSPECCIÓ DE TREBALL

Qualsevol empresa o autònom pot rebre la visita d’un inspector de treball, que es presentarà a la seva oficina amb avís previ o sense. Quan l’inspector accedeixi a les instal·lacions, s’haurà d’identificar i s’haurà de lliurar a l’inspector el llibre de visites del centre de treball, perquè pugui anotar les comprovacions realitzades durant la seva visita.

Seguir llegint

01/04/2015
#265

NOUS SUPÒSITS D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU EN L’IVA A PARTIR DE L’1 D’ABRIL DE 2015

Des de l’1 d’abril de 2015, la reforma fiscal de la Llei de l’IVA ha introduït nous supòsits als quals s’aplicarà la regla d’inversió del subjecte passiu. En concret als lliuraments de plata, platí i pal·ladi, en brut, en pols o semillavorat. Així mateix, en els lliuraments de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals realitzades a revenedors o a subjectes passius diferents quan l’import total d’aquests lliuraments en aquest últim cas, a un mateix destinatari, excedeixi de 10.000 euros, documentat en una mateixa factura.

Seguir llegint

27/03/2015
#264

LES CLAUS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

La reforma suposarà canvis importants en la manera d’organitzar la formació per als treballadors ocupats i en situació de desocupació. En relació amb la formació per a aturats, s’engegarà el “xec formació” perquè pugui ser l’aturat qui triï l’entitat de la qual rep formació. Durant l’any 2015 es podrà seguir impartint la formació contínua mitjançant la modalitat a distància. Serà a partir de gener de 2016 quan les modalitats permeses seran presencial, “teleformació” o mixta (combinació d’ambdues).

Seguir llegint

20/03/2015
#263

ABANS DE L’1 DE MAIG POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Dins de certs límits, els treballadors autònoms poden decidir la quantia per la qual cotitzen. Si pensa canviar la seva cotització té fins al pròxim 1 de maig de 2015 (amb efectes 1 de juliol) per fer-ho.

Seguir llegint

19/03/2015
#262

PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2015

Resulten noves per a aquest exercici 2015 entre altres mesures i actuacions per part de l’Agència Tributària: les comprovacions coordinades a escala nacional en establiments amb vendes al consumidor final que poden utilitzar tècniques d’ocultació de la seva activitat, i el pla d’actuació sobre l’economia digital que permetrà rastrejar més de 200.000 dominis per incorporar informació rellevant a la base de dades de l’AEAT.

Seguir llegint

13/03/2015
#261

SEGONA OPORTUNITAT PER ALS PARTICULARS I AUTÒNOMS DEUTORS EN ELS PROCESSOS CONCURSALS

Des del passat dia 1 de març de 2015, el Reial decret-llei 1/2015, de mecanisme de segona oportunitat instaura un règim d’exoneració de deutes per als deutors persones físiques en els processos concursals, sempre que el deutor sigui de bona fe i que es liquidi prèviament el seu patrimoni (o que es declari la conclusió del concurs per insuficiència de massa). Complertes les anteriors condicions, el deutor podrà veure exonerats de forma automàtica els seus deutes pendents quan hagi satisfet en la seva integritat els crèdits contra la massa, els crèdits concursals privilegiats i, si no ha intentat un acord extrajudicial de pagaments, el 25% dels crèdits concursals ordinaris.

Seguir llegint

09/03/2015
#260

NOVA TARIFA REDUÏDA DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Aquesta mesura substitueix a l’actual tarifa plana de 100 euros, la vigència de la qual conclou el pròxim 31 de març. El nou incentiu establert pel Reial decret-llei 1/2015, vigent des del dia 1 de març de 2015 per un període de 18 mesos, consisteix que els primers 500 euros de salari de cada nou contracte indefinit no cotitzaran durant 2 anys. Les empreses de menys de 10 treballadors es podran beneficiar durant 1 any més d’una exempció al voltant de 250 euros.

Seguir llegint

07/03/2015
#259

NOVA BONIFICACIÓ PER ALS AUTÒNOMS PER CONCILIACIÓ DE LA VIDA PROFESSIONAL I FAMILIAR VINCULADA A LA CONTRACTACIÓ

S’estableix una bonificació per als autònoms del 100% de la quota per contingències comunes, que resulti d’aplicar el tipus de cotització mínim vigent a cada moment a la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s’aculli a aquesta mesura, per un termini de fins a 12 mesos, per cura de menors de 7 anys que tinguin a càrrec seu, així com per tenir a càrrec seu un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

Seguir llegint

06/03/2015
#258

NOVETATS EN L’IRPF I SOCIETATS: PROCEDIMENTS CONCURSALS, DEDUCCIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA O PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC I ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES

En el BOE del dia 28-02-2015 s’ha publicat el Reial decret-llei 1/2015, que en l’àmbit tributari conté una sèrie de mesures en l’IRPF i en l’impost sobre societats que es van anunciar al debat de l’estat de la nació pel Govern i que estan destinades a rebaixar la càrrega fiscal de determinats col·lectius especialment vulnerables.

Seguir llegint

27/02/2015
#257

CANVIS EN EL TRACTAMENT DE LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES PER SOCIS PROFESSIONALS DE SOCIETATS EN L’IRPF I EN L’IVA

Una de les novetats importants introduïdes en la reforma de la Llei de l’IRPF, amb efectes des del passat 01-01-2015, es refereix a la tributació dels socis d’entitats que realitzin activitats professionals els rendiments de les quals en l’IRPF es qualificaran a partir d’ara com a procedents d’una activitat professional si el soci està inclòs en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa al citat règim especial.

Seguir llegint

20/02/2015
#256

NOVETATS SOBRE LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DELS EMPRESARIS

S’estableix la utilització obligatòria del procediment telemàtic per a la legalització de llibres (inclou actes i llibre registre de socis o d’accionistes) corresponents als exercicis oberts a partir de 29 de setembre de 2013, si bé es permeten certes excepcions per determinats obligats, que seran aplicables únicament en relació amb els exercicis iniciats amb posterioritat a la data indicada i tancats fins al 31 de desembre de 2014.

Seguir llegint

19/02/2015
#255

LA NOVA RESERVA D’ANIVELLACIÓ DE BASES IMPOSABLES PER A LES EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ

Una de les novetats importants aprovada per la nova Llei de l’impost sobre societats en el règim de les entitats de reduïda dimensió, és la introducció d’un nou benefici fiscal vinculat a les bases imposables negatives, amb el qual s’introdueix, de forma indirecta, la possibilitat de compensar bases imposables negatives d’un exercici amb beneficis d’exercicis previs.

Seguir llegint

06/02/2015
#254

PUBLICADA L’ORDRE QUE DESENVOLUPA LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L’ANY 2015

Es fixa el límit màxim de les bases de cotització per a l’any 2015 en 3.606 euros mensuals i el límit mínim en 756,60 euros mensuals. Quant als tipus de cotització per al règim general de la Seguretat Social, es mantenen els tipus aplicables durant l’any 2014. Així mateix, l’Ordre estableix les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per determinats col•lectius inclosos en el règim general però amb especialitats (artistes, professionals taurins, etc.) i per als règims especials de la Seguretat Social (autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors del mar, empleats de la llar, etc.).

Seguir llegint

05/02/2015
#253

CANVIS EN LA DEDUCCIÓ FISCAL DE LES AMORTITZACIONS

S’introdueix un nou supòsit de llibertat d’amortització per als elements de l’immobilitzat material nous, el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu.

Seguir llegint

31/01/2015
#252

Obligació d’emetre factures electròniques

Si la seva empresa treballa per a l’administració pública, des del 15 de gener de 2015 haurà d’emetre i transmetre factures electròniques.

Seguir llegint

30/01/2015
#251

NOVETATS EN EL CESSAMENT DE L’ACTIVITAT PER ALS AUTÒNOMS

L’aprovació de la nova Llei de mútues ha portat noves mesures destinades a facilitar l’accés a l’atur dels autònoms. Des de l’01-01-2015, per acreditar el cessament d’activitat només serà necessari al•legar un 10% de pèrdues anuals, i no un 30% dels ingressos en un any complet o superiors al 20% en dos anys consecutius i complets, com era obligatori abans d’aquesta reforma.

Seguir llegint

29/01/2015
#250

DES DE 2015 LES EMPRESES PODRAN COMPENSAR LES SEVES BASES IMPOSABLES NEGATIVES PENDENTS SENSE LÍMIT TEMPORAL

La reforma de la Llei de l’impost sobre societats, amb efectes des de l’01-01-2015, estableix que les empreses podran compensar les bases imposables negatives sense límit temporal (fins a 2014 el termini de compensació era d’un màxim de 18 anys). A més, el dret a comprovar aquestes bases negatives per l’Administració prescriurà als 10 anys i, una vegada passat aquest termini, l’Administració haurà d’admetre la compensació si el contribuent n’acredita l’existència i quantia amb l’autoliquidació i amb la comptabilitat dipositada en el Registre Mercantil.

Seguir llegint

24/01/2015
#249

NOVES LÍNIES DE PRÉSTECS ICO 2015

Les línies de finançament públic de l’Institut de Crèdit Oficial, conegudes com a línies ICO 2015, constitueixen un any més una possible alternativa financera per als autònoms, emprenedors i pimes, tenint en compte la persistència de l’escassetat de crèdit que la crisi ha provocat als mercats financers. Les línies més importants es tramiten directament a les oficines dels principals bancs i caixes d’estalvi. El termini per sol•licitar-les finalitza el 12 de desembre de 2015, o abans si s’esgoten els fons.

Seguir llegint

23/01/2015
#248

ES PRORROGA LA VIGÈNCIA DE LA TARIFA PLANA PER A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE NOUS TREBALLADORS FINS AL 31 DE MARÇ DE 2015

El Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, ha prorrogat durant tres mesos la reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per contractació indefinida, amb una  vigència inicial que es va fixar fins al 31 de desembre de 2014.

Seguir llegint

22/01/2015
#247

OPCIÓ PEL NOU SISTEMA D’INGRÉS DE L’IVA A LA IMPORTACIÓ

La reforma de la Llei de l’IVA ha introduït, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, un nou règim de diferiment de l’IVA a la importació que permet la recaptació i ingrés de l’IVA a la importació mitjançant la inclusió d’aquestes quotes a la declaració liquidació corresponent al període en el que es rebi el document i on hi consti la liquidació practicada per l’Administració. Durant l’any 2015 l’opció es podrà realitzar fins al 31 de gener, i tindrà efectes des de l’1 de febrer.

Seguir llegint

18/01/2015
#246

NOVES LIMITACIONS A LA IMPUGNACIÓ D’ACORDS SOCIALS

La Llei 31/2014 que modifica la Llei de societats de capital, amb la finalitat d’evitar l’ús abusiu del dret d’impugnació que de vegades s’ha dut a terme per part de la minoria, ha establert determinats supòsits d’improcedència de la impugnació d’acords socials en relació amb fets d’escassa rellevància.

Seguir llegint

17/01/2015
#245

APROVAT EL NOU SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA DE COTITZACIONS (SISTEMA CRET@)

La Seguretat Social ha establert un nou sistema de liquidació de quotes socials (també anomenat Projecte Cret@ o Sistema de liquidació directa), que substituirà a la tradicional autoliquidació que han de fer ara les empreses pels seus treballadors, d’acord amb la nova Llei 34/2014 de mesures en matèria de liquidació i ingrés de les quotes de la Seguretat Social. El nou model es caracteritza per un càlcul individualitzat de la cotització corresponent a cada treballador, efectuat directament per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en funció de la informació que ja obri en el seu poder, així com d’aquella altra informació que sigui proporcionada pel subjecte responsable del compliment de l’obligació de cotitzar

Seguir llegint

16/01/2015
#244

NOVETATS EN LA COMUNICACIÓ DE DADES DEL PERCEPTOR DE RENDES DEL TREBALL AL SEU PAGADOR O DE LA VARIACIÓ DE LES DADES PRÈVIAMENT COMUNICADES

Informi als seus empleats que si en el futur canvia alguna de les circumstàncies que havien comunicat inicialment, també hauran de comunicar-li-ho mitjançant el model 145 de comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades.

Seguir llegint

15/01/2015
#243

QUADRE DE DEDUCCIONS ESTATALS VIGENTS EN L’IRPF DESPRÉS DE LA REFORMA FISCAL 2015

D’acord amb la reforma fiscal de l’IRPF, i amb efectes des de l’01-01-2015, les deduccions estatals en la quota de l’IRPF sofreixen importants modificacions, en desapareixen algunes de les vigents actualment, com per exemple les deduccions per compte estalvi empresa, la de 400 € per obtenció de rendiments del treball o activitats econòmiques, i la deducció per lloguer d’habitatge habitual, encara que de forma transitòria es manté per a alguns arrendataris.

Seguir llegint

09/01/2015
#242

NOVETATS EN MATÈRIA DE PENSIONS, COTITZACIÓ I DE SEGURETAT SOCIAL 2015: LLEI DE PRESSUPOSTOS I ALTRES NORMES DE DESENVOLUPAMENT

És habitual que el final de l’any i el començament de l’actual exercici comporti un important volum de modificacions laborals com a conseqüència de l’aprovació d’un conjunt de normes que incorporen importants novetats en matèria de cotització i de Seguretat Social, sense oblidar-nos d’altres mesures com la fixació del salari mínim interprofessional (SMI) o la revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social per a l’exercici 2015.

Seguir llegint

08/01/2015
#241

NOVETATS TRIBUTÀRIES EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2015

Entre altres mesures destaquem, la pròrroga del restabliment de l’impost sobre el patrimoni també a 2015 o la regulació del dret a la compensació fiscal (aquest serà l’últim any d’acord amb la reforma fiscal de la Llei de l’IRPF) per la percepció de determinats rendiments del capital mobiliari amb període de generació superior a dos anys en 2014. D’altra banda, i tenint en compte l’aprovació de la reforma fiscal, ja no es regulen els coeficients d’actualització o correcció monetària per a les transmissions d’immobles en 2015.

Seguir llegint

01/01/2015
#240

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2015

L’informem que s’ha publicat al WEB de l’AEAT el Calendari del contribuent per a l’any 2015.

Seguir llegint

31/12/2014
#239

APROVAT EL NOU SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA DE COTITZACIONS A PARTIR DE 2015

Amb el nou procediment, la Seguretat Social facturarà directament als empresaris les cotitzacions socials, en lloc de ser l’empresa qui comuniqui la seva liquidació. Tot el procediment es farà per via telemàtica.

Seguir llegint

30/12/2014
#238

EL DETERIORAMENT COMPTABLE JA NO SERÀ FISCALMENT DEDUÏBLE A PARTIR DEL 2015

A partir del 2015 i d’acord amb la reforma fiscal, la majoria de les deterioracions no seran deduïbles en l’impost sobre societats. Solament si es tracta d’un element amortitzable es podrà deduir la deterioració, però no immediatament, sinó en el que li resti de vida útil.

Seguir llegint

25/12/2014
#237

DIES INHÀBILS 2015

Al BOE del dia 27 de novembre s’ha aprovat el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2015, a l’efecte de còmputs de terminis.

Seguir llegint

24/12/2014
#236

APROVADA LA NOVA AJUDA ALS ATURATS DE LLARGA DURADA

Al BOE del dia 20 de desembre, s’ha publicat el Reial decret-llei 16/2014 pel qual es regula el Programa d’activació per a l’ocupació, que beneficiarà als aturats de llarga durada amb càrregues familiars que hagin esgotat tota protecció per desocupació i estiguin buscant activament ocupació. Els beneficiaris que participin en les mesures d’activació tindran dret a percebre una ajuda d’acompanyament durant 6 mesos, equivalent al 80% de l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples): 426 euros mensuals.

Seguir llegint

23/12/2014
#235

APROVADA LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’IVA I FACTURACIÓ QUE DESENVOLUPA LA REFORMA FISCAL

Al BOE del dia 20 de desembre, s’ha publicat el Reial decret 1073/2014 que té com a objectiu fonamental modificar el Reglament de l’IVA i de facturació per acomodar el seu contingut als diversos canvis que hi ha hagut en la Llei de l’IVA realitzats per la Llei 28/2014 de reforma fiscal, i amb efectes des de l’01-01-2015.

Seguir llegint

19/12/2014
#234

DES DEL PASSAT DIA 13 DE DESEMBRE S’INICIA L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT EUROPEU 1169/2011 SOBRE INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA AL CONSUMIDOR

El nou Reglament Europeu 1169/2011, aplicable des del 13 de desembre de 2014, modifica les disposicions d’etiquetatge dels aliments abans vigents en la UE per permetre que els consumidors triïn amb coneixement de causa i que utilitzin els aliments de forma segura. La norma és d’obligat compliment i afecta a les empreses alimentàries en totes les fases de la cadena, i s’aplicarà a tots els aliments destinats al consumidor final. Per tant és aplicable a bars, restaurants, i altres empreses de subministrament de menjar preparat: pizzes, entrepans, pastissos, pa, brioixeria, etc.

Seguir llegint

18/12/2014
#233

LES CLAUS DE LA REFORMA DE L’IVA

La Llei 28/2014, de 27 de novembre, en el marc de la reforma del sistema tributari, incorpora diverses modificacions en l’àmbit de la imposició indirecta, en concret en la norma reguladora de l’IVA, destacant canvis en les exempcions immobiliàries i la seva renúncia; regles de localització de prestacions de serveis per via electrònica, telecomunicacions i similars; nous supòsits d’inversió del subjecte passiu; canvis en tipus impositius; modificació dels règims especials simplificat, d’agricultura, ramaderia i pesca, de les agències de viatge, i del grup d’entitats.

Seguir llegint

12/12/2014
#232

MODIFICADA LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL PER A LA MILLORA DEL GOVERN CORPORATIU (JUNTA D’ACCIONISTES I CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ)

Al BOE del dia 4 de desembre s’ha publicat la Llei 31/2014 que modifica la Llei de societats de capital, amb la finalitat de millorar el govern corporatiu de les empreses. S’hi aborden aspectes importants com les remuneracions dels consellers, la durada del seu mandat, els nomenaments, les situacions de conflictes d’interès i diligència dels administradors, entre altres aspectes.

Seguir llegint

11/12/2014
#231

REFORMA DEL REGLAMENT DE L’IRPF PER ANTICIPAR L’APLICACIÓ DELS CANVIS EN MATÈRIA DE PAGAMENTS A COMPTE I DEDUCCIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA O PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC

Al BOE del dia 6 de desembre, s’ha publicat el Reial decret 1003/2014 que modifica el Reglament de l’IRPF per adaptar-lo, en matèria de pagaments a compte i de deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat, a les modificacions que la Llei 26/2014, de 27 de novembre, ha introduït en la Llei de l’IRPF i amb efectes des de l’01-01-2015.

Seguir llegint

05/12/2014
#230

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2015

Al BOE del dia 29-11-2014, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa per a 2015 el mètode d’estimació objectiva d’IRPF i el règim simplificat d’IVA, que amb prou feines canvia quant estructura, quantia dels mòduls, índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes i les seves instruccions d’aplicació, de la vigent per a l’any 2014 i a l’espera de la de les modificacions introduïdes per les Lleis 26/2004 i 28/2014 de reforma fiscal de l’IRPF i de l’IVA que entrarà en vigor l’any 2016.

Seguir llegint

04/12/2014
#229

S’HA PUBLICAT AL BOE LA REFORMA FISCAL: RENDA, SOCIETATS, IVA, I NO RESIDENTS

Al BOE del dia 28-11-2014, s’han publicat els textos legals de la reforma fiscal que afecten principalment a l’IRPF i a l’impost sobre la renda de no residents, a l’impost sobre societats, a l’IVA, al règim econòmic fiscal de Canàries (IGIC) i a la llei per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental.

Seguir llegint

24/11/2014
#228

IMPUGNACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LES SOCIETATS DE CAPITAL

Són impugnables els acords socials que siguin contraris a la llei, s’oposin als estatuts o lesionin l’interès social en benefici d’un o diversos socis o de tercers.

Seguir llegint

21/11/2014
#227

OBLIGACIÓ DE DECLARAR LES PENSIONS PROCEDENTS DE L’ESTRANGER: PRÒXIMA “AMNISTIA” PER AL 2015

Els contribuents que no haguessin declarat pensions percebudes de l’estranger que haurien d’haver declarat, poden presentar declaracions complementàries d’IRPF dels exercicis no prescrits (és a dir, dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013) entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2015, sense recàrrecs, interessos de demora ni sancions, d’acord amb la reforma fiscal de la LIRPF prevista per al 2015.

Seguir llegint

14/11/2014
#226

APROVAT UN NOU MODEL DE REBUT INDIVIDUAL JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT DE SALARIS

S’ha aprovat un nou model de rebut individual justificatiu del pagament de salaris, on s’indiquen també la part de les cotitzacions i conceptes de recaptació conjunta corresponents a l’empresa, i s’introdueix dins dels conceptes salarials, la referència explícita a les hores complementàries dels contractes a temps parcial. Les empreses tenen de termini fins al 12 de maig de 2015 per adaptar-se al nou model.

Seguir llegint

13/11/2014
#225

COM AFECTARÀ LA REFORMA FISCAL ALS ARRENDAMENTS DE BÉNS IMMOBLES EN L’IRPF?

L’actual deducció estatal en l’IRPF del 10,05% de l’import destinat al lloguer d’un habitatge habitual per a aquells contribuents la base imposable dels quals sigui inferior a 24.107,20 euros anuals, desapareix a partir de 2015 amb la reforma fiscal. A més, la reducció del rendiment net que gaudeixen els propietaris d’habitatge llogat, que ara és, en general, del 60%, i del 100% quan l’inquilí és jove (entre 18 i 30/35 anys) passarà a ser de tan sols el 60%, i s’elimina la reducció incrementada del 100%. És convenient que aquells contribuents (propietaris/inquilins) que estiguin pensant a llogar un habitatge tinguin en compte aquestes properes novetats i prenguin decisions abans que finalitzi l’any 2014.

Seguir llegint

07/11/2014
#224

EL PRÒXIM 1 DE GENER DE 2015 FINALITZA EL TERMINI PER A LA MAJORIA DELS CONTRACTES DE RENDA ANTIGA DELS LOCALS COMERCIALS

El pròxim 1 de gener del 2015 finalitzaran molts contractes d’arrendaments de locals comercials celebrats abans del 9 de maig del 1985, sota el règim legal de pròrroga forçosa (els anomenats “contractes de renda antiga”).  Quan l’arrendatari del local sigui una persona física el contracte d’arrendament s’extingirà quan l’arrendatari es jubili o mori, tret que el seu cònjuge continuï la mateixa activitat. Si per contra, qui succeeix a l’arrendatari és el seu descendent, llavors el contracte finalitzarà el dia 1 de gener de 2015.

Seguir llegint

01/11/2014
#223

EN EL CAS D’UNA SOCIETAT UNIPERSONAL QUIN ÉS EL SEU RÈGIM JURÍDIC? ÉS NECESSÀRIA ALGUNA PUBLICITAT ESPECIAL? S’HA D’INSCRIURE EN EL REGISTRE? COM ES PRENEN LES DECISIONS PEL SOCI ÚNIC?

En la societat unipersonal, el soci únic exercirà les competències de la junta general, i les decisions del soci únic s’han de consignar en acta, sota la seva signatura o la del seu representant, podent ser executades o formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat. Recordi que es considera unipersonal la societat constituïda per un únic soci, sigui persona física o jurídica, i la constituïda per dos o més s